Meldingstjeneste

Denne tjenesten inneholder operasjoner som benyttes av tjenesteeiere for å opprette meldinger til avgivere samt hente ut igjen status på disse meldingene.

På denne siden:

InsertCorrespondenceV2

Denne operasjonen benyttes av en tjenesteeier for å sende meldinger til avgivere i Altinn. Operasjonen er versjonert, gjeldende versjon er V2. Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Parameter Beskrivelse
SystemUserCode Kode som unikt representerer kildesystem, f.eks. “ABC-123”. Format: XXX_YYYY. De tre første bokstavene er påkrevd og representerer tjenesteeier. De etter understreken representerer avdeling/system, og er valgfritt hvis det ikke finnes flere avdelinger/systemer innenfor samme tjenesteeier
ExternalShipmentReference Referanse satt av tjenesteeier. Benyttes ved utsending av meldingsbekreftelser og kvittering. Setter feltet SendersReference på meldingen blant annet brukt til oppslag
Correspondence Objekt av typen InsertCorrespondenceBEV2 med meldinger som skal lagres
Returverdi Beskrivelse
Receipt Kvittering for forsendelsen.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
InsertCorrespondenceBEV2
ServiceCode Tjenestekode, f.eks. “PSA”
ServiceEdition Tjenesteutgavekode, f.eks. “2009”
Reportee Fødselsnummer eller organisasjonsnummer eller brukernavn på selvregistrert bruker for den meldingen gjelder
Content Objekt med meldingsdetaljer (ExternalContentBEV2)
VisibleDateTime Tidspunkt for når meldinger blir synlig i portal
AllowSystemDeleteDateTime Angir når Altinn kan slette meldingen
DueDateTime Tidspunkt for forfall svar
ArchiveReference Referanse til arkivert element. Benytt dette til å indikere at meldingen er et svar på en konkret innsending.
ReplyOptions Objekt med linker til skjema/Altinn tjeneste/arkivelement (CorrespondenceInsertLinkBE). Bruk dette til å indikere hvordan avgiver kan svare på en melding
Notifications Liste av objekt med varsler som skal sendes mottaker ifbm meldingen (NotificationBE)
AllowForwarding Angir om meldingen skal kunne videresendes av bruker i portalen
Case Id ID som identifiserer saken som meldingen skal knyttes til
MessageSender Avsender som skal vises for sluttbruker, kan være forskjellig fra etat, hvis den ikke fylles ut brukes etaten som eier tjenesten. Merk: Avsender skal alltid være en offentlig virksomhet, ikke en privatperson eller privat virksomhet.
IsReservable I sammenheng med KRR (Kontakt og reservasjons registeret) kan en sluttbruker reservere seg imot å motta meldinger. IsReservable verdien kan brukes til å indikere om det er mulig å reservere seg mot meldingen eller ikke. Det er valgfritt å angi en verdi og standard (default) verdi er False (0). Denne verdien må derfor aktivt settes til True (1) om tjeneste eier ønsker og respektere reservasjoner.
SdpOptions Inneholder informasjon om hvordan en melding skal sendes til Digital postkasse til innbygger istedenfor eller i tillegg til at det opprettes correspondence. Hvis det ikke oppgis noe informasjon (null) så vil ikke videresending aktiveres. Har også mulighet for å bestille varsel og revarsel fra postkasseleverandør. (Klasse: SdpOptions)
OnBehalfOfOrgNr Gjør det mulig å levere Correspondence på vegne av en annen organisasjon. Krever et valid Organisasjonsnummer som input.
ExternalContentBEV2
LanguageCode 1033 - English, 1044 - Bokmål, 2068 - Nynorsk
MessageTitle Tittel på melding
MessageSummary Tekst som beskriver meldingen
MessageBody Selve meldingen
Attachments Liste av vedlegg til meldingen, binære eller xml vedlegg (AttachmentBEV2)
CustomMessageData Felt for angivelse av attributter spesifikke for den gitte Altinn tjeneste. For eksempel for å angi kommunenummer på selvangivelsen. Bruk av spesifikke attributter må avtales spesielt for de(n) aktuelle Altinn-tjenestene
AttachmentBEV2
BinaryAttachments Liste med objekter av binære vedlegg (BinaryAttachmentBEV2)
XmlAttachmentList Liste med objekt med xml vedlegg (XmlAttachmentBEV2). Benyttes hvis det er definert at i TUL at melding skal vises i Infopath skjema. Infopath-skjema må være utviklet som en del av meldingstjenesten i TUL
BinaryAttachmentBEV2
FileName Filnavn for det binære vedlegget
Name Dette er navnet på vedlegget, som det vises i portalen
Encrypted Sier om vedlegget er kryptert. True/False
Data Data for det binære vedlegget, byte array
SendersReference Referanse for vedlegget, som ennå ikke er tatt i bruk. Settes av tjenesteeier. Feltet er ikke påkrevd
FunctionType Hvilken funksjonstype vedlegget utgjør: Invoice - Faktura, Unspecified - Uspesifisert
DestinationType Hvor vedlegget er tilgjengelig: Default/ShowToAll – tilgjengelig i portal og for sluttbrukersystem. PortalOnly – kun tilgjengelig fra portal. EndUserSystemOnly – kun tilgjengelig fra sluttbrukersystem
XmlAttachmentBEV2
SendersReference Referanse for vedlegget. Settes av tjenesteeier, bør være unikt
FormDataXml XML data. Må legges i en CDATA blokk
DataFormatId Identifikator for XSD fra den valgte leverandøren, definert i TUL (XSD id)
DataFormatVersion Versjonen av XSD’en som er brukt i dette InfoPath-skjemaet, definer i TUL (XSD versjon)
DataFormatVersion Versjonen av XSD’en som er brukt i dette InfoPath-skjemaet, definer i TUL (XSD versjon).
CorrespondenceInsertLinkBE
Service Objekt med info om service (InsertCorrespondenceLinkServiceCodeBE)
URL Objekt med info om url (InsertCorrespondenceLinkServiceURLBE)
ArchiveReference Objekt med info om arkivert element (InsertCorrespondenceLinkArchiveRefBE)
InsertCorrespondenceLinkServiceCodeBE
ServiceCode Angir den tjenestekoden for svarmeldingen
ServiceEdition Angir tjenesteutgavekoden for svarmeldingen
InsertCorrespondenceLinkServiceURLBE
LinkURL Angir en link til en webside for svarmelding
LinkText Beskrivelse av link
InsertCorrespondenceLinkArchiveRefBE
ArchiveRef Elementet benyttes hvis man kan svare vha. et arkivert element. Referanse til element i arkiv
NotificationBE
ShipmentDateTime Når varsel skal sendes til mottaker
LanguageCode Språk kode: 1033 English, 1044 Bokmål, 2068 Nynorsk
FromAddress Avsender adresse (e-post). Hvis ikke satt benyttes avsenderadresse satt i varselmalen
NotificationType En unik streng som definerer en referanse til predefinerte varslingstekster
ReceiverEndPoints Liste av mottaker adresser (ReceiverEndPointBE)
TextTokens Liste av tekster som skal erstatte maltekst i varselmal
UseServiceOwnerShortNameAsSenderOfSms Når denne er satt vil SMS mottas med tjenesteeiers ShortName (settes ved bestilling) satt som avsender.
ReceiverEndPoint
ReceiverAddress Mobilnummeret eller epostadressen til mottaker av varsel. Dette må passe med TransportType Email eller SMS. Feltet er valgfritt og hvis feltet er tomt vil Altinn forsøke identifisere riktige mottakere basert på avgiver og TransportType. Feltet må være tomt for TransportType Both, SMSPreferred og EmailPreferred.
TransportType Angir om varsel skal sendes som epost eller SMS. Lovlige verdier er:
  • SMS - Altinn vil sende varsel som SMS hvis det er oppgitt et mobilnummer i ReceiverAddress eller avgiver har registrert et eller flere mobilnummer. Hvis avgiver er en organisasjon vil det sendes varsel til alle registrerte mobilnummer.
  • Email - Fungerer på samme måte som SMS, men med epost som kanal.
  • Both - Altinn vil sende varsel både som epost og SMS om mulig. Hvis avgiver kun har registrert en epostadresse vil det sendes varsel som epost. Tilsvarende for mobilnummer. En organisasjon vil få varsel på alle registrerte varslingsadresser.
  • SMSPreferred - Altinn vil sende varsel som SMS hvis avgiver har registrert et mobilnummer. Hvis avgiver ikke har registrert dette vil det isteden bli sendt varsel som epost. Forutsatt at det finnes en registrert epostadresse. En organisasjon vil bli sendt varsel på alle varslingsadresser av riktig type.
  • EmailPreferred - Fungerer på samme måte som SMSPreferred, men med epost som kanal.
  • PriorityEmailSMSReminder - Brukes for varslingsmaler med reminders (revarslings mal). Første varsel vil behandles som EmailPreferred, Andre varsel vil behandles som SMSPreferred.
TextTokenSubstitutionBE
TokenNum Ikke i bruk, kan utelates.
TokenValue Tekst som skal ersatte maltekst. Substitusajonen gjøres i samme rekkefølge som parameterene er angitt. Varselmal må bestilles og lages på forhånd
SdpOptions
SdpSetting Her styres det om Altinn skal ha en kopi eller ikke. CopyAltinn – Det opprettes en correspondence i tillegg til det digitale brevet. ForwardOnly – Det opprettes ikke noen kopi i Altinn
BackupAltinn Dette styrer hva som skal skje hvis avgiver ikke har en digital postkasse. (BackupAltinn har ingen effekt hvis avgiver har en digital postkasse.). BackupAltinn = false – Det lages aldri noen correspondence. Isteden gis det en feilmelding i kvitteringen som returneres. BackupAltinn = true – Det vil alltid lages en correspondence. Kvitteringen som returneres vil ha en underkvittering med info om at det ikke kunne sendes noe digitaltbrev da postkassen er ukjent
PrimaryDocumentFileName For SDP må det være med minst ett binært vedlegg under Attachments. Dette vedlegget må ha angitt et filnavn (FileName) og navnet må stemme perfekt med innholdet i dette feltet. Vedlegget vil da benyttes som hoveddokument i det digitale brevet
SdpNotifications Container for varsel. Kan ha 0 eller ett epostvarsel og/eller 0 eller smsvarsel. (Klasse: SdpNotifications)
SdpNotifications
EmailNotification Varseldetaljer for epostvarsel. (Klasse: SdpEmailNotification)
SmsNotification Varseldetaljer for smsvarsel. (Kallse: SmsNotification)
SdpEmailNotification
NotificationText Varselteksten som skal med i meldingen til bruker. Maks 500 tegn.
EmailAddress Epostaddressen til mottaker. Altinn vil forsøke finne brukerens adresse fra KRR hvis etat ikke har dette. Hvis hverken etat eller Altinn finner noen noen adresse vil det gi feilmelding.
Repititions Varsel repetisjoner. Flere verdier vil produsere påminnelser
SdpSmsNotification
NotificationText Varselteksten som skal med i meldingen til bruker. Maks 700 tegn
MobileNumber Mobilnummeret til mottaker. Altinn vil forsøke finne brukerens mobilnummer fra KRR hvis etat ikke har dette. Hvis hverken etat eller Altinn finner noen noe mobilnummer vil det gi feilmelding.
Repititions Varsel repetisjoner. Flere verdier vil produsere påminnelser
DaysDelayedList
DaysDelayed Et tall mellom 0 og 25 som angir antall dager relativt til dagen hvor det digitale brevet ble gjort tilgjengelig for bruker. Tallet 0 vil gi varsel samme dag
ReceiptBE
ReceiptId Unik identifikator kvitteringen i Altinn. Benyttes for eksempel ved senere oppdatering av kvittering
ReceiptText Tekst i kvitteringen
ReceiptHistory Når en kvittering oppdateres så vil den gamle kvitteringsteksten flyttes og legges til øverst i denne historikken
LastChanged Dato og tidspunkt for når kvitteringen sist ble endret (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
ReceiptTypeName Angir hva kvittering gjelder. Mulige verdier: FormTask - Skjemasett, Correspondence - Melding, PINCODE - PIN-koder, Subscription - Abonnement, Outbound - Forsendelse sendt fra Altinn, PreFill - Preutfyllingsdata, Broker - Formidlingstjeneste, RegisterDLS - DLS registerdata, RegisterDSF - DSF registerdata, RegisterER - ER registerdata, RegisterDSFProperty, RegisterDSFStreet, RegisterDSFCountry, RegisterDSFUser, LookUp - Innsynstjeneste
ReceiptTemplate Angir malen (XML) som skal benyttes for kvittering
ReceiptStatusCode Status for forsendelse som kvitteringen gjelder: NotSet (standardverdi som brukes når status ikke er satt – skal ikke kunne mottas som verdi), OK, UnExpectedError, ValidationFailed, Rejected
ParentReceiptId Dersom denne kvitteringen er en av flere kvitteringer for en forsendelse vil ParentReceiptId vise til ReceiptId som gjelder for hele forsendelsen (hovedkvittering)
References Liste med ReferenceBE-objekter for kvitteringen
SubReceipts Liste med tilhørende Receipt-objekter (dersom denne kvitteringen er en hovedkvittering)
ReferenceBE
ReferenceValue Selve referansen (verdien) satt på kvitteringen. Typisk forsendelsesreferansen
ReferenceTypeName Angir type referanse: ExternalShipmentReference - Referansen viser til en referanse satt av sluttbrukersystem for en forsendelse, EndUserSystemReference - Benyttes ikke, SendersReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse, ParentReference - Referansen viser til et hovedskjema, WorkFlowReference - Arbeidsflytreferanse, BatchReference - Referanse til en forsendelse mottatt i eller sendt fra Altinn, OutboundShipmentReference - Referanse til en forsendelse sendt fra Altinn, ReceiversReference - Mottakers referanse hvis kvitteringen blir oppdatert av mottaker av en forsendelse, OwnerPartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til eier av kvitteringen, typisk den som har sendt inn en forsendelse. Settes av Altinn og kan ikke endres, PartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til en part som får rettigheter til å hente og oppdatere kvitteringen. Altinn legger automatisk til mottaker av en forsendelse som en part på kvitteringen, ArchiveReference -Arkivreferanse

CreateSimpleCorrespondenceService

CreateSimpleCorrespondenceService er en operasjon som vil opprette en enkel meldingstjeneste (correspondence) basert på en mal. Malen (template) er i utgangspunktet en vanlig meldingstjeneste som er definert av ASF (Altinn sentralforvaltning). Malen blir gitt en midlertidig kode og versjonsnummer og disse verdiene kan senere benyttes av en tjenesteeier slik at de kan opprette sin egen unike tjeneste basert på malen.

Operasjonen oppretter en fullverdig tjeneste, men siden malen skal kunne brukes som utgangspunkt for alle tjenesteeiere er den veldig enkel. Det er flere begrensninger. Tjenesten har ingen skjema, og det er ikke mulig å spesifisere at lesebekreftelser sendes på batch til tjenesteeier.

I returen fra operasjonen kommer informasjon om den unike tjenesten for den spesifikke tjenesteeieren. Dette er ExternalServiceCode og ExternalServiceEditionCode som tjenesteeieren senere kan benytte i kall til operasjonen InsertCorrespondenceV2.

For flere detaljer om de ulike malene må man kontakte Altinn. De har også oversikt over eksisterende maler med koder og versjonsnummer.

Input Beskrivelse
templateServiceCode ServiceCode for malen man ønsker benytte
templateServiceEditionCode ServiceEditionCode for malen man ønsker benytte
Returverdi Beskrivelse
CorrespondenceServiceInfo Et dataobjekt med detaljer om tjenesten som ble laget. (se under.)
Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.
Property Beskrivelse
CorrespondenceServiceInfo
ExternalServiceCode Dette er koden for den nye unike tjenesten som operasjonen har laget for tjenesteeieren som kalte tjenesten
ExternalServiceEditionCode Dette er “editioncode” for den nye tjenesten

GetCorrespondenceStatusDetails

Denne metoden bør helst ikke benyttes. Benytt isteden versjon 3.

Årsaken til versjonering av denne operasjonen er endring av kontrakten. Ved innføring av Kontakt og reservasjonsregisteret til difi ble det innført en ny status på Correspondence. Dette er en status som indikerer at mottaker har reservert seg mot å motta elektronisk kommunikasjon.

GetCorrespondenceStatusDetailsV2

Denne metoden bør helst ikke benyttes. Benytt isteden versjon 3.

Årsaken til denne versjoneringen er ny funksjonalitet knyttet til Sikker Digital Post.

GetCorrespondenceStatusDetailsV3

Operasjonen GetCorrespondenceStatusDetails benyttes av en tjenesteeier for å sjekke status på et sett av meldinger knyttet til en spesifisert tjeneste.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen: Request entiteter:

Input Beskrivelse
CorrespondenceStatusFilter Entitet for å angi filter for søket
Returverdi Beskrivelse
CorrespondenceStatusResult Entitet med liste over meldingstjenestene som matcher søket
Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.
Property Beskrivelse
CorrespondenceStatusFilterV3
CreatedAfterDate Dato og klokkeslett som filtrere ut meldinger opprettet før angitt dato
CreatedBeforeDate Dato og klokkeslett som filtrere ut meldinger opprettet tidligere enn angitt dato
CurrentStatus Filter for å hente ut meldinger i en angitt status. Mulige verdier er: Created, Read, Confirmed
NotificationSent Filter for hvorvidt varsel er sendt for meldingene eller ei
Reportee Filter for å returnere melding for en gitt avgiver, angitt av fødselsnummer eller organisasjonsnummer
SendersReference Filter for meldinger med en gitt SendersReference fra tjenesteeier. SendersReference på meldingstjenesten settes av feltet ExternalShipmentReference ved bruk av web service InsertCorrespondenceV2 og feltet SendersReference i correspondence.2010.10.xsd for batch
ServiceCode Tjenestekode for meldingene som skal returneres – pålagt parameter
ServiceEditionCode Tjenesteutgavekode for meldingene som skal returneres – pålagt parameter
SdpSearchOptions Tilleggsinnstillinger for Digital postkasse til innbygger. Hvis det ikke oppgis noe her så vil tjenesten ikke inkludere SDP status detaljer
SdpStatusSearchOptions
IncludeCorrespondence Dette er et flag som styrer hvorvidt søkeresultatet skal inkludere correspondence status information
SdpStatusSearchOptions
IncludeCorrespondence Dette er et flag som styrer hvorvidt søkeresultatet skal inkludere correspondence status information
Respons entiteter:
Property Beskrivelse
CorrespondenceStatusResultV3
ServiceCode Tjenestekode for meldingene returnert
ServiceEditionCode Tjenesteutgavekode for meldingene returnert
CorrespondenceStatusInformation Status informasjon om meldinger i Altinn (CorrespondenceStatusInformation)
SdpStatusInformation Status informasjon om digitale brev som Altinn har videresendt til løsningen for «Digital postkasse til innbygger (SdpStatusInformation)
CorrespondenceStatusInformation
CorrespondenceStatusDetailsList Liste over meldinger og deres status historikk (StatusV2)
LimitReached Dette er et flag som indikerer hvorvidt listen er komplett eller ikke. Hvis dette feltet er true så betyr det at søkekriteriene bør endres slik at det er mer begrensende
StatusV2 (correspondence)
CorrespondenceID Meldingens unike id
CreatedDate Dato for når meldingen ble opprettet
Notifications Liste over varsler knyttet til meldingen angitt som en liste med Notification-entiteter (Notification)
Reportee Avgiver meldingen tilhører. Fødselsnummer eller organisasjonsnummer
SendersReference Verdien av referansen SendersReference hvis angitt av tjenesteeier
StatusChanges Liste over meldingens statusendringer som en liste av StatusChange-entiteter
Notification
Recipient Varselets mottaksadresse. E-postadresse eller telefonnummer
SentDate Dato og klokkeslett for når varselet er sendt. Om feltet er tomt (null) betyr det at varselet ikke er sendt
TransportType Angir om varsel ble sendt som SMS eller epost.
StatusChange
StatusDate Dato og klokkeslett for når statusen endret
StatusType Statusen meldingen endret til. Mulige verdier er: Created – meldingen ble opprettet av tjenesteeier, Read – meldingen ble lest av en bruker, Confirmed – meldingen ble bekreftet lest av en bruker, Reserved – mottaker har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon. Meldingen er ikke synlig for mottaker
SdpStatusInformation
SdpStatusDetailsList Liste over digitale brev laget gjennom Altinn og deres status historikk (SdpStatusDetails)
LimitReached Dette er et flag som indikerer hvorvidt listen er komplett eller ikke. Hvis dette feltet er true så betyr det at søkekriteriene bør endres slik at det er mer begrensende
SdpStatusDetails
SdpId En unik ID for elementet definert i Altinn
CorrespondenceId Unik ID for correpondence hvis Altinn har fått kopi eller har fungert som backup
CreatedDateTime Tidspunktet for når det digitale brevet først ble registrert i Altinn
LastChangedDateTime Tidspunktet for når status på elementet ble sist oppdatert
Reportee Avgiver i form av personnummer eller organisasjonsnummer (Brevets mottaker)
Reference En referanseverdi som tjenesteeier kan gi alle digitale brev. Kan brukes hvis det lages mange brev samtidig for å identifisere alle som ble opprettet sammen
StatusHistory Brevets status historikk. Dette er en liste med de statuser brevet har hatt(SdpStatusChange)
SdpStatusChange
Status Unknown – Ukjent status, Sent_Meldingsformidler – Altinn har laget brevet og sendt det inn i SDP systemet, Delivered_EndUser – Brevet har gått gjennom systemet og blitt levert til sluttbruker, Delivery_EndUser_Failed – Brevet kunne ikke leveres, Reserved – Altinn lagde ikke noe brev fordi sluttbruker har reservert seg mot digital post, NoMailBox – Altinn lagde ikke noe brev fordi sluttbruker ikke har registrert noen postboks i kontakt og reservasjonsregisteret
StatusDateTime Tidspunktet for når statusen ble satt

GetCorrespondenceStatusHistory

Operasjonen GetCorrespondenceStatusHistory benyttes av en tjenesteeier for å sjekke status på et sett av meldinger basert på SendersReference på meldingene.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
CorrespondenceStatusHistoryRequest Entitet for å angi filter for søket
Returverdi Beskrivelse
CorrespondenceStatusHistoryResult Entitet med liste over meldingstjenestene som matcher søket
Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Request entiteter:

Property Beskrivelse
CorrespondenceStatusHistoryResult
CorrespondenceStatusInformation Status informasjon om meldinger i Altinn. (CorrespondenceStatusInformation
SdpStatusInformation Status informasjon om digitale brev som Altinn har videresendt til løsningen for «Digital postkasse til innbygger (SdpStatusInformation)
CorrespondenceStatusInformation
CorrespondenceStatusDetailsList Liste over meldinger og deres status historikk (StatusV2)
LimitReached Dette er et flag som indikerer hvorvidt listen er komplett eller ikke. Hvis dette feltet er true så betyr det at søkekriteriene bør endres slik at det er mer begrensende
StatusV2 (correspondence)
CorrespondenceID Meldingens unike id
CreatedDate Dato for når meldingen ble opprettet
Notifications Liste over varsler knyttet til meldingen angitt som en liste med Notification-entiteter (Notification)
Reportee Avgiver meldingen tilhører. Fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
SendersReference Verdien av referansen SendersReference hvis angitt av tjenesteeier
StatusChanges Liste over meldingens statusendringer som en liste av StatusChange-entiteter
Notification
Recipient Varselets mottaksadresse. E-postadresse eller telefonnummer
SentDate Dato og klokkeslett for når varselet er sendt. Om feltet er tomt (null) betyr det at varselet ikke er sendt
TransportType Angir om varsel ble sendt som SMS eller epost.
StatusChange
StatusDate Dato og klokkeslett for når statusen endret
StatusType Statusen meldingen endret til. Mulige verdier er: Created – meldingen ble opprettet av tjenesteeier, Read – meldingen ble lest av en bruker,Confirmed – meldingen ble bekreftet lest av en bruker, Reserved – mottaker har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon. Meldingen er ikke synlig for mottaker
SdpStatusInformation
SdpStatusDetailsList Liste over digitale brev laget gjennom Altinn og deres status historikk (SdpStatusDetails)
LimitReached Dette er et flag som indikerer hvorvidt listen er komplett eller ikke. Hvis dette feltet er true så betyr det at søkekriteriene bør endres slik at det er mer begrensende
SdpStatusDetails
SdpId En unik ID for elementet definert i Altinn
CorrespondenceId Unik ID for correpondence hvis Altinn har fått kopi eller har fungert som backup
CreatedDateTime Tidspunktet for når det digitale brevet først ble registrert i Altinn
LastChangedDateTime Tidspunktet for når status på elementet ble sist oppdatert
Reportee Avgiver i form av personnummer eller organisasjonsnummer. (Brevets mottaker)
Reference En referanseverdi som tjenesteeier kan gi alle digitale brev. Kan brukes hvis det lages mange brev samtidig for å identifisere alle som ble opprettet sammen.
StatusHistory Brevets status historikk. Dette er en liste med de statuser brevet har hatt (SdpStatusChange)
SdpStatusChange
Status Unknown – Ukjent status, Sent_Meldingsformidler – Altinn har laget brevet og sendt det inn i SDP systemet, Delivered_EndUser – Brevet har gått gjennom systemet og blitt levert til sluttbruker, Delivery_EndUser_Failed – Brevet kunne ikke leveres, Reserved – Altinn lagde ikke noe brev fordi sluttbruker har reservert seg mot digital post, NoMailBox – Altinn lagde ikke noe brev fordi sluttbruker ikke har registrert noen postboks i kontakt og reservasjonsregisteret
StatusDateTime Tidspunktet for når statusen ble satt