Bruk av samtykkeforespørsler

Informasjon om samtykkeforespørsler og anbefalinger om hvordan de kan benyttes i ulike sammenhenger og tjenester.

Overordnet

Samtykkeforespørsler gir datakonsumenten mer kontroll over hvordan samtykker kan innhentes og følges opp, og er den anbefalte mekanismen for å implementere samtykketjenester.

Hovedforskjellen mellom samtykkeforespørsler og lenkebaserte samtykker, er at konsumenten umiddelbart etter opprettelse får AuthorizationCode (samtykke-id), og kan bruke ConsentRequest-API-et for å hente ut samtykkeforespørsler både i listeform og enkeltvis.

ConsentRequest-modellen

Datamodellen inneholder en rekke ulike felter som brukes for ulike formål. Her er en detaljert gjennomgang av alle feltene og hva de kan brukes til.

Modellen brukes både som inndata som konsumenten oppgir i forbindelse med opprettelse av forespørselen, og som retur (utdata) på i de fleste operasjoner på ConsentRequest-APIet. I tabellen under indikeres det i den andre kolonnen om feltet kun brukes i retur, eller om det er påkrevd eller ikke påkrevd inndata.

Feltnavn Må oppgis / kun i retur Beskrivelse
AuthorizationCode Kun i retur Også kalt samtykke-ID. Identifikator for forespørselen, og identifkator brukt for å hente ut samtykketoken.
RequestStatus Kun i retur Hvilken status forespørselen har.
Created Kun i retur Når forespørselen ble opprettet.
LastChanged Kun i retur Når forespørselem sist hadde en statusendring.
CoveredBy Ja Organisasjonsnummer eller fødselsnummer til den som skal motta samtykket (konsument)
OfferedBy Ja Organisasjonsnummer eller fødselsnummer til den som skal gi samtykke (avgiver)
OfferedByName Ja Navn på organisasjon eller etternavn til den som skal gi samtykke
HandledBy Nei Organisasjonsnummer for leverandør, hvis aktuelt.
RequiredDelegator Nei Oppgis hvis en ønsker at en spesifikk fysisk person skal gi samtykket, og ikke hvem som helst som har tilstrekkelig med rettigheter på vegne av avgiver
RequiredDelegatorName Nei Etternavn på den spesifikke personen som skal gi samtykke
ValidTo Ja Hvor lenge samtykket skal vare hvis innfridd. Må være i ISO8601-format.
RedirectUrl Ja URL som sluttbruker blir sendt til etter innfridd samtykke
RequestResources Ja Liste over tjenester/ressurser samtykket som omfatte
RequestMessage Ja Melding som vises til sluttbruker på ulike språk
PortalViewMode Nei Bestemmer hvorvidt en forespørsel er synlig i innboksen til sluttbruker
Errors Kun i retur Eventuelle feilmeldinger som hindrer at en gitt forespørsel kan innfris

ConsentRequest-API

ConsentRequest-API-et har fire endepunkter som kan benyttes. Klikk på disse for mer teknisk informasjon.

Operasjon Beskrivelse
GET consentRequests/{authCode} Henter en spesifikk samtykkeforespørsel
DELETE consentRequests/{authCode} Sletter (trekker) en samtykkeforespørsel. Kan bare gjøres for ubehandlede forespørsler.
GET consentRequests?serviceCode=… Feed-API som lar en hente ut lister med samtykkeforespørsler filtrert på ulike parametre. Kan hente både sendte og mottatte forespørsler. Inkluderer også forespørsler hvor autentisert virksomhet står som HandledBy (altså forespørsler leverandøren har opprettet)
POST consentRequests Oppretter en ny samtykkeforespørsel

Forklaring på enkeltfelter

RequestStatus

Feltet RequestStatus oppgir hvilken tilstand en samtykkeforespørsel er i. Følgende statuser finnes:

Verdi Betydning
Unopened Forespørselen er ikke åpnet, altså ikke sett av noen med tilgang til å besvare den.
Opened Forespørselen er åpnet av noen med tilgang til å besvare den, men ikke behandlet.
Accepted Forespørselen er godkjent. Merk at selve samtykket kan være senere trukket eller utløpt.
Rejected Forespørselen ble avvist.

Når er forespørsel opprettes vil den innledningsvis har status Unopened. Status vil deretter maksimalt endres to ganger, fra uåpnet til åpnet, og fra åpnet til en godkjent/avvist.

HandledBy

Oppgir hvem som skal være leverandør for denne forespørselen, altså opptre på konsument/CoveredBys vegne. Dette forutsetter at:

  • Autentisert virksomhet er HandledBy
  • Oppgitt API-nøkkel er tilknyttet samme organisasjonsnummer som HandledBy

For å verifisere koblingen til konsument/CoveredBy gjøres ulike autorisasjonssjekker avhengig av autentiseringsmetode som forutsetter ulik onboarding. Les mer om dette i kapitlet om bruk av leverandører.

RequiredDelegator

Oppgir at samtykkeforespørselen skal besvares av en bestemt person. I utgangspunktet vil alle som har rollen “Tilgangsstyring” samt til tilgang til de aktuelle tjenestene som forespørselen omfatter, kunne besvare en samtykkeforespørsel på vegne av en avgiver. Hvis dette feltet oppgis, spesifiserer konsumenten hvem som skal kunne besvare forespørselen, og gjør den utilgjengelig for alle - selv om de måtte inneha de nødvendige tilgangene hos avgiver.

Det gjøres ikke noe verifikasjon på at oppgitt RequiredDelegator faktisk har rettigheter til å innfri samtykket på vegne av oppgitt OfferedBy i det forespørselen opprettes. Feil informasjon her vil kunne gjøre en samtykkeforespørsel umulig å innfri uten at ytterligere delegeringer utføres av tilgangsstyrer hos OfferedBy.

Samtykkedialogen vil oppføre seg noe annerledes i de tilfeller hvor innlogget bruker ikke er autorisert til å behandle forespørselen. Hvis RequiredDelegator er oppgitt, blir brukeren oppfordret til å logge inn med rett bruker (hvem som er RequiredDelegator blir av sikkerhetshensyn ikke indikert). Hvis RequiredDelegator ikke er oppgitt, vil brukeren få en feilmelding om manglende tilgang.

I praksis brukes dette for å sikre at personen som er oppgitt som avgiver (OfferedBy) også er den samme som gir samtykket. Vi anbefaler bruk av RequiredDelegator når det skal innehentes samtykke fra privatpersoner som opptrer på vegne av seg selv. Hvis samtykke skal innhentes fra en organisasjon, anbefales i utgangspunktet ikke bruk av RequiredDelegator, med mindre konsumenten er sikker på at vedkommende har tilstrekkelige rettigheter hos OfferedBy og har gode grunner til å skulle innsnevre rollekravene som tjenesteeierene har satt på de aktuelle tjenestene/ressursene som forespørselen omfatter.

RedirectUrl

Dette oppgir hvor brukeren skal sendes til etter å ha besvart samtykkeforespørselen. Dette må være en URL som enten

  • Er assosiert med API-nøkkelen som benyttes, eller
  • Er oppgitt som en av de lovlige URL-ene for konsumenten (CoveredBy) i tjenesteeierstyrt rettighetsregister av tjenesteeieren(e).

Hvis restriksjoner på URL er oppgitt av tjenesteeier i SRR, vil dette overstyre URL-er som er assosiert med API-nøkkelen.

Merk at sluttbruker vil ikke bli sendt til RedirectUrl etter besvart samtykkeforespørsel hvis forespørselen er åpnet fra avgivers profilside i Altinn. For å kontrollere hvorvidt en samtykkeforespørsel blir vist i Altinn, se feltet PortalViewMode. Se også ServerNotificationUrl og RequestStatus.

RequestResources

Dette feltet er en rik modell som inneholder en liste over de ressurser/tjenester samtykkeforespørselen skal omfatte. En RequestResource inneholder

  • Hvilken ressurs det gjelder i form av en Altinn tjenesteidentifikator (ServiceCode og ServiceEditionCode)
  • Eventuelle metadata som den aktuelle ressursen krever

Hvilke metadata som kreves er avhengig av hva tjenesteeier har spesifisert. Alle metadata må oppgis ellers gis feilmelding. Metadata som ikke er spesifisert av tjenesteeier blir ignorert. Det gjøres ingen validering på metadata, så se til at disse oppgis i tråd med hva tjenesteeier har spesifisert.

RequestMessage

Dette er en melding som vises til sluttbruker øverst i samtykkeforespørselen. Merk at enkelte samtykketjenester ikke tillater bruk av RequestMessage, og vil gi en feilmelding hvis oppgitt. For å sikre at sluttbrukeren får se samtykkeforespørselen i valgt språk i Altinn, må meldingen oppgis på både norsk, nynorsk og engelsk.

PortalViewMode

Dette feltet indikerer om en gitt samtykkeforespørsel skal gjøres synlig i avgiver (OfferedBy) sin innboks i Altinn. Feltet har to verdier:

Verdi Beskrivelse
Show Forespørselen blir vist
Hide Forespørselen blir ikke vist

Hvis feltet ikke oppgis, benyttes “Hide”.

Merk at sluttbruker vil ikke bli sendt til RedirectUrl etter besvart samtykkeforespørsel hvis forespørselen er åpnet fra avgivers profilside i Altinn. Her kan man i stedet bruker ConsentRequest-API-et og RequestStatus for å sjekke om en forespørsel er besvart eller ikke.

Errors

TODO