F: Bruk av Visual Studio

Hjelp til å komme i gange med utvikling av mappere i Visual Studio.

På denne siden:

For utvikling av Web Service-mappere til innsynstjenester, så er dette kode som tjenesteeier kan utvikle på egen hånd og som deretter kvalitetsikres av ASF, eventuelt også applikasjonsleverandør før driftsleverandør produksjonssetter dette.

Forutsetninger

Visual Studio (2015 anbefalt) er installert og C# Development Setting valgt for installasjonen.

Koble opp mot tjenesteeiers TFS prosjekt

Velg Team -> Manage connections…

Koble til Team Foundation Server

Koble til Team Foundation Server

Velg Team -> Manage connections…Connect to team project

Koble til Team Foundation Server

Koble til Team Foundation Server

Velg Servers…

Koble til Team Project

Koble til Team Project

Velg Add…

Legg til TFS Server

Legg til TFS Server

Kryss av ServDev (inneholder repository for Mapperne )

Trykk Connect.

Velg Team Projects

Velg Team Projects

Velg Clone this repository for å hente kildekoden.

Team Explorer

Team Explorer

Angi plassering av lokal arbeidskatalog, og velg Clone

Opprett workspace-mapping

Opprett workspace-mapping

Åpne

$/<tjenesteeierforkortelse>/Mappers/<tjenesteeierforkortelse>.sln

(for eksempel $/TTD/Mappers/TTD.sln) for å utvikle mapper.

Åpne

$/<tjenesteeierforkortelse>/Conditions/Altinn.SBL.Conditions.sln

(for eksempel $/TTD/Conditions/Altinn.SBL.Conditions.sln) for å utvikle conditions.

<tjesteeierforkortelse> kan i sin tur være delt opp i <etat><avdeling><prosjekt>.

Alt avhengig av hvordan tjenesteeier er organisert og hvor mange mappere de har.

For å referere til Altinn-tjenester må man linke inn proxy dll-er. Disse ligger ferdigkompilert på utviklingsmiljøet, i katalogen c:\dev\lib\<versjon>, for eksempel “c:\dev\lib\2.0.5”.

Viktig:
Selv om det er teknisk mulig å benytte vilkårlige proxies og rammeverkmetoder fra dll-er under “c:\dev\lib”, anbefales det å begrense seg til kun å benytte metoder i baseklassene (Altinn.SBL.ServiceEngine.Case.AltinnConditionsBase for conditions og Altinn.SBL.ServiceEngine.Lookup.Mappers.Common.Services.AltinnMapperBase for mappers), da disse er de eneste som garantert vil være bakoverkompatible i fremtidige versjoner.

Forvaltning av kildekode i TFS

I TFS vil tjenesteeiers utviklere ha skrivetilgang, og kunne forvalte kildekoden etter eget ønske. Leverandøren besørger drift av TFS (inkludert backup), men vil ikke aktivt forvalte tjenesteeiers kildekode uten at det foreligger en eksplisitt bestilling på dette.

Hvis det ikke er laget mapper eller conditions prosjekt for en tjenesteeier som ønsker dette, så skal dette skallet settes opp av Leverandør. Bruk av TFS og Visual Studio for å sjekke ut/inn er utenfor scope for denne brukerdokumentasjonen.

Prosjektstruktur for mappere

Prosjektstruktur for mappers

Prosjektstruktur for mappers

Over vises grunnleggende innhold i solution for en mapper åpnet i Visual Studio, og i listen under er forklaring.

 • Config

  • env_variables.csv
   Inneholder substitueringsvariabler som kan ha forskjellige verdier avhengig av til hvilket miljø som mapperen deployes til. Denne definerer variabelnavn og tilhørende variabler ved hjelp av en kommaseparert liste, hvor hver av verdiene tilhører et spesifisert miljø (f.eks. AT/TT/Prod).
  • internal/external.web.config
   Kan inneholde diverse konfigurasjonsnøkler og WCF-konfigurasjon (inkludert endepunkt mot tjenesteeiers web services). Setup-prosjektene omdøper internal/external.web.config til web.config for hhv interne og eksterne tjenester.
 • Services

  • Service References
   Inneholder genererte proxier til tjenesteeiers Web Services. Proxiene anvendes i Mapper.cs
  • IMapper.cs er Web Services kontrakten for mapper.
  • Mapper.cs er implementasjonen av service kontrakten IMapper.cs. Denne filen har “hovedfokus” når man utvikler en mapper.
  • Mapper.svc er selve endepunktet, filen som man peker på fra InfoPath. Denne navngis av tjenesteeier.
  • Transfer.cs innholder datakontrakter brukt av mapper.
  • Utility.cs inneholder klasser for logging, objekt konvertering og konfigurasjons uthenting.
 • Tests

  • Services References inneholder proxier til mapper services. Proxiene anvendes i MapperUnitTest.cs.
  • MapperUnitTest.cs inneholder alle enhetstestene av mapper.
 • Setup-prosjekter
  Disse benyttes til å generere en msi-fil som brukes for å installere mapperen i et miljø. Her adderes alt innhold som skal inngå i installasjonsfil. Den eksterne setup-en er kun nødvendig hvis mapperen skal eksponeres eksternt (mot sluttbrukersystemer).

Hensiktsmessig Web Service API for Mappers

Da tjenesteutvikler i InfoPath kobler seg mot Web Service mapper er det hensiktsmessig at både input- og output-verdier fra denne Web Servicen er atomiske elemeter som en i InfoPath kan koble direkte mot feltene i InfoPath. Dette bør utvikler ta hensyn til.

Lagre signert kopi

TUL har en parameter som sier om det er mulig å lagre en signert kopi av innsynstjenesten. For å minimere vedlikehold kan utvikler velge å gjøre et oppslag mot Service Metadata slik at en evt. endring på denne parameteren dynamisk tas hensyn til av mapperen (IsSigningAllowedForLookupService).

Hensynta sluttbrukersystemer

Kun innsynstjenester som kan returnere en ”komplett” xml vil det kunne være hensiktsmessig å tilgjengeliggjøre for sluttbrukersystem. For sluttbrukersystemer må det lages en separat WebService (facade) som har postfix ”External” som er den som skal tilgjengeliggjøres for eksterne systemer. Denne vil så kalle mapperen for å hente data. Dette er helt identisk med hvordan andre interne tjenester i Altinn II er blitt gjort tilgjengelig eksternt.

Kvittering på benyttet innsyn

TUL har en parameter som angir om det skal sendes bekreftelse på bruk av tjenesten til tjenesteeier. For å minimere vedlikehold kan utvikler velge å gjøre et oppslag mot Service Metadata slik at en evt. endring på denne parameteren dynamisk tas hensyn til av proxy-tjenesten.

Deploy av mappers og conditions

Mappere for innsynstjenester og conditions for samhandlingstjenester utvikles i Visual Studio og kompileres og pakkes til msi-filer (ved hjelp av et setup-prosjekt i Visual Studio). Det anbefales å pakke generert msi og exe fil i et rar-arkiv før oversendelse til driftsleverandør. Msi-filene kan deretter installeres i de ulike SBL-miljøene av Driftsleverandøren.