Kodebiblioteket

Kodebiblioteket er en løsning for forvaltning og bruk av både store og komplekse hierarkiske kodelister og enkle kodelister der det stilles krav til håndtering av flere språk, forvaltningskontroll, versjonshåndtering og gjenbruk.

I dag blir løsningen benyttet av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i forbindelse med rapporteringstjeneste for innrapportering fra finansforetak (InnFin) i Altinn.

Tjenesten InnFin samler inn regnskapsdata (balanse månedlig, år og resultat, kvartal, år til sammen 7 rapporter) fra finansforetak som banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, finansieringsselskaper, forsikring og pensjonskasser, til sammen ca. 400 rapportører. Innsamlingen av data skjer i samarbeid med Finanstilsynet og Norges Bank og brukes i styringen og overvåking av det norske finansmarkedet.

InnFin gjør bruk av store komplekse hierarkiske kodelister og Kodebiblioteket har her kunnet dekke SSB sine kortsiktige behov i Altinn. Løsningen har i den sammenheng gitt følgende effekter:

  • Redusert tid til forvaltning av rapporteringen. Dette gjelder både forvalting av databasen i SSBs fagsystemet og datamottaket.
  • Redusert tid brukt til oppdatering ved kodeendringer ute hos rapportørene.
  • Redusert tid hos rapportørene brukt til oppdatering av egne regnskapssystemer i forbindelse med kodeendringer.
  • Bedre metadatasystem i SERES - reduserte kostnader til vedlikehold i SSB.
  • Deling av metadata mellom ulike statsetater.
  • Bortfall av vedlikehold av intern ORBOF-inn (innput-delen av Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak).
  • Mindre supportbehov.
  • Oppdatering av metadata på et sted.
  • Unngåtte innvesteringer til ny intern ORBOF-inn.

Den nåværende Kodebibliotekløsningen kan være et godt utgangspunkt for forvaltning og bruk av kodelister på nasjonalt nivå. Andre tjenesteeiere i Altinn vil kunne ta i bruk løsningen og benytte en enhetlig fremgangsmåte i sitt tjeneste-/skjemautviklingsarbeid. Dette fordrer at løsningen blir forbedret og tilpasset de nye krav og behov som følger av en slik utvidet bruk.