G: Web Service-oppslag fra InfoPath

Dette vedlegget inneholder en beskrivelse av hvordan man kan gjøre web service-oppslag fra et InfoPath-skjema.

På denne siden:

Web service-oppslag vil være i kjernen i hvordan registeroppslag fungerer. Dette vil fungere på den måten at skjemaet vil kontakte registeret med predefinerte parametere og deretter få et svar som man kan behandle i skjema. Denne veiledningen vil derfor beskrive en generell fremgangsmåte for hvordan gjøre et web service-oppslag i InfoPath-skjema. Eksempeldataene benyttet i fremgangsmåten tilhører Hent arkivreferanse. P.t. er det ikke andre skjemaspesifikke tjenester tilgjengelig.

Hvordan kalle en WebService fra et InfoPath skjema

Legg til en datatilkobling ved å tab’en som heter Data i InfoPath. Velg deretter Datatilkoblinger og deretter Legg til…

Man må så velge å opprette en ny tilkobling for å motta data, og dette via en webtjeneste.

Adressen som angis for webtjenesten vil kunne variere iht hvilket oppslag som skal gjøres, for eksempel vil adressen for å hente arkivreferanse være
https://infopathservices.altinn.no:87/ServiceEngine/ReporteeElementListInfoPath.svc?WSDL

Figur 204 – Hent arkivreferanse

Figur 204 – Hent arkivreferanse

Når denne adressen er angitt, vil InfoPath forsøke å kontakte tjensten for å hente en liste over operasjoner. Antall operasjoner og navn vil variere med tjenesten. Velg deretter operasjonen du ønsker å benytte.

Husk å fjern avkryssning for om data skal hentes når skjema åpnes hvis data ikke skal hentes før man trykker på en knapp i skjemaet.

Akkurat samme måte benyttes for å koble innsynstjenester mot operasjoner i mappere.

Adressen for å koble seg mot en gitt mapper vil være:

http://mapperservices.altinn.no:87/ServiceEngine/Mappers/<tjenesteeierkode>/X.svc?WSDL

Der <tjenesteeierkode> er tjenesteeierkode (SKD/NAV/etc) og X styres av tjenesteeier selv.

Nå er datastrukturen fra oppslaget tilgjengelig som en sekundær datakilde og kan derfor benyttes i skjema. Det er verdt å merke seg at for de fleste spesifikke Altinn registeroppslagene vil man måtte autentisere seg, og at enhetstest i InfoPath derfor vil være vanskelig. Se neste kapittel for kode som må legges inn for spesifikke oppslag.

Resultatet fra oppslaget kan vises i skjemaet på mange måter. Et eksempel er en repeterende tabell som populeres på bakgrunn av klikk på knappen Hent arkivreferanser.

Figur 205 – Registeroppslag inn i repeterende tabell

Figur 205 – Registeroppslag inn i repeterende tabell

For å angi registeroppslaget skal utføres eller den eksterne tjensten skal kalles ved trykk på knappen, må det lages en regel på knappen som skal brukes til å kalle Web servicen. Dette gjøres ved å høyreklikke på knappen og velge Egenskaper for knapp… og deretter klikke på Regler… og velge Legg til… Man må nå angi et navn på regelen. Dette navnet kan være selvvalgt. Velg Legg til handling… og velg Spørring ved hjelp av datatilkobling i nedtrekkslisten for Handling. Nå må den sekundære tilkoblingen velges.

Nå vil oppslaget utføres ved klikk på knappen.

Som nevnt tidligere vil enkelte mapper/registeroppslag kreve ekstra informasjon fra skjemaet for å kunne autentisere seg, samt vite hvilke brukerspesifikke data som skal hentes ut.

Neste kapittel vil vise dette for Altinn spesifikke oppslag.

Sjekkpunkter for InfoPath skjemaer for innsynstjenester

Forutsetninger for data hentes når skjema åpnes

Verdiene for alle sekundære datakilder som benyttes for Web/Utskrift/Signatur visninger, må kopieres til deres tilsvarende motparter i skjemaets hoveddatakilden. Dette må og gjøres for egendefinerte felter som benyttes som presentasjonsfelt. Alternativt kan verdiene fra felter i sekundære data kilder overføres til felter i skjemaet som allerede ligger i hoveddatakilden.

Forutsetninger for at data hentes på forespørsel ved bruk av knapper

Disse må og følge forutsetnignene beskrevet ovenfor. Det et ønskelig at data hentes når knappen blir trykket på. Knappene som benyttes ha følgende instillinger:

Handling settes til “Regler og egendefinert kode”:

Figur 206 - Regler og egendefinert kode

Figur 206 - Regler og egendefinert kode

Etter at “Handling” er satt, må du skrive inn koden som er beskrevet nedenfor:

Figur 207 - Rediger skjemakode

Figur 207 - Rediger skjemakode

Vi må legge til en linje i koden for at knappen skal kommunisere med hovedsiden. Følgende kode må da legges til i formcode.cs:

Figur 208 - FormCode

Figur 208 - FormCode

C# kode for registeroppslag

Legg inn C# kode i Loading eventen til skjema. Koden skal hente ut portal parametre som skal benyttes i kallet til web servicen. Dette er data som hentes ut fra FormState under skjemautfylling i portalen.

Eksemplet under viser hvordan dette skal kodes, og legg merke til at det enkelte skjemaspesifikke verdier som må settes, bl.a. ekstern tjenestekode og ekstern utgavekode.

public void FormEvents_Loading(object sender, LoadingEventArgs e)
{
  string opensso = FormState["OpenSSOID"] as string;
  string userid = FormState["UserID"] as string;
  string reporteeElementID = FormState["ReporteeElementID"] as string;
  string reporteeID = FormState["ReporteeID"] as string;
  string language = FormState["Language"] as string;

  XPathNavigator secDS = this.DataSources["GetArchivedFormTaskList"].CreateNavigator();
  XPathNavigator node = secDS.SelectSingleNode( "/dfs:myFields/dfs:queryFields/tns:GetArchivedFormTaskList/tns:userID", NamespaceManager);

  if (node != null && userid != null)
  {
    node.SetValue(userid);
  }
  node = secDS.SelectSingleNode( "/dfs:myFields/dfs:queryFields/tns:GetArchivedFormTaskList/tns:reporteeID", NamespaceManager);

  if (node != null && reporteeID != null)
  {
    node.SetValue(reporteeID);
  }
  node = secDS.SelectSingleNode( "/dfs:myFields/dfs:queryFields/tns:GetArchivedFormTaskList/tns:serviceCode", NamespaceManager);

  if (node != null)
  {
    node.SetValue("132323"); //Legg inn serviceCode for det aktuelle skjemaet
  }
  node = secDS.SelectSingleNode( "/dfs:myFields/dfs:queryFields/tns:GetArchivedFormTaskList/tns:altinnIServiceCode", NamespaceManager);

  if (node != null)
  {
    node.SetValue("0"); //Legg inn altinnIServiceCode (OR form nummer) for det aktuelle skjemaet, 0 hvis ikke altinn1 skjema
  }
  node = secDS.SelectSingleNode( "/dfs:myFields/dfs:queryFields/tns:GetArchivedFormTaskList/tns:languageID", NamespaceManager);

  if (node != null && language != null)
  {
    node.SetValue(language);
  }
}

Dette er et kodeeksempel som er spesifikt for GetArchivedFormTaskList, for andre web service kall så vil navn på sekundær datakilde og Xpath uttrykk endres. For kall til andre (ikke Altinn) tjenester vil det ikke være nødvendig å hente ut parametre fra FormState.

Bruk av AltinnMapperContext

AltinnMapperContext er en kontekst XML som du kan bruke i InfoPath skjema og i mapper og som blant annet gir deg tilgang til UserID, Username, Firstname, ReporteeNumber, ServiceOwnerCode etc. I figuren nedenfor ser du alle elementene vi kan hente ut fra AltinnMapperContext

AltinnMapperContext

AltinnMapperContext

Du kan få tilgang til alle parametrene fra AltinnMapperContext direkte i skjema ved å bruke InfoPath regler i motsetning til ved bruk av FormState varibler der man må bruke C# kode for å hente ut opplysninger om innlogget bruker og avgiver.

Mappere som utvikles og deployes til SBL kan rent teknisk kalles av alle InfoPath-skjema i løsningen, også på tvers av tjenesteiere. Dette kan være en sikkerhetsrisiko. Ved å benytte seg av AltinnMapperContext i mapper kan man forsikre seg om at bare de som har authentisert seg og valgt riktig avgiver skal få gjort kall mot gitte eksterne ressurser gjennom mapperen.

For å bruke AltinnMapperContext i InfoPath skjema må du legge til fila AltinnMapperContext.xml som en sekundær datakilde. AltinnMapperContext ligger under TULShare her: \\alt-tul-db-c02\tulshare\InfoPath\Etater

For å legge til AltinnMapperContext som en sekundær datakilde i InfoPath skjema kan du gjøre følgende:

 1. Åpne InfoPath skjema og gå inn på fanen Data
 2. Gå inn på «Fra andre kilder» og velg «Fra XML fil»
 3. Bla deg frem til AltinnMapperContext.xml på TULShare (se figur under) og trykk på neste Veiviser for datatilkobling
 4. Det kommer da opp et vindu med en advarsel om at tilkoblinger til XML filer ikke søttes i en nettverksbane men denne meldingen kan man bare se bort fra og trykke på neste knappen. Dataen vil bli inkludert som en ressursfil i skjema.
 5. Tilslutt kommer det opp at vindu der man kan endre navn på datatilkoblingen, vi anbefaler bare at navnet «AltinnMapperContext» bare står
 6. Fjern haken for å hente data automatisk når skjemaet åpnes hvis man ikke har et absolutt behov for dette.
 7. Åpner man vindu for datatilkoblingene til InfoPath skjema ser man nå at AltinnMapperContext er blitt lagt til som en sekundær datakilde i skjema.

For å teste ut at InfoPath skjema får tak i data fra AltinnMapperContext kan man bruke et felt i hoveddatakilden som skal vise verdien fra et felt i AltinnMapperContext.

Hvis man har behov for å enhetsteste AltinnMapperContext fra InfoPath kan man fylle XML fila med testdata. Det er først når man har migrert skjema til sluttbrukerløsningen at AltinnMapperContext blir fylt med reelle data.

For kommunikasjon med mappere så er det spesielt elementet AltinnMapperContext/ContextXml (en Base64 enkodet og signert representasjon av de samme dataene) som er interessant. Denne skal sendes med i forespørselen til mapperen på lik linje med andre funksjonelle felter.»

Tilgjengelige webtjenester og oppslag

Sluttbrukerløsningen tilbyr et sett med webtjenester og mapper-operasjoner som kan benyttes i InfoPath-skjema. Disse webtjenestene muliggjør oppslag i sluttbrukerløsningens register over personer og enheter, men også andre komponenter som liste over arbeidselementer til den enkelte avgiver.

Under følger en oversikt over webtjenestene. Mapper-implementasjonene utvikles av den enkelte tjenesteeier og listes derfor ikke her.
Se eksempel i C# kode for registeroppslag for hvordan parameterne skal settes.

GetArchivedFormTaskList

Henter en liste over arkiverte skjemasett/avgiverelementer basert på input parameterne.

Input Beskrivelse
int altinnIServiceCode Valgfri: Angir OrFormNumber for den tjenesten som skal hentes fra Altinn1 arkiv.
string serviceCode Valgfri: Angir ServiceCode(ekstern tjenestekode) for den tjenesten som skal hentes fra Altinn2 arkiv.
int userID Kan hentes med (int)FormState["UserID"]
int reporteeID Kan hentes med FormState["ReporteeID"] as string
int languageID Kan hentes med FormState["Language"] as string

Begge de valgfri parameterne er teknisk sett valgfrie, men minst en av de to parameterne må angis.

GetFormSetElements

Henter en liste som inneholder alle elementer i det gjeldende skjemasett/avgiverelement. Listen inneholder tre typer elementer: hovedskjema, vedleggskjema og binære vedlegg.

Input Beskrivelse
int userID Kan hentes med (int)FormState["UserID"]
int reporteeElementID Kan hentes med FormState["ReporteeElementID"] as string
int languageID Kan hentes med FormState["Language"] as string

GetOrganizationRegisterData

Henter data om en organisasjon basert på organisasjonsnummer.

Input Beskrivelse
int userID Kan hentes med (int)FormState["UserID"]
int orgNO Påkrevd: Angir organisasjonsnummer for den organisasjonen som skal hentes.

GetOrganizationRegisterDataV2

Henter data om en organisasjon basert på organisasjonsnummer. Støtter enhetsnavn på mer en 35 tegn.

Input Beskrivelse
int userID Kan hentes med (int)FormState["UserID"]
int orgNO Påkrevd: Angir organisasjonsnummer for den organisasjonen som skal hentes.

GetOrganizationsOfferingRole

Henter liste som inneholder juridiske underenheter av en organisasjon basert på organisasjonsnummer.

Input Beskrivelse
string coveredByOrganizationNumber Påkrevd: Angir organisasjonsnummer for den organisasjonen som liste skal hentes fra.
string role Påkrevd: Angir rolle

ValidateEmailAddress

Validerer epostadresse.

Input Beskrivelse
string verdi Epost

ValidateModulus11OrgNumber

Validerer organisasjonsnummeret.

Input Beskrivelse
string verdi Organisasjonsnummer

ValidateModulus11Fnumber

Validerer fødselsnummeret.

Input Beskrivelse
string verdi Fødselsnummer

ValidateModulus11BankAccount

Validerer kontonummeret.

Input Beskrivelse
string verdi Kontonummer

GetPersonRegisterData

Henter data om en person, basert på både fødselsnummer og etternavn. Begge parametere må stemme overens for at data skal returneres om en person. Dette er en mekanisme som sørger for at man bare kan hente data for personer som man vet både fødselsnummer og navn på.

Input Beskrivelse
int userID Kan hentes med (int)FormState["UserID"]
string SSN Påkrevd: Angir fødselsnummer for den personen som skal hentes.
string lastName Påkrevd: Angir etternavn for den personen som skal hentes.

GetPersonRegisterDataV2

Henter data om en person, basert på både fødselsnummer og etternavn. Begge parametere må stemme overens for at data skal returneres om en person. Dette er en mekanisme som sørger for at man bare kan hente data for personer som man vet både fødselsnummer og navn på.

Denne metoden er utgått og vil bli fjernet fra fremtidige leveranser av SBL og må derfor omgående byttes ut med GetPersonRegisterDataV3.

Input Beskrivelse
string SSN Påkrevd: Angir fødselsnummer for den personen som skal hentes.
string lastName Påkrevd: Angir etternavn for den personen som skal hentes.

GetPersonRegisterDataV3

Henter data om en person, basert på både fødselsnummer og etternavn. Begge parametere må stemme overens for at data skal returneres om en person. Dette er en mekanisme som sørger for at man bare kan hente data for personer som man vet både fødselsnummer og navn på.

Input Beskrivelse
int userID Kan hentes med (int)FormState["UserID"]
string SSN Påkrevd: Angir fødselsnummer for den personen som skal hentes.
string lastName Påkrevd: Angir etternavn for den personen som skal hentes.

GetFamily

Merk at denne metoden kun kan benyttes av tjenesteeier med hjemmel til taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret. Evt bruk av dette oppslaget må derfor avklares før tjenesten kan tas i bruk. Pr i dag kan tjenesten benyttes av Helsedirektoratet.

Henter resten av familien basert på et fødselsnummer etter de prinsipper som gjelder i dagens flyttemelding:

 • Dersom et familioverhode(far eller mor) oppgis, hentes andre familioverhoder og deres barn.
 • Dersom et barn i en familie oppgis, så hentes bare dette barnet.
 • Døde familiemedlem returneres ikke.
Input Beskrivelse
int userID Kan hentes med (int)FormState["UserID"]
string fNumber Påkrevd: Angir fødselsnummer for den personen som familie skal hentes for.

GetCompleteFamily

Merk at denne metoden kun kan benyttes av tjenesteeier med hjemmel til taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret. Evt bruk av dette oppslaget må derfor avklares før tjenesten kan tas i bruk. Pr i dag kan tjenesten benyttes av Helsedirektoratet.

Henter resten av familien basert på et fødselsnummer uavhengig av brukerens rolle i familien. Døde familiemedlem returneres ikke.

Input Beskrivelse
int userID Kan hentes med (int)FormState["UserID"]
string fNumber Påkrevd: Angir fødselsnummer for den personen som familie skal hentes for.

GetStreetNames

Henter en liste med gatenavn som passer med søkeparameterne.

Input Beskrivelse
int userID Kan hentes med (int)FormState["UserID"]
string municipalNumber Valgfri: Angir kommunen som skal søkes i.
string streetName Valgfri: angir søkestreng for gatenavn.

GetProperty

Henter en liste over eiendommer som passer med søkekriteriene som er angitt som innparametere.

Input Beskrivelse
int userID Kan hentes med (int)FormState["UserID"]
string municipalNumber Påkrevd: Kommunenummer
string landNumber Påkrevd: Gårdsnummer
string titleNumber Påkrevd: Bruksnummer
string leaseNumber Valgfri: Festenummer
string subNumber Valgfri: Undernummer

GetApartmentNumbersForPropertyAddress

Henter en liste over bolignummer som er tilgjengelig på en addresse.

Input Beskrivelse
string municipalNumber Påkrevd: Kommunenummer
string landNumber Påkrevd: Gårdsnummer
string titleNumber Påkrevd: Bruksnummer
string leaseNumber Påkrevd: Festenummer
string subNumber Påkrevd: Undernummer

GetApartmentNumbersForStreetAddress

Henter en liste over bolignummer som er tilgjengelig på en addresse.

Input Beskrivelse
string municipalNumber Påkrevd: Kommunenummer
string streetCode Påkrevd: Gatekode
string houseNumber Påkrevd: Husnummer
string houseLetter Valgfri: Husbokstav returnerer bare den spesifiserte husbokstaven og dersom den er utelatt leter den bare etter bolignummer for adresser uten husbokstav.

Returverdier

Navn Datatype Beskrivelse Eksempel
ArchivedFormTaskIPBEList Liste med ArchivedFormTaskIPBE
ArchivedFormTaskIPBE
Title string Navn
ArchivedDate DateTime Dato og tidspunkt for når skjemasettet ble arkivert yyyy-MM-ddThh:mm:ss
ArchiveReference string Unik referanse for melding i Altinn arkiv. AR94295 (Altinn2)
AM11111 (Altinn1)
FormSetElementBEList Liste med FormSetElementBE
FormSetElementBE
IconFileName AttachmentType Filnavn for ikon
ItemID int ID-en til hovedskjema, underskjema eller binært vedlegg i dette skjemasettet
ItemName string Navn på hovedskjema, underskjema eller binært vedlegg.
ItemURL URL for å åpne hovedskjema, uinderskjema eller binært vedlegg.
ItemType ItemTypeEnum Hovedskjema, underskjema eller vedlegg. 1: Hovedskjema
2: Underskjema
3: Vedlegg
ValidationStatusType FormValidationStatusType Valideringsstatus 1: Gyldig
2: Ugyldig
3: Ikke validert
IsSigningMandatory bool Indikerer om hoved- eller underskjemaet må signeres.
CreatedByUserID int ID-en til innlogget bruker.
CreatedDateTime DateTime Opprettelsesdato for vedlegg. yyyy-MM-ddThh:mm:ss
IsAddedAfterFormFillin bool Indikerer om vedlegget er lagt til etter at skjema er utfylt.
DestinationType UserTypeRestriction Destination type for binære vedlegg 0: Default
1: Bare i portal
2: Bare sluttbrukersystemer
3: Alle
IsAssociatedToFormSet bool Indikerer om vedlegget er med i et skjemasett.
OrganizationBEList Liste av OrganizationBE elementer
OrganizationBE
OrgNumber string Organisasjonsnummer 010008433
UnitName string Navn
EditedName String Endret navn
UnitDescription String Beskrivelse
Established DateTime Etablert
PartyID Int Id for å identifisere party-entitet i Altinn
AdressPostAddress string Postadresse
PostalCodeBusiness string Kontorpostnummer
PostalCityMail string Poststed
BusinessAddress string Kontoradresse
PostalCodeMail string Postnummer, postadresse
MailCountry String Land
BusinessCommunityNumber String Kontorets kommunenummer
PostCommunityNumber String Poststedets kommunenummer
PostalCityBusiness string Poststed, forretningsadresse
TelephoneNumber string Telefon
MobileNumber string Mobil
Fax string Fax
EMailAddress string E-post
InternetAddress string Hjemmeside
UnitStatus string Foretaksstatus N – Ny
E - endret
S - slettet
L - gjenåpnet
UnitType string Type foretak ANNA
UnitTypeFlag string Flagg for type foretak P - produksjon
T - test
EstablishedDate DateTime Etableringsdato yyyy-MM-ddThh:mm:ss
LastChangedDateTime DateTime Tidspunkt for når organisasjonen var sist endret
SubStatus string Understatus EBTC
TrustedPartner Bool Forteller om organisasjonen er en tiltrodd samarbeidspartner.
LegalEntity Int Organisasjonsnummer for organisasjonens juridiske enhet, kan være det samme som OrgNumber
OrganizationRegisterBE
OrgNumber string Organisasjonsnummer 010008433
Name string Navn
PostAddress string Adresse
PostPostCode string Postnummer
PostPostCity string Poststed
BusinessAddress string Forretningsadresse
BusinessPostCode string Postnummer, forretningsadresse
BusinessPostCity string Poststed, forretningsadresse
TelephoneNumber string Telefon
MobileNumber string Mobil
FaxNumber string Fax
EMailAddress string E-post
InternetAddress string Hjemmeside
UnitStatus string Foretaksstatus N – Ny
E - endret
S - slettet
L - gjenåpnet
UnitType string Type foretak ANNA
EstablishedDate DateTime Etableringsdato yyyy-MM-ddThh:mm:ss
MunicipalNumber string Kommunenummer 0301
SubStatus string Understatus EBTC
CountryCode string Landkode NO, DE
PersonRegisterBEList Liste med PersonRegisterBE
PersonRegisterBE
SocialSecurityNumber string Fødselsnummer 07037512345
Name string Fullt navn
FirstName string Fornavn
LastName string Etternavn
CommunityNumber String Tilsvarer PropertyBE.MunicipalNumber 0301
HouseLetter string Husbokstav A
HouseNumber string Husnummer 0057, 17
StreetName string Gatenavn MIDDELTHUNS GATE
PostalCode string Postnummer 186
City string Poststed BERGEN
MaritalStatus MaritalStatus Sivilstatus 0 Uoppgitt (D)
1 Ugift
2 Gift
3 Enke(mann)
4 Skilt
5 Separert
6 Partner
7 Separert partner
8 Skilt partner
9 Gjenlevende partner
FamilieNumber string Fødselsnummer/fødselsnummer til referanseperson i familie for personer med familiekode 2 eller 3. 07037512345
FamilyPersonCodeDescription string 1- Referanseperson
2 - Gift kvinne/yngste partner som bor sammen med ekt
3 - Barn som bor sammen med foreldre
CitizenshipCountry string Nasjonalitet
SpecialRegType int 0 Vanlig bosatt
1 Utenriks
2 Militær
3 Svalbard
4 Klientadresse
5 Uten fast bosted
6 Sperret adresse, strengt fortrolig
7 Sperret adresse, fortrolig
8 Pendlere
IsUnderAge bool Under myndighetsalder
DateOfDeath DateTime Dødsdato yyyy-MM-ddThh:mm:ss
LastChanged DateTime Dato for siste endring yyyy-MM-ddThh:mm:ss
ApartmentNumber string Leilighetsnummer
PIDType string ID-type D – D-nummer
F - Fødselsnummer
Property PropertyBE (se PropertyBE under)
PersonRegisterV2BE
SocialSecurityNumber string Fødselsnummer 07037512345
Name string Fullt navn
FirstName string Fornavn
MiddleName String Mellomnavn
LastName string Etternavn
MaritalStatus MaritalStatus Sivilstatus 0 Uoppgitt (D)
1 Ugift
2 Gift
3 Enke(mann)
4 Skilt
5 Separert
6 Partner
7 Separert partner
8 Skilt partner
9 Gjenlevende partner
FamilieNumber string Fødselsnummer/fødselsnummer til referanseperson i familie for personer med familiekode 2 eller 3. 07037512345
FamilyPersonCodeDescription string 1- Referanseperson
2 - Gift kvinne/yngste partner som bor sammen med ektefelle
3 - Barn som bor sammen med foreldre
SpecialRegType int 0 Vanlig bosatt
1 Utenriks
2 Militær
3 Svalbard
4 Klientadresse
5 Uten fast bosted
6 Sperret adresse, strengt fortrolig
7 Sperret adresse, fortrolig
8 Pendlere
IsUnderAge bool Under myndighetsalder
DateOfDeath DateTime Dødsdato yyyy-MM-ddThh:mm:ss
LastChanged DateTime Dato for siste endring yyyy-MM-ddThh:mm:ss
PIDType string ID-type D – D-nummer
F - Fødselsnummer
PostalAddress PostalAddressBE (se PostalAddressBE under)
ResidentialAddress ResidentialAddressBE (se ResidentialAddressBE under)
StreetBEList Liste med StreetBE
StreetBE
StreetId int Gate-ID 21644
MunicipalId Int Kommune-ID 220
MunicipalNumber string Kommunenummer 0301
StreetCode string Gatekode 06740
StreetName string Gatenavn ANDEDAMVEIEN
PropertyBEList Liste med PropertyBE
PropertyBE
PropertyId int Unik identifikator for eiendom
MunicipalName string Kommunenavn HURDAL
LandNumber string Landnummer Fra input
MunicipalNumber string Kommunenummer Fra input
TitleNumber string Fra input
LeaseNumber string Fra input, fire tegn, venstrepadding med 0
SubNumber string Fra input, tre tegn, venstrepadding med 0
AddressName string Adresse VINDALSVEGEN
ApartmentNumberBEList Liste med ApartmentNumberBE
ApartmentNumberBE
ApartmentNumber string Bolignummer H0101
PostalAddressBE
AddressLine1 string Linje 1 av adresse
AddressLine2 string Linje 2 av adresse
AddressLine3 string Linje 3 av adresse
PostalCode string Postnummer 186
City string Poststed BERGEN
CountryCode string Landkode tre siffer 000
ResidentialAddressBE
StreetCode string Femsifret gatekode
StreetName string Gatenavn
HouseNumber string Husnummer
HouseLetter string Husbokstav
LandNumber string Gårdsnummer
TitleNumber string Bruksnummer
LeaseNumber string Festenummer
SubNumber string Undernummer
AddressName string Adresse
ResidentialAddressLine1 string Linje 1 av bostedsadresse
ResidentialAddressLine2 string Linje 2 av bostedsadresse
PostalCode string Postnummer
City string Sted
ApartmentNumber string Leilighetsnummer
MunicipalNumber string Kommunenummer
MunicipalName string Kommunenavn HURDAL