Tilsynsrapporter

Datamodell og schema

Eksempel

{
 "tilsynsrapporter": [
  {
   "tildaenhet": "123456789",
   "tilsynutfoertav": "222222222",
   "ansvarligtilsynsmyndighet": "222222222",
   "tilsynsegenskaper": {
    "storulykke": "nei",
    "internTilsynsid": "52126e2d-b8ba-4b36-b187-b4986d2c8536",
    "tilsynsutvelgelse": "Veldig suspekte folk",
    "tilsynsstatus": "aapen",
    "tilsynstema": "Fem tema om dagen gjør godt for magen",
    "tilsynsnoekkelord": "key, word",
    "nettrapport": "https://www.vg.no"
   },
   "kontrolladresser": [
    {
     "lokalitetsreferanse": 507617,
     "lokalitetsbeskrivelse": "Enda ei rønne",
     "lokalitetsnoekkelord": "openly cloudy pig",
     "lengdegrad": "507617",
     "breddegrad": "507617",
     "bygningsnummer": "507617",
     "bruksenhetsnummer": "Enhetsnummer",
     "adressenavn": "Kirsebærgaten 43, 0419 Oslo",
     "adressenummer": "507617",
     "postnummer": "Postnummer",
     "poststedsnavn": "openly cloudy pig",
     "kommunenummer": "0301",
     "bydel": "Dal",
     "fylkesnummer": "020"
    },
    {
     "lokalitetsreferanse": 507617,
     "lokalitetsbeskrivelse": "Enda ei rønne",
     "lokalitetsnoekkelord": "openly cloudy pig",
     "lengdegrad": "507617",
     "breddegrad": "507617",
     "bygningsnummer": "507617",
     "bruksenhetsnummer": "Enhetsnummer",
     "adressenavn": "Kirsebærgaten 43, 0419 Oslo",
     "adressenummer": "507617",
     "postnummer": "Postnummer",
     "poststedsnavn": "openly cloudy pig",
     "kommunenummer": "0301",
     "bydel": "Dal",
     "fylkesnummer": "020"
    }
   ],
   "tilsynsaktiviteter": [
    {
     "tilsynsaktivitetreferanse": 1,
     "lokalitetsreferanse": 1,
     "internKontrollid": "c287f4c6-bdf3-4d29-8232-309bcd86b3df",
     "kontrollobjekt": "123456789",
     "dato": "2021-04-15T09:31:19.4865362+02:00",
     "varighet": 1,
     "aktivitet": "aktivitet",
     "aktivitetsutfoerelse": "fysisk",
     "observasjon": "Vi kikket på en god stund",
     "samtidigeKontroller": [
      {
       "tilsynsmyndighet": "222222222",
       "tilsynstema": "tema",
       "aktivitetsutfoerelse": ""
      }
     ],
     "bekymringsmeldinger": [
      {
       "tilsynsmyndighet": "12345678",
       "melding": "VIKTIG BESKJED"
      },
      {
       "tilsynsmyndighet": "12345678",
       "melding": "VIKTIG BESKJED"
      }
     ]
    }
   ],
   "kontaktpunkt": [
    {
     "rapportansvarlig": "Ansvarligheten selv",
     "avdeling": "openly cloudy pig",
     "telefonnummer": "12345678",
     "epost": "openlycloudypig@openlycloudypigno",
     "adresse": "Kirsebærgaten 43, 0419 Oslo"
    }
   ],
   "tilsynsnotater": "Notater, notater, notater i lange baner",
   "bruddOgReaksjoner": [
    {
     "tilsynsaktivitetreferanse": 507617,
     "lokalitetsreferanse": 507617,
     "utredning": "Forklaring",
     "lovparagraf": "507617",
     "reaksjonsdato": "2012-03-02T00:00:00",
     "alvorsgrad": {
      "reaksjonsverdi": 507617,
      "reaksjonstype": "Spesifisert type reaksjon",
      "reaksjonsklasse": 507617,
      "lavreaksjon": 507617,
      "hoeyreaksjon": 507617,
      "lavalvorsgrad": 507617,
      "hoeyalvorsgrad": 507617
     },
     "oppfoelgingspaaminnelser": 507617
    }
   ]
  }
 ]
}

Schema

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "$id": "tilsynsrapporter",
 "title": "Tilda/tilsynsrapporter",
 "definitions": {
  "alvorsgrad": {
   "$id": "alvorsgrad",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "reaksjonsverdi": {
     "type": "integer"
    },
    "reaksjonstype": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "reaksjonsklasse": {
     "type": "integer"
    },
    "lavreaksjon": {
     "type": "integer"
    },
    "hoeyreaksjon": {
     "type": "integer"
    },
    "lavalvorsgrad": {
     "type": "integer"
    },
    "hoeyalvorsgrad": {
     "type": "integer"
    }
   }
  },
  "bekymringsmelding": {
   "$id": "bekymringsmelding",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "tilsynsmyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "melding": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "bruddOgReaksjon": {
   "$id": "bruddOgReaksjon",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "tilsynsaktivitetreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "lokalitetsreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "utredning": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "lovparagraf": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "reaksjonsdato": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "alvorsgrad": {
     "$ref": "alvorsgrad"
    },
    "oppfoelgingspaaminnelser": {
     "type": "integer"
    }
   }
  },
  "kontaktpunkt": {
   "$id": "kontaktpunkt",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "rapportansvarlig": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "avdeling": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "telefonnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "epost": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adresse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "samtidigKontroll": {
   "$id": "samtidigKontroll",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "tilsynsmyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynstema": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "aktivitetsutfoerelse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "tilsynsadresse": {
   "$id": "tilsynsadresse",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "lokalitetsreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "lokalitetsbeskrivelse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "lokalitetsnoekkelord": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "lengdegrad": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "breddegrad": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bygningsnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bruksenhetsnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adressenavn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adressenummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "postnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "poststedsnavn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "kommunenummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bydel": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "fylkesnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "tilsynsaktivitet": {
   "$id": "tilsynsaktivitet",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "tilsynsaktivitetreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "lokalitetsreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "internKontrollid": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "kontrollobjekt": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "dato": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "varighet": {
     "type": "integer"
    },
    "aktivitet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "aktivitetsutfoerelse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "observasjon": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "samtidigeKontroller": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "samtidigKontroll"
     }
    },
    "bekymringsmeldinger": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "bekymringsmelding"
     }
    }
   }
  },
  "tilsynsegenskap": {
   "$id": "tilsynsegenskap",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "kommunalt": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "ja",
      "nei",
      "irrelevant"
     ]
    },
    "storulykke": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "ja",
      "nei",
      "irrelevant"
     ]
    },
    "uanmeldt": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "ja",
      "nei",
      "irrelevant"
     ]
    },
    "internTilsynsid": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynsutvelgelse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynsstatus": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "aapen",
      "lukket",
      "planlegging"
     ]
    },
    "tilsynstema": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynsnoekkelord": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "nettrapport": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "tilsynsrapport": {
   "$id": "tilsynsrapport",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "tildaenhet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynutfoertav": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "ansvarligtilsynsmyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynsegenskaper": {
     "$ref": "tilsynsegenskap"
    },
    "kontrolladresser": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "tilsynsadresse"
     }
    },
    "tilsynsaktiviteter": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "tilsynsaktivitet"
     }
    },
    "kontaktpunkt": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "kontaktpunkt"
     }
    },
    "tilsynsnotater": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bruddOgReaksjoner": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "bruddOgReaksjon"
     }
    }
   },
   "required": [
    "tildaenhet",
    "ansvarligtilsynsmyndighet"
   ]
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "tilsynsrapporter": {
   "$id": "List`1",
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "tilsynsrapport"
   }
  }
 }
}