Samhandlingstjeneste

Administrere samhandlingstjenestene

CaseAgencySystem

Case er tjenesten i Altinn for administrering av samhandlingstjenester for tjenesteeiere.

InstantiateCollaborationAgencySystem

Denne operasjonen brukes av tjenesteeier til å instansiere samhandlingstjenester for en gitt person eller organisasjon.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
externalServiceCode Angir tjenestekoden for samhandlingstjeneste som skal instansieres
externalServiceEditionCode Angir tjenesteutgavekoden for samhandlingstjenesten som skal instansieres
reporteeNumber Fødselsnummer eller organisasjonsnummer som saken skal opprettes for
visibleDateTime Angir når samhandlingstjenesten skal være synlig (yyyy-MM-dd / yyy-MM-ddThh:mm:ss)
dueDate Angir når samhandlingstjenesten skal være ferdig (yyyy-MM-dd / yyy-MM-ddThh:mm:ss)
Returverdi Beskrivelse
CaseId Unike identifikator for samhandlingstjenesten

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen

Feilkode Beskrivelse
60002 Tjenestekode og tjenesteutgavekode er ikke angitt
60012 Angitt avgiver er ikke gyldig
60024 Angitt tjenesteeier er ikke autorisert for valgt tjeneste

GetCaseListAgencySystem

Denne operasjonen brukes av tjenesteeier til å hente informasjon om eksisterende samhandlingstjenester.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
caseID Enten: Unike identifikator for samhandlingstjenesten som skal hentes
externalServiceCode Eller: Tjenestekoden for samhandlingstjenesten det skal slås opp mot
externalServiceEditionCode Og: Tjenesteutgavekoden for samhandlingstjenesten det skal slås opp mot
languageID Språk id: 1033 - English, 1044 - Bokmål, 2068-Nynorsk
reporteeNumber Fødselsnummer eller organisasjonsnummer det skal hentes for
Returverdi Beskrivelse
CaseList Liste med ExternalCaseBE objekter

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
ExternalCaseBE
CaseID Unik identifikator for samhandlingstjenesten
CaseName Samhandlingstjenestens navn definert i TUL
CurrentStateFriendlyName Visningsvennlig navn for samhandlingstjenestens tilstand basert på languageID parameter, satt i TUL
CurrentStateID Unik identifikator for samhandlingstjenestens tilstand, som satt i TUL
CurrentStateName Navn for samhandlingstjenestens tilstand, som satt i TUL
NoticeTemplateID Unik identifikator for eventuell merknad satt på samhandlingstjenesten

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
60001 Angitt CaseID er ikke gyldig
60002 Tjenestekode og tjenesteutgavekode er ikke angitt, eller er ikke en gyldig tjeneste
60012 Angitt avgiver er ikke gyldig
60014 Angitt CaseID er arkivert
60015 Angitt CaseID er slettet
60024 Angitt tjenesteeier er ikke autorisert for valgt tjeneste

NotifyEventAgencySystem

Denne operasjonen benyttes for å registrere en hendelse på en eksisterende samhandlingstjeneste.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
notificationInfo Objekt av typen StateMachineEventNotificationBE som angir hendelse og hva hendelsen gjelder for
Returverdi Beskrivelse
StateMachineNotificationResultBEList Liste av typen StateMachineNotificationResultBE som angir resultat av hendelsen

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
CaseID Enten: Unik identifikator for bestemt samhandlingstjeneste hendelsen gjelder for
ExternalServiceCode Eller: Tjenestekoden for samhandlingstjenestene hendelsen gjelder for
ExternalServiceEditionCode Og: Tjenesteutgavekoden for samhandlingstjenestene hendelsen gjelder for
Event Hendelsen som skal registreres
ReporteeElementID Eventuell id til sub-element som trigger hendelsen, benyttes kun i logg sammenheng
StateMachineNotificationResultBE
CaseID Identifikator for samhandlingstjenesten hendelsen ble registrert for
IsStateChanged Boolsk verdi som angir om en tilstandsendring skjedde
ConditionName Navn på betingelsen som er assosiert
ConditionEvaluationResult Boolsk verdi som angir resultatet for betingelsen hvis en betingelse er tilknyttet (satt til True om ingen betingelse er involvert)
CurrentStateName Samhandlingens nåværende tilstand
HasException Boolsk parameter som antyder om det oppstod en feil i tilstandsmaskinen
ExceptionDetail Inneholder feilinformasjon for en eventuell feil i tilstandsmaskinen
ErrorCode Inneholder feilkoden for en eventuell feil i tilstandsmaskinen

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
60001 Angitt CaseID er ikke gyldig
60002 Tjenestekode og tjenesteutgavekode er ikke angitt, eller er ikke en gyldig tjeneste
60014 Angitt CaseID er arkivert
60015 Angitt CaseID er slettet
60022 Hendelsesinformasjon er ikke angitt
60023 Hendelse er ikke angitt
60032 Hendelsen kunne ikke registreres for valgt tjeneste

SetNoticeAgencySystem

Denne operasjonen lar tjenesteeier sette en merknad på en instans av en samhandlingstjeneste, eller en underliggende instans av meldingstjeneste, innsendingstjeneste, eller arkivert innsynstjeneste.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
reporteeElementID Identifikator for elementet merknaden skal settes på: 1. Saks identifikator – caseId. 2. Arkivert element tilknyttet samhandlingstjenesten – reporteeElementID prefikset med AR 3. Aktivt element tilknyttet samhandlingstjenesten – reporteeElementID
noticeInfo Objekt av typen NoticeBE som inneholder mal og eventuelle substitusjoner
Returverdi Beskrivelse
N/A N/A

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
NoticeBE
NoticeTemplateID Identifikator for merknadsmalen opprettet i TUL.
NoticeTokens Liste av typen NoticeTokenBE objekter som inneholder key-value par for substitusjoner
NoticeTokenBE
TokenKey Nøkkel for substitusjon
TokenValue Verdi for substitusjonen

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
60005 Angitt element er ikke på gyldig format
60014 Angitt saks identifikator er arkivert
60015 Angitt saks identifikator er slettet
60016 Angitt element eksisterer ikke
60017 Angitt element er ikke assosiert til en samhandlingstjeneste
60018 Angitt element er slettet
60019 Angitt element er arkivert, benytt valid arkivreferanse
60024 Angitt tjenesteeier er ikke autorisert for valgt tjeneste