Opprette tjeneste

Opprettelse av samtykketjeneste i tjenesteutviklingsløsningen (TUL).

På denne siden:

Opprettelse av samtykketjeneste i tjenesteutviklingsløsningen

Det må opprettes en tjeneste i TUL som benyttes til samtykke og tilgangskontroll. Til dette benyttes Altinn sin lenketjenestetype. Kun tjenesteutviklere som har vært på kurs i regi av Altinn har tilgang til TUL og kan lage tjenesten.

Definering av lenketjeneste

Utgavenavnet vil vises for sluttbruker på samtykkesiden så det er viktig å velge et navn som også forteller hva slags data eller informasjon denne tjenesten tilbyr.

Feltet i URL er påkrevd men har ingen funksjon ved bruk av lenketjeneste i samtykkeøyemed.

Det er anbefalt å angi at tjenesten skal bruke tjenesteeierstyrt rettighetsregister. Ved å angi dette vil man sikre at kun registrerte datakonsumenter kan benytte samtykketjenesten, altså motta samtykkedelegeringer og hente ut samtykketokens. Se Autorisere datakonsument for informasjon om hvordan man gir spesifikke organisasjoner eller personer lov til å spørre brukere om samtykke ved å registrere disse i rettighetsregisteret for akkurat denne tjenesteutgaven.

Utgaveparametre lenketjeneste

Utgaveparametre lenketjeneste

Definere mal og samtykke- eller fullmaktsdialog

Det er definert ulike maler som kan benyttes for å gi ulike utseender og bruksopplevelser knyttet til samtykkedialogen. Det er også mulig å velge en fullmaktsmal, som da vil da medfører at begrepet “fullmakt” brukes alle steder der det ellers vil bli brukt “samtykke”. Dette gjelder også i Avtaleloggen som presentert brukeren på Profilsiden (tidligere kalt Samtykkeloggen).

For alle tekniske formål er samtykkemaler og fullmaktsmaler det samme - disse skiller seg utelukkende fra hverandre i visningssammenheng. Dokumentasjonen vil for enkelhets skyld bruk begrepet “samtykke”, selv om det også vil omfatte bruk av fullmaktsmaler.

Utgaveparametre samtykketekst

Utgaveparametre mal og samtykketekst

Med å velge ulike maler kan du bedre kommunisere til brukeren hva rettigheten går ut på. Det er per i dag ikke mulig å definere sine egne maler, men ved behov kan Altinn introdusere nye maler som kan brukes.

For mer detaljer om bruken av maler, se oversikt over hvilker maler som er definert.

Bruk av maler (utover standardmalen) støttes kun i forbindelse med ny samtykkeløsning, og støttes ikke ved bruk av tradisjonell samtykkelenke.

Definere samtykketekst

Når man skal lage en lenketjeneste som skal benyttes i en samtykketjeneste må man gå inn på Samtykke-fanen i TUL å angi at utgaven skal tillate samtykkebasert deling av data. Da blir det obligatorisk å fylle ut en samtykketekst som vil vises for sluttbruker under samtykkesiden. Samtykketeksten skal forklare nærmere hva brukeren samtykker til. For at samtykke skal være gyldig må det være informert. Det betyr at brukerne får informasjon som gjør at de forstår hva de samtykker til og hvilke konsekvenser det vil få for dem.

I vårt Lånesøknadscase så bør samtykketeksten si hvilke data banken henter fra Skatteetaten - om det er informasjon om lønn, gjeld eller andre forhold. Samtykketeksten defineres av datakilden (tjenesteeier) men det er hensiktsmessig at datakilden og datakonsumenten blir enige om en tekst som er fornuftig å bruke. For å kunne formatere tekst, legge inn lenker osv. må det benyttes html-kode.

NB! Det er kun tillatt med 1.000 tegn (eventuell html-kode regnes med).

Det er i samtykketeksten mulig å benytte metadata-parametre dersom det er ønskelig å spesifisere hvilke del av data man ønsker tilgang til, for eksempel dersom man ønsker tilgang til skattegrunnlaget for et gitt år. Eksempel: “Opplysningene som utleveres gjelder for {intektsaar}.” Parameter for inntektsår må da være input i url som datakonsument sender sluttbruker til samtykkesiden med. Dersom det er ønskelig at parameteret skal ha et bestemt format så må dette formidles til datakonsument.

Når token genereres legges metadata med som en egen informasjon slik at datakilde kan verifisere at datakonsument spør om nødvendige data (se her for beskrivelse og validering av token). Metadata lagres sammen med samtykke-kontekst slik at dette vises historisk og i aktivitetslogg.

Hvis det kun skal være mulig for datakonsument å hente data èn gang for det avgitte samtykket så må dette angis ved å huke av for “Tillat bare engangssamtykker”.

Sett i forhold til samtykkesiden som sluttbruker får opp i Altinn så er utgavenavnet det som står i rød ramme og samtykketeksten det som ligger i blå ramme i bildet av samtykkesiden nedenfor. Det som ligger i grønn ramme er metadata-parameter for {inntektsaar}:

Sammenheng mellom TUL og samtykkesiden

Sammenheng mellom TUL og samtykkesiden

Det er mulig å innhente samtykke for flere tjenester (flere datasett) i samme operasjon.

Registrere rolle på tjenesten

Før man migrerer tjenesten over til testmiljø og produksjon må det registreres en rolle på den. Selve rollen man velger trenger ikke å være delegerbar, men enkeltrettigheter på tjenesten må være delegerbare. Noen roller er ikke delegerbare, for eksempel rollen “Privatperson”, men dersom man angir i TUL at den skal være delegerbar så betyr dette at det ikke er mulig å delegere selve rollen videre men man kan delegere enkeltrettigheter (når bruker gir samtykke så delegeres det en enkeltrettighet til datakonsument). Som for alle typer tjenester i Altinn så må man vurdere hvem som skal benytte tjenesten og sette rolle ut fra dette. Er man i tvil om hvilken rolle som passer så kan man kontakte Altinn for å få hjelp til å vurdere dette. Det er Altinn som setter rolle på tjenesten så det må sendes en henvendelse via selvbetjeningsportalen eller til tjenesteeier@altinn.no for å få dette utført.

Sikkerhetsnivå: Valgt sikkerhetsnivå for samtykketjenester vil både sette krav til sikkerhetsnivå for bruk av tjenesten og for å kunne gi samtykke til tjenesten gjennom samtykkesiden eller REST API. En lenketjeneste må i utgangspunktet ha minimum sikkerhetsnivå 3. I tillegg til dette håndheves det ett minimumskrav av sikkerhetsnivå 2 for å gi samtykke, selv for tjenester som spesifiserer lavere krav, dette er tilsvarende som annen rettighetsdelegering i Altinn. Er bruker ikke logget inn med høyt nok sikkerhetsnivå vil bruker få samme feilmelding som ved bruk av tjenesten, med beskjed og mulighet til å gå til innlogging med korrekt nivå.

Oversette tjeneste

Dersom tjenesten skal være tilgjengelig på flere språk må den oversettes. Dette gjøres i TUL i seksjonen for oversetting. Språk som det kan oversettes til/fra er bokmål, nynorsk og engelsk.

Migrere tjeneste

Før tjenesten kan testes må den migreres til testmiljø (TT02). Etter at den er testet må den migreres til produksjonsmiljøet (PROD).