Altinn skal sikre den enkelte myndighet trygghet og forutsigbarhet for oppgaveutførelsen ()