Batch

Oversikt over hvilke batch grensesnitt som tilbys i Altinn.

På denne siden:

Innsendingstjenester

Ferdig utfylte skjemaer i Altinn overføres på xml fil til tjenesteeiere. Tjenesteeiere kan motta utfylte skjemaer fortløpende, eller samle opp til rutinemessig overføring. Alternative protokoller som benyttes i Altinn-løsningen i dag er FTP og SFTP. Kun arkiverte elementer for egne skjemaer overføres.

Tjenesteeier må etablere FTP/SFTP mottak, og se til at angitt FTP område til enhver tid er tilgjengelig for Altinn. Opplysninger om FTP adresse, pålogging og frekvens må avtales før valgt overføring kan aktiviseres.

En kvittering for forsendelsen genereres når forsendelsen er sendt til tjenesteeier fra Altinn. Tjenesteeier oppdaterer kvitteringen etter mottak ved å gjøre kall til dedikert web service (se SaveReceipt).

Innsendingsdata som sendes til tjenesteeier fra Altinn er i henhold til “genericbatch.2011.06.xsd" som ligger som et separat vedlegg til dette dokumentet. Denne versjonen av XSD er påkrevd for å bruke funksjonalitet for å overføre PDF av skjemasett.

I forbindelse med definerte vedleggstyper i Altinn, har vi «genericbatch.2013.06.xsd». Den nye versjonen av xsd-en inneholder nye elementer som vedleggstypenavn (attachmentTypeName) og sjekksum, av typen SHA256, for vedlegget (checksum). I tillegg har det blitt innført mulighet for å definere en liste med metadata, med mulighet for å f.eks. oppgi fagsystemnavn. AttachmentTypeName, Checksum og MetaDataList er alle optional og ikke obligatorisk, så xsd-en er bakoverkompatibel med tjenesteeiere som benytter seg av “genericbatch.2011.06.xsd" og “genericbatch.2010.10.xsd".

“Genericbatch.2010.10.xsd" vil eksistere videre i en periode før den fases ut. Det er ingen obligatoriske forandringer mellom “genericbatch.2011.06.xsd" og “genericbatch.2010.10.xsd", så tjenesteeiere som allerede bruker sistnevnte kan fortsette med det inntil den fases ut.

Tjenesteeier kan opprette flere grensesnitt for overføring av utfylte skjema, og hvert enkelt grensesnitt knyttes til 1 versjon av genericbatch.

Element Beskrivelse
DataBatch Rotnode elementet som holder hele overføringen. Alt innenfor dette elementet tilhører en batch
schemaVersion Versjonen av xmlskjemaet. Brukes for fremtidig versjonering av formatet
batchReference Den unike batch-sekvensen innenfor mottakssystemet. Denne blir brukt for å forsikre seg om at det er forventet batchforsendelse som blir mottatt av offentlig enhet
previousReference Forrige sekvensnummer innenfor mottakssystemet (receiverReference)
receiverReference Identifikatoren i Altinn på systemet som skal motta dataene, eksempelvis SLN. Brukes av mottaker for å skille på batcher til forskjellige system hos samme mottaker
timeStamp Tidspunkt for når batchen er generert
formTasksInBatch Antall skjemasett som er i denne databatche
formsInBatch Antall skjema som er i denne databatchen
DataBatch .DataUnits Inneholder en samling av alle skjemaer som sendes
DataBatch .DataUnits. DataUnit Element som inneholder det enkelte skjemaet i batchen. Dette kan enten være hovedskjema eller vedleggsskjema
reportee Identifikatoren til avgiver (organisasjonsnummer/fødselsnummer) som har sendt inn skjemaet
archiveReference Identifikatoren til skjemaet i AltInn-arkivet. Brukes for å koble videre saksgang av skjema hos mottaker med skjemaet i Altinn, ved evt. senere henvendelse til Altinn
archiveTimeStamp Tidspunkt for når skjemaet ble arkivert
DataBatch .DataUnits. DataUnit. MetadataList En samling av metadata informasjon i en liste. Kan f.eks. være fagsystemnavn dersom dette er bestilt aktivert på grensesnitt
DataBatch .DataUnits. DataUnit. Approvers En samling av godkjennere for det enkelte skjema, d.v.s. personer som har signert oppgavesettet
DataBatch .DataUnits. DataUnit. Approvers .Approver Et element som representerer én godkjenner
approverId Identifikatoren til godkjenneren av skjemaet, d.v.s. fødselsnummer
approverTimeStamp Tidspunktet for godkjennelsen av skjemaet
securityLevel Sikkerhetsnivå: notSensitive - Data er godkjent av bruker som er autentisert med sikkerhetsnivå 1, lessSensitive - Data er godkjent av bruker som er autentisert med sikkerhetsnivå 2, sensitive - Data er signert av bruker med sikkerhetsnivå 3, verySensitive - Data er signert av bruker med sikkerhetsnivå 4
DataBatch .DataUnits. DataUnit.FormTask Overordnet element for ferdig utfylt skjemasett
DataBatch .DataUnits. DataUnit.FormTask.ServiceCode Tjenestekode, f.eks. “PSA”
DataBatch .DataUnits. DataUnit.FormTask.ServiceEditionCode Tjenesteutgavekode, f.eks. “2009”
DataBatch .DataUnits. DataUnit.FormTask. SOEncryptedSymmetricKey.EncryptedKey Nøkkel som er AES-kryptert med tjenesteeiers sertifikat som benyttes for å dekryptere skjemainnhold
DataBatch .DataUnits. DataUnit.FormTask.SOEncryptedSymmetricKey.CertificateThumbprint Thumbprint av tjenesteeiers sertifikat som ble benyttet for å kryptere nøkkel. Vil unikt angi sertifikatet i de tilfeller hvor tjenesteeier har flere sertifikater registrert i Altinn
DataBatch .DataUnits. DataUnit.FormTask.CaseID Unik identifikator på eventuell samhandlingstjeneste skjemasettet er knyttet til
DataBatch .DataUnits. DataUnit.FormTask.Form Overordnet element for hoved –eller underskjema i et skjemasett
DataBatch .DataUnits. DataUnit.FormTask.Form.DataFormatId Id til skjema fra metadata kilde
DataBatch .DataUnits. DataUnit.FormTask.Form.DataFormatVersion Versjon til skjema fra metadata kilde
DataBatch .DataUnits. DataUnit.FormTask.Form.Reference Unik id per skjema, satt av altinn
DataBatch .DataUnits. DataUnit.FormTask.Form.ParentReference Referanse til hovedskjema. Settes kun i underskjema dersom underskjema forekommer.Tilsvarer verdi i DataBatch .DataUnits. DataUnit.FormTask.Form.Reference for hovedskjema
DataBatch .DataUnits. DataUnit.FormTask.Form.FormData Skjemadata i xml format
DataBatch .MetadataList Overodnet element for all metadata for en batch
DataBatch .Metadata Metadatainfo knyttet til batchen
DataBatch .Attachments Overordnet element for alle vedlegg for en batch
DataBatch .Attachments.Attachment Elementet inneholder ett binært vedlegg (Base64 kodet). Dette kan også være systemgenererte vedlegg, f.eks PDF av skjemasett
archiveReference Identifikatoren til skjemaet i AltInn-arkivet. Brukes til å knytte vedlegget til skjemaet
fileName Det originale filnavnet til vedlegget (gitt av den som sendte det)
InternalFileName Intern filnavnreferanse som brukes hvis vedleggene skal pakkes i en ekstern fil (ZIP). Denne er unik fordi man ikke kan ha like filnavn i et ZIP-arkiv. Filnavnet består av arkivreferansenummer + en Guid
AttachmentType Angir type attachment. Dette gjelder også for systemgenererte vedlegg som PDF (attachmentType=formtask_pdf). Mulige verdier for denne : not_Applicable, BASE64, binary_octet_stream, formtask_pdf, image_gif, text_html, image_bmp, image_jpeg, application_vnd_ms_excel, application_vnd_ms_powerpoint, application_msword, MTOM, application_None, application_vnd_oasis_opendocument_presentation, application_vnd_oasis_opendocument_spreadsheet, application_vnd_oasis_opendocument_text, application_pdf, text_plain, application_postscript, text_richtext, application_rtf, text_rtf, text_xml, application_zip
IsEncrypted Angir om tjenesten er kryptert eller ikke
Checksum Viser sjekksum av filvedlegget, som er generert av Altinn. Sjekksummen er generert av SHA256-algoritmen
attachmenttypename Angir vedleggets vedleggstypenavn. Dette er i henhold til vedleggstypen som er knyttet til tjenesten, f.eks. Lønnslipp, Årsoppgave

Preutfylling

Preutfyllingsdata fra tjenesteeier vil ofte bestå av store mengder data. Batch-grensesnittet skal i så fall benyttes. Batch-grensesnittet kan også benyttes av tjenesteeiere som ikke ønsker å benytte web service-grensesnittet. Alternative protokoller som benyttes i Altinn-løsningen i dag er FTP eller SFTP. Tjeneste for oppgavesettet må være definert i tjenesteutviklingsløsningen og migrert til sluttbrukerløsningen før en tjenesteeier kan sende inn preutfyllingsdata for tjenesten via dette grensesnittet.

Ved bruk av FTP/SFTP mottar Altinn fil fra tjenesteeier. Alternativt kan Altinn kan hente hos tjenesteeier vha. de samme protokollene hvis tjenesteeier ikke ønsker å etablere egen FTP server (gjelder kun tjenesteeiere som ikke skal motta meldingsbekreftelser fra Altinn, se avsnitt 10.4.2 Meldingsbekreftelse fra Altinn til tjenesteeier). Opplysninger om FTP adresse, pålogging og frekvens må avtales før valgt kommunikasjonsmåte kan aktiviseres. Dersom Altinn skal hente hos tjenesteeier må tjenesteeier se til at angitt FTP område til enhver tid er tilgjengelig for Altinn.

En kvittering for forsendelsen, samt kvitteringer for de enkelte skjemaene i forsendelsen, genereres når forsendelsen er ferdig prosessert i Altinn. Tjenesteeier kan hente ut kvitteringene basert på ExternalShipmentReference/SendersReference som ble oppgitt i preutfyllingsformatet.

Preutfyllingsdata som sendes til Altinn fra tjenesteeier eller hentes fra Altinn må være i henhold til Prefill-elementet i serviceinitiation.2010.10.xsd.

Tabellen under beskriver elementer og attributter relevante for preutfylling:

Element Beskrivelse
ServiceOwner Rotnode elementet som holder hele overføringen
ServiceOwnerName Forkortelsen for tjenesteeieres navn (XXX-XXX, for eksempel ABC-123), der tre første tegn representerer tjenesteeier og tre siste tegn representerer en avdeling innad hos tjenesteeier. Kun de tre første tegnene er obligatoriske dersom det ikke finnes flere systemer/avdelinger innenfor samme tjenesteeier
ServiceOwner.Prefill Prefill-element og tilhørende under-elementer benyttes av tjenesteeier for å angi preutfyllingsdata til Altinn
SequenceNo Sekvensnummer for preutfyllings-forsendelsen.
ExternalShipmentReference Unik forsendelsesreferanse som settes av tjenesteeier for å identifisere forsendelsen
ServiceOwner.Prefill.Reportee Reportee-element og tilhørende under-elementer angir avgiver og tilhørende preutfyllingsdata
Id Unik identifikator for avgiver, fødselsnummer eller organisasjonsnummer
ServiceOwner.Prefill.Reportee.FormTask FormTask-element og tilhørende under-elementer benyttes av tjenesteeier for å angi preutfyllingsdata for et skjemasett
ExternalServiceCode Angir den tjenestekoden som preutfyllingen gjelder for
ExternalServiceEditionCode Angir tjenesteutgavekoden som preutfyllingen gjelder for
ValidFrom Angir dato for når preutfyllingsdataene er gyldige fra (yyyy-MM-dd)
ValidTo Angir dato for når preutfyllingsdataene er gyldige til (yyyy-MM-dd)
IdentityFieldHashCode Generert hash basert på alle identifiserende felter for det preutfylte oppgavesettet. Identifiserende felter benyttes for å skille mellom flere preutfyllingssett for samme oppgavesett og avgiver
SendersReference Referanse på skjemasett som settes av tjenesteeier, bør være unikt
ReceiversReference Unik referanse som settes av Altinn.
ServiceOwner.Prefill.Reportee.FormTask.IdentifyingFields Overordnet element for identifiserende felter. IdentifyingFields-elementet kan inneholde identifiserende felter som sammen unikt vil identifisere et preutfyllingssett for en avgiver og et skjemasett.
IdentifyingField Verdi for identifiserende felt, kan være slike felter per skjemasett
ServiceOwner.Prefill.Reportee.FormTask.Attachments Inneholder Attachment-elementer for eventuelle binære vedlegg for skjemasettet
ServiceOwner.Prefill.Reportee.FormTask.Attachment Attachment-elementet inneholder data for binære vedlegg
AttachmentName Dette navnet er det som vises for vedlegget i portalen.
FileName Navn på filen for det binære vedlegget.
AttachmentData Data for det binære vedlegget (Base64 kodet)
SendersReference Referanse for vedlegget som settes av tjenesteeier, bør være unikt
Encrypted Flagg som sier om vedlegget er kryptert (true/false)
ServiceOwner.Prefill.Reportee.FormTask.Form Dette elementet inneholder metadata og preutfyllingsdata for et skjema i det preutfylte oppgavesettet
DataFormatId Id til skjema fra metadata kilde
DataFormatVersion Versjon til skjema fra metadata kilde
SendersReference Identifikator for skjemaet i det preutfylte oppgavesettet som settes av tjenesteeier, bør være unikt
ParentReference Referanse til hovedskjema (SendersReference), dersom dette er et underskjema
FormData Dataene for skjemaet. Må legges i en CDATA blokk.
ServiceOwner.Prefill.Reportee.Field Field-elementet og tilhørende under-elementer benyttes av tjenesteeier for å angi preutfyllingsdata på feltnivå (felt-verdi)
Id Unik identifikator for feltet i tjeneste som skal preutfylles, typisk navn på et felt i et skjema
ValidFrom Angir dato for når preutfyllingsdataene er gyldige fra (yyyy-MM-dd)
ValidTo Angir dato for når preutfyllingsdataene er gyldige til (yyyy-MM-dd)
Index Indeks for feltet. Benyttes dersom man skal preutfylle flere felter med samme id
Value Preutfyllingsverdien

Abonnement

Abonnementsdata fra tjenesteeier vil ofte bestå av store mengder data. Batch-grensesnittet skal i så fall benyttes. Batch-grensesnittet kan også benyttes av tjenesteeiere som ikke ønsker å benytte web service-grensesnittet. Alternative protokoller som benyttes i Altinn-løsningen i dag er FTP og SFTP. Tjeneste for skjemasettet må være definert i tjenesteutviklingsløsningen og migrert til sluttbrukerløsningen før en tjenesteeier kan sende inn abonnementsdata for tjenesten via dette grensesnittet.

Ved bruk av FTP/SFTP mottar Altinn fil fra tjenesteeier. Alternativt kan Altinn kan hente hos tjenesteeier vha. de samme protokollene hvis tjenesteeier ikke ønsker å etablere egen FTP server (gjelder kun tjenesteeiere som ikke skal motta meldingsbekreftelser fra Altinn, se avsnitt 10.4.2 Meldingsbekreftelse fra Altinn til tjenesteeier). Opplysninger om FTP adresse, pålogging og frekvens må avtales før valgt kommunikasjonsmåte kan aktiviseres. Dersom Altinn skal hente hos tjenesteeier må tjenesteeier se til at angitt FTP område til enhver tid er tilgjengelig for Altinn.

En kvittering for forsendelsen, samt kvitteringer for de enkelte skjemaene i forsendelsen, genereres når forsendelsen er ferdig prosessert i Altinn. Tjenesteeier kan hente ut kvitteringene basert på ExternalShipmentReference/SendersReference som ble oppgitt i abonnementsformatet.

Abonnementsdata som sendes til Altinn fra tjenesteeier eller hentes fra Altinn må være i henhold til Subscription-elementet i serviceinitiation.2010.10.xsd.

Element Beskrivelse
ServiceOwner Rot-element
ServiceOwnerName Forkortelsen for tjenesteeieres navn (XXX-XXX, for eksempel ABC-123), der tre første tegn representerer tjenesteeier og tre siste tegn representerer en avdeling innad hos tjenesteeier. Kun de tre første tegnene er obligatoriske dersom det ikke finnes flere systemer/avdelinger innenfor samme tjenesteeier
ServiceOwner.Subscription Subscription-element og tilhørende under-elementer benyttes av tjenesteeier for å angi abonnementsdata til Altinn
SequenceNo Sekvensnummer for abonnements-forsendelsen
ExternalShipmentReference Unik referanse som settes av tjenesteeier for å identifisere forsendelsen
ServiceOwner.Subscription.Reportee Reportee-element og tilhørende under-elementer angir avgiver og hva det skal abonneres på
Id Unik identifikator for abonnent, fødselsnummer eller organisasjonsnummer
ServiceOwner.Subscription.Reportee.FormTask FormTask-element og tilhørende under-elementer benyttes av tjenesteeier for å angi abonnementsdata for et skjemasett
ExternalServiceCode Angir den tjenestekoden som abonnementet gjelder for
ExternalServiceEditionCode Angir tjenesteutgavekoden som abonnementet gjelder for
StartDate Dato for når abonnementet skal aktiveres (yyyy-MM-dd)
ExpirationDate Dato for når abonnementet opphører (yyyy-MM-dd)
NextScheduledDate Dato for når abonnementet skal instansieres neste gang (yyyy-MM-dd). Første dato settes av tjenesteeier, neste kalkuleres av runtiejobb i Altinn (basert på periodetype)
NextDueDate Dato for når abonnementet/innsendingstjenesten må være fylt ut av bruker i portal/sluttbrukersystem (yyyy-MM-dd). Første dato settes av tjenesteeier, neste kalkuleres av runtiejobb i Altinn (basert på periodetype)
VisibleDate Dato for når skjemasett som abonnementet gjelder skal være synlig i portal/for sluttbrukersystemer (yyyy-MM-dd)
PeriodType Angir hvor ofte et abonnement skal instansieres. Mulige periodetyper: Annual - årlig, Semiannual - to ganger årlig, Quarterly - tre ganger årlig, Tertiary - fire ganger årlig, Bimonthly - annenhver måned, Monthly - hver måned, Fortnightly - hver 15. dag, Weekly - hver uke, Daily - hver dag, Once- abonnementet instansieres én gang
CaseId Unik identifikator for samhandlingstjenesten
ServiceOwner.Subscription.Reportee.FormTask.IdentifyingFields Overordnet element for identifiserende felter. IdentifyingFields-elementet kan inneholde identifiserende felter som sammen unikt identifisere et allerede innsendt preutfylte skjemasette som abonnenten skal benytte.
IdentifyingField Verdi for identifiserende felt, kan være slike felter per abonnement og må være de(t) samme som finnes på et allerede innsendt preutfylt skjemasett for abonnenten

Melding

Meldinger som skal vises til bruker i portal/sluttbrukersystem sendes fra tjenesteeier til Altinn. Åpne– og lesebekreftelser sendes tilbake fra Altinn til tjenesteeier når bekreftelse(r) er mottatt fra portal/sluttbrukersystem.

Melding fra tjenesteeier til Altinn

Meldingsdata som består av store mengder data skal benytte batch-grensesnittet. Batch-grensesnittet kan også benyttes av tjenesteeiere som ikke ønsker å benytte web service-grensesnittet. Alternative protokoller som benyttes i Altinn-løsningen i dag er FTP og SFTP. En meldingstjeneste må være definert i tjenesteutviklingsløsningen og migrert til sluttbrukerløsningen før en tjenesteeier kan sende inn meldingsdata for tjenesten via dette grensesnittet.

Ved bruk av FTP/SFTP mottar Altinn fil fra tjenesteeier. Opplysninger om FTP adresse, pålogging og frekvens må avtales før valgt kommunikasjonsmåte kan aktiviseres. Dersom Altinn skal hente hos tjenesteeier må tjenesteeier se til at angitt FTP område til enhver tid er tilgjengelig for Altinn.

Det finnes to batch grensesnitt for registrering av meldinger:

 • Correspondence Format skreddersydd for siste versjon av Altinn. Oppdateres etter hvert som Altinn videreutvikles. Skal benyttes av alle nye tjenesteeiere.
 • Altut Format fra tidligere versjon av Altinn, tilbys kun for bakoverkompatibilitet for eksisterende tjenesteeiere, og det vil ikke bli oppdatert etter hvert som Altinn videreutvikles. Det inneholder elementer som ikke lenger er i bruk i Altinn, og enkelte elementer har fått ny funksjonalitet som betyr at eksisterende grensesnitt må endres. Siste versjon av Altinn har funksjonalitet som ikke støttes av Altut formatet.

En kvittering for forsendelsen genereres når forsendelsen er ferdig prosessert i Altinn. Tjenesteeier kan hente ut kvitteringene basert på ShipmentReference/SendersReference som ble oppgitt i meldingsformatet.

Correspondence format

Meldinger som sendes til Altinn fra tjenesteeier i form av eb batch må være i henhold til schemas.altinn.no.services.intermediary.correspondence.2020.11.xsd. Det er verd å merke seg at namespace til schema er “http://schemas.altinn.no/services/intermediary/correspondence/2009/10".

Tabellen under beskriver elementer og attributter relevante for meldinger:

Element Beskrivelse
Correspondences Rot-element
SystemUserCode Forkortelsen for tjenesteeieres navn (XXX-XXX, for eksempel ABC-123), der tre første tegn representerer tjenesteeier og tre siste tegn representerer en avdeling innad hos tjenesteeier. Kun de tre første tegnene er obligatoriske dersom det ikke finnes flere systemer/avdelinger innenfor samme tjenesteeier
ShipmentReference Unik referanse som settes av tjenesteeier for å identifisere forsendelsen
SequenceNo Sekvensnummer for forsendelsen. Dersom dette settes må sekvensnummeret være ett nummer høyere enn det forrige sekvensnummeret på meldingsforsendelse for denne tjenesteeieren. I motsatt fall vil forsendelsen avvises i Altinn
Correspondences.Correspondence Correspondence-elementet inneholder ett Correspondence-element per melding
ServiceCode Angir den tjenestekoden som meldingen gjelder for
ServiceEdition Angir tjenesteutgavekoden som meldingen gjelder for
SendersReference Referanse for meldingen i forsendelsen som settes av tjenesteeier, bør være unikt
Reportee Unik identifikator (fødselsnummer eller organisasjonsnummer) for avgiver som skal motta meldingen
Correspondences.Correspondence.Content Inneholder meldingsinnhold, samt eventuelle vedlegg, for meldingen
LanguageCode Språk for melding: 1033 - English, 1044 - Bokmål, 2068 - Nynorsk
MessageTitle Meldingstittel, som vil vises i portal
MessageSummary En kort beskrivelse av meldingen
MessageBody Meldingstekst
Correspondences.Correspondence.Content.Attachments Dette elementet inneholder eventuelle vedlegg tilmeldingen
Correspondences.Correspondence.Content.Attachments.BinaryAttachments Dette elementet inneholder eventuelle binære vedlegg for meldingen
Correspondences.Correspondence.Content.Attachments.BinaryAttachments.BinaryAttachment Inneholder detaljer for ett binært vedlegg
FileName Filnavn for det binære vedlegget
Name Dette er navnet på vedlegget, som det vises i portalen
Encrypted Sier om vedlegget er kryptert. “Y” (ja) eller ikke “N” (nei)
Data Data for det binære vedlegget (Base64 kodet)
SendersReference Referanse for vedlegget. Settes av tjenesteeier, bør være unikt
FunctionType Hvilken funksjonstype vedlegget utgjør: Invoice - Faktura, Unspecified - Uspesifisert
AttachmentType Angir MIME-typen for vedlegget (obligatorisk): application_none - ingen MIME type angitt, application_pdf - PDF format, application_msword, Microsoft Word, application_vnd_ms_excel - Microsoft Excel, application_vns_oasis_opendocument_text - Open document (type Text), application_vnd_oasis_opendocument_presentation - Open docment (type Presentation), application_vnd_oasis_opendocument_spreadsheet - Open docment (type Spreadsheet),application_rtf - Rich text format type, application_vnd_ms_powerpoint - Microsoft PowerPoint, application_postscript, application_zip - Type zip, text_plain, text_html, text_xml, text_rtf - Rich text format type, text_richtext - Rich text, binary_octet_stream- Binary format, not_Applicable
DestinationType Hvor vedlegget er tilgjengelig: Default/ShowToAll – tilgjengelig i portal og for sluttbrukersystem, PortalOnly – kun tilgjengelig fra portal, EndUserSystemOnly – kun tilgjengelig fra sluttbrukersystem
Correspondences.Correspondence.Content.Attachments.XmlAttachments Dette elementet inneholder eventuelle XML-vedlegg for meldingen
Correspondences.Correspondence.Content.Attachments.XmlAttachments.XmlAttachment Inneholder detaljer for ett XML-vedlegg. Benyttes hvis det er definert at i TUL at melding skal vises i Infopath skjema. Infopath-skjema må være utviklet som en del av Meldingstjenesten i TUL
SendersReference Referanse for vedlegget. Settes av tjenesteeier, bør være unikt
DataFormatId Id til skjema fra metadata kilde
DataFormatVersion Versjon til skjema fra metadata kilde
FormDataXml Innhold i xml vedlegget. Må legges i en CDATA blokk
Correspondences.Correspondence Forts.
VisibleDateTime Angir når meldingen skal være synlig for sluttbruker i portalen (yyyy-MM-dd)
AllowSystemDeleteDate Angir om meldingen skal kunne slettes av sletterutiner i Altinn.
DueDateTime Angir frist for å bekrefte melding (dersom meldingen må bekreftes)
ArchiveReference Referanse til element i arkiv (dersom en slik referanses finnes)
Correspondences.Correspondence.ReplyOptions Overordnet element som inneholder svaralternativer for meldingen
Correspondences.Correspondence.ReplyOptions.ReplyOption Element som inneholder ett svaralternativ
Correspondences.Correspondence.ReplyOptions.ReplyOption.Service Elementet benyttes hvis man kan svare vha. en tjeneste. Inneholder tjenesteinformasjon
ServiceCode Angir den tjenestekoden for svarmeldingen
ServiceEdition Angir tjenesteutgavekoden for svarmeldingen
Correspondences.Correspondence.ReplyOptions.ReplyOption.ArchiveReference Elementet benyttes hvis man kan svare vha. et arkivert element. Referanse til element i arkiv
Correspondences.Correspondence.ReplyOptions.ReplyOption.Url Elementet benyttes hvis man kan svare vha. en svarlenke
LinkText Tekst til lenken i meldingen
LinkUrl URL til lenke i meldingen
Correspondences.Correspondence Forts.
Correspondences.Correspondence.Notifications Inneholder eventuelle varslinger for meldingen
Correspondences.Correspondence.Notifications.Notification Inneholder data for ett varsel for meldingen
FromAddress Denne adressen vil stå som avsender for varselet. Hvis ikke satt vil avsenderadresse satt i malen benyttes
ShipmentDateTime Tidspunkt for når varselet skal sendes
LanguageCode Angir språk for varselet: 1033 - English, 1044 - Bokmål, 2068 - Nynorsk
NotificationType I hvilken sammenheng varselet skal sendes: Correspondence - Varsel for mottatt melding, Prefill - Varsel for mottatt preutfylt tjeneste/skjema, Pin - Varsel for mottatt pinkode, General - Generell varsel
Correspondences.Correspondence.Notifications.Notification.TextTokens Liste av tekster som skal erstatte maltekster i varselmal
Correspondences.Correspondence.Notifications.Notification.TextTokens.TextToken Element som inneholder tekster som skal erstatte maltekster i meldingsmaler
TokenNum Ikke i bruk, kan utelates
TokenValue Tekst som skal ersatte maltekst. Substitusajonen gjøres i samme rekkefølge som parameterene er angitt. Varselmal må bestilles og lages på forhånd
Correspondences.Correspondence.Notifications.Notification.ReceiverEndPoints Angir mottakere av varselet
Correspondences.Correspondence.Notifications.Notification.ReceiverEndPoints.ReceiverEndPoint Angir en mottaker for et varsel
TransportType Angir om varsel skal sendes som epost eller SMS. Lovlige verdier er:
 • SMS - Altinn vil sende varsel som SMS hvis det er oppgitt et mobilnummer i ReceiverAddress eller avgiver har registrert et eller flere mobilnummer. Hvis avgiver er en organisasjon vil det sendes varsel til alle registrerte mobilnummer.
 • Email - Fungerer på samme måte som SMS, men med epost som kanal.
 • Both - Altinn vil sende varsel både som epost og SMS om mulig. Hvis avgiver kun har registrert en epostadresse vil det sendes varsel som epost. Tilsvarende for mobilnummer. En organisasjon vil få varsel på alle registrerte varslingsadresser.
 • SMSPreferred - Altinn vil sende varsel som SMS hvis avgiver har registrert et mobilnummer. Hvis avgiver ikke har registrert dette vil det isteden bli sendt varsel som epost. Forutsatt at det finnes en registrert epostadresse. En organisasjon vil bli sendt varsel på alle varslingsadresser av riktig type.
 • EmailPreferred - Fungerer på samme måte som SMSPreferred, men med epost som kanal.
ReceiverAddress Mobilnummeret eller epostadressen til mottaker av varsel. Dette må passe med TransportType Email eller SMS. Feltet er valgfritt og hvis feltet er tomt vil Altinn forsøke identifisere riktige mottakere basert på avgiver og TransportType. Feltet må være tomt for TransportType Both, SMSPreferred og EmailPreferred.
Correspondences.Correspondence.NOtifications.Notification Forts.
UseServiceOwnerShortNameAsSenderOfSms Settes for å sette tjenesteeiers ShortName (settes per tjenesteeier ved bestilling) som avsender av SMS til mottaker.
Correspondences.Correspondence Forts.
AllowForwarding Angir om meldingen skal kunne videresendes av bruker i portalen
CaseId Unik identifikator for samhandlingstjenesten

Altut format

Meldinger som sendes til Altinn fra tjenesteeier må være i henhold til AltUt.xsd. Dette ble etablert i en tidligere versjon av Altinn.

Element Beskrivelse
GovOrgan Rotnode i AltUt xml
name Kode som unikt representerer kildesystem, f.eks. “ABC-123”. Format: XXX_YYYY. De tre første bokstavene er påkrevd og representerer tjenesteeier. De etter understreken representerer avdeling/system, og er valgfritt hvis det ikke finnes flere avdelinger/systemer innenfor samme tjenesteeier
GovOrgan.AltUt Overordnet element
sequenceno Sekvensnummer for forsendelsen. Dersom dette settes må sekvensnummeret være ett nummer høyere enn det forrige sekvensnummeret på meldingsforsendelse for denne tjenesteeieren. I motsatt fall vil forsendelsen avvises i Altinn
GovOrgan.AltUt .Message Starten på en Altut melding
shortName Angir hvilken tjeneste meldingen tilhører. Format: xxxxxx_yyyyyy, hvor “xxxxxx” angir tjenestekode, mens “yyyyyy” angir tjenesteutgavekode. Denne sendes tilbake i kvitteringsbatchen til den offentlige enheten. OBS! Dette feltet ble tidligere brukt som meldingsidentifikator, f.eks. “Skatteoppgjør 2007”. Dette er erstattet med tjenesteinformasjon som nevnt ovenfor
messageReference En unik meldingsreferanse innenfor et shortname. Må angis for at tjenesteeier skal kunne motta meldingsbekreftelser
viewFormat Mappes ikke til AltinnII
allowDelete Mappes ikke til AltinnII
persistent Mappes ikke til AltinnII
GovOrgan.AltUt .Message.RoleReqRead Informasjonen hentes fra TUL
GovOrgan.AltUt .Message.RoleReqDeleteConfirm Informasjonen hentes fra TUL i AltinnII
GovOrgan.AltUt .Message.RoleReqGovAgency Informasjonen hentes fra TUL i AltinnII
GovOrgan.AltUt .Message.Sender Mappes ikke til AltinnII
GovOrgan.AltUt .Message.Sender.Name Mappes ikke til AltinnII
GovOrgan.AltUt .Message.Participant Overordnet element
id Organisasjonsnummer/fødselsnummer til den som skal ha meldingen
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.VisibleDate Dato for når meldingen skal være synlig for brukeren i portalen
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.DueDate Fristen for når melding må bekreftes
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.AltinnArchive Arkivreferansen til et Altinn skjema. Denne kan for eksempel brukes hvis AltUt meldingen er et svar/oppfølging til et skjema som tidligere er sendt inn i Altinn
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.LoginSecurityLevel Mappes ikke til AltinnII. Hentes fra pålogging
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.AllowUserDeleteDate Mappes ikke til AltinnII
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.AllowSystemDeleteDate Datoen for når Altinn kan slette meldingen (sanering)
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.VisibleInClientReport Mappes ikke til AltinnII
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.RequireConfirmation Mappes ikke til AltinnII. Dette settes i TUL
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.Year Året meldingen skal assosieres med Altinn. Benyttes bl.a. for selvangivelsen
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.MunicipalNumber Kommunenummeret meldingen skal assosieres med Altinn. Benyttes bl.a. for selvangivelsen
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.Content Selv innholdet til AltUt meldingen. Må legges i en CDATA blokk
languageCode Språkkoden til meldingen: 1033 - English, 1044 - Bokmål, 2068 - Nynorsk
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.Content.MessageHeader Settes i TUL
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.Content.MessageSubject Mappes ikke til AltinnII
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.Content.MessageSummery Sammendrag av meldingen(e). Denne vises i sammendragfeltet for meldingen i AltUt vinduet
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.Content.Invoice Mappes ikke til AltinnII
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.Content.Attachments Inneholder evt. vedlegg
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.Content.Attachments.Attachment Inneholder informasjon om ett vedlegg, Base64 kodet
id En unik id innenfor gruppen med vedlegg. Den lagres ikke men må eksistere for bakover kompatibilitet
functionType Felt for å spesifisere hvilken funksjon et vedlegg har: Invoice - Faktura, Unspecified - Uspesifisert
type MIME typen til vedlegget: application_none - ingen MIME type angitt, application_pdf - PDF format, application_msword - Microsoft Word, application_vnd_ms_excel - Microsoft Excel, application_vns_oasis_opendocument_text - Open document (type Text), application_vnd_oasis_opendocument_presentation - Open docment (type Presentation), application_vnd_oasis_opendocument_spreadsheet - Open docment (type Spreadsheet), application_rtf - Rich text format type, application_vnd_ms_powerpoint - Microsoft PowerPoint, application_postscript, application_zip -Type zip, text_plain, text_html, text_xml, text_rtf - Rich text format type, text_richtext - Rich text, binary_octet_stream - Binary format, not_Applicable
filename Filnavnet til vedlegget
name Navnet til vedlegget. Denne brukes som navn på linken til filvedlegget i portalen
GovOrgan.AltUt .Message.Participant.Content.HTML Hvis innholdet skal presenters i HTML legges det her.
GovOrgan.AltUt .Message.NotificationMessages Inneholder evt. varsler
NotificationTypeName En unik streng som definerer en referanse til predefinerte varslingstekster.
GovOrgan.AltUt .Message.NotificationMessages.NotificationMessage Inneholder informasjon om ett varsel
participantId Fødselsnummer til mottaker av varselet
GovOrgan.AltUt .Message.NotificationMessages.NotificationMessage.SMSPhoneNumbers Telefonnummeret det skal sendes varsler til, kan være flere
GovOrgan.AltUt .Message.NotificationMessages.NotificationMessage.SMSPhoneNumbers.SMSPhoneNumber Telefonnummeret til den som skal ha varsling på SMS
GovOrgan.AltUt .Message.NotificationMessages.NotificationMessage.EmailAddresses Adressen det skal sendes mailvarsler til, kan være flere
GovOrgan.AltUt .Message.NotificationMessages.NotificationMessage. EmailAddresses.EmailAddress Emailadressen til den som skal ha varsling
GovOrgan.AltUt .Message.ReplyMessages Overordnet element for svaralternativer
GovOrgan.AltUt .Message.ReplyMessages.ReplyMessage Element for ett svaralternativ
GovOrgan.AltUt .Message.ReplyMessages.ReplyMessage.Form Mappes ikke til AltinnII. Vil ikke kunne referere til AltinnI-tjenester fra AltinnII. I stedet for skjemanummer brukes ServiceCode
formNumber Mappes ikke til AltinnII
version Mappes ikke til AltinnII
GovOrgan.AltUt .Message.ReplyMessages.ReplyMessage.Form.ServiceCode Tjenestekoden og tjenesteutgavekoden til en service som AltinnII tilbyr, underscore mellom de to verdiene. Format: Tjenestekode_tjenesteutgavekode
GovOrgan.AltUt .Message.ReplyMessages.ReplyMessage.Form.ServiceURL Mappes ikke til AltinnII. Angis i stedet som lenke i meldingen (body)
GovOrgan.AltUt .Message.ReplyMessages.ReplyMessage.Form.ArchiveReference Arkivreferansen til et skjema. Den offentlige enheten kan be brukeren om at et skjema fra arkiv skal kopieres, aktiviseres og sendes inn på nytt med tilleggsinformasjon.NB: Betinger at det er mulig å aktivisere skjemaet fra sluttbrukerens meldingsboks

Meldingsbekreftelse fra Altinn til tjenesteeier

Correspondence For at tjenesteeiere skal kunne vite om meldinger er lest og evt. bekreftet av mottaker leverer Altinn regelmessig informasjon om dette til de enkelte tjenesteeiere. Tjenesteeiere som benytter nytt grensesnitt for innsending av meldinger til Altinn, vil også få bekreftelser tilsendt på nytt format. Informasjonen leveres i batcher på FTP/SFTP protokoll, og xml formatet på filen er i henhold til schemas.altinn.no.services.intermediary.correspondence.confirmations.2009.10.xml.

Tjenesteeier må etablere FTP/SFTP område som Altinn kan aksessere vha. avtalt brukernavn og passord.

Bekreftelsene som sendes til tjenesteeier fra Altinn er i henhold til correspondence.confirmations.2010.10.xsd formatet. Xsd’en ligger som et separat vedlegg til dette dokumentet.

Når data sendes ut fra Altinn lages en kvittering i Altinn som forteller at data er sendt til tjenesteeier.

Tabellen under beskriver elementer og attributter relevante for meldingsbekreftelser:

Element Beskrivelse
CorrespondenceConfirmations Rot element for rapport over leste og bekreftede meldinger i Altinn siden forrige batch
SequenceNo Sekvensnummer for denne forsendelsen (valgfritt). Hvis satt må verdien være ett nummer høyere enn sekvensnummeret ved forrige forsendelse. Hvis ikke verdien er økt med 1vil forsendelsen feile
PreviousSequenceNo Sekvensnummer for forrige forsendelse (valgfritt, men må med hvis SequenceNo er satt)
SystemUserCode Kode som representerer en system bruker, f.eks. SKD-PSA, hvor de tre første tegnene angir tjenesteeier (påkrevd) og de etter understreken representerer avdeling/system hos tjenesteeieren (valgfritt)
ShipmentDateTime Dato som forteller når meldingsbekreftelsen ble sendt
CountConfirmationsInShipment Antall bekreftelser i forsendelsen
CorrespondenceConfirmations.Confirmation En lest/godkjent melding
ServiceCode Angir den unike tjenestekoden., f.eks. “PSA”
ServiceEdition Tjenesteutgavekode, f.eks. “2009” (valgfritt). Hvis det ikke settes vil siste utgave benyttes
Reportee Fødselsnummer til bruker som har bekreftet melding
CorrespondenceReference Tjenesteeiers referanse på meldingen
CorrespondenceConfirmations.Confirmation.Read Bekreftelse på at melding er åpnet/lest
ReadDateTime Tidspunkt for når melding ble bekreftet lest
CorrespondenceConfirmations.Confirmation.Confirmed Beskjed om at bruker har bekreftet meldingen
UserSSN Brukerens fødselsnummer
ConfirmedDateTime Bekreftings tidspunkt
ConfirmedRoleList Brukerens rolleliste på godkjennings tidspunktet
AuthenticationMethod Brukerens login nivå ved godkjenning
AltUtConfirmationBatch

For at tjenesteeiere skal kunne vite om meldinger er lest og evt. bekreftet av mottaker leverer Altinn regelmessig informasjon om dette til de enkelte tjenesteeiere. Tjenesteeiere som benytter gammelt grensesnitt for innsending av meldinger til Altinn (AltUt.xsd), vil også få bekreftelser tilsendt på gammelt format. Informasjonen leveres i batcher på FTP/SFTP protokoll, og xml formatet på filen er i henhold til AltUtConfirmationBatch.xsd

Tjenesteeier må etablere FTP/SFTP område som Altinn kan aksessere vha. avtalt brukernavn og passord.

Når data sendes ut fra Altinn lages en kvittering i Altinn som forteller at data er sendt til tjenesteeier.

Element Beskrivelse
AltUtConfirmationBatch Rot note. Rapport over leste og bekreftede meldinger i Altinn siden forrige batch
batchReference Referansenummeret til batchen
previousReference Referansenummeret til den forrige batchen som ble sendt
receiverReference Tjenesteeiersystemet som mottar bekreftelsene
timestamp Tidsstempelet når batchen ble generert
confirmationsInBatch Antall confirmations som finnes i batchen
AltUtConfirmationBatch.AltUtConfirmations Samling av lest/bekreftet elementer
AltUtConfirmationBatch.AltUtConfirmations.Confirmation En lest/godkjent Altut melding
participantId Organisasjonsnummer/fødselsnummer til den som meldingen ble sendt inn til
shortName Som for AltUt meldingen benyttes dette feltet til tjenestekode og tjenesteutgavekode. Format xxxxxx_yyyyyy, hvor “xxxxxx” angir tjenestekode, mens “yyyyyy” angir tjenesteutgavekode.
messageReference Kan benyttes til å unikt referere en melding innenfor samme shortName
AltUtConfirmationBatch.AltUtConfirmations.Confirmation.Read Informasjon om lesing av den aktuelle Altut meldingen
AltUtConfirmationBatch.AltUtConfirmations.Confirmation.Read .ReadDateTime Tidsstempel for når meldingen er lest
AltUtConfirmationBatch.AltUtConfirmations.Confirmation.Confirmed Informasjon om bekrefting av den aktuelle Altut meldingen
participantId Fødselsnummeret til første personen som har bekreftet meldingen
AltUtConfirmationBatch.AltUtConfirmations.Confirmation.Confirmed ConfirmedDateTime Tidsstempel for når meldingen er bekreftet
AltUtConfirmationBatch.AltUtConfirmations.Confirmation.Confirmed ConfirmationRoleList Space-separert liste med rollene som brukeren som bekreftet meldingen har
AltUtConfirmationBatch.AltUtConfirmations.Confirmation.Confirmed.LoginMethod Innloggingsnivået som en brukeren hadde da vedkommende bekreftet meldingen. Denne kan være: 1 - Innlogging med bare passord, 2 - Innlogging med pinkode, 4 - Innlogging med PKI.
AltUtConfirmationBatch.Signature Element som inneholder signaturinformasjon. Elementet er ikke obligatorisk, og er ikke i bruk
CorrespondenceUsageData

Tjenesteeier vil kunne definere i tjenesteutviklingen av en meldingstjeneste å motta en rapport over ikke leste, leste og bekreftede meldinger etter et gitt antall dager etter at meldingen er sendt ut. Informasjonen kan konfigureres til å overleveres via FTP/SFTP ved enten at Altinn leverer til tjenesteeier, eller at tjenesteeier henter fra Altinn.

Følgende er et eksempel på formatet informasjonen vil bli levert på:

CorrespondenceUsageData

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CorrespondenceUsageData xmlns="http://schemas.altinn.no/services/intermediary/correspondence/usagedata/2009/10">
 <ShipmentDateTime>2010-08-26T08:02:11</ShipmentDateTime>
 <CorrespondenceUsage>
  <Service>
   <ServiceOwnerCode>SERVICEOWNER</ServiceOwnerCode>
   <ServiceName>Service Name</ServiceName>
   <ServiceEdition>
    <ServiceEditionID>xxxx</ServiceEditionID>
    <ServiceEditionVersion>
     <ServiceEditionVersionName>ABC</ServiceEditionVersionName>
     <Correspondence>
      <ReporteeID>[SSN/ORG]</ReporteeID>
      <CorrespondenceStatusType>[Status]</CorrespondenceStatusType>
      <SentCorrespondenceDatetime>[Time]</SentCorrespondenceDatetime>
     </Correspondence>
     <Correspondence>...</Correspondence>
    </ServiceEditionVersion>
   </ServiceEdition>
  </Service>
  <Service>...</Service>
 </CorrespondenceUsage>
</CorrespondenceUsageData>