Npdidtilsynsrapporter

Datamodell og schema

Under arbeid!

Json schema

{
	"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
	"$id": "NPDIDAuditReportList2",
	"title": "Tilda/npdidtilsynsrapporter",
	"definitions": {
		"bruddOgReaksjon": {
			"$id": "bruddOgReaksjon",
			"type": ["object", "null"],
			"properties": {
				"lovparagraf": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"paalegg": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"reaksjonsdato": {
					"type": "string",
					"format": "date-time"
				},
				"etatreaksjon": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"reaksjonsgrad": {
					"type": "string",
					"enum": ["groenn", "gul", "roed"]
				}
			},
			"required": ["lovparagraf", "paalegg", "reaksjonsdato", "etatreaksjon", "reaksjonsgrad"]
		},
		"kontaktperson": {
			"$id": "kontaktperson",
			"type": ["object", "null"],
			"properties": {
				"navn": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"rolle": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"avdeling": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"telefonnummer": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"epost": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"adresse": {
					"type": ["string", "null"]
				}
			},
			"required": ["navn", "rolle", "avdeling", "telefonnummer", "epost", "adresse"]
		},
		"NPDID": {
			"$id": "NPDID",
			"type": ["object", "null"],
			"properties": {
				"npdid": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"tilsynsobjekt": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"tilsynsmyndighet": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"paaVegneAv": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"tilsynsadresser": {
					"$id": "List`1",
					"type": ["array", "null"],
					"items": {
						"$id": "tilsynsadresse",
						"type": ["object", "null"],
						"properties": {
							"lokalitetsreferanse": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"bygningsnummer": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"bruksenhetsnummer": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"adressenavn": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"adressenummer": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"postnummer": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"poststedsnavn": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"kommunenummer": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"bydel": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"fylkesnummer": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"lengdegrad": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"breddegrad": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"stedstype": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"stedbeskrivelse": {
								"type": ["string", "null"]
							}
						},
						"required": ["lokalitetsreferanse", "bygningsnummer", "bruksenhetsnummer", "adressenavn", "adressenummer", "postnummer", "poststedsnavn", "kommunenummer", "bydel", "fylkesnummer", "lengdegrad", "breddegrad", "stedstype", "stedbeskrivelse"]
					}
				},
				"tilsynsstatus": {
					"type": "string",
					"enum": ["aapen", "lukket"]
				},
				"internTilsynsId": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"samordnedeTilsynsmyndigheter": {
					"$id": "List`1",
					"type": ["array", "null"],
					"items": {
						"$id": "tilsynsmyndighet",
						"type": ["object", "null"],
						"properties": {
							"tilsynsmyndighet": {
								"type": ["string", "null"]
							},
							"tema": {
								"type": ["string", "null"]
							}
						},
						"required": ["tilsynsmyndighet"]
					}
				},
				"tilsynsegenskaper": {
					"$id": "tilsynsegenskap",
					"type": ["object", "null"],
					"properties": {
						"kommunalt": {
							"type": "string",
							"enum": ["ja", "nei", "irrelevant"]
						},
						"storulykke": {
							"type": "string",
							"enum": ["ja", "nei", "irrelevant"]
						},
						"uanmeldt": {
							"type": "string",
							"enum": ["ja", "nei", "irrelevant"]
						}
					},
					"required": ["kommunalt", "storulykke", "uanmeldt"]
				},
				"tilsynsaktiviteter": {
					"$id": "List`1",
					"type": ["array", "null"],
					"items": {
						"$id": "tilsynsaktivitet",
						"type": ["object", "null"],
						"properties": {
							"dato": {
								"type": "string",
								"format": "date-time"
							},
							"varighet": {
								"type": "integer"
							},
							"form": {
								"type": "string",
								"enum": ["fysisk", "brev", "telefon", "virtuelt"]
							},
							"type": {
								"type": "string",
								"enum": ["hendelsesbasert", "nybygg", "oppfoelging", "periodisk", "storulykketilsyn", "tilsynsaksjon"]
							},
							"funksjon": {
								"type": "string",
								"enum": ["dokumenttilsyn", "inspeksjon", "internrevisjon", "markedstilsyn", "revisjon", "aapentTilsyn", "lukketTilsyn"]
							},
							"tema": {
								"type": "string",
								"enum": ["Hendelse", "ProeveTaking", "UtslippTilLuft", "UtslippTilVann"]
							}
						},
						"required": ["dato", "varighet", "form", "type", "funksjon", "tema"]
					}
				},
				"kontakt": {
					"$id": "List`1",
					"type": ["array", "null"],
					"items": {
						"$ref": "kontaktperson"
					}
				},
				"tilsynsutvelgelse": {
					"type": "string",
					"enum": ["groveOvertredelser", "stikkproeve", "bekymringsmelding", "aarlig", "risikovurdering"]
				},
				"bekymringsmeldinger": {
					"$id": "List`1",
					"type": ["array", "null"],
					"items": {
						"$ref": "tilsynsmyndighet"
					}
				},
				"notater": {
					"type": ["string", "null"]
				},
				"bruddOgReaksjoner": {
					"$id": "List`1",
					"type": ["array", "null"],
					"items": {
						"$ref": "bruddOgReaksjon"
					}
				},
				"tilsynsvurdering": {
					"type": "string",
					"enum": ["groenn", "gul", "roed"]
				}
			},
			"required": ["npdid", "tilsynsobjekt", "tilsynsmyndighet"]
		},
		"tilsynsadresse": {
			"$ref": "tilsynsadresse"
		},
		"tilsynsaktivitet": {
			"$ref": "tilsynsaktivitet"
		},
		"tilsynsegenskap": {
			"$ref": "tilsynsegenskap"
		},
		"tilsynsmyndighet": {
			"$ref": "tilsynsmyndighet"
		}
	},
	"type": "object",
	"properties": {
		"tilsynsrapporter": {
			"$id": "List`1",
			"type": ["array", "null"],
			"items": {
				"$ref": "NPDID"
			}
		}
	}
}

Eksempel

{
	"tilsynsrapporter": [{
		"npdid": "452345",
		"tilsynsobjekt": "974720760",
		"tilsynsmyndighet": "222222222",
		"paaVegneAv": "223344556",
		"tilsynsadresser": [{
			"lokalitetsreferanse": null,
			"bygningsnummer": "x",
			"bruksenhetsnummer": "Enhetsnummer",
			"adressenavn": "Objektadresseveien 2",
			"adressenummer": "2",
			"postnummer": "Postnummer",
			"poststedsnavn": "Poststedsnavn",
			"kommunenummer": "0301",
			"bydel": "Dal",
			"fylkesnummer": "020",
			"lengdegrad": "59.913868",
			"breddegrad": "10.752245",
			"stedstype": "Type lokasjon",
			"stedbeskrivelse": "Enda ei rønne"
		}],
		"tilsynsstatus": "lukket",
		"internTilsynsId": "Tilsyntesttilsyn22222222212",
		"samordnedeTilsynsmyndigheter": [{
				"tilsynsmyndighet": "111111111",
				"tema": "Hendelse"
			},
			{
				"tilsynsmyndighet": "222222222",
				"tema": "Utslipp til vann"
			}
		],
		"tilsynsegenskaper": {
			"kommunalt": "ja",
			"storulykke": "nei",
			"uanmeldt": "irrelevant"
		},
		"tilsynsaktiviteter": [{
				"dato": "2016-09-26T00:00:00",
				"varighet": 12,
				"form": "fysisk",
				"type": "oppfoelging",
				"funksjon": "aapentTilsyn",
				"tema": "ProeveTaking"
			},
			{
				"dato": "2011-09-26T00:00:00",
				"varighet": 112,
				"form": "virtuelt",
				"type": "storulykketilsyn",
				"funksjon": "inspeksjon",
				"tema": "Hendelse"
			}
		],
		"kontakt": [{
				"navn": "Navn Navnesen",
				"rolle": "Rolleansvarlig for roller og ansvar",
				"avdeling": "Avdelinga te Tor",
				"telefonnummer": "47419641",
				"epost": "epost@domain.com",
				"adresse": "Adresse adresseveien 3"
			},
			{
				"navn": "Jan Janssen",
				"rolle": "Senior ansvarsansvarlig",
				"avdeling": "Avdelinga te Knut",
				"telefonnummer": "47419641",
				"epost": "epost@domain2.com",
				"adresse": "Adresseveien 3"
			}
		],
		"tilsynsutvelgelse": "aarlig",
		"bekymringsmeldinger": [{
			"tilsynsmyndighet": "2222222",
			"tema": "Bekymringsmelding"
		}],
		"notater": "Notatblokka sier ingenting",
		"bruddOgReaksjoner": [{
				"lovparagraf": "Første mosebok",
				"paalegg": "Fortapelse",
				"reaksjonsdato": "2021-01-13T10:08:45.5475178+01:00",
				"etatreaksjon": "Lyst i bann",
				"reaksjonsgrad": "roed"
			},
			{
				"lovparagraf": "Lankeklaskeloven p1",
				"paalegg": "Smerte",
				"reaksjonsdato": "2021-01-03T10:08:45.5475264+01:00",
				"etatreaksjon": "Klask på lanken",
				"reaksjonsgrad": "gul"
			}
		],
		"tilsynsvurdering": "gul"
	}]
}