Tilsynsrapporter

Datamodell og schema

Json schema

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "$id": "tilsynsrapporter",
 "title": "Tilda/tilsynsrapporter",
 "definitions": {
  "bruddOgReaksjon": {
   "$id": "bruddOgReaksjon",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "lovparagraf": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "paalegg": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "reaksjonsdato": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "etatreaksjon": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "reaksjonsgrad": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "groenn",
      "gul",
      "roed"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "lovparagraf",
    "paalegg",
    "reaksjonsdato",
    "etatreaksjon",
    "reaksjonsgrad"
   ]
  },
  "kontaktperson": {
   "$id": "kontaktperson",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "navn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "rolle": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "avdeling": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "telefonnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "epost": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adresse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "navn",
    "rolle",
    "avdeling",
    "telefonnummer",
    "epost",
    "adresse"
   ]
  },
  "tilsynsadresse": {
   "$id": "tilsynsadresse",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "lokalitetsreferanse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bygningsnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bruksenhetsnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adressenavn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adressenummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "postnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "poststedsnavn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "kommunenummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bydel": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "fylkesnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "lengdegrad": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "breddegrad": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "stedstype": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "stedbeskrivelse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "lokalitetsreferanse",
    "bygningsnummer",
    "bruksenhetsnummer",
    "adressenavn",
    "adressenummer",
    "postnummer",
    "poststedsnavn",
    "kommunenummer",
    "bydel",
    "fylkesnummer",
    "lengdegrad",
    "breddegrad",
    "stedstype",
    "stedbeskrivelse"
   ]
  },
  "tilsynsaktivitet": {
   "$id": "tilsynsaktivitet",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "dato": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "varighet": {
     "type": "integer"
    },
    "form": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "fysisk",
      "brev",
      "telefon",
      "virtuelt"
     ]
    },
    "type": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "hendelsesbasert",
      "nybygg",
      "oppfoelging",
      "periodisk",
      "storulykketilsyn",
      "tilsynsaksjon"
     ]
    },
    "funksjon": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "dokumenttilsyn",
      "inspeksjon",
      "internrevisjon",
      "markedstilsyn",
      "revisjon",
      "aapentTilsyn",
      "lukketTilsyn"
     ]
    },
    "tema": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "Hendelse",
      "ProeveTaking",
      "UtslippTilLuft",
      "UtslippTilVann"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "dato",
    "varighet",
    "form",
    "type",
    "funksjon",
    "tema"
   ]
  },
  "tilsynsegenskap": {
   "$id": "tilsynsegenskap",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "kommunalt": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "ja",
      "nei",
      "irrelevant"
     ]
    },
    "storulykke": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "ja",
      "nei",
      "irrelevant"
     ]
    },
    "uanmeldt": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "ja",
      "nei",
      "irrelevant"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "kommunalt",
    "storulykke",
    "uanmeldt"
   ]
  },
  "tilsynsmyndighet": {
   "$id": "tilsynsmyndighet",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "tilsynsmyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tema": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "tilsynsmyndighet"
   ]
  },
  "tilsynsrapport": {
   "$id": "tilsynsrapport",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "tilsynsobjekt": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynsmyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "paaVegneAv": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynsadresser": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "tilsynsadresse"
     }
    },
    "tilsynsstatus": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "aapen",
      "lukket"
     ]
    },
    "internTilsynsId": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "samordnedeTilsynsmyndigheter": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "tilsynsmyndighet"
     }
    },
    "tilsynsegenskaper": {
     "$ref": "tilsynsegenskap"
    },
    "tilsynsaktiviteter": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "tilsynsaktivitet"
     }
    },
    "kontakt": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "kontaktperson"
     }
    },
    "tilsynsutvelgelse": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "groveOvertredelser",
      "stikkproeve",
      "bekymringsmelding",
      "aarlig",
      "risikovurdering"
     ]
    },
    "bekymringsmeldinger": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "tilsynsmyndighet"
     }
    },
    "notater": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bruddOgReaksjoner": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "bruddOgReaksjon"
     }
    },
    "tilsynsvurdering": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "groenn",
      "gul",
      "roed"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "tilsynsobjekt",
    "tilsynsmyndighet"
   ]
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "tilsynsrapporter": {
   "$id": "List`1",
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "tilsynsrapport"
   }
  }
 }
}

Eksempel

{
 "tilsynsrapporter": [
  {
   "tilsynsobjekt": "974720760",
   "tilsynsmyndighet": "222222222",
   "paaVegneAv": "223344556",
   "tilsynsadresser": [
    {
     "lokalitetsreferanse": null,
     "bygningsnummer": "x",
     "bruksenhetsnummer": "Enhetsnummer",
     "adressenavn": "Objektadresseveien 2",
     "adressenummer": "2",
     "postnummer": "Postnummer",
     "poststedsnavn": "Poststedsnavn",
     "kommunenummer": "0301",
     "bydel": "Dal",
     "fylkesnummer": "020",
     "lengdegrad": "59.913868",
     "breddegrad": "10.752245",
     "stedstype": "Type lokasjon",
     "stedbeskrivelse": "Enda ei rønne"
    }
   ],
   "tilsynsstatus": "lukket",
   "internTilsynsId": "Tilsyntesttilsyn22222222212",
   "samordnedeTilsynsmyndigheter": [
    {
     "tilsynsmyndighet": "111111111",
     "tema": "Hendelse"
    },
    {
     "tilsynsmyndighet": "222222222",
     "tema": "Utslipp til vann"
    }
   ],
   "tilsynsegenskaper": {
    "kommunalt": "ja",
    "storulykke": "nei",
    "uanmeldt": "irrelevant"
   },
   "tilsynsaktiviteter": [
    {
     "dato": "2016-09-26T01:41:42",
     "varighet": 12,
     "form": "fysisk",
     "type": "oppfoelging",
     "funksjon": "aapentTilsyn",
     "tema": "ProeveTaking"
    },
    {
     "dato": "2011-09-26T02:22:22",
     "varighet": 112,
     "form": "virtuelt",
     "type": "storulykketilsyn",
     "funksjon": "inspeksjon",
     "tema": "Hendelse"
    }
   ],
   "kontakt": [
    {
     "navn": "Navn Navnesen",
     "rolle": "Rolleansvarlig for roller og ansvar",
     "avdeling": "Avdelinga te Tor",
     "telefonnummer": "47419641",
     "epost": "epost@domain.com",
     "adresse": "Adresse adresseveien 3"
    },
    {
     "navn": "Jan Janssen",
     "rolle": "Senior ansvarsansvarlig",
     "avdeling": "Avdelinga te Knut",
     "telefonnummer": "47419641",
     "epost": "epost@domain2.com",
     "adresse": "Adresseveien 3"
    }
   ],
   "tilsynsutvelgelse": "aarlig",
   "bekymringsmeldinger": [
    {
     "tilsynsmyndighet": "2222222",
     "tema": "Bekymringsmelding"
    }
   ],
   "notater": "Notatblokka sier ingenting",
   "bruddOgReaksjoner": [
    {
     "lovparagraf": "Første mosebok",
     "paalegg": "Fortapelse",
     "reaksjonsdato": "2021-01-07T12:07:00.2151003+01:00",
     "etatreaksjon": "Lyst i bann",
     "reaksjonsgrad": "roed"
    },
    {
     "lovparagraf": "Lankeklaskeloven p1",
     "paalegg": "Smerte",
     "reaksjonsdato": "2020-12-28T12:07:00.2200369+01:00",
     "etatreaksjon": "Klask på lanken",
     "reaksjonsgrad": "gul"
    }
   ],
   "tilsynsvurdering": "gul"
  }
 ]
}