Tjenesteeiers arkiv

Hente ut element fra tjenesteeiers arkiv

ArchiveCommon

Tjenesten ArchiveCommon inneholder operasjoner for uthenting av arkivdata fra tjenesteeiers arkiv.

Påfølgende kapittel beskriver tjenesteoperasjonen for denne arkivtjenesten.

GetServiceOwnerArchiveReporteeElementsV2

Denne operasjonen benyttes for å hente ut data for en gitt avgiver (privatperson eller foretak) fra en tjenesteeiers arkiv. Data kan være skjemasett arkivert i nåværende eller tidligere versjoner av Altinn, eller meldinger sendt fra tjenesteeier til avgiver. Merk at siden samhandlingstjenester og innsynstjenester ikke arkiveres til tjenesteeiers arkiv vil de ikke kunne hentes ut på denne måten. Kun elementer som innlogget bruker har tilgang til returneres, typisk ikke elementer for tjenester tilknyttet andre tjenesteeiere.

Det er for eksempel nødvendig å kunne ha direkte tilgang til disse dataene i tilfeller hvor tjenesteeier ønsker å veilede en avgiver i sanntid basert på avgivers arkiverte data.

Tjenesteeier får rutinemessig tilsendt alle arkiverte elementer for alle avgivere via batch-grensesnittet Innsendingstjenester.

Operasjonen er versjonert, gjeldende versjon er V2.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
SearchServiceOwnerArchive Objektet av typen ExternalSOASearchBE, som inneholder søkeparametre for uthenting av elementer fra tjenesteeiers arkiv.
languageID Språk id: 1033 Engelsk 1044 Bokmål 2068 Nynorsk. Språk angitt på arkivert element benyttes uavhengig av hva som settes.
Returverdi Beskrivelse
ServiceOwnerArchiveReporteeElementList Liste med objektet av typen ServiceOwnerArchiveReporteeElementBEV2, som inneholder elementer fra tjenesteeiers arkiv som tilfredsstiller angitte søkeparametre.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

ExternalSOASearchBE

Property Beskrivelse
SSNOrOrgNumber Fødselsnummer eller organisasjonsnummer
ReferenceId Unik referanse id
Subject Hvilket emne søket gjelder
DateFrom Fra dato i arkivet
DateTo Til dato i arkivet
CaseID Identifikator for samhandlingstjeneste elementet skal tilhøre
UserName Søk basert på brukernavn

ServiceOwnerArchiveReporteeElementBEV2

Property Beskrivelse
Subject Emne for elementet
IsSubjectMessageTitle Angir om tittel er satt av MessageTitle
LastChangedDate Dato for siste endring
DatReporteeId Intern id
SSNOrOrganizationNumber Fødselsnummer eller organisasjonsnummer tilknyttet arkivert element
ReporteeName Navn på avgiver som eier arkivert element
ReporteeElementId Intern id
Altinn1ArchiveUnitId Intern id fra AltinnI arkivet. Kan være tomt
Altinn1AMReference AM referansen fra AltinnI arkivet. Kan være tomt
Altinn1FormCode Skjemanummer fra AltinnI arkivet. Kan være tomt
EndUserSystemId Id for sluttbrukersystem. Kan være tomt
SendComplete Hvorvidt forsendelsen er komplett eller ikke for elementet. Kan være tomt
ElementType Element type: Archive, Active, Correspondence, ArchiveCorrespondence, LookUp, Collaboration
IsAltinn1 Flagg som indikerer om elementet eksisterer i AltinnI
IsCorrespondenceConfirmationRequired Hvorvidt meldingsbekreftelse er påkrevd eller ikke
ArchiveReference Referansen fra Altinn arkivet.
SystemTypeName Typenavn på sluttbrukersystem. Kan være tomt
ExpiryDate Angir eventuelt når elementet er planlagt slettet

ServiceOwnerArchive

Tjenesten ServiceOwnerArchive inneholder operasjoner for uthenting av elementer fra tjenesteeiers arkiv (ikke tilgang til arkiverte elementer fra tidligere versjoner av Altinn).

Påfølgende kapitler beskriver operasjonen for denne tjenesten.

GetArchivedFormTaskV2

Denne operasjonen benyttes for å hente ut alle skjemaer og vedlegg som tilhører et gitt skjemasett. Operasjonen er versjonert, gjeldende versjon er V2.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
reporteeElementId Unik identifikator for skjemasettet som skal hentes. Identifikatoren er obligatorisk input til tjenesten
languageID Språk kode: 1033 Engelsk, 1044 Bokmål, 2068 Nynorsk
Returverdi Beskrivelse
ArchivedFormTask Objektet av typen ArchivedFormTaskBEV2 som skjemasettet som tilfredsstilte det gitte søkekriteriet.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

ArchivedFormTaskBEV2

Property Beskrivelse
reporteeElementId Unik identifikator for skjemasettet.
LastChanged Tidspunkt for når det sist ble gjort endringer på skjemasettet
ReporteeID Intern id.
ArchivedDateTime Tidspunkt for når skjemasettet ble arkivert
ServiceOwner Unik identifikator for tjenesteeier for skjemasettet
InvoiceInformation Eventuell betalingsinformasjon som er vedlagt skjemasettet
ArchivedFormList Liste med ArchivedFormBE-objekter (nærmere beskrevet nedenfor), som inneholder alle skjemaene i skjemasettet
ExternalServiceCode Tjenestekode
ExternalServiceEditionCode Tjenesteutgavekode
ssnOrgNumber Fødselsnummer eller organisasjonsnummer tilhørende skjemasettet
PasswordEncryptedSymmetricKey Passordkryptert symmetrisk nøkkel for å dekryptere eventuell sensitive felter
SOEncryptedSymmetricdKey Samme symmetriske nøkkel som over, men kryptert med tjenesteeiers sertifikat. Tjenesteeier kan da bruke privat nøkkel til å dekryptere denne nøkkelen
ArchiveTaskList Liste med arkiv-objekter av typen ArchiveTaskBEV2

ArchivedFormBE

Property Beskrivelse
FormID Intern id
FormName Navn på skjema
FormDataXML Innhold i skjema. Må legges i en CDATA blokk
ParentReference Referanse til hovedskjema. Denne referansen er kun satt dersom gjeldende skjema er et underskjema
FormPresentationFieldValue Presentasjonsfelt for skjemaet, dersom dette finnes.
PaymentInformationE2B Betalingsinformasjon på E2B-format
PaymentInformationHTML Betalingsinformasjon på XML-format
DataFormatId Id til skjema fra metadata kilde
DataFormatVersion Betalingsinformasjon vedlagt skjema
FormPaymentInfo Skjemabeskrivelse

ArchivedAttachmentBEV2

Property Beskrivelse
AttachmentID Intern Id
AttachmentFunctionType Angir hvilken funksjonstype vedlegget utgjør: Invoice, Unspecified
AttachmentName Navn på vedlegg
MimeTypeName Angir MIME-typen for vedlegget: application_none, application_pdf, application_msword, application_vnd_ms_excel, application_vns_oasis_opendocument_text, application_vnd_oasis_opendocument_presentation, application_vnd_oasis_opendocument_spreadsheet, application_rtf, application_vnd_ms_powerpoint, application_postscript, application_zip, text_plain, text_html, text_xml, text_rtf, text_richtext, binary_octet_stream, not_Applicable
CreatedByUserID Intern Altinn identifikator på bruker som har lagt til vedlegget
CreatedDateTime Dato for når vedlegget ble opprettet
IsAddedAfterFormFillin Angir om vedlegget ble lagt til i løpet av signeringen (etter utfylling)
IsEncrypted Angir om vedlegget er kryptert

ArchivedFormTaskSigningStepBEV2

Property Beskrivelse
SignatureID Intern Id
SignedByUser Intern id bruker som har signert skjemasettet
SignedByUserSSN Fødselsnummer til bruker som har signert / organisasjonsnummer til virksomhetsbruker som har signert
SignedByUserName Navn på bruker som har signert skjemasettet.
CreatedDateTime Dato og tidspunkt for når skjemasettet ble signert
Signature Signaturen, binært format
SignatureText Signeringsteksten
RequiresGroupSigning Angir om signatur gjelder for alle elementer i skjemasettet
AuthenticationLevelID Intern id for autentiseringsnivået for bruker når signering ble gjort
AuthenticationMethod Autentiseringsnivået for bruker når signering ble gjort
CertificateIssuedByName Navnet sertifikatet er utstedt til
CertificateIssuedForName Navnet signaturen er utstedt til
CertificateValidFrom Tidspunkt (dato og klokkeslett) for når sertifikatet er gyldig
CertificateValidTo Tidspunkt (dato og klokkeslett) for når sertifikatet blir ugyldig
SignedAttachmentList Liste over signerte vedlegg.
SignedFromList Liste over signerte skjemaer
IsSigningAllRequired Angir om signering er utført for alle elementer i skjemasett: YES – signering på alle skjema, NO – valgfri signering på skjema, SET_PER_FORM – valg for signering satt på skjema nivå
ProcessStepID Den unike identifikatoren for steget signaturen gjelder for

ArchiveTaskBEV2

Property Beskrivelse
EndUserSystemID Sluttbrukersystem identifikator
LastChanged Angir dato for sist endring
NumberOfSignaturesAdded Antall signaturer som er lagt til
ProcessStepID_FK Intern ID for prosessteg
SentComplete Angir om element ble sent som komplett fra sluttbrukersystem
TaskID Identifikator for elementet, samme som ReporteeElementID
UserDefinedNumberOfSignaturesRequired Antall signaturer krevd for et evt brukerstyrt signeringssteg
WorkflowReference Intern ID forarbeidsflyt

GetArchiveShipmentStatusV2

Denne operasjonen benyttes for å hente ut status på oversending fra Altinn til Tjenesteeier for et arkivert skjema. Man kan hente ut status ved å bruke enten ArchiveReference eller ServiceReference. Disse kan ikke brukes samtidig. Operasjonen er versjonert, gjeldende versjon er V2. Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
ArchiveReference (string) Tar inn en ArkivReferanse for et arkivert element. Når dette elementet er brukt skal ikke ServiceReference brukes.
ServiceReference (objekt) Inneholder en liste med ArchiveShipmentStatusExternalV2 objekter. Hvert objekt representerer et elementen som ble funnet av tjenesten, og har en egen liste over statuser registrert på elementet.
ServiceReference
ServiceCode Unik identifikator. Dette er en mandatory parameter når man bruker ServiceReference til å hente ut status data.
ServiceEditionCode Unik identifikator. Dette er en mandatory parameter når man bruker ServiceReference til å hente ut status data. Unik identifikator. Dette er en mandatory parameter når man bruker ServiceReference til å hente ut status data.
DateFrom Definerer dato og tidspunkt tjenesten skal hente ut status data fra.
DateTo Definerer dato og tidspunkt tjenesten skal hente ut status data til
ArchiveShipmentStatusExternalBEV2List
LimitReached Når dette flagget er satt ble det funnet flere arkiverte elementer enn det som det er returnert statuser for
ArchiveShipmentStatusList Liste over de returnerte arkiv elementene som en liste av ArchiveShipmentStatusExternalV2-entiteter
ArchiveShipmentStatusExternalV2
ArchiveReference Unik arkiv referanse
TimeOfArchiving Tidspunkt for arkivering
ServiceCode Tjenestekode
ServiceEditionCode Tjeneste utgave kode
ShipmentStatusLog Liste over arkiv elementets status endringer som en liste av ShipmentStatusLogEntry-entiteter.
ShipmentStatusLogEntry
ShipmentDescription En beskrivelse av Shipment relatert til statusen, som inneholder navnet på ShipmentDefinition og TransportSekvensNummeret for shipmentet til tjenesteeier. Disse blir adskilt med et pipe-tegn
ShipmentStatus En beskrivelse av Shipment relatert til statusen, som inneholder navnet på ShipmentDefinition og TransportSekvensNummeret for shipmentet til tjenesteeier. Disse blir adskilt med et pipe-tegn ShipmentStatus ShipmentStatus for arkiv elementet. Kan være: NotSet - Elementet er ikke gjort klar til oversendelse. NotSent – Elementet er ikke sendt til tjenesteeier. Sent – Element er sent til tjenesteeier. Error – Overførsel til tjenesteeier feilet. Correlated – Correspondence er opprettet som er knyttet til denne ArkivReferansen
ShipmentStatusDateTime Dato og klokkeslett for når statusen ble satt på arkiv elementet

GetAttachmentDataStreamed

Denne operasjonen benyttes for å hente ut data for ett gitt vedlegg in den tilfelle vedlegg er større en 30MB. GetArchivedFormTaskV2 må kalles for å få detailene om den binær filen returnerte av denne metoden.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
AttachmentID Unik identifikator for et vedlegg
Returverdi Beskrivelse
Attachment Stream som inneholder et binært vedlegg