Regler

Regelfilen bygges opp av en eller flere regler (valideringer eller overføringer). Alle reglene som støttes listes her.

På denne siden:

Valideringsregler

SimpleValidation

SimpleValidation er regeltypen du bruker for å validere ved hjelp av standard betingelser.

Nødvendige parameter: Source

Overføringsregler

RemoveParentPost

Denne regelen fjerner foreldreposten til et gitt felt dersom betingelsene er innfridd.

Nødvendige parameter: Source

TransferValue

Denne regelen blir brukt til å kopiere en verdi fra et felt til et annet. Feltene kan enten være i samme skjema eller i ulike skjema.

Nødvendige parameter: Source og Target

TransferResult

TransferResult er en regeltype som kan brukes dersom du vil gjøre utregninger før du overfører resultatet som verdi. Utregningene gjøres basert på verdier fra felter man angir i attributtene addFields, subtractFields, multiplyFields og divideFields. Disse skal ligge som attributter på Source elementet til regelen.

Nødvendige parameter: Source og Target

SetFieldValue

Regel som kan brukes til å sette en verdi i et felt basert på et sett av betingelser.

Nødvendige parameter: Target

RemoveFieldElement

Denne regelen kan brukes når du trenger å fjerne et spesielt felt basert på et sett av betingelser.

Nødvendige parameter: Source

CalculateResult

CalculateResult er en regeltype som kan brukes dersom du vil gjøre utregninger og overføre resultatet til et felt i skjema. Utregningene gjøres basert på det matematiske utrykket man angir i elementet CalcExpression.

Nødvendige parameter:

For CalcExpression så angir man det matematiske uttrykket i value attributtet til Param elemenetet.

I det matematiske utrykket så kan man enten bruke konstante verdier eller man kan hente verdier fra felter i skjema. Hvis en verdi skal hentes fra felt i skjema så angis det ved å legge xpath til feltet inn i klammeparenteser i utrykker.

Noen eksempler på bruk av CalculateResult regelen:

<Rule type="CalculateResult">
	<Source form="4120"/>
	<Target form="4120" field="/melding/Skjemainnhold_KRT-1005/omRegnskapsfoerer/etterutdanning/skatterett"/>
	<Param name="CalcExpression" value="{/melding/Skjemainnhold_KRT-1005/omRegnskapsfoerer/etterutdanning/finansregnskap} * 3 / 2"/>
	<Param name="RoundResultToGivenNumberOfDecimals" value="1"/>
</Rule>
<Rule type="CalculateResult">
	<Source form="4120"/>
	<Target form="4120" field="/melding/Skjemainnhold_KRT-1005/omRegnskapsfoerer/etterutdanning/regnskapsfoererregelverket"/>
	<Param name="CalcExpression" value="{/melding/Skjemainnhold_KRT-1005/omRegnskapsfoerer/etterutdanning/finansregnskap} + {/melding/Skjemainnhold_KRT-1005/omRegnskapsfoerer/etterutdanning/skatterett}"/>
	<Param name="CeilingOfResult" value="true"/>
</Rule>
<Rule type="CalculateResult">
	<Source form="4120"/>
	<Target form="4120" field="/melding/Skjemainnhold_KRT-1005/omRegnskapsfoerer/etterutdanning/rettslaere"/>
	<Param name="CalcExpression" value="{/melding/Skjemainnhold_KRT-1005/omRegnskapsfoerer/etterutdanning/regnskapsfoererregelverket} + ({/melding/Skjemainnhold_KRT-1005/omRegnskapsfoerer/etterutdanning/skatterett} * {/melding/Skjemainnhold_KRT-1005/omRegnskapsfoerer/etterutdanning/finansregnskap})"/>
	<Param name="FloorOfResult" value="true"/>
</Rule>

Valgfrie parameter:

 • CeilingOfResult - Denne brukes til å angi om det skal gjøres en Ceiling av resultatet. Dette angis med verdien True i value attributtet til Param elementet.Param med navn FloorOfResult. Denne brukes til å angi om det skal gjøres en Floor av resultatet. Dette angis med verdien True i value attributtet til Param elementet.
 • RoundResultToGivenNumberOfDecimals - Denne brukes til å angi om det skal gjøres en Round av resultatet. Her angir man ikke True for å indikere at det skal gjøres Round, men man angir antall desimaler det skal gjøres Round med.

TransferTransformedResult

Denne regelen kan brukes når du trenger å sette sammen verdiene fra flere felter og overføre resultet til et enkelt felt som en kommaseparert liste.

Nødvendige parameter: Source og Target

TransferSingleExternalValue

Overfører en gitt ekstern verdi, dette er verdier som ikke ligger som en del av skjemadataen, men som kan settes eksplisitt i implementasjonen for f.eks lasting eksterne skjema.

Nødvendige parameter:

TransferType som er støttet pr. 01.10.2015 er ArchiveReference, som henter arkivreferansen fra et eksternt skjema og sette den i det gitte målfeltet.

WebSA-spesifikke regler

Det fins en rekke regeldefinisjoner som er utviklet spesielt for bruk i selvangivelsetjenestene. Disse er merket med websa: i starten av navnet.

websa:InternalRF1224Calculations

For bruk til kalkuleringer i skjema RF-1224.

websa:TransferFromNO1ToRF1224

Regel for å overføre verdi fra fordeling av næringsinntekt (“Business Allocation”) (fra instansiering i RF-1175) til RF1224. Denne regelen blir ikke kjørt ved komplett innsending fra sluttbrukersystem.

websa:TransferFromRF1084ToRF1030

Spesialregel for å overføre fra skjema RF-1084 til skjema RF-1030.
Denne regelen blir ikke kjørt ved komplett innsending fra sluttbrukersystem.

websa:TransferFromRF1084ToRF1175

Spesialregel for å overføre fra skjema RF-1084 til skjema RF-1175.
Denne regelen blir ikke kjørt ved komplett innsending fra sluttbrukersystem.

websa:TransferFromRF1125ToRF1030

Spesialregel for å overføre til postene 2.1.4 og 3.2.2 i skjema RF-1030 basert på skjema RF-1125.
Denne regelen blir ikke kjørt ved komplett innsending fra sluttbrukersystem.

websa:TransferSumFrom0402

Flytter fra post 4.0.2 (fra RF-1175) til RF-1030 basert på den valgte industrisektoren (industry type) og tilegnet inntekt.
Denne regelen blir ikke kjørt ved komplett innsending fra sluttbrukersystem.

websa:TransferSumToChildcare

Brukes for å regne ut foreldrefradrag.

websa:TransferSumToTravelDeduction

Brukes for å regne ut fradrag for reise mellom hjem og arbeid/besøksreiser.

websa:TransferSumToWizard

Brukes for å flytte verdier fra RF-1084/RF-1219/RF-1224 (lenket via veiviseren og første instans av et bestemt skjema) til OrID-er eller veiviseren.

websa:ValidatePost337StandardDeductionTempStay

Dette er en spesialregel for å validere post 3.3.7

websa:ValidateRF1219TransferToWizard

For å lage en valideringsfeil dersom det er mer enn et RF-1219-skjema som er knyttet til veiviseren for selvstendig næringsdrivende (Business Wizard).

websa:ValidateRF1224BelongsToPost0402

For å lage en valideringsfeil dersom det finnes RF-1224 instanser som ikke er knyttet til noen 4.0.2 post (fordeling av næringsinntekt) når PSAN er instansiert med RF-1175.

websa: TransferFromRF1224ToRF1030

For å overføre null (0) fra RF 1224 til RF 1030. Hvis verdier i orid 26235 eller orid 26236 er negativ overføres 0 til henholdsvis 35613 eller 35616.

Websa:ValidateOnePrimaryDwelling

For å validere at kun en bolig er valgt som primærbolig i postene tilknyttet 2.8/4.3 Bolig og annen fast eiendom

Source

Definerer skjema og felt som verdi (for overføring eller validering) skal hentes fra.

<Source form="245"
    field="Skjema/Tilbakebetaling/Utbetaling"
    sumRecurringFields="true"
    multiple="true"
    addFields="orid(7378),orid(7380)"
    subtractFields="orid(15801),orid(32836)" />

Forklaring:

 • Form er dataformat-id til skjemaet.
 • Field er referanse til et eller flere felt. Kan bli gitt som OR-id eller som komplett XPath. Antallet felt må samsvare med antallet felt definert som mål.
 • SumRecurringFields forteller om overføringen skal summere repeterende felt eller ikke før overføringen.
 • Multiple forteller om modergruppa kan få verdier fra flere kilder. Må være true eller false.
 • AddFields er en liste over felt som skal bli lagt til verdien som skal overføres. Feltene skilles med komma.
 • SubtractFields er en liste over felt som skal trekkes fra verdien som skal overføres. Feltene skilles med komma.

Target

Definerer skjema og felt som skal ta imot verdiene eller feilmeldinger i forbindelse med valideringer.

<Target form="2" field="Skjema/Tilbakebetaling/Utbetaling" index="0" />

Forklaring:

 • Form er dataformat-id til skjemaet.
 • Field er referanse til et eller flere felt. Kan bli gitt som OR-id eller som komplett XPath. Antallet felt må samsvare med antallet felt definert som kilde.
 • Index er indeksen til målfeltet.
 • Value brukes om du vil sette en fast verdi.

Param

Param er et felleselement som kan brukes til mange ulike parametertyper. Attributtet name brukes til å fortelle hvilken type du vil at Param-elementet skal være.

PercentageTransfer

Denne definerer hvor stor del av verdien som skal overføres. value bestemmer den prosentvise delen av verdien som skal overføres. Standardverdi er 100.

<Param name="PercentageTransfer" value="30"/>

IgnoreGuid

Denne bestemmer om regelmotoren skal ta hensyn til sourceFormGuid når den gjør overføringen. Dersom verdien er true vil overføringen ikke merke xml-en med kildeskjema. For InfoPath-skjema må denne være true fordi InfoPath ikke vil forstå dette attributtet.

Value må være enten true eller false.

<Param name="IgnoreGUID" value="true"/>

SignStorageHint

Denne forteller om den overførte verdien skal bli lagret spesifikt som en positiv eller negativ verdi.

<Param name="SignStorageHint" value="positive"/>

value forteller om verdien skal bli lagret som negativ eller positiv. Mulige valg her er positive, negative og any. Standardverdi er any.

AlwaysRun

Bestemmer om en overføringsregel i tillegg til å kjøres i utregningsprosessen også skal kjøres i valideringsprosessen.

<Param name="AlwaysRun" value="true"/>

value må være true eller false, og avgjør om regelen blir kjørt i valideringsprosessen i tillegg til utregningsprosessen eller ikke.

IgnorePrefill

Avgjør om et felt kan slettes selv om det er merket som pre-utfylt. Dette er bare relevant i skjema som ikke er InfoPath-skjema.

<Param name="IgnorePrefill" value="true"/>

value avgjør om feltet skal slettes selv om det er merket som pre-utfylt. Må være true eller false.

RemoveFieldIfConditionsFail

Dette avgjør om felt som ikke innfrir betingelsene for verdioverføring skal slettes. Standardverdi er true.

<Param name="RemoveFieldIfConditionsFail" value="false"/>

value avgjør om dette feltet skal slettes dersom betingelsene ikke er innfridd. Mulige valg er true eller false. Standard er true.

RemoveOnMismatch

Forteller om målfeltet skal bli tømt dersom betingelsene ikke inntreffer.

<Param name="RemoveOnMismatch" value="false"/>

value forteller om målfeltet skal slettes eller ikke. Må være true eller false. Standardverdien er true.

Transfertype

Avgjør typen overføring. Standard er “ManyToOne” (mange til en) der flere verdier blir regnet om til en verdi. «ManyToMany» (mange til mange) vil overføre hver enkelt verdi til et separat målfelt. Dette er et spesialparameter opprinnelig lagd for webSA post 402.

<Param name="TransferType" value="ManyToMany"/>

value er enten ManyToOne eller ManyToMany.

RemoveDirtyField

Avgjør om såkalte «skitne felt» (felter som har blitt skrevet til i løpet av prosessen) skal fjernes eller ikke.

<Param name="RemoveDirtyField" value="true"/>

value må være true eller false. Standard er false.

DoNotIgnoreZeroValue

Avgjør om verdien 0 skal overføres eller ikke.

<Param name="DoNotIgnoreZeroValue" value="true"/>

value forteller om verdien 0 skal ignoreres eller ikke. Må være true (0 vil bli oppfattet som en verdi) eller false (0 vil bli ignorert). Standard er false.

InsertEmptyIfNotCalculated

Avgjør om 0 skal brukes som verdi dersom skjemaet ikke inneholder et eller flere felter som er nødvendige for å regne ut verdien i feltet.

<Param name="InsertEmptyIfNotCalculated" value="true"/>

value forteller om 0 skal brukes som verdi eller ikke når nødvendige felter mangler. Må være true eller false. Standard er false.

TransferRecurringFields

Avgjør om repeterende felt skal overføres.

<Param name="TransferRecurringFields" value="true"/>

value avgjør om repeterende felt skal overføres. Må være true eller false. Standard er false.

SetNillable

Brukes til å fortelle at verdien kan være blank (null).

<Param name="SetNillable" value="true"/>

value settes til true for å tillate null-verdier. Standard er false.

PurgeOldTransfers

Brukes når det er ønskelig at gamle overføringer skal slettes før nye gjennomføres. Bør kun brukes når det oppstår problemer med mange overføringer fra / til samme felt.

<Param name="PurgeOldTransfers" value="true" />

value forteller om målfelter skal slettes eller ikke. Må være true eller false. Standard er false.

SetValueForMultiplePosts

Brukes til å definere om oppdatering av feltverdi skal gjøres til alle målfelter i samme skjema.

<Param name="SetValueForMultiplePosts" value="true"/>

value avgjør om oppdatering av verdi skal gjøres for alle målfelter i samme eller kun det første. Må være true eller false. Standard er false.

WebSA-spesifikke Param

Her følger en liste over Param-navn som benyttes i selvangivelsen.

ValueType

Forteller om verdien er negativ, positiv eller begge deler. Til bruk med regel TransferSumFrom0402.

<Param name="ValueType" value="negative"/>

value kan være both, positive eller negative. Brukes i kombinasjon med IndustryTypes. Se tabell under IndustryType.

IndustryTypes

Forteller hvilke industri-/næringsområde som verdien gjelder. Til bruk med regel TransferSumFrom0402.

<Param name="IndustryTypes" value="Skiferbrudd,Skiferproduksjon"/>

Se tabellen under for aktuelle verdier i value.

Oversikt over kombinasjon av verdier i IndustryType og ValueType

IndustryType ValueType OrId for målfeltet i RF1030 Felt i RF1030
Inntekt fra familiebarnehager Positive 28262 2.1.3
Jordbruk_gartneri_pelsdyr, Pelsdyr, Jordbruk_gartneri Positive 27758 2.7.1
Skogbruk Positive 27759 2.7.2
Fiske_og_fangst Positive 33958 2.7.3
Reindrift Positive 27760 2.7.4
Skiferbrudd, Skiferproduksjon Positive 20662 2.7.5
Annen_naering Positive 27757 2.7.6
Familiebarnehage_i_eget_hjem, Inntekt_fra_familiebarnehager Negative 28299 3.2.19
Annen_naering Negative 21006 3.2.19
Jordbruk_gartneri_pelsdyr, Jordbruk_gartneri, Pelsdyr Negative 27784 3.2.19
Reindrift Negative 27786 3.2.19
Skiferproduksjon Negative 24729 3.2.19
Skogbruk Negative 27785 3.2.19
Fiske_og_fangst Negative 34097 3.2.19

BaseRate

Avgjør den grunnleggende satsen. For bruk med InternalRF1224Calculations.

<Param name="BaseRate" value="81153"/>

value skal være et heltall. Standard er 81153.

OverMaxDistanceRate

Avgjør prosentsats for den delen av reisen som er over maksavstanden. For bruk med TransferSumToTravelDeduction.

<Param name="OverMaxDistanceRate" value="0.7"/>

value skal være et desimaltall. Standard er 0.7.

NormalRate

Avgjør normal prosentsats. For bruk med TransferSumToTravelDeduction.

<Param name="NormalRate" value="1.5"/>

value skal være et desimaltall. Standard er 1.5.

Deductible

Avgjør bunnfradraget for reiseutgifter. For bruk med TransferSumToTravelDeduction.

<Param name="Deductible" value="13950"/>

value skal være et heltall. Standard er 13950.

MinimumTollAndFerryDeduction

Avgjør minstebeløpet for å få bom- og fergeutgifter dekket. For bruk med TransferSumToTravelDeduction.

<Param name="MinimumTollAndFerryDeduction" value="3300"/>

value skal være et heltall. Standard er 3300.

MaxDistance

Avgjør hva som er maksavstand for reisegodtgjørelse. For bruk med TransferSumToTravelDeduction.

<Param name="MaxDistance" value="50000"/>

value skal være et heltall. Standard er 50000.

MaxDeduction

Avgjør maksimalfradrag. For bruk med ValidatePost337StandardDeductionTempStay.

<Param name="MaxDeduction" value="40000"/>

value skal være et heltall. Standard er 40000.