24.3

Mindre forbedringer og feilrettinger

Release 24.3. Produksjonssettes 18. mars

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i Portal

Innsyn i “Andre med rettigheter” for virksomheter krever nå Tilgangsstyring el. Hovedadministrator rolle samt sikkerhetsnivå 3

Frem til Release 24.3 av Altinn 2 har alle som selv har tilgang til en virksomhet, også hatt full innsikt til detaljert tilgangsinformasjon om virksomhetens interne tilgangsstyring. Altså har man fått sett alt av roller, enkelt-tjenester og enkelt meldinger en hver bruker, person, andre virksomheter (samt nøkkelrolle-personer og ansatte for disse virksomhetene) har for avgiveren.

Etter en juridisk vurdering for om dette er ønskelig å videreføre til Altinn 3, har det blitt avgjort at dette er ønskelig å stramme inn. I første omgang ved å kreve pålogging på minst sikkerhetsnivå 3, samt at bruker er Tilgangsstyrer eller Hovedadministrator for virksomheten.

Innsyn til Andre med rettigheter krever nå Tilgangsstyring eller Hovedadministrator rolle, samt pålogging med sikkerhetnivå 3

ID-Porten autorisasjoner kan ikke lenger administreres i Altinn Profil

ID-Porten har ikke API tilgjengelig for sin nye platform for administrering av ID-Porten autorisasjoner enda. Dermed logges det nå veldig mye feil i Altinn som fortsatt forsøker å kalle API på gammel OIDC platform som nå er slått av. Denne integrasjonen slås av inntil ID-Porten har nytt API tilgjengelig.

Endringer i SBL Bridge API

API for oppslag av party objekter basert på liste av organisasjonsnummer

I sammenheng med implementasjon av ressurseiers rettighetsregister (RRR) i Altinn 3 som blir arvtaker av tilsvarende funksjonalitet som tjenesteeierstyrt rettighetsregister (SRR) har i Altinn 2, har det oppstått behov for mulighet å slå opp party informasjon i bulk basert på organisasjonsnummere. Dette er bare til interne behov fra Altinn 3 platform og ikke ett direkte eksponert API.

API for avgiverliste fra Altinn 2 som inkluderer rolleinformasjon om pr. avgiver

I sammenheng med implementasjon av ny avgiverliste på Altinn 3 platformen, er det behov for å få med rolleinformasjon fra avgiverlisten i Altinn 2. Det vil ikke være gjennomførbart ytelsesmessig å skulle hente roller pr. avgiver individuelt. Samtidig er rolleinformasjon pr. avgiver allerede del av cachet grunndatasett som benyttes for oppbyggingen av avgiverlisten i Altinn 2 i dag.

Denne endringen gjør nå at rolleinformasjonen blir med hele veien ut i avgiverliste API i SBL Bridge, og kan dermed brukes videre i Altinn 3 for å kunne informere om hvilke Altinn apps og ressurser fra Ressursregisteret man har tilgang til for hver avgiver.

Diverse bugfix

Database deploy bug for utviklingsmiljø

Clean Deploy Broken

Manglende oppsett for UUID kolonner for Party og UserProfile tabellene skapte problemer for å få gjort ny og ren innstalasjon av databasen i utviklingsmiljø, som nå er utbedret.