Be om samtykke

Hvordan sende sluttbruker til samtykkesiden i Altinn.

På denne siden:

I August 2019 ble det implementert en forbedret prosess rundt det å be om et samtykke. Datakonsumenten kan nå forhåndsopprette en samtykkeforespørsel, få denne validert, for så å sende sluttbruker til samtykkesiden for å be om et samtykke.

Integrere seg mot ny samtykkeløsning

I en tidligere versjon av samtykkeløsningen sendte man sluttbruker direkte til samtykkesiden gjennom en parameterstyrt URL som det var lett å få feil på. Den nye måten å integrere seg mot samtykkeløsningen skal både være enklere å ta i bruk, samt minimere at sluttbruker blir berørt av eventuelle feil hos datakonsument.

Man deler nå prosessen inn i to steg:

 1. Opprette en samtykkeforespørsel via REST og få tilbake en AuthorizationCode
 2. Sende brukeren til samtykkesiden med AuthorizationCode som input

Opprette en samtykkeforespørsel via REST og få tilbake en AuthorizationCode

For å be om et samtykke kreves det at datakonsument først forhåndsregistrerer en samtykkeforespørsel via REST, for så å sende sluttbrukeren til samtykkesiden.

For utfyllende informasjon om hvordan datastrukturen for en samtykkeforespørsel via REST er, vennligst gå til ConsentRequest i API-dokumentasjonen

Merk at dette API-et krever virksomhetsautentisering med virksomhetssertifikat eller Maskinporten-token.

Request:

{
  "coveredBy": "910514458",        --Organisasjonsnummer
  "offeredBy": "27042000537",       --Personnummer til sluttbruker
  "offeredByName": "NORDMANN",      --Etternavn til sluttbruker
  "validTo": "2019-09-30T10:30:00.000",  --Gyldighetsdato for samtykke 
  "redirectUrl": "https://www.altinn.no", --URL som bruker sendes til
  "requestResources": [          --Tjenestene med eventuelle metadata
    {
      "ServiceCode": "4629",
      "ServiceEditionCode": 2,
      "Metadata": {
        "inntektsaar": "2016"
      }
    },
    {
      "ServiceCode": "4630",
      "ServiceEditionCode": 2,
      "Metadata": {
        "fraOgMed": "2017-06",
        "tilOgMed": "2017-08"
      }
    }
  ],
  "requestMessage": {   --Tidligere omtalt som DelegationContext
    "no-nb": "Ved å samtykke, gir du Skatteetaten rett til å utlevere...",
    "no-nn": "Ved å samtykka, gir du Skatteetaten rett til å utlevera...",
    "en": "By accepting the consent, you grant the Tax Authority the..."
  }
}

Response: (application/hal+json)

{
  "AuthorizationCode": "c44f284f-b43b-4355-925a-2add17439659",
  "CoveredBy": "910514458",
  "OfferedBy": "27042000537",
  "validTo": "2019-09-30T10:30:00.000",
  "redirectUrl": "https://www.altinn.no",
  "requestResources": [
    {
      "ServiceCode": "4629",
      "ServiceEditionCode": 2,
      "Metadata": {
        "inntektsaar": "2016"
      }
    },
    {
      "ServiceCode": "4630",
      "ServiceEditionCode": 2,
      "Metadata": {
        "fraOgMed": "2017-06",
        "tilOgMed": "2017-08"
      }
    }
  ],
  "requestMessage": {
    "no-nb": "Ved å samtykke, gir du Skatteetaten rett til å utlevere...",
    "no-nn": "Ved å samtykka, gir du Skatteetaten rett til å utlevera...",
    "en": "By accepting the consent, you grant the Tax Authority the..."
  },
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://altinn.no/api/consentRequest/c44f284f-b43b-4355-925a-2add17439659"
    },
    "gui": {
      "href": "https://altinn.no/ui/AccessConsent/request?id=c44f284f-b43b-4355-925a-2add17439659"
    }
  }
}

Sende brukeren til samtykkesiden med AuthorizationCode som input

Etter at en samtykkeforespørsel er registrert og man har fått tilbake en list med _links som inneholder gui-link. Videre benytter man denne for å sende brukeren til samtykkesiden:

https://altinn.no/ui/AccessConsent/request?id=c44f284f-b43b-4355-925a-2add17439659

Det eksisterer også en valgfri parameter (languageCode) som kan benyttes for å laste samtykkesiden på et forhåndsbestemt språk (en, nb-NO, nn-NO):

https://altinn.no/ui/AccessConsent/request?id=c44f284f-b43b-4355-925a-2add17439659?languageCode=en

Dersom man ikke spesifiserer languageCode vil samtykkesiden bli lastet på det språket som brukeren har valgt i altinn. I eksempelet over vil samtykkesiden lastes på engelsk.

NB: Dette endepunktet ble endret i Release 20.2 hvor endepunktet https://altinn.no/ui/AccessConsent/{GUID} ble fjernet og erstattet med endepunktet forklart over.

I seksjonen lengre nede ser man eksempel på hvordan samtykkesiden vil se ut for en sluttbruker.

Sende sluttbruker direkte til samtykkesiden

NB: Denne måten å sende sluttbrukeren til samtykkesiden er en eldre versjon av samtykkeløsningen i Altinn. Se seksjonen over om hvordan å opprette en samtykkeforespørsel for å laste oppdatert samtykkeside.

Datakonsument må sende sluttbruker til samtykkesiden med en parameter som sier at den ønsker en autorisasjonskode tilbake etter at samtykke er gitt. Autorisasjonskoden benyttes til å hente token, som er nøkkelen som datakonsumenten benytter for å få tilgang til data hos datakilden.

Når låntaker for eksempel underveis i en søknadsprosess har angitt at han ønsker å gi samtykke til at opplysninger om han kan innhentes så må datakonsumenten sende brukeren til samtykkesiden i Altinn.

Nedenfor er et eksempel på URL til samtykkeside i produksjonsmiljøet i Altinn.
Dette er bare et eksempel som viser oppbyggingen. URL må tilpasses tjenesten som skal benyttes.

Skal samtykkesiden vises på f.eks. engelsk må parametre som DelegationContext og eventuelle metadata være på engelsk og verdi for engelsk må legges i LanguageCode.

URL

https://www.altinn.no/ui/AccessConsent/?Resources=4629_2.4630_2&CoveredBy=910514458&RedirectUrl=https://www.altinn.no&ValidToDate=2019-09-30%2010:30:00&LanguageCode=nb-NO&DelegationContext=Ved%20%C3%A5%20samtykke,%20gir%20du%20Skatteetaten%20rett%20til%20%C3%A5%20utlevere%20opplysninger%20om%20deg%20direkte%20til%20Banken%20AS.%20Banken%20f%C3%A5r%20opplysningene%20for%20%C3%A5%20behandle%20s%C3%B8knaden%20din%20om%20finansiering.&ResponseType=code&4629_2_inntektsaar=2016&4630_2_fraOgMed=2017-06&4630_2_tilOgMed=2017-08 

Forklaring til parameterne i url:

Parameter Format Obligatorisk/valgfri Beskrivelse
Resources xxxx_x Obligatorisk Tjenestekode og tjenesteutgavekode på tjenesten som datakilde har definert som samtykketjeneste. Kan også være flere tjenester dersom det skal samtykkes til å dele data fra flere datasett hos en eller flere datakilder. Tjenestekode og tjenesteutgavekode separeres med underscore og ved bruk av flere tjenester separeres disse med punktum (eks. Resources=4629_2.4630_1) Kodene må man få hos datakilde
CoveredBy organisasjonsnummer Obligatorisk Organisasjonsnummeret til datakonsument.
På samtykkesiden er det navnet som er knyttet til organisasjonsnummeret som presenteres.
OfferedBy organisasjonsnummer eller fødselsnummer Valgfri Inneholder fødselsnummer eller organisasjonsnummer til aktøren som det ønskes samtykke fra.
RedirectUrl gyldig url Obligatorisk Url som sluttbruker blir sendt tilbake til etter å ha samtykket/ikke samtykket til innsyn i data
ValidToDate YYYY-MM-DD hh:mm:ss Obligatorisk Dato og tidspunkt for når samtykket opphører
LanguageCode en
nb-NO
nn-NO
Valgfri Angir hvilket språk sluttbruker skal få opp samtykkesiden på. Kan velge mellom engelsk (en), bokmål (nb-NO) og nynorsk (nn-NO). Sendes ikke språkkode med kommer samtykkesiden opp på språket som er satt av bruker i profilen i Altinn
DelegationContext tekst Obligatorisk Beskrivelse fra datakonsument på hva som er formålet med samtykket. Det kan hende at det finnes føringer fra datakilde på utformingen av denne teksten. Sjekk med datakilde.
ResponseType code Obligatorisk Vil alltid være «code». Angir at man skal ha en autorisasjonskode i retur som skal benyttes for å hente token
Metadata tjenestekode_tjenesteutgavekode
_parameternavn=verdi
Valgfri For å gi ekstra metadata kan det defineres en eller flere samtykkeparameter som generelt er valgfri men kan påtvinges av utformingen av samtykketeksten som er definert av datakilde (eks. 4629_2_inntektsaar=2016)
UserToken Hex-enkodet SHA-256, eks: CF1F71474AF6B8F6241C1AE… Valgfri Kan oppgis som en SHA-256 hash av en brukers fødselsnummer (11 siffer uten mellomrom). Hvis oppgitt, blir denne sammenlignet med evt. allerede innlogget bruker i Altinn. Hvis bruker er innlogget med et annet fødselsnummer, blir brukeren bedt om å logge inn på nytt.

Eksempel på en samtykkeside

I figuren nedenfor kan man se sammenhengen mellom det som ligger i url/json og det som presenteres for sluttbrukeren på samtykkesiden. Denne siden vil kunne lastes både gjennom en GUID dersom det foreligger en forhåndsregistrert samtykkeforesel, og via URL-parameter som definert i seksjonen over.

Sammenheng mellom opplysninger i url/json og samtykkesiden

Sammenheng mellom opplysninger i url/json og samtykkesiden

Autorisasjonskode

Når sluttbruker har fått opp samtykkesiden og gitt samtykke vil han sendes tilbake til siden som er angitt i RedirectUrl.
I denne url vil det sendes med autorisasjonskode og status.

Eksempel på url hvor status er OK:

https://www.eksempel.no/?AuthorizationCode=0435d832-193b-4a13-a6d1-d172c18e18c7&Status=OK

Eksempel på url hvor sluttbruker har valgt å trykke på knappen for “Nei, jeg vil ikke gi samtykke”:

https://www.eksempel.no/?Status=Failed&ErrorMessage=User%2520did%2520not%2520give%2520consent&FailedAuthorizationCode=435d832-193b-4a13-a6d1-d172c18e18c7

Dersom samtykkesiden ble lastet ved hjelp av AuthorizationCode, vil autorisasjonskode være den samme som sluttbrukeren lastet samtykkesiden med.

Merk at FailedAuthorizationCode ikke blir sendt med ved bruk av lenke-baserte samtykkeforespørsler, kun forhåndsregistrerte forespørsler.