Fremtidens behov

Altinn Autorisasjon er en av fem produkter som tilbys gjennom Altinn plattformen. Produktstrategien for Altinn Autorisasjon er delt i 3 deler:

Det er felles forståelse innen det offentlige at Altinn Autorisasjon er autorisasjonsnavet for offentlig sektor. Potensialet for forenkling ved bruk av fremtidens autorisasjonfunksjonalitet som f. eks digital fullmakt eller tidsbegrenset samtykke til å dele data er meget stort. Det er også en forutsetning for å lykkes i forenklingsarbeidet. Altinn Autorisasjon vil derfor stå helt sentral i utviklingen av Altinn i de kommende årene.

Strategiske føringer og behovet for Altinn Autorisasjon

En grunnleggende forutsetning for digitalisering er å kunne vite hvem bruker er og hvem denne kan opptre på vegne av slik at de digitale tjenestene blir tilgjengelig for de som skal bruke den.

“Behov og mål for Autorisasjon” Målsetninger er beskrevet under Fremtidens mål

Behov for felles tillitsinfrastruktur for innbygger, frivillig sektor, næringsliv og offentlig sektor som leverer riktig autorisasjonsinformasjon

Skal man lykkes med digitaliseringsarbeidet og hente ut gevinster må innbygger og næringsliv har tillit til at de tjenestene som tilbys er trygge, sikre og tilgjengelige. Det betyr at:

  • de som skal ha tilgang til tjenesten får det
  • de som ikke skal ha tilgang til tjenesten ikke får det
  • det er enkelt å se, på tvers av ulike applikasjoner og løsninger, hvem som kan representere avgiver og hva representasjonsforholdet gir tilgang til
  • det er enkelt å endre på representasjonsforhold
  • det er enkelt å se hvem som har tilgang til mine data
  • at representasjonsforhold hentet fra autoritative register som benyttes i tilgangsstyring og -kontroll i samsvar med lov og forskrift som regulerer dette forholdet

Behov for å dele data

Dersom privatpersoner og virksomheter på en kontrollert og sikker måte kan dele sine data registrert hos offentlige virksomheter, vil det bidra til forenkling av digitale samhandlingsprosesser i samspillet mellom offentlig og privat men også mellom privatpersoner og private virksomheter. Dette vil bidra til å realisere store samfunnsmessige gevinster. Det er et klart behov for en offentlig fellesløsning som gjør dette mulig.

Samtykkefunksjonaliteten som tilbys av Altinn utnytter autorisasjonsfunksjonaliteten til å dekke dette behovet og gir brukere muligheten til å dele sine data med tredjeparter ved å gi et informert og uttrykkelig samtykke.

Behov for å la seg representere gjennom fullmakter

Ved å registrere representasjonsforhold utnyttes autorisasjonsfunksjonaliteten til å dekke behovet man kan ha for å utnevne noen til å opptre på vegne av seg selv. Et representasjonsforhold kan etableres av bruker selv eller gjennom relasjoner/representasjon registrert i autorative register (f.eks. data fra vergemål- eller advokatregisteret). Tilgang til informasjon om representasjonsforhold gjør det enklere for innbygger eller virksomhet å la seg representere ifb. bruk av digitale tjenester.

I “Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025” settes det fokus på sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. En forutsetning for å lykkes med å få til dette er økt deling av data og enkel tilgang til tjenester på tvers av sektorer.

For å sikre fremdrift i digitaliseringsarbeid og økt deling av data skal Altinn Autorisasjon etableres som Autorisasjonsnavet i offentlig sektor (jfr. Altinns Strategi “Altinn for en ny tid”, 2019). Altinn skal høste data om representasjonsforhold fra eksterne kilder som registrerer et relevant representasjonsforhold mellom to parter. Ved å samle autorisasjon informasjon og tilby dette i et informasjonspunkt blir Altinn en felles autoritativ kilde for digitale tjenester i offentlig og privat sektor. Altinn Autorisasjon skal samhandle med nasjonale og internasjonale felleskomponenter og fellesløsninger slik at tjenestene er godt integrert og inngår i en helhetlig felles arkitektur. Det skal være enkelt for bruker å se at det er Altinn som er autorisasjonskilden og som styrer tilgang til den digitale tjenesten. Det må også være enkelt for å administrere disse tilgangene.