Batch logging

Hente ut feilmeldinger fra behandling av batch jobber

BatchLoggingAgencyExternal

Denne tjenesten gir tjenesteeier tilgang til feil som har forekommet under behandling av batch jobber. Som en del av denne tjeneste-beskrivelsen vil følgende stikkord bli brukt:

  • DataBatch - referer til en batch fil levert til altinn av tjenesteeier.
  • DataItem - en Xml entitet i DataBatch. I en Correspondence fil vil for eksempel en enkel Correspondence være et DataItem.
  • Issue - en feil, warning eller informasjons melding som forekom under behandling av DataBatch og DataItem.

GetStatusOverview

Denne operasjonen gir en oversikt over DataBatcher som er blitt behandlet, og antall Issues som er opplevd under behandling.

Input Beskrivelse
BatchLoggingRequest Angir søke-kriterier for DataBatcher og DataItems
Returverdi Beskrivelse
BatchLoggingResult Resultat for søke-kriterier
Property Beskrivelse
BatchLoggingRequest
SystemUserCode Angir hvilken tjenesteeier requesten gjelder for. SystemUserCode er spesifikk for en gitt ShipmentDefinition, og er vanligvis angitt i filen som er blitt levert til Altinn
DataBatchType? Angir hva slags type Batch som ønskes returnert. Mulige verdier er: ActivateSubscription – Aktivering av en eksisterende subscription, Notification – Utsending av varsel, Correspondence – Innlesing av correspondence, Prefill – Innlesing av prefill, RgisterDSFProperty – Innlesing av DSF property, RegisterDSFPropertyAdd – Innlesing av DSF property husnumre, RegisterDSFStreet – Innlesing av DSF gate, RegisterDSFStreetAdd – Innlesing av DSF Gate husnumre, RegisterDSFUser – Innlesing av DSF person, RegisterER – Innlesing av organisasjons-data, Subscription – Innlesing av Subscription data
BatchLoggingDateTimeRequest Angir en Til og Fra dato hvor fil-innlesing blir gjort
FileName Angir filnavn på DataBatch. Må være eksakt fullt filnavn. (Correspondence.xml må altså angis som «Correspondence.xml»
DataBatchId? Angir en spesifikk DataBatchId å returnere data for
Sequence? Angir et spesifikt sekvensnummer å returnere data for. Sequence blir satt i hver fil som leveres til Altinn
FromIssueId? Begynn å returnere Issues fra denne IssueId. Det leveres aldri mer enn 10.000 issues fra et enkelt kall, så i tilfelle hvor mer enn 10.000 issues eksisterer vil resterende issues kunne returneres ved bruk av denne verdien
BatchLoggingStatusOverview
DataBatches (List) Liste av DataBatcher funnet med søke-kriterier
NumberOfIssues Totalt antall Issues som er blitt returnert
DataBatch
StartDate Når behandling av DataBatch startet
EndDate Når DataBatch var ferdig behandlet
DataBatchId Unik identifikator for DataBatch
Sequence Sekvensnummer angitt i DataBatch
ShipmentId Identifikator for Shipment opprettet for DataBatch
FileName Filnavn for DataBatch
NumberOfIssues Antall feil opplevd for DataBatch

Tabellen under angir feilmeldinger.

Feilkode Beskrivelse
31033 BatchLoggingRequest var ikke riktig angitt

GetDetailedStatus

Denne operasjonen gir en oversikt over DataBatcher som er blitt behandlet, med tilhørende Issue og metadata for DataItem.

Input Beskrivelse
BatchLoggingRequest Angir søke-kriterier for DataBatcher og DataItems
Returverdi Beskrivelse
BatchLoggingResult Resultat for søke-kriterier
Property Beskrivelse
BatchLoggingDetailedStatus
DataBatches (List DataBatch) Liste av DataBatcher funnet med søke-kriterier
DataItems (List DataItem) Liste med metadata for DataItems som har opplevd Issues under behandling
Issues (List Issue) Liste med feil opplevt under DataBatch behandling
NumberOfIssues Totalt antall Issues som er blitt returnert
DataItem
DataItemId Unik identifikator for DataItem
DataBatchId Unik identifikator for DataBatch som DataItem hører til.
Line Linjenummer for DataItem i fil
Position Posisjon for DataItem i fil
Data Rå Xml data for DataItem. Returneres kun i GetDataItem (9.18.3)
State Status på DataItem
ServiceCode Tjenestekode for DataItem
ServiceEditionCode Tjenesteversjonskode for DataItem
Issue
DataItemId? DataItem for Issue
DataBatchId DataBach for Issue
ErrorDateTime Når Issue oppstod
IssueType Typen Issue som er opplevd
IssueType
Code ErrorCode for IssueType
Description Feilmelding for IssueType
Level Hvor alvorlig Issuet var. Verdier som kan avgis er: Other, Information, Warning, Error, Critical

GetDataItem

Denne operasjonen returnerer metadata og rå Xml data for en spesifikk DataItem (Xml-entitet) som har feilet under behandling.

Input Beskrivelse
dataItemId Spesifikk identifikator for et DataItem
DataItem Inneholder metadata og rå Xml data for et DataItem