21.3

Forbedringer og feilrettinger

Release 21.3, produksjonssatt 22. mars 2021

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i Portal

Man kan nå velge om samtykkeforespørsler skal vises i portalen

Det er innført en endring der samtykke forespørsler som opprettes med PortalViewMode.Show vises på profil siden under ubehandlede samtykke forespørsler. PortalViewMode.Hide er default og gjør at forespørselen ikke vises.

Eksportere søkeresultat under søk på flere aktører til en CSV-fil

I gammel meldingsboksvisning (legacy portal) kan man eksportere resultatet av et søk på tvers av flere aktører til fil. Dette er nå også mulig i ny meldingsboks (mvc).

Ytelsesforbedringer for søk etter tjeneste i “Be om tilgang”-visningen

I miljøer med mange tjenester ble det observert en treghet i søkefunksjonaliteten i “Be om tilgang”. Dette medførte at siden sluttet å svare i noen sekunder før søkeresultatet ble listet ut. For å unngå denne tregheten er følgende endringer gjort på søkefunksjonaliteten:

  • Det er lagt til krav om at søket ikke utføres før man har skrevet inn minimum 3 tegn i søkefeltet
  • Kall til to eksterne kalkulerings-metoder er cachet lokalt i javascript slik at disse kjøres før operasjonene på hvert element i resultatlisten.
  • Tegningen av viewet ved lasting av modalen er også korrigert for å sikre at den er oppdatert i det den vises.

Arkivereferanse søk

Arkivreferanse-søk er nå flyttet fra gammel meldingsboks (legacy portal) til ny meldingsboks (mvc).

Ny beskrivelse for meldingsbokselementer i stegene “Feedback” og “Confirmation”

Denne endringen gjelder kun instanser av Altinn Apps og berører de applikasjonene som benytter stegtypene Feedback og Confirmation. Det er nå innført mer beskrivende tekster for apper i disse stegene som vil vises til sluttbruker i meldingsboksen.

Scroll forsvinner når man klikker på den

Hvis man i forbindelse med rolledelegering går inn på “Alternativ tildeling: Velg å gi rollene som tjenesten krever”, så kan man trykke på en hjelpeknapp for å få opp alle tjenestene en gitt rolle gir tilgang til. Når det er mye innhold på denne popupen så vises en scrollbar. Det var en feil i koden som gjorde at når man klikket på scrollbaren så lukket hele popupen seg. Dette er rettet.

Implementere nytt panel med liste over de aktører som har gitt virksomheten rettigheter

Siden det introduseres støtte for å kunne opprette forespørsler på vegne av en avgiver trenger man et sted å kunne se mulige aktører.

Det er innført ett nytt panel i Profil-siden “Rettigheter virksomheten har hos andre”. Når man klikker på en av disse skal det vises hvilke rettigheter virksomheten har fått. Man kan i tillegg be om flere rettigheter.

Ny aktivitetslogg for innkommende delegeringer til virksomheten

I panelet som lister aktører som har gitt virksomheten rettigheter er det innført en ny aktivitetslogg. Den nye aktivitetsloggen er implementert på samme lest som den eksisterende aktivitetslogg under “Andre med rettigheter for virksomheten”. Den eksisterende aktivitetslogg viser delegeringer gjort fra virksomheten til andre. Den nye aktivitetsloggen viser delegeringer av roller og enkelttjenesterettigheter fra andre til virksomheten. Den nye aktivitetsloggen finner en i topp menyen av det nye panelet. Denne er i utgangspunktet bare tilgjengelig for tilgangsstyrere for virksomheten som historisk har mottatt minst en rolle eller rettighet fra noen.

Endre tekst i e-post varsel for tilgangsforespørsler

Teksten i e-posten som sendes til tilgangsstyrer når man ber om tilgang er nå oppdatert slik at den refererer til det nye panelet “Virksomheten sine forespørsler” i Profil.

Ekstra tekst i Panelet for mine/virksomheten sine forespørsler

Det er lagt til en tekst i visningen av sendte “be om tilgang” for ubehandlede - og behandlede forespørsler. Denne teksten presiserer at rettighetene som vises på forespørselen er det som orginalt ble bedt om, men ikke nødvendigvis de rettighetene som faktisk blir/ble gitt av tilgangsstyrer.

Støtte for søk på tvers av aktører for Altinn Apps

Det er nå lagt til støtte for søk på tvers av aktører for Altinn Apps. Tidligere har ikke Altinn Apps instanser vært inkludert i søkeresultater, men fra og med denne releasen vil app instanser også inkluderes i listen.

Endringer i Legacy

Bruke favoritter / alfabetisk visning i legacy aktørvalg

Legacy aktørvalg brukt fra StartService bruker fremdeles MostUsedReportee-mekanismen

Visning av favoritter har frem til nå bare vært aktuelt i aktørvalget MVC-delen av altinn.no. Denne endringen viderefører favoritter-konseptet fra det store aktørvalget i MVC og muliggjør fjerning av MostUsedReportee fra Legacy-løsningen til Altinn. Nedtrekkslisten over tilgjengelige avgivere i Legacy er endret til å vise favoritter øverst, og resterende i alfabetisk rekkefølge under en skillestrek.

Det er også gjort en maskering av fødselsnummer til privatpersoner som den innloggede brukeren kan representere.

Det er lagt på logikk slik at valgt avgiver alltid vil være med i nedtrekkslisten.

Fjerne økt timeout tid for ValidateForm

Som en midlertidig løsning ble timeout tiden til ValidateForm utvidet til 1 minutt. Dette er nå rullet tilbake.

Endringer i SBL

Varslinger til underenheter vil nå gå til hovedenhetens varslingsadresse hvis underenheten ikke har adresse registrert

Denne endringen ble rullet tilbake 30 mars pga stor pågang fra virksomheter som fikk utfordringer med varsler som ble sendt for underenheter. Før funksjonalitet kan innføres må man se på regler for hvem som kan endre varslingsadresse for virksomheter samt informere virksomheter om endringen i forkan slik at de kan oppdatere sine kontaktpunkt.

Målet er at denne endringen skal innføres i 21.5 releasen.

Tidligere har ikke varsler blitt sendt hvis en underenhet ikke har registrert varslingsadresse. Med denne oppdateringen vil varsler bli sendt til hovedenhetens registrerte varslingsadresse hvis underenheten mangler adresse.

Ny OED batch for grensesnitt mot Domstolene

Ny OED batch for grensesnitt mot Domstolene er lagt ut. Denne batchen skal ikke i benyttes før i 2023.

Fjerne kode for MostUsedReportee

Fjernet kode slik at det ikke lenger er tjenester for å hente opp og oppdatere MostUsedReportee. Denne er erstattet med Favoritter alle steder i løsningen.

Endringer i Autorisasjon

Tilganger gitt på enkelt meldinger (correspondence) i meldingsboksen gjennom “Del og gi tilgang” blir nå videreført til arkiv ved arkivering

Dersom man benytter “Del og gi tilgang” funksjonen på aktive enkeltmeldinger (correspondence) i meldingsboksen vil disse element-tilgangene nå bli videreført til arkiv når meldingen arkiveres. Når det gis tilgang før arkivering er det Les og Skriv tilgang til elementet som blir gitt. Ved arkivering blir disse rettighetene overført til det arkiverte elementet med LesArkiv og SlettArkiv tilganger. Eksempel er videredelegering av melding i meldingsboks

Endringer i REST

Implementere flagg for å kontrollere visning av consentrequests fra portal-visning

Det er innført et valgfritt flagg for å bestemme om en Samtykke forespørsel skal vises i portalen under ubehandlede forespørsler. Når man oppretter en slik forespørsel med REST er standardverdien satt til Hide slik at disse skjules.

Lagt til Atlinn3 tokens som autentiseringsmekanisme

Det har i tidligere releaser blitt implementert støtte for ID-porten- og Maskinporten-token som autentiseringsmekanisme på REST-API i Altinn. Endringen i denne releasen er en videreføring av token-autentisering på REST-API hvor vi nå også støtter Altinn3 tokens.

Rettet feil med nøsting av innehavere i REST reportees med tjeneste/app/rolle-filtrering

Vi har gjort endringer i REST-endepunktet slik at samme logikk som brukes av portalen også benyttes av REST reportees-endepunktet. Dette medfører at man ikke lenger opplever denne feilen med nøstingen.

Lagt til ServiceEditionName i api/metadata

Utvidet api/metadata til å returnere ServiceEditionName i tillegg til eksisterende felter.

Endringer i TUL

Feil i oversettingsmodulen i TUL når tekst har betinget formatering som medfører sjekk mot function-available(‘xdXDocument:GetDOM’)

Hvis man i et InfoPath skjema hadde en betinget formatering av en ExpressionBox som medførte at xsl:value-of elementet som inneholdt teksten fikk et ekstra “nivå” så ville ikke teksten bli oversatt i InfoPath skjema selv om den lå i oversettingsmodulen. Dette er nå rettet slik at teksten blir oversatt uansett hvilket “nivå” xsl:value-of elementet ligger på innenfor ExpressionBox elementet.

Endringer i Inforportal

Forbedringer for e-guider

E-guider kan nå startes som egne sider slik at de får egen URL. Dette gjør det enklere å dele lenke til en e-guide, samt at det blir enklere å spore antall treff en e-guide får.

Diverse bugfix

Artikkelrapport - utvalg matcher mot feil dato

Artikkelrapporten benytter nå korrekt dato-felt for når artikkelen var sist oppdatert

404 for infoportal gir generisk tilbakemelding i stedet for korrekt 404-side

Dette er nå rettet.

Manglende validering av metadataparametre i oversatte tjenestebeskrivelser i ConsentRequest

Tidligere har bare metadataparametere for tjenestens hovedpråk blitt validert. Dette ledet til feilmelding for sluttbrukeren hvis metadata for sluttbrukerens språk mangler. Denne endringen validerer at alle samtykkesforespørseler har alle nødvendige metadataparametere, også på oversatte tjenestebeskrivelser.

Metadata for samtykke ble ikke lagret basert på det språk samtykket ble gitt

Lagring av Consent-metadata lagrer feil språk (ConsentRequest). Denne endringen gjør at vi alltid lagrer metadata knyttet til det språk samtykke er gitt.

Skjule visning av gul melding på elementer som er videresendt uten melding

Det er valgfritt å oppgi en melding ved bruk av videresending på epost eller “Del og gi tilgang” på elementer i meldingsboks og arkiv. Selv om man ikke oppgir en melding ble det før vist en gul melding med “Fra” og “Til” spesifisert, men med tom melding. Dette er nå endret slik at det ikke lenger blir vist på selve elementet når det ikke er spesifisert en melding. Det blir fortsatt logget og vises innslag i Aktivitetsloggen på elementet at dette er delt.

Fragment i RedirectURL i “Be om tilgang” ble ikke hensyntatt

Denne fixen ble rullet tilbake 22 mars pga feil som oppstod. Målet er at fix skal komme på plass i 21.5 releasen.

Siden lanseringen av “Be om tilgang” opprettet av en Tjenesteeier har det eksistert en feil som gjorde at RedirectUrl-er som inneholdt #fragments i URL-en ikke ble populert korrekt. Dette medførte at en RedirectURL som var definert på følgende måte: https://example.com/?query#fragment ble beriket til https://example.com/?query#fragment&DelegationRequestId=…&Status=OK. Dette er nå korrigert til at eventuelle #fragments kommer til slutt i URL-en slik at brukeren nå blir redirectet til https://example.com/?query&DelegationRequestId=…&Status=OK#fragment.

Manglende støtte for Altinn Apps instanser på resultatsiden for søk på tvers av aktører

Det er nå lagt inn støtte for å kunne vise fram Altinn Apps instanser på resultatsiden til søk på tvers av aktører. Merk at det ikke vil hentes ut Altinn Apps instanser dersom man søker på flere aktører samtidig. Denne funksjonaliteten er planlagt i første halvdel av 2021.

API respons returnerer ikke REGN/REVI’s tilgang til innehavers fnr

REST-API-et hadde en bug som gjorde at CoveredByUserId ikke ble satt på subject i søket. Koden er endret til å hente ut CoveredByUserId og sette det på søkeobjektet.

DAGL/Nøkkelrolle for revisor eller regnskapsfører organisasjon sin tilgang til innehaver av enkeltpersonsforetak vises ikke i portal eller REST

I sammenheng med utbedring av endringen over ble det også identifisert en manglende uthenting av REVI/REGN m/barneroller for DAGL eller andre nøkkelrollehavere når det gjøres oppslag av disse sine rettigheter for innehaver av et enkeltpersonsforetak. Feilen ble sporet til en utdatert stored procedure i databasen som nå er skrevet om for å forsikre at man får ut korrekte roller og at det bare er rolletilgang gjennom å ha REVI/REGN forhold (direkte eller gjennom nøkkelrolle) eller mottatt Klientdelegering (barneroller av REVI/REGN) for innehavers enkeltpersonsforetak.

Brukere som har reservert seg i KRR fikk ikke opprettet BoT forespørsel

Det ble meldt inn sak fra en sluttbruker som fikk feilmelding ved forsøk på å sende en “be om tilgang” forespørsel i Altinn. Ved nærmere analyse ble det identifisert at brukeren hadde registrert seg med kontaktinformasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), men hadde reservert seg mot elektronisk kommunikasjon. Dette ble ikke godt nok behandlet av løsningen og endte med en tekniskfeilmelding. Dette er nå utbedret slik at brukere som er reservert i KRR selv må oppgi e-postadresse ved opprettelse av forespørselen for bruk av varsel om behandling av den ene spesifikke forespørselen.

Manglende info i vannmerke på PDFer hentet fra print ressurs

Kall mot “/api/{org_no}/messages/{message_id}/print” returnerte dato/timestamp i vannmerket på høyresiden av PDF-fil i tillegg til AR-referansen. Kall mot “/api/{org_no}/messages/{message_id}/forms/{form_id}/print” returnerte kun AR-referansen. Dette er nå endret slik at dato/timestamp returneres ved begge disse kallene.

Unngå null exception i GetCorrespondenceListForReporteeBasic

Hvis man kaller GetCorrespondenceListForReporteeBasic med et fnr/orgnr som ikke finnes får man en null exception. Dette er nå rettet. Det returneres i stedet en tom liste.

Feil posisjonering av modal boks for valliderings feil med svært mange feil.

Når det beregnes hvor y indexen til den modale boksen for valideringsfeil skulle plaseres så blir den ikke beregnet riktig ved første opptegning. Dette er nå rettet.

Fjerne referanser til Modernizr

Java biblioteket Modernizr er fjernet fra hjelpesidene til Rest-API.

Feil i “sett til ulest” dersom siden har en tilbakeknapp.

Siste oppdatering av JQuery versjon endret kallet som benyttes for å emulere klikk på tilbake lenken til et kall som ikke klikker på lenken. Dette er nå rettet.

Feil tekst for Altinn Apps instanser til utfylling på engelsk

Teksten for å identifisere instanser som er til utfylling har blitt endret fra “Completion” til “For completion”.

Data fra Kontakt- og reservasjonsregisteret er ikke eksponert for Altinn3.

Mangler i datamapping mellom Altinn2 sin brukerprofil og datamodellen som sendes til Altinn3 gjorde at epostadresse og telefonnummer fra kontakt- og reservasjonsregisteret ikke ble med i overføringen. Dette er nå rettet.

Be om tilgang forespørsler for utgått tjeneste feilet både for avsender og mottaker av forespørselen

I enkelte tilfeller fikk ikke sluttbrukere åpnet hverken “Skjema og tjenester” panelet eller “Mine forespørsler”/“Virksomheten sine forespørsler” panelet i profilsiden. Dette viste seg å være med bakgrunn i at aktive/ventende forespørsler hvor en eller flere av tjenestene det ble spurt om tilgang til var utgått i etterkant av at forespørslene var blitt sendt.

Dette er nå utbedret ved at utgåtte tjenester knyttet til “Be om tilgang” forespørsler nå vises som utstreket og med dato for når de gikk ut. Dette gjelder i alle visninger av både aktive og behandlede forespørsler samt i behandling av forespørsel hos tilgangsstyrer.

Endret den gamle teksten hvor det stod Brønnøysundregistrene til Digitaliseringsdirektoratet

Fjerning av CDN i MVC Portalen

Nedlasting for JQuery bibliotek fjernes og budles lokalt for å få bedre ytelse.

Dårlig kjøreplan for Receipt_GetReceipt_SELECT

Det er lagt på query hint på denne prosedyren for å forhindre dårlig kjøreplan.