NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Kvitteringer

Hente ut og oppdatere kvitteringer

Receipt

Tjenesten Receipt inneholder operasjoner for å oppdatere og hente kvitteringer i Altinn.

GetReceiptV2

Denne operasjonen henter en kvittering basert på enten unik identifikator for kvitteringen eller en referanse for kvitteringen. Kvitteringen kan være knyttet til et skjemasett innsendt via Altinn fra sluttbruker eller sluttbrukersystem, data sendt fra tjenesteeier til Altinn (meldinger, PIN-koder, abonnement eller prefilldata) eller data sendt fra Altinn til tjenesteeier.

Navnet på operasjonen kan variere noe fra grensesnitt til grensesnitt. Operasjonen heter for eksempel GetReceiptBasicV2 på basic (SOAP 1.1) grensesnittet. En eldre versjon av operasjonen med navn GetReceipt finnes fortsatt, men kan i fremtiden bli fjernet.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

InputBeskrivelse
ReceiptSearchObjekt av typen ReceiptSearch som inneholder nødvendige søkeparametre for å hente ut en kvittering
ReturverdiBeskrivelse
ReceiptObjekt av typen Receipt som inneholder alle data for en kvittering som tilfredsstilte det gitte søkekriteriet

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

PropertyBeskrivelse
ReceiptSearch
ReceiptIdUnik identifikator en kvittering i Altinn
ReferencesListe med referansen som skal brukes i søket. I praksis er det kun en referanse som benyttes i søket. Følgende referansetyper kan benyttes i søk: ArchiveReference, OutboundShipmentReference, BatchReference, EndUserSystemReference, ExternalShipmentReference, SendersReference
Receipt
ReceiptIdUnik identifikator kvitteringen i Altinn.
ReceiptTextTekst i kvitteringen
ReceiptHistoryNår en kvittering oppdateres så vil den gamle kvitteringsteksten flyttes og legges til øverst i denne historikken
LastChangedDato og tidspunkt for når kvitteringen sist ble endret (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
ReceiptTypeAngir hva kvittering gjelder. Mulige verdier: NotSet – Brukes når type er ukjent, FormTask – Skjemasett innsending, Correspondence – Innlesning av meldinger, PINCODE – bestilling av PIN-koder, Subscription – Innelsning av abonnementer, Outbound – Forsendelse sendt fra Altinn, PreFill – Innlesning av prefill, RegisterDLS – DLS registerdata, RegisterDSF – DSF registerdata, RegisterER – ER registerdata, RegisterDSFProperty, RegisterDSFStreet, RegisterDSFCountry, RegisterDSFUser, LookUp – Innsynstjeneste, RegisterDSFStreetAdd, RegisterDSFPropertyAdd, BrokerService – Overføring av fil på en Formidlingstjeneste
ReceiptTemplateAngir malen (XML) som skal benyttes for kvittering. (IKKE I BRUK)
ReceiptStatusStatus for forsendelse som kvitteringen gjelder: NotSet – Status er ukjent, OK, UnExpectedError, ValidationFailed, Rejected
ParentReceiptIdDersom denne kvitteringen er en av flere kvitteringer i et hierarki vil ParentReceiptId vise til ReceiptId for hovedkvitteringen i hierarkiet
ReferencesListe med referanser
SubReceiptsListe med tilhørende kvitteringer. Dersom denne kvitteringen er en hovedkvittering med barn. Et hierarki kan ha kun 2 nivåer. (En kvittering som selv er et barn skal ikke ha barn.)
Reference
ReferenceTypeAngir type referanse: ExternalShipmentReference - Referansen viser til en referanse satt av sluttbrukersystem for en forsendelse. EndUserSystemReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse. For eksempel vedlegg. Brukes sjeldent da referanser fra sluttbruker ofte lagres som SendersReference. SendersReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse. ParentReference - Referansen viser til et hovedskjema. WorkFlowReference - Arbeidsflytreferanse. BatchReference - Referanse til en forsendelse mottatt i eller sendt fra Altinn. OutboundShipmentReference - Referanse til en forsendelse sendt fra Altinn. ReceiversReference - Mottakers referanse hvis kvitteringen blir oppdatert av mottaker av en forsendelse. OwnerPartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til eier av kvitteringen, typisk den som har sendt inn en forsendelse. Settes av Altinn og kan ikke endres. PartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til en part som får rettigheter til å hente og oppdatere kvitteringen. Altinn legger automatisk til mottaker av en forsendelse som en part på kvitteringen. ArchiveReference - Arkivreferanse.
FeilkodeBeskrivelse
30008Ingen kvittering funnet for angitt kvitterings ID eller referanse

GetReceiptListV2

Denne operasjonen kan kalles for å hente ut alle kvitteringer av en gitt kvitteringstype. I tillegg kan søket begrenses ved hjelp av en til og fra dato. Dette vil gi en liste med kvitteringer som ble sist endret i tidsrommet. Kvitteringstyper er obligatorisk, mens datoer er valgfritt.

Navnet på operasjonen kan variere noe fra grensesnitt til grensesnitt. Operasjonen heter for eksempel GetReceiptListBasicV2 på basic (SOAP 1.1) grensesnittet. En eldre versjon av operasjonen med navn GetReceiptList finnes fortsatt, men kan i fremtiden bli fjernet.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

InputBeskrivelse
receiptTypeNameAngir hva kvittering gjelder. Mulige verdier: FormTask –Skjemasett innsending. Correspondence – Innlesning av meldinger. PINCODE – Bestilling av PIN-koder. Subscription – Innelsning av abonnementer. Outbound – Forsendelse sendt fra Altinn. PreFill – Innlesning av prefill. RegisterDLS – DLS registerdata. RegisterDSF – DSF registerdata, RegisterER – ER registerdata, RegisterDSFProperty, RegisterDSFStreet, RegisterDSFCountry, RegisterDSFUser, LookUp – Innsynstjeneste, RegisterDSFStreetAdd, RegisterDSFPropertyAdd BrokerService – Overføring av fil på en Formidlingstjeneste
dateFromFinner kvitteringer endret etter angitt dato
dateToFinner kvitteringer endret før angitt dato
ReturverdiBeskrivelse
ReceiptListListe med kvitteringer av typen Receipt. (Vil være en tom liste hvis ingen kvitteringer ble funnet.)

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

PropertyBeskrivelse
Receipt
ReceiptIdUnik identifikator kvitteringen i Altinn
ReceiptTypeAngir hva kvittering gjelder. Mulige verdier:NotSet – Brukes når type er ukjent FormTask – Skjemasett innsending Correspondence – Innlesning av meldinger PINCODE – Bestilling av PIN-koder.Subscription – Innelsning av abonnementer Outbound – Forsendelse sendt fra Altinn PreFill – Innlesning av prefill RegisterDLS – DLSregisterdata RegisterDSF – DSF registerdata RegisterER – ER registerdata RegisterDSFProperty RegisterDSFStreet RegisterDSFCountry RegisterDSFUser LookUp – Innsynstjeneste RegisterDSFStreetAdd RegisterDSFPropertyAddBrokerService – Overføring av fil på en Formidlingstjeneste
ReceiptTemplateAngir malen (XML) som skal benyttes for kvittering. (IKKE I BRUK)
ReceiptStatusStatus for forsendelse som kvitteringen gjelder: NotSet – Status er ukjent OK UnExpectedError ValidationFailed Rejected
ParentReceiptIdDersom denne kvitteringen er en av flere kvitteringer i et hierarki vil ParentReceiptId vise til ReceiptId for hovedkvitteringen i hierarkiet
ReferencesListe med referanser
SubReceiptsListe med tilhørende kvitteringer. Dersom denne kvitteringen er en hovedkvittering med barn. Et hierarki kan ha kun 2 nivåer. (En kvittering som selv er et barn skal ikke ha barn)
Reference
ReferenceTypeAngir type referanse: ExternalShipmentReference - Referansen viser til en referanse satt av sluttbrukersystem for en forsendelse. EndUserSystemReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse. For eksempel vedlegg. Brukes sjeldent da referanser fra sluttbruker ofte lagres som SendersReference. SendersReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse. ParentReference - Referansen viser til et hovedskjema. WorkFlowReference - Arbeidsflytreferanse BatchReference - Referanse til en forsendelse mottatt i eller sendt fra Altinn OutboundShipmentReference - Referanse til en forsendelse sendt fra Altinn ReceiversReference - Mottakers referanse hvis kvitteringen blir oppdatert av mottaker av en forsendelse OwnerPartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til eier av kvitteringen, typisk den som har sendt inn en forsendelse. Settes av Altinn og kan ikke endres. PartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til en part som får rettigheter til å hente og oppdatere kvitteringen. Altinn legger automatisk til mottaker av en forsendelse som en part på kvitteringen. ArchiveReference - Arkivreferanse
ReferenceValueSelve referansen (verdien). Vil variere basert på type referanse. Se over.

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen.

FeilkodeBeskrivelse
30101Kan ikke utføre et søk etter kvitteringer av typen NotSet. (NotSet er default verdi hvis receiptTypeName parameteret ikke oppgis)
30102Oppgitt fra dato er høyere en oppgitt til dato

UpdateReceipt

Operasjonen UpdateReceipt kan benyttes når tjenesteeier har behov for å oppdatere en kvittering i Altinn. Dette gjøres typisk når Altinn har sendt en batch forsendelse til tjenesteeier. Kvitteringen skal da oppdateres med at tjenesteeier har mottatt batch forsendelsen.

Altinn vil endre kvitteringsteksten til å inneholde informasjon om hvem som utførte oppdateringen. For eksempel: “Receipt updated by AgencySystem: ACN”.

Navnet på operasjonen kan variere noe fra grensesnitt til grensesnitt. Operasjonen heter for eksempel UpdateReceiptBasic på basic (SOAP 1.1) grensesnittet. En eldre versjon av operasjonen med navn SaveReceipt finnes fortsatt, men kan i fremtiden bli fjernet.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

InputBeskrivelse
ReceiptSaveInformasjon om hvilken kvittering som skal oppdateres samt den nye informasjonen som skal legges på kvitteringen. Objektet må minimun inneholde ny statuskode og tekst. ReceiptId eller ArchiveReference brukes til å identifisere kvitteringen.
ReturverdiBeskrivelse
ReceiptKvitteringen slik den frermstår etter oppdateringen

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

PropertyBeskrivelse
ReceiptSave:
ReceiptIdUnik identifikator for kvittering i Altinn. Kan benyttes for å spesifisere hvilken kvittering som skal oppdateres
ArchiveReferenceArkivreferanse i Altinn. Kan benyttes for å spesifisere hvilken kvittering som skal oppdateres. Hvis det finnes flere kvitteringer som har samme arkivreferanse, så vil den nyeste (den med høyest ReceiptId) bli valgt
ReceiptTextOppdateringstekst for kvittering. Obligatorisk
ReceiptStatusStatus for forsendelse som kvitteringen gjelder.Obligatorisk: OK, UnExpectedError, ValidationFailed, Rejected
ReferencesListe med referanser man eventuelt ønsker å legge til på kvitteringen. Alle referansetyper utenom NotSet og OwnerPartyReference er gyldige, men det bør begrenses til følgende (Unntak kan gjøres etter avtale med forvaltning): BatchReference - Referanse til en forsendelse mottatt i eller sendt fra Altinn.ReceiversReference - Mottakers referanse hvis kvitteringen blir oppdatert av mottaker av en forsendelse.(Det er mulig fremtidige versjoner av UpdateReceipt vil ha strengere validering/begrensninger.)
SubReceiptsListe med barnekvitteringer som også ønskes oppdatert i tillegg til hovedkvitteringen. Barne kvitteringer MÅ identifiseres med ReceiptId. Dette kan ikke benyttes til å lage nye barnekvitteringer
SubReceiptsListe med barnekvitteringer som også ønskes oppdatert i tillegg til hovedkvitteringen. Barne kvitteringer MÅ identifiseres med ReceiptId. Dette kan ikke benyttes til å lage nye barnekvitteringer
Receipt
ReceiptIdUnik identifikator kvitteringen i Altinn
ReceiptTextTekst i kvitteringen
ReceiptHistoryNår en kvittering oppdateres så vil den gamle kvitteringsteksten flyttes og legges til øverst i denne historikken
LastChangedDato og tidspunkt for når kvitteringen sist ble endret (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
ReceiptTypeAngir hva kvittering gjelder. Mulige verdier: NotSet – Brukes når type er ukjent, FormTask – Skjemasett innsending, Correspondence – Innlesning av meldinger, PINCODE – Bestilling av PIN-koder, Subscription – Innelsning av abonnementer, Outbound – Forsendelse sendt fra Altinn, PreFill – Innlesning av prefill, RegisterDLS – DLS registerdata, RegisterDSF – DSF registerdata, RegisterER – ER registerdata, RegisterDSFProperty, RegisterDSFStreet, RegisterDSFCountry, RegisterDSFUser, LookUp – Innsynstjeneste, RegisterDSFStreetAdd, RegisterDSFPropertyAdd, BrokerService – Overføring av fil på en Formidlingstjeneste
ReceiptTemplateAngir malen (XML) som skal benyttes for kvittering. (IKKE I BRUK)
ReceiptStatusStatus for forsendelse som kvitteringen gjelder: NotSet – Status er ukjent, OK, Status for forsendelse som kvitteringen gjelder: NotSet – Status er ukjent, OK, UnExpectedError, ValidationFailed, Rejected
ParentReceiptIdDersom denne kvitteringen er en av flere kvitteringer i et hierarki vil ParentReceiptId vise til ReceiptId for hovedkvitteringen i hierarkiet
ReferencesListe med referanser
SubReceiptsListe med tilhørende kvitteringer. Dersom denne kvitteringen er en hovedkvittering med barn. Et hierarki kan ha kun 2 nivåer. (En kvittering som selv er et barn skal ikke ha barn)
Reference
ReferenceTypeAngir type referanse: ExternalShipmentReference - Referansen viser til en referanse satt av sluttbrukersystem for en forsendelse. EndUserSystemReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse. For eksempel vedlegg. Brukes sjeldent da referanser fra sluttbruker ofte lagres som SendersReference.SendersReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse. ParentReference - Referansen viser til et hovedskjema. WorkFlowReference - Arbeidsflytreferanse BatchReference - Referanse til en forsendelse mottatt i eller sendt fra Altinn OutboundShipmentReference - Referanse til en forsendelse sendt fra Altinn ReceiversReference - Mottakers referanse hvis kvitteringen blir oppdatert av mottaker av en forsendelse OwnerPartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til eier av kvitteringen, typisk den som har sendt inn en forsendelse. Settes av Altinn og kan ikke endres. PartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til en part som får rettigheter til å hente og oppdatere kvitteringen. Altinn legger automatisk til mottaker av en forsendelse som en part på kvitteringen. ArchiveReference - Arkivreferanse
ReferenceValueSelve referansen (verdien). Vil variere basert på type referanse. Se over
Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:
FeilkodeBeskrivelse
30008Fant ikke noen kvittering som kunne oppdateres
0Kan ikke ha både kvitterings id og arkivreferanse som input. (Feilkode blir ikke angitt grunnet en bug)
0Kan ikke ha både kvitterings id og arkivreferanse som input. (Feilkode blir ikke angitt grunnet en bug)
0System/bruker har ikke tilgang til kvitteringen som forsøkes oppdatert. (Feilkode blir ikke angitt grunnet en bug)