Begrepsliste for TUL

Liste over mye brukte begreper i tjenesteutviklingsløsningen (TUL).

 • Datakilde
  En samling felt og grupper som definerer og lagrer dataene for et InfoPath-skjema. Kontroller i skjemaet er bundet til feltene og gruppene i datakilden.

 • ELMER
  ELMER er vedtatt som retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett

 • Hovedskjema
  En innsendingstjeneste vil Alltid ha ett skjema som er hovedskjema. Det kan knyttes null, ett eller flere underskjemaer til et hovedskjema.

 • Hovedspråk
  En tjeneste vil alltid ha ett språk som hovedspråk. Dette angis når tjenesten opprettes og kan ikke endres i etterkant. Tjenesten kan oversettes til ett eller flere andre språk i tillegg til hovedspråket. En tjeneste kan ikke bli migrert til noe miljø uten at hovedspråket er komplett.

 • InfoPath
  InfoPath er et verktøy fra Microsoft som benyttes til å utvikle skjemaer. I TUL må tjenesteutviklere utvikle skjemaer i InfoPath og koble disse – gjennom å laste opp InfoPath-dokumentet – til TUL for å kunne spesifisere innholdet i skjemaet og bruken av det ytterligere.

 • Kodeliste
  En kodeliste er en liste med faste verdier som for eksempel postnummer og poststed. Kodelisten brukes typisk i nedtrekkslister i skjema i sluttbruker­løsningen. En kodeliste kan brukes på tvers av tjenesteeiere og tjenester, eller den kan spesiallages for enkelte tjenesteeiere eller tjenester. Kodelister vil vedlikeholdes utenfor den enkelte tjeneste og må migreres over til sluttbrukerløsningen på linje med tjenestene.

 • Kortnavn
  Både tjenester og utgaver har kortnavn. Kortnavnene både for tjeneste og for utgave benyttes kun i TUL for å angi navn på henholdsvis tjenestens og utgavens arbeidsflate i TUL.

 • Migrere
  Pakke sammen alle data i en tjenesteutgave, versjonere, og legge det over til et sluttbrukermiljø.

 • Innholdsreferanser
  Felter som beskriver utfylt instans av en utgave

 • Preutfylling
  Felter fylles ut av SBL ved åpning av utgave

 • Prosessflyt
  Automatisert navigasjon gjennom en spesifikk rekkefølge av handlinger eller oppgaver relatert til en forretningsprosess.

 • Sideegenskaper
  Egenskaper for en visning (side) fra InfoPath-skjema.

 • Skjemasett
  Samling av skjemaer og vedlegg som signeres og sendes inn i én prosess. Der innsendingsrutinen forutsetter at ett bestemt skjema alltid er med i sendingen, er dette et hovedskjema og resten er underskjema.

 • Sporvalg
  Definerer en samling av sider som bare presenteres for en bestemt avgivergruppe eller avgivere i en bestemt situasjon. Grunnlaget for sporvalg kan være basert på tidligere svar i samme skjema eller på allerede kjente opplysninger hos oppgaveinnhenteren. Sporene kan delvis, men ikke utelukkende, være satt sammen av identiske sider.

 • Tjeneste
  En tjeneste kan ha en eller flere tjenesteutgaver, for eksempel en utgave per år. Det er tjenesteutgaven som migreres over til sluttbrukerløsningen. Det finnes ulike tjenestetyper, for eksempel innsendingstjeneste og meldingstjeneste. Eksempel på tjeneste: Selvangivelse for næringsdrivende mv (RF-1030).

 • Tjenesteeier
  En tjenesteeier er en etat som utvikler og eier tjenester som tilgjengeliggjøres gjennom Altinn. Eksempel på tjenesteeiere: Skattedirektoratet, NAV, Mattilsynet, Husbanken.

 • Tjenestekatalog
  Liste over av alle tjenester i Altinn. Kan være nyttig i forbindelse med utvikling av mappere og betingelser (conditions). Ligger hos BRG på følgende adresse: https://altinn.brreg.no/sites/program/altinn%20II/Lists/Tjenestekatalog

 • Tjenesteparametre
  Tjenesteparametre er egenskaper ved tjenesten som settes på tjenestenivå.

 • Underskjema
  Et underskjema er et skjema som benyttes som tillegg til et hovedskjema for en tjeneste. Et skjema kan eksistere kun som underskjema, eller det kan eksistere som hovedskjema for én tjeneste men benyttes som underskjema for én eller flere andre tjenester (da må det i så fall være forskjellige utgaver eller forskjellige tjenester som bruker samme xsn-fil). Et underskjema kan knyttes til ett eller flere hovedskjema.

 • Utgave
  Også kalt tjenesteutgave. En tjeneste kan ha en eller flere utgaver, for eksempel en utgave per år. Det er tjenesteutgaven som migreres over til sluttbrukerløsningen.

 • Utgaveparametre
  Utgaveparametre er egenskaper ved utgaven som settes på utgavenivå.

 • Versjon
  Hver gang en tjenesteutgave blir migrert til et miljø blir det opprettet en ny versjon av tjenesteutgaven.

 • WCAG
  WCAG er en forkortelse for Web Content Accessibility Guidelines. Dette er retningslinjer for å gjøre webinnhold tilgjengelig for mennesker med funksjonshemninger. Webinnhold generelt refererer til informasjon på en webside eller web-applikasjon, inkludert tekst, bilder, lyd og video.

 • XSD
  XSD er en forkortelse for XML Schema Definition. XSD er en filtype som brukes til å implementere et InfoPath-skjema. Også kalt datakilde. Denne filen styrer strukturen til XML som lagres i Altinn, og sluttbrukersystemene benytter XSD’en for å vite hvordan skjemadata som sendes inn skal være formatert.

 • XSN
  XSN er filtypen til InfoPath-skjema

 • TFS
  Team Foundation Server er ALM og kildekodesystemet som benyttes i Altinn. Bruk av TFS er integrert i Visual Studio.