Informasjon om token

Bruk og verifisering av self contained OAuth-token som mottas fra datakonsument.

På denne siden:

Bruk av self-contained OAuth-token

Self-contained OAuth 2.0 token er nøkkelen som datakonsumententen benytter for å få tilgang til data som ligger hos datakilden. Altinn utsteder et signert JSON Web Token (JWT). Tokenet inneholder all informasjon knyttet til de delegerte rettighetene inkludert

 • tjenestekoder for lenketjenesten i Altinn
 • fødsels- eller organisasjonsnummer som samtykket
 • tildelte rettigheter til datakonsumenten
 • person- eller organisasjonsnummer for datakonsumenten som har mottatt rettighetene
 • organisasjonsnummer for tredjepart som kan behandle samtykket på vegne av mottaker (dersom dette foreligger)
 • tidspunkt for når samtykke ble gitt
 • tidspunkt for når rettigheten opphører

Det signerte tokenet må verifiseres av datakilde ved å validere signaturen.

Man kan også lese om JSON webtokens her: https://jwt.io/introduction/.

For å verifisere signert token må datakilden benytte Altinn sitt offentlige sertifikat. Dette er eksponert som et JWK-sett på Altinns OAuth2 Authorization Server Metadata-endepunkt.

Se JSON Web Keys og well-known endepunkter for mer informasjon.

JSON Web Token

Består av tre punktumseparerte deler:

Under viser et eksempel på et signert og Base64-encodet self-contained JSON Web Token.

Header inneholder informasjon om token typen og hvilken hash algoritme som er brukt. Her finner man også identifikatorene “kid” og “x5t” som er Base64Url enkoding av fingeravtrykket (thumbprint) til sertifikatet bruk for signering av tokenet. Disse identifikatorene kan da brukes for få identifisere korrekt sertifikat for validering av signatur.

For mer informasjon om uthenting av Altinn sine offentlige sertifikat og validering av token se JSON Web Keys og well-known endepunkter og Verifisere JWT token signatur

Encoded eksempel:

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkF4NDlDZ3l3U0I1VkJ2dEg0bmdaYnJjU3VfTSIsIng1dCI6IkF4NDlDZ3l3U0I1VkJ2dEg0bmdaYnJjU3VfTSIsInR5cCI6IkpXVCJ9

Decoded eksempel:

{
 "alg": "RS256",
 "kid": "Ax49CgywSB5VBvtH4ngZbrcSu_M",
 "x5t": "Ax49CgywSB5VBvtH4ngZbrcSu_M",
 "typ": "JWT"
}

Payload

Payload inneholder påstandene (claims) i tokenet. Påstandene er den informasjonen som datakilden trenger for å få bekreftet at datakonsumenten har fått et gyldig samtykke.

Encoded eksempel:

eyJTZXJ2aWNlcyI6WyI0NjI5LDIiLCI0NjI5LDIsaW5udGVrdHNhYXI9MjAxNSIsIjQ2MzAsMiIsIjQ2MzAsMixmcmFPZ01lZD1ub3ZlbWJl
ciAyMDE2LHRpbE9nTWVkPWphbnVhciAyMDE3Il0sIkF1dGhvcml6YXRpb25Db2RlIjoiMDkzZDAwNzAtMjJhZC00YzQ5LTlkNzEtZjUzNjdj
Zjk5MWI4IiwiT2ZmZXJlZEJ5IjoiMzAwNTAxMDEyMTEiLCJDb3ZlcmVkQnkiOiI5MTA1MTQ0NTgiLCJEZWxlZ2F0ZWREYXRlIjoiMjAxNy0w
NC0xOCAwOTozMzoxMyIsIlZhbGlkVG9EYXRlIjoiMjAxNy0wNi0zMCAxMDozMDowMCIsImlzcyI6ImFsdGlubi5ubyIsImV4cCI6MTQ5MjUw
MDk0MiwibmJmIjoxNDkyNTAwOTEyfQ

Decoded eksempel:

{
 "Services": [
  "4629_2",
  "4629_2_inntektsaar=2016",
  "4630_2",
  "4630_2_fraOgMed=2017-06",
  "4630_2_tilOgMed=2017-08"
 ],
 "AuthorizationCode": "c7dbe642-0fc1-4c3b-8959-8a92e3e1f17d",
 "OfferedBy": "11025802170",
 "CoveredBy": "910514458",
 "DelegatedDate": 1503855661,
 "ValidToDate": 1506760200,
 "iss": "altinn.no",
 "exp": 1503860347,
 "nbf": 1503860317
}

Signature

Signature inneholder signert og encoded header og encoded payload. Algoritmen som er benyttet er beskrevet i header.

Encoded eksempel:

pumdz9xtOYk_mojdKU1X_uQlT3DKr4IUxoOSJPiLZ3SB2oy-R4Q40jn8gxdnxBLrGD3W1osra_v3x15Nrx9jsWUIz9eQA3H04cxeehTQBbM
MT7XZGU-XnCE34AtQScaDQnyPObPZEQeSvl2nmxNdfjgrzFLsapthiKYNuhv3lzSheTs06Ko3jWHTUg19X_2QSbpOmBVORTai8XeYrm1Tzq
_5CSxZo4pQEkxmBpSrtXcC3MuaF7cM514Bt-

Decoded eksempel:

For å verifisere signaturen må datakilden benytte Altinns offentlige sertifikat. Se under for detaljer om hvordan signaturen verifiseres.

Innhold i Payload

ServiceCodes

Inneholder en string eller et array of strings som representerer tjenestekodene for tjenesten(e) som er omfattet av samtykket brukeren har gitt. ServiceCodes strengen er inneholder to verdier; ServiceCode og ServiceEditionCode separert med underscore.

Ved bruk av metadata for {inntektsaar}, {fraOgMed} og {tilOgMed} i samtykketekst:

Single Service:

"ServiceCodes": "4629_2"

Multiple Services:

"ServiceCodes": [
  "4629_2",
  "4630_2"
 ]

"Services": [
  "4629_2",
  "4629_2,inntektsaar=2016",
  "4630_2",
  "4630_2_fraOgMed=2017_06",
  "4630_2_tilOgMed=2017_08"
 ],

OfferedBy

OfferedBy inneholder Personnummer eller Organisasjonsnummer for den som har gitt samtykke.

Eksempel:
SSN: "OfferedBy": "11025802170"

OrgNo: "OfferedBy": "999999999"

CoveredBy

CoveredBy inneholder Personnummer eller Organisasjonsnummer for den som har mottatt rettigheter igjennom brukeren samtykke.

Eksempel:
SSN: "CoveredBy": "02056260016"

OrgNo: "CoveredBy": "910514458"

HandledBy

HandledBy inneholder Organisasjonsnummer for tredjepart som gjennom rettighetsstyring i tjenesteeierstyrt rettighetsregister (SRR) eller Maskinporten-delegering er autorisert til å behandle samtykker på vegne av CoveredBy.
Denne vil bare være en del av payload dersom det er tredjepart selv som har hentet signert JWT for å bruke dette for å autorisere seg for datakilden utenfor Altinn.

Eksempel:
OrgNo: "HandledBy": "910459880"

ValidToDate

Dato og tidspunkt for når samtykket utløper

Eksempel: "ValidToDate": 1506760200

DelegatedDate

Dato og tidspunkt for når samtykket ble gitt.

Eksempel: "DelegatedDate": 1503855661

AuthorizationCode / Autorisasjonskode

Autorisasjonskoden som er benyttet for å hente det gitte tokenet. Kan brukes av datakilde til å logge bruk av tokene og dermed informere brukeren om at datakonsumenten har hentet data.

Iss

iis spesifiserer hvem som har utstedt tokened, som skal verfiseres mot signaturen.

Eksempel: "iss": "altinn.no"

Exp

Unikt tidsstempel som spesifiserer utløpstidspunket for det gitte tokenet.

Eksempel: "exp": 1474526471

Nbf

Unikt tidsstempel som spesifiserer første gang det gitte tokenet kan brukes

Eksempel: "nbf": 1492500912

Verifisere JWT Token signatur

En enkel måte å teste og verifisere JWT token er jwt.io webpage tool. For å bruke nettsiden:

 1. Lim inn komplett encodet JWT inkludert header, payload og signature.
 2. Velg algoritmen RS256 fra nedtrekksmenyen.
 3. Lim inn BASE64 encoded offentlig X-509 sertifikatet til Altinn under “Verify Signature”.
Eksempel på decoding og verifisering av signature med jwt.io verktøyet

Eksempel på decoding og verifisering av signature med jwt.io verktøyet

Eksempel på C# decode og verifisering av signatur

Under vises et eksempel på en hjelpemetode som tar inn det offentlige sertifikatet til Altinn og et encoded JWT token som en string. Metoden benytter JwtSecurityTokenHandler Class (System.IdentityModel.Tokens) for å gjøre den faktiske decodingen og verifikasjonen av signaturen, basert på de spesifiserte TokenValidationParameters. Dersom valideringen er en suksess inneholder SecurityToken informasjonselementer som SecurityKeys, ValidFrom and ValidTo, og decodet JSON object som inneholder Header og Payload.

MSDN links:

private SecurityToken ValidateToken(X509Certificate2 publicCertificate, string tokenString)
{
  var tokenHandler = new JwtSecurityTokenHandler();

  // Token Validation Parameters
  var validationParameters = new TokenValidationParameters()
  {
    IssuerSigningKey = new X509SecurityKey(publicCertificate),
    ValidateAudience = false,
    ValidateIssuer = true,
    ValidateLifetime = true,
    ValidIssuer = "altinn.no"
  };

  SecurityToken securityToken;
  tokenHandler.ValidateToken(tokenString, validationParameters, outsecurityToken);

  return securityToken;
}

JSON Web Keys og well-known endepunkter

JSON Web Keys (JWK)

Det åpne metadata grensesnittet i REST APIet til Altinn er det gjort tilgjengelig ett endepunkt for uthenting av JSON Web Keys (JWK). Endepunktet lister ut både hoved- og sekundær-sertifikatet som er konfigurert opp for signering av samtykketokens i Altinn. I tillegg til å liste ut public key-chain for sertifikatene viser man her til “kid” og “x5t” identifikatorene som man vil finne igjen som header verdier i ett utstedt signert JWT samtykketoken. Slik kan da både samtykketoken signert med hoved- og sekundær-sertifikatet verifiseres i en overgangsperiode ved utbytting av sertifikat hos Altinn.

Merk at sertifikatene som oppgis på dette endepunktet kan være selv-signerte, og dermed ikke er en del av PKI. Tillit til nøklene som oppgis her ankres i sertifikatet som benyttes i det TLS-sikrede .well-known-endepunktet.

Well-known metadata

På det åpne metadata grensesnittet i REST APIet til Altinn er det tilgjengelig ett endepunkt for metadata som viser til hvor man finner JWK endepunkt. Denne informasjonen også gjennom ett så kallet “well-known” endepunkt under domenet til Altinn: https://altinn.no/.well-known/oauth-authorization-server