Varseltjeneste

Varseltjenesten gjør det mulig for tjenesteeiere å opprette varsel uavhengig av andre elementer i meldingsboksen til avgiver.

På denne siden:

Tjenesteoperasjoner

Denne tjenesten har 3 versjoner av samme operasjon. Input og funksjonalitet for de ulike versjonene er den samme. Det som varierer er returen. Versjon 1 og 2 er betraktet som utgått, men fungerer fint for eksisterende klienter. Nye klienter bør benytte versjon 3 av operasjonen. Kun versjon 3 er dokumentert.

SendStandaloneNotificationV3

Denne operasjonen kan benyttes til å sende frittstående varsel. Det vil si varsel som ikke nødvendigvis er tilknyttet noe element i meldingsboksen til avgiver. Operasjonen støtter en liste med varsel som også kan være helt uavhengig av hverandre. Det vil si ulike tema og avgivere.

Inputparameter

Tabell med oversikt over operasjonens inputparameter.

Navn Beskrivelse
standaloneNotifications Liste med varseldefinisjoner. Se StandaloneNotification

Retur

Beskrivelse av hva operasjonen returnerer.

Datakontrakt Beskrivelse
SendNotificationResultList Liste med oversikt over hvilke varsel som faktisk ble generert. Se SendNotificationResultList

Feilsituasjoner

Tabell med oversikt over mulige feilkoder for operasjonen.

Feilkode Beskrivelse
1 Et av elementene: FromAddress, ShipmentDateTime, eller NotificationType mangler data. Teksten i meldingen angir hvilke felt som har mangler.
30009 Gis hvis man har oppgitt en adresse i ReceiverAddress når TransportType er Both, SMSPreferred eller EmailPreferred.
30010 Ugyldig epostadresse angitt på et ReceiverEndPoint.
30301 Altinn har ikke klart å finne noe mobiltelefonnummer å sende varsel til. Brukes når transporttypen bør medføre varsel på SMS.
30302 Ugyldig/ukjent landkode i et mobiltelefonnummer.
30303 Ugyldig norsk mobiltelefonnummer.
30304 Avgiver av typen organisasjon har ikke registrert noen varslingsadresse som kan benyttes i varsel på angitt kanal.
30306 Avgiver har ingen varslingsadresse som kan benyttes til å sende varsel på angitt kanal.
30307 Feil opplevd under generering av SMSPreferred mottaker endepunkt, klarte ikke generere Email eller SMS endepunkt
30308 Feil opplevd under generering av EMailPreferred endepunkt, klarte ikke generere Email eller SMS endepunkt
30309 Avgiver har ikke varslingsadresse for både epost og SMS. Denne feilen kan oppstå for transporttype Both.
30312 Feil opplevd under generering av PriorityEmailSMSReminder endepunkt, klarte ikke generere Email eller SMS endepunkt
40001 Ugyldig angitt språkkode.
40014 Angitt antall varsler overstiger konfigurert grense.
40015 TransportType må være enten SMS eller Email.
40016 Angitt fødselsnummer er ikke gyldig.
40020 Parameter FromAddress må være en gyldig e-post adresse.
60012 Ugyldig avgiver. Altinn klarer ikke identifisere noen avgiver basert på angitt ReporteeNumber.

Datakontrakter

StandaloneNotification

Property Beskrivelse
FromAddress Kan brukes til å angi hva som skal være avsender når varsel sendes på epost. Dette må derfor være en gyldig epostadresse. Feltet er valgfritt, men hvis det er blankt gis det feilmelding.
IsReservable I sammenheng med KRR (Kontakt og reservasjons registeret) kan en sluttbruker reservere seg mot å motta digital kommunikasjon fra norske myndigheter. IsReservable verdien kan brukes til å indikere om det er mulig å reservere seg mot meldingen eller ikke. Det er valgfritt å angi en verdi og standard (default) verdi er False. Denne verdien må derfor aktivt settes til True om tjenesteeier ønsker å respektere slike reservasjoner.
LanguageID Språket varselet skal være på. Her brukes det språkkoder:
  • 1033 - English
  • 1044 - Bokmål
  • 2068 - Nynorsk
NotificationType Et unikt navn som refererer til predefinerte varslingstekster.
ReceiverEndPoints Liste med varsel mottakere. Se ReceiverEndPoint
ReporteeNumber Fødselsnummer, organisasjonsnummer eller brukernavnet til de det skal sendes varsel til. Hvis input er et brukernavn antas det at varselet sendes til en egenregistrert bruker. Altså en Altinnbruker med ukjent identitet.
Roles Dette feltet er ikke knyttet til noe logikk i tjenesten. Input blir altså ikke benyttet og er derfor unødvendig.
Service Tjenestekoder kan benyttes til å begrense hvem som får varsel når avgiver er en organisasjon. Mer informasjon
ShipmentDateTime Dato for når varselet ønskes sent (yyyy-MM-dd / yyy-MM-ddThh:mm:ss).
TextTokens Liste med TextTokens objekter som angir substitusjoner i varslingsteksten. Se TextTokens
UseServiceOwnerShortNameAsSenderOfSms I sammenheng med sending av SMS varsel, kan tjenesteeier velge om tjenesteeier selv skal stå som avsender i stedet for Altinn. Det er valgfritt å angi en verdi og standard (default) verdi er False.

Filtrering av varselmottakere

Når det sendes varsel til organisasjoner så har Altinn to kilder til kontaktinformasjon. Den første og viktigste er offisielle varslingsadresser fra Kontakt- og fullmaktsregisteret for virksomheter (KoFuVi). Her har Altinn ingen filtrering på hvilke adresser som får varsel. Den andre kilden er det som kalles Din kontaktinformasjon for virksomheten. Dette er en Altinn funksjon som gir brukere i Altinn mulighet til å registrere sin personlige kontaktinformasjon mot en virksomhet. I denne sammenheng er det store forkjeller på hva slags tilganger de ulike personene har. Det kan være daglig leder, en regnskapsfører eller mer eller mindre tilfeldige personer som har tilgang til et eller annet på vegne av organisasjonen. Hvis oppgitt organisasjon er en underenhet uten noen registrerte kontaktpunkter vil hovedenhetens varslingsadresser bli benyttet isteden.

Ved å angi tjenestekoder vil Altinn sikre at personene med registrert kontaktinformasjon faktisk har nok tilganger til å kunne representere organisasjonen i kontekst av tjenesten. Det kjøres i praksis en autorisasjon hvor det sjekkes at personen har leserettigheter på tjenesten som er angitt. Hvis det ikke er angitt noe tjenestekoder vil Altinn ikke sende varsel til denne typen kontaktinformasjon overhodet.

ReceiverEndPoint

Property Beskrivelse
TransportType Angir om varsel skal sendes som epost eller SMS. Lovlige verdier er:
  • SMS - Altinn vil sende varsel som SMS hvis det er oppgitt et mobilnummer i ReceiverAddress eller avgiver har registrert et eller flere mobilnummer. Max antall tegn på sms er 700. Hvis avgiver er en organisasjon vil det sendes varsel til alle registrerte mobilnummer.
  • Email - Fungerer på samme måte som SMS, men med epost som kanal.
  • Both - Altinn vil sende varsel både som epost og SMS. Denne transport typen krever at avgiver har registrert minst en epostadresse og et telefonnummer. Hvis en av disse mangler vil tjenesten returnere en feilmelding. En organisasjon vil få varsel på alle registrerte varslingsadresser.
  • SMSPreferred - Altinn vil sende varsel som SMS hvis avgiver har registrert et mobilnummer. Hvis avgiver ikke har registrert dette vil det isteden bli sendt varsel som epost, forutsatt at det finnes en registrert epostadresse. En organisasjon vil bli sendt varsel på alle varslingsadresser av riktig type.
  • EmailPreferred - Fungerer på samme måte som SMSPreferred, men med epost som hovedkanal.
  • PriorityEmailSMSReminder - Brukes for varslingsmaler med reminders (revarslings mal). Første varsel vil behandles som EmailPreferred, Andre varsel vil behandles som SMSPreferred.
ReceiverAddress Mobilnummeret eller epostadressen til mottaker av varsel. Dette må passe med TransportType Email eller SMS. Feltet er valgfritt og hvis feltet er tomt vil Altinn forsøke identifisere riktige mottakere basert på avgiver og TransportType. Feltet må være tomt for TransportType Both, SMSPreferred og EmailPreferred. En annen ting det er viktig å merke seg er at Altinn ikke vil søke opp andre mulige varslingsadresser fra for eksempel KoFuVi. Det antas altså at tjenesteeieren har angitt den best egnede mottakeren av varsel.

TextTokens

Property Beskrivelse
TokenNum Ikke i bruk, kan utelates.
TokenValue Tekst som skal ersatte maltekst. Substitusajonen gjøres i samme rekkefølge som parameterene er angitt. Varselmal må bestilles og lages på forhånd.

SendNotificationResultList

Dette er en liste med informasjon om hvilke varsel som ble laget. Se NotificationResult.

Property Beskrivelse
Message Dette feltet blir ikke benyttet.

NotificationResult

Property Beskrivelse
EndPoints Liste med EndPoint resultater for Notification. Se EndPointResult
NotificationType NotificationType for notification. Brukes for å kunne se hvilken Notification resultatet gjelder
ReporteeNumber Avgiver som ble brukt til å generere mottakere. Brukes for å kunne se hvilken avgiver varsel resultatet gjelder.

EndPointResult

Property Beskrivelse
Name Navn på person som har mottatt melding. Dette blir hentet enten fra Organisasjonens mottaker-liste, eller fra brukerens innslag i Register databasen
ReceiverAddress Hvilken addresse meldingen er sendt til.
RetrieveFromProfile Satt til true dersom informasjonen er hentet fra en Organisasjons eller brukers profil
TransportType Type endepunkt varsel er sendt til.