Om tjenesten

Altinn kan benyttes til autorisasjon og tilgangskontroll for eksterne tjenester, altså tjenester på andre nettsteder. Denne funksjonaliteten kalles "Styring av tilgang"

På denne siden:

Altinn Autorisasjon kan benyttes av tjenesteeiere som ønsker å tilgjengeliggjøre informasjon og tjenester på egen plattform og nettsted, men ikke kan utføre en full autorisasjon av brukers tilganger. Roller og rettigheter kan være basert på mye informasjon som hver enkelt tjenesteeier ikke nødvedigvis har tilgang til. For å oppnå dette kan tjenesteeieren opprette en tjeneste av typen lenketjeneste i TUL. Tjenesten migreres til SBL på linje med andre tjeneste¬typer, slik at Altinn kan avgjøre om den aktuelle brukeren har nødvendig tilganger basert på de regler tjenesteeier har definert i TUL.

Forholdet mellom Altinn Autorisasjon og IDporten

Altinn leverer autorisasjonstjenester mens ID-porten leverer tjenester for føderering av brukere (Single Sign On).

I forbindelse med autorisasjon i Altinn er det dermed tre aktører:

  1. ID-porten, som er Identity Provider og foretar autentisering av sluttbruker
  2. Altinn Autorisasjon, som foretar autorisasjonskontroll
  3. Tjenesteeier/offentlig virksomhet som tilbyr tjenesten til sluttbruker.
Vi anbefaler alle nye brukere av autorisasjon til å ta i bruk våre REST-API. Her finner dere dokumentasjon på hvordan man kan integere seg mot REST-tjenestene.

Beskrivelse av legacy løsning som tilbyr SOAP-grensesnitt finnes her

Overordnet om Altinn Autorisasjon og Styring av tilgang

Altinn Autorisasjon skal gi mulighet for å styre hvem som skal (kunne) gjøre hva og når med hvilke data i det offentlige og i samspillet mellom offentlig og privat.

I Altinn opptrer bruker alltid på vegne av «noen eller noe» - enten seg selv, andre privatpersoner eller andre virksomheter – f.eks. arbeidsgiveren din, lokalforeningen du er leder for eller en kunde du er leverandør for. Det er avgiver som har en rett eller plikt til å utføre en tjeneste, benytte en ressurs eller eier data som skal deles med andre.

Altinn Autorisasjon kan best illustreres med følgende figur: “Rollemodell”

En rettighet gir en identifisert og autentisert bruker tilgang til en definert ressurs eller tjeneste på vegne av en identifisert avgiver, f.eks. å utføre en tjeneste eller tilgang til data om avgiver hos en datakilde. Mellom bruker og avgiver foreligger det et representasjonsforhold som Altinn kjenner til.

En rettighet kan f.eks. være et samtykke til å dele data, en fullmakt til å utføre en handling eller en tilgang til å utføre en tjeneste. En bruker kan får denne rettigheten ved at avgiver selv aktivt gir denne til bruker, eller rettigheten kan hver hjemlet i lov, f.eks. daglig leders rett til å opptre på vegne av et aksjeselskap.

Det er også mulig å beskrive vilkår for rettigheten i form av en avtaletekst som spesifiserer hva rettigheten innebærer og vilkår for at denne trer i kraft. Dette kalles gjerne en samtykketekst eller formålsbeskrivelse.

En rolle gir bruker en samling rettigheter som det er naturlig å knytte sammen. F eks gir rollen “Regnskapsmedarbeider” rettigheter til tjenester som det er naturlig at en regnskapsmedarbeider utfører.

Autorisasjonstjenesten har 4 hovedegenskaper:

Autorisasjon: Handler om å spesifisere rettigheter til å benytte en angitt ressurs (for eksempel en nettside eller et API) eller tjeneste (for eksempel «Salgsmelding for motorvogn»), og formelt sett betyr begrepet autorisere det å definere regler for tilgang.

Tilgangsstyring: Dette dreier seg om å gi videre rettigheter til å benytte en tjeneste til riktige personer eller organisasjoner, for eksempel at daglig leder gir en ansatt rett til å sende inn A-meldingen på vegne av sin virksomhet. Slike rettigheter er administrert av avgiver selv.

Tilgangskontroll: Gjør det mulig å kontrollere at en bruker har rettighet til å benytte angitt ressurs eller tjeneste på vegne av en angitt avgiver.

Autoritative kilder: Altinn har fra starten basert seg på grunndata for autorisasjon fra Enhetsregisteret (registrert rolle i organisasjon) og Det Sentrale folkeregisteret (privatperson og familietilknytning). Vi har som uttalt mål å utvide dette med tilgang til flere grunndataregistre. Slike rettigheter er lovbestemt.

Beskrivelse andre funksjonelle egenskaper knyttet til autorisasjon og styring av tilgang