Grensesnitt

SOAP operasjoner med beskrivelse.

På denne siden:

I parameter listene under finnes en del parametere som er formater med italic. Disse er interne for Altinn og vil bli fjernet eller endret til noe som gir mer mening for eksternt som en del av en forbedring på alle kontrakter jfr. forbedringspunkt Prod100006098 – Disse er heller ikke kommentert.

ReporteeArchiveExternal

Tjenesteoperasjon Kort beskrivelse
GetArchivedFormTask Henter alle skjema og vedlegg for et arkivert skjemasett.
GetAttachmentData Henter de binære vedleggene til et arkivert element
GetArchivedLookup Henter en arkivert innsynstjeneste
GetArchivedCorrespondence Henter en arkivert melding

Se endepunkter for informasjon om endepunkter for tjenesteoperasjonene.

GetArchivedFormTaskV2

Denne operasjonen henter alle skjema og vedlegg for et skjemasett arkivert i Altinn. Operasjonen er versjonert, gjeldende versjon er V2.

Input parameter

Parametere som ikke er beskrevet her er knyttet til autentisering og vil variere fra et endepunkt til et annet.

Input Beskrivelse
reporteeElementId Unik identifikator for et element i arkivet.
languageID Språk id. Benytt verdien 0 (uspesifisert) da skjemasett vil hentes med språket den ble arkivert med. Språk id: 1033-English, 1044-Bokmål, 1083-Samisk, 2068- Nynorsk

Datakontrakter for responsen

ArchivedFormTaskBEV2
Feltnavn Beskrivelse
ReporteeElementID Unik identifikator for skjemasettet i Altinn
LastChanged Dato og tidspunkt for når skjemasettet sist var endret (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
ReporteeID Unik identifikator for avgiver i Altinn som skjemasettet tilhører
ArchivedDateTime Dato og tidspunkt for når skjemasettet ble arkivert (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
ServiceOwner Tjenesteeier som tilbyr tjenesten som skjemasettet tilhører.
InvoiceInformation Betalingsinformasjon tilknyttet skjemasettet, desimaltall.
ArchivedFormList Liste med arkiv-objekter (ett objekt av typen ArchivedFormBE per skjema i skjemasettet), som inneholder detaljer for skjemaene i skjemasettet
ArchivedAttachmentList Liste med Arkiv-objekter (ett objekt av typen ArchivedAttachmentBE per vedlegg i skjemasettet), som inneholder detaljer for vedleggene i skjemasettet.
ArchivedFormTaskSigningStepList Liste med arkiv-objekter av typen ArchivedFormTaskSigningStepBE, som inneholder signeringsinformasjon for hvert signeringssteg for skjemasettet.
ExternalServiceCode Tjenestekode (for eksempel ”PSA”) for tjenesten som skjemasettet tilhører.
ExternalServiceEditionCode Tjenesteutgavekode (for eksempel ”2009”) for tjenesten som skjemasettet tilhører.
ssnOrgNumber Inneholder enten fødselsnummer eller organisasjonsnummer tilhørende ReporteeID
PasswordEncryptedSymmetricKey Passordkryptert symmetrisk nøkkel for å dekryptere eventuell sensitive felter.
SOEncryptedSymmetricdKey Samme symmetriske nøkkel som over, men kryptert med tjenesteeiers sertifikat. Tjenesteeier kan da bruke privat nøkkel til å dekryptere denne nøkkelen.
ArchiveTaskList Liste med arkiv-objekter av typen ArchiveTaskBEV2.
ArchivedFormBE
Feltnavn Beskrivelse
FormID Unik identifikator for skjemaet i Altinn
FormName Navn på skjemaet
FormDataXML XML som inneholder selve skjemadataene.
ParentReference Referanse til hovedskjemaets FormID (dersom skjemaet er et underskjema).
FormPresentationFieldValue Presentasjonsfeltverdi for skjemaet.
PaymentInformationE2B E2B-formatert kvittering for skjemaet.
PaymentInformationHTML HTML-formatert kvittering for skjemaet.
DataFormatId Den unike id for et spesifikt skjema, dette er typisk gitt av metadata leverandør
DataFormatVersion Versjonen av en gitt DataFormatID, som sammen med den gir et unikt skjema (spesifikasjon)
FormPaymentInfo Betalingsinformasjon vedlagt skjemaet.
FormSummary Beskrivelse av skjemaet
ArchivedAttachmentBEV2
Feltnavn Beskrivelse
AttachmentID Unik identifikator for vedlegget i Altinn.
AttachmentName Navn på vedlegget.
FileName Navn på fil for vedlegg. Filavnet kan ikke inneholde tegn som “:” og “".
AttachmentData Innholdet/dataene i vedlegget.
CreatedDateTime Dato og tidspunkt for når vedlegget ble opprettet (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
SendersReference Referanse satt av sluttbruker- eller etatssystem som har sendt vedlegget.
IsEncrypted Boolsk verdi som sier om vedlegget er kryptert.
ArchivedFormTaskSigningStepBEV2
Feltnavn Beskrivelse
SignatureID Unik identifikator for signaturen i Altinn.
SignedByUser Unik Altinn id på bruker som har gjennomført signering
SignedByUserSSN Fødselsnummer til bruker som har gjennomført signering
SignedByUserName Navn på bruker som har gjennomført signering.
CreatedDateTime Dato og tidspunkt for når signeringen ble gjennomført (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
Signature Signaturen, binært formatert.
SignatureText Tekst for signatur.
AuthenticationLevelID Unik Altinn id for autentiseringnivået for signaturen
AuthenticationMethod Unik Altinn id for autentiseringsmetoden til brukeren ved signering.
CertificateIssuedByName Hvem som har utsted det eventuelle sertifikat som ble brukt ved signering
CertificateIssuedForName Hvem dette sertifikatet har blitt utstedt til.
CertificateValidFrom Når er sertifikatet gyldig fra
CertificateValidTo Når er sertifikatet gyldig til
SignedAttachmentList Liste med AttachmentIDs for vedlegg som er signert med denne signaturen.
SignedFromList Liste med FormIDs for skjemaer som er signert med denne signaturen.
IsSigningAllRequired Angir om signering er utført for alle elementer i skjemasett: YES – signering på alle skjema. NO – valgfri signering på skjema. SET_PER_FORM – valg for signering satt på skjema nivå.
ProcessStepID Den unike identifikatoren for steget signaturen gjelder for.
ArchiveTaskBEV2
Feltnavn Beskrivelse
EndUserSystemID Sluttbrukersystem identifikator.
LastChanged Angir dato for sist endring.
NumberOfSignaturesAdded Antall signaturer som er lagt til.
ProcessStepID_FK Intern ID for prosessteg.
SentComplete Angir om element ble sent som komplett fra sluttbrukersystem.
TaskID Identifikator for elementet, samme som ReporteeElementID
UserDefinedNumberOfSignaturesRequired Antall signaturer krevd for et evt brukerstyrt signeringssteg.
WorkflowReference Intern ID forarbeidsflyt.

GetAttachmentDataV2

Denne operasjonen benyttes for å hente ut data for ett gitt vedlegg. Operasjonen er versjonert, gjeldende versjon er V2.

Input parameter

Parametere som ikke er beskrevet her er knyttet til autentisering og vil variere fra et endepunkt til et annet.

Input Beskrivelse
attachmentId Unik identifikator for et vedlegg.

Datakontrakter for responsen

AttachmentBEV2
Feltnavn Beskrivelse
AttachmentID Unik identifikator for vedlegget i Altinn
AttachmentName Navn på vedlegget.
FileName Navn på fil for vedlegg. Filavnet kan ikke inneholde tegn som “:” og “".
AttachmentData Innholdet/dataene i vedlegget.
CreatedDateTime Dato og tidspunkt for når vedlegget ble opprettet (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
SendersReference Referanse satt av sluttbruker- eller etatssystem som har sendt vedlegget.
IsEncrypted Boolsk verdi som sier om vedlegget er kryptert.
AttachmentTypeID MIME-typen for vedlegget
AttachmentFunctionTypeID Angir funksjon for vedlegget: Invoice, Unspecified
ReporteeElementID Referanse til element (skjemasett eller melding) som vedlegget tilhører. Unik id i Altinn.
CreatedByUserID Bruker id for bruker som har lagt ved vedlegget.
IsAddedAfterFormFillin Angir om vedlegget er lagt til etter utfylling.
IsAssociatedToFormSet Angir om vedlegget er knyttet til skjemasett eller ikke – brukes for å slette vedlegg som er lastet opp men ikke lagt til skjemasettet.
DestinationType

GetArchivedLookup

Denne operasjonen benyttes for å hente en arkivert innsynstjeneste.

Input parameter

Parametere som ikke er beskrevet her er knyttet til autentisering og vil variere fra et endepunkt til et annet.

Input Beskrivelse
reporteeElementId Referanse til innsynstjenesten som skal hentes.
languageID Språkkode for det språket innsynstjenesten skal hentes med. Språk id:1033-English, 1044-Bokmål, 2068-Nynorsk

Datakontrakter for responsen

ArchivedLookupExternal
Feltnavn Beskrivelse
AllowForwarding Angir om innsynstjenesten kan videresendes i portalen.
ArchiveDateTime Angir dato for når innsynstjenesten ble arkivert.
LanguageTypeId Språkkoden.
LookupID Unike identifikatoren for denne innsynstjenesten, samme som ReporteeElementId.
LookupPDF Entitet av typen AttachementBEV2 som inneholder data og metadata om PDF.
AttachmentBEV2
Feltnavn Beskrivelse
AttachmentID Ikke satt.
AttachmentName Navn på vedlegget.
FileName Navn på fil for vedlegg. Filavnet kan ikke inneholde tegn som “:” og “".
AttachmentData Innholdet/dataene i vedlegget.
CreatedDateTime Ikke satt.
SendersReference Ikke brukt i dette tilfellet.
IsEncrypted Ikke brukt i dette tilfellet.
AttachmentTypeID MIMEMIME-typen for vedlegget, en enum men vil alltid i dette tilfellet være satt til: application_pdf-PDF.
AttachmentFunctionTypeID Angir funksjon for vedlegget, satt til Unspecified.
ReporteeElementID Referanse til den arkiverte innsynstjenesten. Unik id i Altinn.
CreatedByUserID Ikke satt.
IsAddedAfterFormFillin Ikke brukt i dette tilfellet.
IsAssociatedToFormSet Ikke brukt i dette tilfellet.
DestinationType Enum, men ikke brukt i dette tilfellet.

GetArchivedCorrespondence

Denne operasjonen benyttes for å hente en arkivert melding.

Input parameter

Parametere som ikke er beskrevet her er knyttet til autentisering og vil variere fra et endepunkt til et annet.

Input Beskrivelse
archiveId Id for det elementet man ønsker å laste ned fra arkivet.

Datakontrakter for responsen

ArchivedCorrespondence
Feltnavn Beskrivelse
AllowForwarding Denne verdien forteller hvorvidt det er lov og videresende meldingen.
ArchiveCorrespondenceID Meldingen sin ID slik den ligger i avgiverarkivet.
ArchiveReference Dette feltet vil inneholde en referanse til et tidligere innsendt element hvis denne meldingen er et svar på en innsending.
CaseId ID på tilknyttet samhandlingstjeneste hvis meldingen er knyttet til et slikt element.
ConfirmationDate Dato og tid for når meldingen ble bekreftet motatt hvis dette ble gjort.
CorrespondenceSubject Meldingens emne.
CorrespondenceSummary Meldingens oppsummering.
CorrespondenceText Hovedinnholdet i meldingen.
CorrespondenceTitle Meldingens tittel.
CustomMessageData Felt for attributter spesifikke for den gitte Altinn tjeneste. For eksempel informasjon om kommunenummer på selvangivelsen. Bruk av spesifikke attributter avtales spesielt for de(n) aktuelle Altinn-tjenesten(e).
DateSent Dato og tid for når meldingen ble arkivert.
DueDate Dato og tid for når meldingen må bekreftes motatt, hvis meldingen hadde slikt krav.
ExternalSystemReference En fritekst verdi satt av tjenesteeier ved opprettelsen av meldingen.
SentBy Meldingens avsender.
ServiceName Navnet på tjenesten som meldingen er basert på.
CorrespondenceAttachments Liste med vedlegg. Se AttachmentBEV2.
CorrespondenceLinks Liste med alternativer for hvordan meldingen kan besvares. Se CorrespondenceLink.
AttachmentBEV2
Feltnavn Beskrivelse
AttachmentID Unik identifikator for vedlegget i Altinn
AttachmentName Navn på vedlegget.
FileName Navn på fil for vedlegg. Filavnet kan ikke inneholde tegn som “:” og “".
AttachmentData Innholdet/dataene i vedlegget.
CreatedDateTime Dato og tidspunkt for når vedlegget ble opprettet (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
SendersReference Referanse satt av sluttbruker- eller etatssystem som har sendt vedlegget.
IsEncrypted Boolsk verdi som sier om vedlegget er kryptert.
AttachmentTypeID MIME-typen for vedlegget.
AttachmentFunctionTypeID Angir funksjon for vedlegget: Invoice, Unspecified.
ReporteeElementID Referanse til element (skjemasett eller melding) som vedlegget tilhører. Unik id i Altinn.
CreatedByUserID Bruker id for bruker som har lagt ved vedlegget.
IsAddedAfterFormFillin Angir om vedlegget er lagt til etter utfylling.
IsAssociatedToFormSet Angir om vedlegget er knyttet til skjemasett eller ikke – brukes for å slette vedlegg som er lastet opp men ikke lagt til skjemasettet.
DestinationType Brukes internt i Altinn.
Feltnavn Beskrivelse
LinkType Angir hvilken type informasjon linken gir: Form, ServiceCode, ServiceURL, ArchiveReference.
LinkURL Angir URL.
LinkText Angir teksten som vises for linken.

IntermediaryInbound

Tjenesteoperasjon Kort beskrivelse
GetAltinnSubmissionStatus Kalkulerer og returnerer estimert tid for når en oppgave sendt til Altinn vil være ferdig prosessert
SubmitFormTask Lar et sluttbrukersystem sende et skjemasett til Altinn
CompleteAndSign Lar et sluttbrukersystem komplettere og signere et skjemasett i Altinn

Se endepunkter for informasjon om endepunkter for tjenesteoperasjonene.

IntermediaryInbound.GetAltinnSubmissionStatus

Denne operasjonen kalkulerer og returnerer estimert tid for når en oppgave sendt til Altinn vil være ferdig prosessert.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
N/A
Returverdi Beskrivelse
Minutes Estimert tid (antall minutter) for når man kan forvente at en innsendingstjeneste sendt til Altinn vil være ferdig prosessert.

IntermediaryInbound.SubmitFormTask

Denne operasjonen lar et sluttbrukersystem sende et skjemasett til Altinn. Operasjonen returnerer en kvittering til sluttbrukersystemet som inneholder status for innsendingen.

Ved innsending fra sluttbrukersystem tar Altinn en kopi av innsendt skjemasett og prosesserer denne kopien på liknende måte som ved innsending i SBL (portalen). Denne kopien kan modifiseres slik at felter legges til eller skrives over. Deretter utføres en sammenlikning av den originalt innsendte XML-en med sikte på å detektere feil i innsendingen, for eksempel at kalkylene stemmer overens med det som forsøkes sendt inn.

Denne sammenlikningsprosessen er dokumentert i mer detalj her.

Se også Legge til vedlegg til innsendt skjemasett for informasjon om begrensninger på vedleggsstørrelse.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

userSSN Brukers fødselsnummer. Til bruk både til autentisering og evt. signering
userPassword Brukers passord. Til bruk både til autentisering og evt. signering
userPinCode Pinkode. Til bruk både til autentisering og evt. signering
authMethod Autentiseringsmetode. Til bruk både til autentisering og evt. signering
formTaskShipment Objekt av typen FormTaskShipmentBE som inneholder detaljer om forsendelsen
Returverdi Beskrivelse
Receipt Objekt av typen ReceiptExternalBE med kvitteringsinformasjon for forsendelsen.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
FormTaskShipmentBE
Reportee Unik identifikator for avgiver for denne forsendelsen, fødselsnummer eller organisasjonsnummer
ExternalShipmentReference Referanse for forsendelsen. Referansen settes av sluttbrukersystem og kan dermed benyttes ved senere forespørsler mot Altinn for denne forsendelsen, bør derfor være unik.
FormTasks Ett objekt av typen FormTask med detaljer for skjemasettet i denne forsendelsen
Attachments Liste med vedleggs-objekter av typen Attachment som inneholder detaljer for vedlegg i forsendelsen
Signatures Objekt av typen Signature som inneholder signeringsdetaljer for forsendelsen
IsUserDelegationLocked Setter hvorvidt et brukerstyrt signeringssteg skal være låst (true) eller ikke (false). Kun betydning hvis avsender har tilstand som ”Trusted partner”.
UserDefinedNumberOfSignaturesRequired Setter hvor mange brukerstyrte signeringer det må være i et eventuelt brukerstyrt signeringssteg for dette skjemasettet
EncryptedKey Objekt av typen EncryptedKeyBE som inneholder informasjon brukt for dekryptering av sensitive felter.
CaseID ID til samhandlingstjenesten som innsendingen eventuelt skal knyttes til
FormTask
ServiceCode Unik tjenestekode for tjenesten.
ServiceEdition Tjenesteutgavekode.
Forms Liste med Form-objekter (ett for hvert skjema i oppgavesettet)
Attachment
Name Navn på vedlegg (som det vises i portal).
EndUserSystemReference Referanse for vedlegg (settes av sluttbrukersystem, bør være unik).
ParentReference Angir EndUserSystemReference for skjemaet som vedlegget hører til.
FileName Filnavn for vedlegget. Filavnet kan ikke inneholde tegn som “:” og “".
Encrypted Angir om vedlegget er kryptert.
AttachementData Selve dataene for vedlegget, byte-array.
AttachmentTypeName Angir type vedlegg for tjenester som har vedleggsvalidering og –regler
Signature
EndUserSystemReference Referanse til signaturen som ble utført i sluttbrukersystem (satt av sluttbrukersystem, bør være unik).
EndUserSystemUserId Identifikator for bruker som var logget på sluttbrukersystemet og gjennomførte signeringen.
EndUserSystemLoginDateTime Dato og tidspunkt for når bruker logget inn i sluttbrukersystem (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
EndUserSystemSignatureDateTime Dato og tidspunkt for når signeringen i sluttbrukersystemet ble gjort (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
EndUserSystemVersion Versjonsnummer for sluttbrukersystemet.
EndUserSystemSignatureLogId Unik id for logginnslag for signeringen.
Form
Completed Dette flagget indikerer at et skjema er sendt inn komplett fra et sluttbrukersystem.
DataFormatId Den unike id for et spesifikt skjema, dette er typisk gitt av metadata leverandør
DataFormatVersion Versjonen av en gitt DataFormatID, som sammen med den gir et unikt skjema (spesifikasjon)
EndUserSystemReference Referanse for skjema, satt av sluttbrukersystemet. Kan benyttes til å spørre etter kvittering på skjema ved å benytte ReferenceTypeName.SendersReference.
FormData Skjemadata. Må legges i en CDATA blokk.
DelegatedUserBE
SSN Fødselsnummer for bruker som skal signere.
Name Og etternavn til bruker som skal signere
NumberOfSignaturesAllowed Antall signaturer denne kan gjøre
EncryptedKeyBE
ReporteeSymmetricKey Objekt av typen ReporteeSymmetricKeyBE.
ServiceOwnerSymmetricKeys Objekt av typen ServiceOwnerSymmetricKeyBE.
**ReporteeSymmetricKeyBE **
Key Symmetrisk nøkkel brukt til å kryptere sensitive felter, kryptert med brukers passord.
ReporteeNumber Fødselsnummer eller organisasjonsnummer for avgiver
ServiceOwnerSymmetricKeyBE
ServiceOwnerCode Tjenesteeierkode
CertificateId Unik identifikator for sertifikatet brukt til å kryptere den symmetriske nøkkelen angitt i parameteren Key under.
Key Symmetrisk nøkkel brukt til å kryptere sensitive felter, kryptert med tjenesteeiers sertifikat.
ReceiptExternalBE
ReceiptId Unik identifikator kvitteringen i Altinn. Benyttes for eksempel for senere uthenting av status/kvittering.
ReceiptText Tekst i kvitteringen.
ReceiptHistory Når en kvittering oppdateres så vil den gamle kvitteringsteksten flyttes og legges til øverst i denne historikken,
LastChanged Dato og tidspunkt for når kvitteringen sist ble endret (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
ReceiptTypeName
ReceiptTypeName Angir hva kvittering gjelder. Mulige verdier: FormTask - Skjemasett, Correspondence - Melding, PINCODE - PIN-koder, Subscription - Abonnement, Outbound - Forsendelse sendt fra Altinn, PreFill - Preutfyllingsdata, RegisterDLS - DLS registerdata, RegisterDSF - DSF registerdata, RegisterER - ER registerdata, RegisterDSFProperty, RegisterDSFStreet, RegisterDSFCountry, RegisterDSFUser, LookUp - Innsynstjeneste
ReceiptStatusCode Status for forsendelse som kvitteringen gjelder: OK, UnExpectedError, ValidationFailed, Rejected
ParentReceiptId Dersom denne kvitteringen er en av flere kvitteringer for en forsendelse vil ParentReceiptId vise til ReceiptId som gjelder for hele forsendelsen (hovedkvittering).
References Liste med ReferenceBE-objekter for kvitteringen.
SubReceipts Liste med tilhørende ReceiptExternalBE-objekter (dersom denne kvitteringen er en hovedkvittering)
ReferenceBE
ReferenceValue Selve referansen (verdien) satt på kvitteringen. Typisk forsendelsesreferansen
ReferenceTypeName Angir type referanse: ExternalShipmentReference - Referansen viser til en referanse satt av sluttbrukersystem for en forsendelse, EndUserSystemReference - Benyttes ikke, SendersReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse, ParentReferenc - Referansen viser til et hovedskjema, WorkFlowReference - Arbeidsflytreferanse, BatchReference - Referanse til en forsendelse mottatt i eller sendt fra Altinn, OutboundShipmentReference - Referanse til en forsendelse sendt fra Altinn, PartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til en part som får rettigheter til å hente og oppdatere kvitteringen. Altinn legger automatisk til mottaker av en forsendelse som en part på kvitteringen, OwnerPartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til eier av kvitteringen, typisk den som har sendt inn en forsendelse. Settes av Altinn og kan ikke endres, ReceiversReference - Mottakers referanse hvis kvitteringen blir oppdatert av mottaker av en forsendelse, ArchiveReference - Arkivreferanse

IntermediaryInbound.UpdateFormData

Denne operasjonen lar et sluttbrukersystem oppdatere et skjemasett i Altinn. Operasjonen returnerer en kvittering til sluttbrukersystemet som inneholder status for oppdateringen.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Property Beskrivelse
userSSN Brukers fødselsnummer. Til bruk både til autentisering og evt. signering
userPassword Brukers passord. Til bruk både til autentisering og evt. signering
userPinCode Pinkode. Til bruk både til autentisering og evt. signering
authMethod Autentiseringsmetode. Til bruk både til autentisering og evt. signering
formTaskUpdate Objekt av typen FormTaskUpdate som inneholder detaljer om oppdateringen
Returverdi Beskrivelse
Receipt Objekt av typen ReceiptExternalBE med kvitteringsinformasjon for oppdateringen.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
FormTaskUpdate
ExternalShipmentReference Referanse for forsendelsen. Referansen settes av sluttbrukersystem og kan dermed benyttes ved senere forespørsler mot Altinn for denne forsendelsen, bør derfor være unik.
FormUpdateList Objekt av typen FormUpdateList, som er en liste med objekter av typen FormUpdate
reporteeElementId Unik identifikator for skjemasettet i Altinn som skal oppdateres
FormUpdate
DataFormatId Den unike id for et spesifikt skjema, dette er typisk gitt av metadata leverandør. Denne må alltid oppgis, uavhengig av om det er et nytt skjema eller en oppdatering.
DataFormatVersion Versjonen av en gitt DataFormatID, som sammen med den gir et unikt skjema (spesifikasjon). Denne må alltid oppgis, uavhengig av om det er et nytt skjema eller en oppdatering.
FormData Skjemadata. Må legges i en CDATA blokk.
FormId Unik identifikator for skjemaet som skal oppdateres. Om FormId er satt til 0 vil et nytt skjema bli laget.
SendersReference Referanse satt av sluttbruker. Denne må være unik for hvert enkelt skjema i skjemasettet.

IntermediaryInbound.CompleteAndSign

Denne operasjonen lar et sluttbrukersystem komplettere og signere en skjemainnsending i Altinn. Operasjonen returnerer en kvittering til sluttbrukersystemet som inneholder status for innsendingen.

Operasjonen er ment å kunne brukes for å sluttføre skjemainstanser som ligger til utfylling. For eksempel kan dette være instanser som er opprettet i portal eller ved hjelp av SubmitFormTask, og som har fått lagt til ytterligere vedlegg ved hjelp av SubmitAttachmentStreamed.

Input Beskrivelse
userSSN Brukers fødselsnummer. Til bruk både til autentisering og evt. signering
userPassword Brukers passord. Til bruk både til autentisering og evt. signering
userPinCode Pinkode. Til bruk både til autentisering og evt. signering
authMethod Autentiseringsmetode. Til bruk både til autentisering og evt. signering
reporteeElementId Arbeidsflytreferanse som skal kompletteres og signeres.
signatures Liste med objekter av typen Signature som brukes til signering.
languageId Språkkode:1033-English, 1044-Bokmål, 1083-Samisk, 2068-Nynorsk
Returverdi Beskrivelse
Receipt Objekt av typen ReceiptExternalBE med kvitteringsinformasjon for forsendelsen.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
ReceiptSearchExternalBE
ReceiptId Unik identifikator kvitteringen i Altinn. Benyttes for eksempel ved senere oppdatering av kvittering
References Liste med ReferenceBE-objekter for kvitteringen
ReceiptExternalBE
ReceiptId Unik identifikator kvitteringen i Altinn. Benyttes for eksempel ved senere oppdatering av kvittering.
ReceiptText Tekst i kvitteringen, kan inneholde variasjoner over følgende kvitteringssvar: Deleted, Warning - “soft error”, Error - “feil”, Successfully Instantiated, Schema Validation OK, Not A Valid Signature, Form Validation Failed, SchemaValidationError>“feil”, Shipment Already Exists : ::External Shipment Reference : “extshipref”, Service Edition Code is Missing ::External Shipment Reference : “extshipref”, SignAndSend Completed Successfully, Not A Valid Service :; ServiceCode : “service code”, ServiceEdition : “serviceedition” ; ::External Shipment Reference : “external shipment ref”, Not A Valid DataFormatId Or DataFormatVersion; DataFormatVersion : “dataformatversion”, DataFormatId : “dataformatid” ; ::External Shipment Reference : “external shipment ref”, Argument Null Exception - Intermediary Inbound :ExternalShipmentReference, Invalid reportee, Your request suffered from a non-functional error, There exist no valid services with given service code/ edition code :“service code”/“serviceedition” ::External Shipment Reference : “external shipment ref”
ReceiptHistory Når en kvittering oppdateres så vil den gamle kvitteringsteksten flyttes og legges til øverst i denne historikken
LastChanged Dato og tidspunkt for når kvitteringen sist ble endret (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
ReceiptTypeName Angir hva kvittering gjelder. Mulige verdier: FormTask - Skjemasett, Correspondence - Melding, PINCODE - PIN-koder, Subscription - Abonnement, Outbound - Forsendelse sendt fra Altinn, PreFill - Preutfyllingsdata, RegisterDLS - DLS registerdata, RegisterDSF - DSF registerdata, RegisterER - ER registerdata, RegisterDSFProperty, RegisterDSFStreet, RegisterDSFCountry, RegisterDSFUser, LookUp - Innsynstjeneste
ReceiptTemplate Status for forsendelse som kvitteringen gjelder: OK, UnExpectedError, ValidationFailed, Rejected
ParentReceiptId Dersom denne kvitteringen er en av flere kvitteringer for en forsendelse vil ParentReceiptId vise til ReceiptId som gjelder for hele forsendelsen (hovedkvittering)
References Liste med ReferenceBE-objekter for kvitteringen
SubReceipts Liste med tilhørende Receipt-objekter (dersom denne kvitteringen er en hovedkvittering)
ReferenceBE
ReferenceValue Selve referansen (verdien) satt på kvitteringen. Typisk forsendelsesreferansen
ReferenceTypeName Angir type referanse: ExternalShipmentReference - Referansen viser til en referanse satt av sluttbrukersystem for en forsendelse, EndUserSystemReference - Benyttes ikke, SendersReference - referanse satt av avsender for del av en forsendelse, ParentReference - Referansen viser til et hovedskjema, WorkFlowReference - Arbeidsflytreferanse, BatchReference - Referanse til en forsendelse mottatt i eller sendt fra Altinn, OutboundShipmentReference - Referanse til en forsendelse sendt fra Altinn, PartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til en part som får rettigheter til å hente og oppdatere kvitteringen (Altinn legger automatisk til mottaker av en forsendelse som en part på kvitteringen), OwnerPartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til eier av kvitteringen, typisk den som har sendt inn en forsendelse (Settes av Altinn og kan ikke endres), ReceiversReference - Mottakers referanse hvis kvitteringen blir oppdatert av mottaker av en forsendelse, ArchiveReference - Arkivreferanse
Signature
EndUserSystemReference Referanse til signaturen som ble utført i sluttbrukersystem (satt av sluttbrukersystem, bør være unik)
EndUserSystemUserId Identifikator for bruker som var logget på sluttbrukersystemet og gjennomførte signeringen.
EndUserSystemLoginDateTime Dato og tidspunkt for når bruker logget inn i sluttbrukersystem (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
EndUserSystemSignatureDateTime Dato og tidspunkt for når signeringen i sluttbrukersystemet ble gjort (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
EndUserSystemVersion Versjonsnummer for sluttbrukersystemet.
EndUserSystemSignatureLogId Unik id for logginnslag for signeringen.

IntermediaryInboundStreamed

Tjenesteoperasjon Kort beskrivelse
SubmitAttachmentStreamed Legger til vedlegg til eksisterende innsendinger som står til utfylling i Altinn.

Operasjonen brukes til å legge til vedlegg for en aktiv skjemainstans opprettet i portal eller vha webservice (SubmitFormTask).
Se Legge til vedlegg til innsendt skjemasett for informasjon om begrensninger på vedleggsstørrelse.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
StreamedAttachmentBasicBE, StreamedAttachmentECBE eller StreamedAttachmentExternalBE Objekt med vedleggsinformasjon, datastrøm for vedleggsdata og autentiseringsinformasjon (mindre forskjeller etter hvilket endepunkt man benytter).
Returverdi Beskrivelse
ReceiptExternalStreamedBE Objekt av typen ReceiptExternalStreamedBE som inneholder detaljer for kvitteringen.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
ReceiptExternalStreamedBE
ReceiptId Unik identifikator kvitteringen i Altinn. Benyttes for eksempel ved senere oppdatering av kvittering
ReceiptText Tekst i kvitteringen, kan inneholde variasjoner over følgende kvitteringssvar: Deleted
ReceiptHistory Når en kvittering oppdateres så vil den gamle kvitteringsteksten flyttes og legges til øverst i denne historikken
LastChanged Dato og tidspunkt for når kvitteringen sist ble endret (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
ReceiptTypeName Angir hva kvittering gjelder. Mulige verdier: Angir hva kvittering gjelder. Mulige verdier: FormTask - Skjemasett, Correspondence - Melding, PINCODE - PIN-koder, Subscription - Abonnement, Outbound - Forsendelse sendt fra Altinn, PreFill - Preutfyllingsdata, RegisterDLS - DLS registerdata, RegisterDSF - DSF registerdata, RegisterER - ER registerdata, RegisterDSFProperty, RegisterDSFStreet, RegisterDSFCountry, RegisterDSFUser, LookUp - Innsynstjeneste
ReceiptStatusCode Status for forsendelse som kvitteringen gjelder: Status for forsendelse som kvitteringen gjelder: OK, UnExpectedError, ValidationFailed, Rejected
ParentReceiptId Dersom denne kvitteringen er en av flere kvitteringer for en forsendelse vil ParentReceiptId vise til ReceiptId som gjelder for hele forsendelsen (hovedkvittering).
StreamedAttachmentExternalBE
userSSN Brukers fødselsnummer. Til bruk både til autentisering og evt. signering
userPassword Brukers passord. Til bruk både til autentisering og evt. signering
authMethod Autentiseringsmetode. Til bruk både til autentisering og evt. signering
userPinCode Pinkode. Til bruk både til autentisering og evt. signering
ReporteeElementId Arbeidsflytreferanse for innsendingen man ønsker å legge til vedlegg på
EndUserSystemReference Referanse for vedlegg (settes av sluttbrukersystem, bør være unik)
FileName Filnavn. Filavnet kan ikke inneholde tegn som “:” og “".
Name Navn på vedlegg
AttachmentTypeName Type vedlegg
CheckSum Checksum for vedleggsdata
dataStream Datastrøm
StreamedAttachmentBasicBE
systemPassword Passord for sluttbrukersystem definert i portal
systemUserName Systemid for sluttbrukersystem definert i portal
userSSN Brukers fødselsnummer. Til bruk både til autentisering og evt. signering
userPassword Brukers passord. Til bruk både til autentisering og evt. signering
ReporteeElementId Arbeidsflytreferanse for innsendingen man ønsker å legge til vedlegg på
EndUserSystemReference Referanse for vedlegg (settes av sluttbrukersystem, bør være unik)
FileName Filnavn. Filavnet kan ikke inneholde tegn som “:” og “".
Name Navn på vedlegg
AttachmentTypeName Type vedlegg
CheckSum Checksum for vedleggsdata
dataStream Datastrøm
StreamedAttachmentECBE
userName Brukernavn opprettet i portal i forbindelse med virksomhetssertifikat
password Passord opprettet i portal i forbindelse med virksomhetssertifikat
ReporteeElementId Arbeidsflytreferanse for innsendingen man ønsker å legge til vedlegg på
EndUserSystemReference Referanse for vedlegg (settes av sluttbrukersystem, bør være unik)
FileName Filnavn Filavnet kan ikke inneholde tegn som “:” og “".
Name Navn på vedlegg
AttachmentTypeName Type vedlegg
CheckSum Checksum for vedleggsdata
dataStream Datastrøm

Receipt

Tjenesteoperasjon Kort beskrivelse
GetReceiptListV2 Henter ut alle kvitteringer tilhørende en kvitteringstype og/eller fra et gitt tidsrom
GetReceiptV2 Henter ut en kvittering basert på enten unik identifikator eller referanse
UpdateReceipt Kan benyttes av sluttbrukersystemer for å oppdatere en kvittering ved mottak av data.

Se endepunkter for informasjon om endepunkter for tjenesteoperasjonene.

Det blir opprettet teknisk kvittering for hver forsendelse, basert på hvilke referanser sluttbrukersystemet setter. Dersom eksterne referanser gjenbrukes antar vi at det gjelder den samme forsendelsen, og oppdaterer tidligere kvittering. For at kvitteringer skal kunne hentes og oppdateres hensiktsmessig er det derfor viktig at sluttbrukersystem benytter unike referanser både på selve forsendelsen og underelementer av denne.

GetReceiptV2

Denne operasjonen henter en kvittering basert på, enten unik identifikator for kvitteringen eller en referanse for kvitteringen. Kvitteringen kan være knyttet til et skjemasett innsendt via Altinn fra sluttbruker eller sluttbrukersystem, data sendt fra tjenesteeier til Altinn (meldinger, PIN-koder, abonnement eller prefilldata) eller data sendt fra Altinn til tjenesteeier.

Navnet på operasjonen kan variere noe fra grensesnitt til grensesnitt. Operasjonen heter for eksempel GetReceiptBasicV2 på basic (SOAP 1.1) grensesnittet. En eldre versjon av operasjonen med navn GetReceipt finnes fortsatt, men kan i fremtiden bli fjernet.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
ReceiptSearch Objekt av typen ReceiptSearch som inneholder nødvendige søkeparametre for å hente ut en kvittering.
Returverdi Beskrivelse
Receipt Objekt av typen Receipt som inneholder alle data for en kvittering som tilfredsstilte det gitte søkekriteriet.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
ReceiptSearch
ReceiptId Unik identifikator en kvittering i Altinn.
References Liste med referansen som skal brukes i søket. I praksis er det kun en referanse som benyttes i søket. Følgende referansetyper kan benyttes i søk: ArchiveReference, OutboundShipmentReference, BatchReference, EndUserSystemReference, ExternalShipmentReference, SendersReference
Receipt
ReceiptId Unik identifikator kvitteringen i Altinn
ReceiptText Tekst i kvitteringen
ReceiptHistory Når en kvittering oppdateres så vil den gamle kvitteringsteksten flyttes og legges til øverst i denne historikken
LastChanged Dato og tidspunkt for når kvitteringen sist ble endret (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
ReceiptType Angir hva kvittering gjelder.Mulige verdier: NotSet – Brukes når type er ukjent, FormTask – Skjemasett innsending, Correspondence – Innlesning av meldinger, PINCODE – Bestilling av PIN-koder, Subscription – Innelsning av abonnementer, Outbound – Forsendelse sendt fra Altinn, PreFill – Innlesning av prefill, RegisterDLS – DLS registerdata, RegisterDSF – DSF registerdata, RegisterER – ER registerdata, RegisterDSFProperty, RegisterDSFStreet, RegisterDSFCountry, RegisterDSFUser, LookUp – Innsynstjeneste, RegisterDSFStreetAdd, RegisterDSFPropertyAdd, BrokerService – Overføring av fil på en Formidlingstjeneste
ReceiptTemplate Angir malen (XML) som skal benyttes for kvittering. (IKKE I BRUK)
ReceiptStatus Status for forsendelse som kvitteringen gjelder:NotSet – Status er ukjent, OK, UnExpectedError, ValidationFailed, Rejected
ParentReceiptId Dersom denne kvitteringen er en av flere kvitteringer i et hierarki vil ParentReceiptId vise til ReceiptId for hovedkvitteringen i hierarkiet.
References Liste med referanser
SubReceipts Liste med tilhørende kvitteringer. Dersom denne kvitteringen er en hovedkvittering med barn. Et hierarki kan ha kun 2 nivåer. (En kvittering som selv er et barn skal ikke ha barn.)
Reference
ReferenceType Angir type referanse: ExternalShipmentReference - Referansen viser til en referanse satt av sluttbrukersystem for en forsendelse, EndUserSystemReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse. For eksempel vedlegg. Brukes sjeldent da referanser fra sluttbruker ofte lagres som SendersReference, SendersReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse, ParentReference - Referansen viser til et hovedskjema, WorkFlowReference - Arbeidsflytreferanse, BatchReference - Referanse til en forsendelse mottatt i eller sendt fra Altinn, OutboundShipmentReference - Referanse til en forsendelse sendt fra Altinn, ReceiversReference- Mottakers referanse hvis kvitteringen blir oppdatert av mottaker av en forsendelse, OwnerPartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til eier av kvitteringen, typisk den som har sendt inn en forsendelse. Settes av Altinn og kan ikke endres, PartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til en part som får rettigheter til å hente og oppdatere kvitteringen. Altinn legger automatisk til mottaker av en forsendelse som en part på kvitteringen, ArchiveReference - Arkivreferanse
ReferenceValue Selve referansen (verdien). Vil variere basert på type referanse. Se over.

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
30008 Ingen kvittering funnet for angitt kvitterings ID eller referanse

GetReceiptListV2

Denne operasjonen kan kalles for å hente ut alle kvitteringer av en gitt kvitteringstype. I tillegg kan søket begrenses ved hjelp av en til og fra dato. Dette vil gi en liste med kvitteringer som ble sist endret i tidsrommet. Kvitteringstyper er obligatorisk, mens datoer er valgfritt.

Navnet på operasjonen kan variere noe fra grensesnitt til grensesnitt. Operasjonen heter for eksempel GetReceiptListBasicV2 på basic (SOAP 1.1) grensesnittet. En eldre versjon av operasjonen med navn GetReceiptList finnes fortsatt, men kan i fremtiden bli fjernet.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
receiptTypeName Angir hva kvittering gjelder. Mulige verdier: NotSet – Brukes når type er ukjent, FormTask – Skjemasett innsending, Correspondence – Innlesning av meldinger, PINCODE – Bestilling av PIN-koder, Subscription – Innelsning av abonnementer, Outbound – Forsendelse sendt fra Altinn, PreFill – Innlesning av prefill, RegisterDLS – DLS registerdata, RegisterDSF – DSF registerdata, RegisterER – ER registerdata, RegisterDSFProperty, RegisterDSFStreet, RegisterDSFCountry, RegisterDSFUser, LookUp – Innsynstjeneste, RegisterDSFStreetAdd, RegisterDSFPropertyAdd, BrokerService – Overføring av fil på en Formidlingstjeneste
dateFrom Finner kvitteringer endret etter angitt dato
dateTo Finner kvitteringer endret før angitt dato
Returverdi Beskrivelse
ReceiptList Liste med kvitteringer av typen Receipt. (Vil være en tom liste hvis ingen kvitteringer ble funnet.)

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
Receipt
ReceiptId Unik identifikator kvitteringen i Altinn
ReceiptText Tekst i kvitteringen
ReceiptHistory Når en kvittering oppdateres så vil den gamle kvitteringsteksten flyttes og legges til øverst i denne historikken.
LastChanged Dato og tidspunkt for når kvitteringen sist ble endret (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
ReceiptType Angir hva kvittering gjelder. Mulige verdier:NotSet – Brukes når type er ukjent, FormTask – Skjemasett innsending, Correspondence – Innlesning av meldinger, PINCODE – Bestilling av PIN-koder, Subscription – Innelsning av abonnementer, Outbound – Forsendelse sendt fra Altinn, PreFill – Innlesning av prefill, RegisterDLS – DLS registerdata, RegisterDSF – DSF registerdata, RegisterER – ER registerdata, RegisterDSFProperty, RegisterDSFStreet, RegisterDSFCountry, RegisterDSFUser, LookUp – Innsynstjeneste, RegisterDSFStreetAdd, RegisterDSFPropertyAdd, BrokerService – Overføring av fil på en Formidlingstjeneste
ReceiptTemplate Angir malen (XML) som skal benyttes for kvittering. (IKKE I BRUK)
ReceiptStatus Status for forsendelse som kvitteringen gjelder: NotSet – Status er ukjent, OK, UnExpectedError, ValidationFailed, Rejected
ParentReceiptId Dersom denne kvitteringen er en av flere kvitteringer i et hierarki vil ParentReceiptId vise til ReceiptId for hovedkvitteringen i hierarkiet.
References Liste med referanser.
SubReceipts Liste med tilhørende kvitteringer. Dersom denne kvitteringen er en hovedkvittering med barn. Et hierarki kan ha kun 2 nivåer. (En kvittering som selv er et barn skal ikke ha barn.)
Reference
ReferenceType Angir type referanse: ExternalShipmentReference - Referansen viser til en referanse satt av sluttbrukersystem for en forsendelse, EndUserSystemReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse. For eksempel vedlegg. Brukes sjeldent da referanser fra sluttbruker ofte lagres som SendersReference, SendersReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse, ParentReference - Referansen viser til et hovedskjema, WorkFlowReference - Arbeidsflytreferanse, BatchReference - Referanse til en forsendelse mottatt i eller sendt fra Altinn, OutboundShipmentReference - Referanse til en forsendelse sendt fra Altinn, ReceiversReference - Mottakers referanse hvis kvitteringen blir oppdatert av mottaker av en forsendelse, OwnerPartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til eier av kvitteringen, typisk den som har sendt inn en forsendelse. Settes av Altinn og kan ikke endres, PartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til en part som får rettigheter til å hente og oppdatere kvitteringen. Altinn legger automatisk til mottaker av en forsendelse som en part på kvitteringen, ArchiveReference - Arkivreferanse
ReferenceValue Selve referansen (verdien). Vil variere basert på type referanse. Se over

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
30101 Kan ikke utføre et søk etter kvitteringer av typen NotSet. (NotSet er default verdi hvis receiptTypeName parameteret ikke oppgis.)
30102 Oppgitt fra dato er høyere en oppgitt til dato

UpdateReceipt

Operasjonen UpdateReceipt kan benyttes når tjenesteeier har behov for å oppdatere en kvittering i Altinn. Dette gjøres typisk når Altinn har sendt en batch forsendelse til tjenesteeier. Kvitteringen skal da oppdateres med at tjenesteeier har mottatt batch forsendelsen.

Altinn vil endre kvitteringsteksten til å inneholde informasjon om hvem som utførte oppdateringen. For eksempel: “Receipt updated by EndUserSystem: 355. <ny tekst.>”

Navnet på operasjonen kan variere noe fra grensesnitt til grensesnitt. Operasjonen heter for eksempel UpdateReceiptBasic på basic (SOAP 1.1) grensesnittet. En eldre versjon av operasjonen med navn SaveReceipt finnes fortsatt, men kan i fremtiden bli fjernet.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen:

Input Beskrivelse
ReceiptSave Informasjon om hvilken kvittering som skal oppdateres samt den nye informasjonen som skal legges på kvitteringen. Objektet må minimun inneholde ny statuskode og tekst. ReceiptId eller ArchiveReference brukes til å identifisere kvitteringen.
Returverdi Beskrivelse
Receipt Kvitteringen slik den frermstår etter oppdateringen

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
ReceiptSave
ReceiptId Unik identifikator for kvittering i Altinn. Kan benyttes for å spesifisere hvilken kvittering som skal oppdateres
ArchiveReference Arkivreferanse i Altinn. Kan benyttes for å spesifisere hvilken kvittering som skal oppdateres. Hvis det finnes flere kvitteringer som har samme arkivreferanse, så vil den nyeste (den med høyest ReceiptId) bli valgt.
ReceiptText Oppdateringstekst for kvittering. Obligatorisk
ReceiptStatus Status for forsendelse som kvitteringen gjelder.Obligatorisk: OK, UnExpectedError, ValidationFailed, Rejected
References Liste med referanser man eventuelt ønsker å legge til på kvitteringen. Alle referansetyper utenom NotSet og OwnerPartyReference er gyldige, men det bør begrenses til følgende (Unntak kan gjøres etter avtale med forvaltning.)
SubReceipts Liste med barnekvitteringer som også ønskes oppdatert i tillegg til hovedkvitteringen. Barne kvitteringer MÅ identifiseres med ReceiptId. Dette kan ikke benyttes til å lage nye barnekvitteringer
Receipt
ReceiptId Unik identifikator kvitteringen i Altinn.
ReceiptText Tekst i kvitteringen
ReceiptHistory Når en kvittering oppdateres så vil den gamle kvitteringsteksten flyttes og legges til øverst i denne historikken
LastChanged Dato og tidspunkt for når kvitteringen sist ble endret (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
ReceiptType Angir hva kvittering gjelder. Mulige verdier: NotSet – Brukes når type er ukjent, FormTask – Skjemasett innsending, Correspondence – Innlesning av meldinger, PINCODE – Bestilling av PIN-koder, Subscription – Innelsning av abonnementer, Outbound – Forsendelse sendt fra Altinn, PreFill – Innlesning av prefill, RegisterDLS – DLS registerdata, RegisterDSF – DSF registerdata, RegisterER – ER registerdata, RegisterDSFProperty, RegisterDSFStreet, RegisterDSFCountry, RegisterDSFUser, LookUp – Innsynstjeneste, RegisterDSFStreetAdd, RegisterDSFPropertyAdd, BrokerService – Overføring av fil på en Formidlingstjeneste
ReceiptTemplate Angir malen (XML) som skal benyttes for kvittering. (IKKE I BRUK)
ReceiptStatus Status for forsendelse som kvitteringen gjelder: NotSet – Status er ukjent, OK, UnExpectedError, ValidationFailed, Rejected
ParentReceiptId Dersom denne kvitteringen er en av flere kvitteringer i et hierarki vil ParentReceiptId vise til ReceiptId for hovedkvitteringen i hierarkiet
References Liste med referanser
SubReceipts Liste med tilhørende kvitteringer. Dersom denne kvitteringen er en hovedkvittering med barn. Et hierarki kan ha kun 2 nivåer. (En kvittering som selv er et barn skal ikke ha barn.)
Reference
ReferenceType Angir type referanse: ExternalShipmentReference - Referansen viser til en referanse satt av sluttbrukersystem for en forsendelse, EndUserSystemReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse. For eksempel vedlegg. Brukes sjeldent da referanser fra sluttbruker ofte lagres som SendersReference, SendersReference - Referanse satt av avsender for del av en forsendelse, ParentReference - Referansen viser til et hovedskjema, WorkFlowReference - Arbeidsflytreferanse, BatchReference - Referanse til en forsendelse mottatt i eller sendt fra Altinn, OutboundShipmentReference - Referanse til en forsendelse sendt fra Altinn, ReceiversReference- Mottakers referanse hvis kvitteringen blir oppdatert av mottaker av en forsendelse, OwnerPartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til eier av kvitteringen, typisk den som har sendt inn en forsendelse. Settes av Altinn og kan ikke endres, PartyReference - Organisasjonsnummer eller personnummer til en part som får rettigheter til å hente og oppdatere kvitteringen. Altinn legger automatisk til mottaker av en forsendelse som en part på kvitteringen, ArchiveReference - Arkivreferanse
ReferenceValue Selve referansen (verdien). Vil variere basert på type referanse. Se over

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
30008 Fant ikke noen kvittering som kunne oppdateres
0 Kan ikke ha både kvitterings id og arkivreferanse som input. (Feilkode blir ikke angitt grunnet en feil.)
0 Søk må ha enten kvitterings id eller arkivreferanse som input. (Feilkode blir ikke angitt grunnet en feil.)
0 System/bruker har ikke tilgang til kvitteringen som forsøkes oppdatert. (Feilkode blir ikke angitt grunnet en feil.)

Correspondence

Tjenesteoperasjon Kort beskrivelse
GetCorrespondenceForEndUserSystemV2 Benyttes for å hente detaljer for en spesifikk melding i Altinn
DeleteCorrespondence Benyttes for å slette en melding i Altinn
SaveCorrespondenceConfirmation Benyttes for å bekrefte en melding i Altinn
ArchiveCorrespondenceFromEndUserSystem Benyttes for å arkivere en melding i Altinn

Se endepunkter for informasjon om endepunkter for tjenesteoperasjonene.

Correspondence.GetCorrespondenceForEndUserSystemV2

Denne operasjonen benyttes for å hente detaljer for en spesifikk melding fra Altinn. Operasjonen er versjonert, gjeldende versjon er V2.

Når operasjonen kalles vil den aktuelle meldingen bli markert med status “lest”, dette er per nå ikke mulig å overstyre i SOAP. - I REST-implementasjonen kan det overstyres slik.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er:AltinnPin, SMSPin
correspondenceID Unik identifikator for en melding i Altinn
LanguageID Språkkode for det språket meldingen skal hentes med. Språk id: 1033-English, 1044-Bokmål, 1083-Samisk, 2068-Nynorsk, Hvis ikke språk er spesifikt kan 0 angis som vil returnere standard språk for denne meldingen
Returverdi Beskrivelse
correspondenceForEndUserSystem Et objekt av typen CorrespondenceForEndUserSystemBEV2 som inneholder alle detaljer om meldingen

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
CorrespondenceForEndUserSystemBEV2
Correspondence Objekt av typen CorrespondenceBEV2 som inneholder alle detaljer for selve meldingen.
CorrespondenceLinkList Liste med objekter av typen CorrespondenceLinkBE, som inneholder eventuelle linker for meldingen.
AttachmentList Liste med objekter av typen AttachmentBE, som inneholder detaljer for eventuelle vedlegg for meldingen.
InternalNotificationList Liste med InternalNotification-objekter, som inneholder detaljer for eventuelle varsler for meldinger.
CorrespondenceBEV2
CorrespondenceID Unik identifikator for meldingen
CorrespondenceStatus Angir status for meldingen (CorrespondenceStautsTypeV2): Created-Meldingen er opprettet, Read-Meldingen er lest, Replied-Sluttbruker har svart på meldingen, ChangedByGovAgency-Tjenesteeier har gjort endringer på meldingen, ChangedByUser-Sluttbruker har gjort endringer på meldingen, Confirmed-Meldingen er bekreftet, DeletedByUser-Meldingen er slettet av sluttbruker, DeletedByAltinn-Altinn har slettet meldingen (for eksempel ved sanering), Archived-Meldingen er arkivert
ArchiveReference Unik referanse for melding i Altinn arkiv
LanguageID Språk id: 1033-English, 1044-Bokmål, 1083-Samisk, 2068-Nynorsk
CorrespondenceSummary Meldingsingress
CorrespondenceSummary Meldingsingress
CorrespondenceTxt Tekst i meldingen
Header Meldings tittel / hode
SentBy Angir avsender av melding
CorrespondenceSubject Angir emne for meldingen
IsConfirmationNeeded Angir om bruker må bekrefte melding
SentTo Navn på mottaker av melding
DateSent Angir dato og tidspunkt for når meldingen var sendt (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
DueDate Dersom meldingen har en frist angis dato for dette her (yyyy-MM-dd)
Reportee Unik identifikator i Altinn for mottaker av melding
AuthenticatedUser Angir bruker som har bekreftet melding
ConfirmationDate Angir dato for når meldingen ble bekreftet (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
UserID Angir bruker som har bekreftet melding
Description Navn på tjenesteeier som opprettet meldingen
CorrespondenceName Navn på meldingstjenesten
ExternalSystemReference Angir unik referanse for meldingen (satt av tjenesteeier)
CorrespondenceTitle Tittel på melding
CustomMessageData Felt for attributter spesifikke for den gitte Altinn tjeneste. For eksempel informasjon om kommunenummer på selvangivelsen. Bruk av spesifikke attributter avtales spesielt for de(n) aktuelle Altinn-tjenesten(e)
AllowForwarding Angir om meldingen kan videresendes eller ikke
CaseID Angir samhandlingstjeneste case ID om meldingen er tilknyttet en samhandlingstjeneste
CorrespondenceLinkBE
LinkType Angir hvilken type informasjon linken gir: Form, ServiceCode, ServiceURL, ArchiveReference
LinkURL Angir URL
LinkText Angir teksten som vises for linken
AttachmentBEV2
AttachmentID Unik identifikator for vedlegget i Altinn.
AttachmentName Navn på vedlegget
FileName Navn på fil for vedlegg. Filavnet kan ikke inneholde tegn som “:” og “".
AttachmentData Innholdet/dataene i vedlegget
CreatedDateTime Dato og tidspunkt for når vedlegget ble opprettet (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
SendersReference Unik referanse satt av etatssystem som har sendt vedlegget
IsEncrypted Boolsk verdi som sier om vedlegget er kryptert
AttachmentTypeID MIME-typen for vedlegget:
AttachmentFunctionTypeID Angir funksjon for vedlegget: Unspecified, Invoice
ReporteeElementID Referanse til element (skjemasett eller melding) som vedlegget tilhører. Unik id i Altinn.
CreatedByUserID Bruker id for bruker som har lagt ved vedlegget.
IsAddedAfterFormFillin Angir om vedlegget er lagt til etter utfylling.
IsAssociatedToFormSet Angir om vedlegget er knyttet til skjemasett eller ikke
DestinationType Angir hvor vedlegget er tilgjengelig: Default/ShowToAll – tilgjengelig i portal og for sluttbrukersystem, PortalOnly – kun tilgjengelig fra portal, EndUserSystemOnly – kun tilgjengelig fra sluttbrukersystem

Correspondence.DeleteCorrespondence

Denne operasjonen kan benyttes av sluttbrukersystemer for å slette en aktiv melding i Altinn.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
reporteeElementID Unik identifikator for en melding i Altinn
Returverdi Beskrivelse
N/A Returnerer ingenting hvis alt er OK

Correspondence.SaveCorrespondenceConfirmation

Denne operasjonen kan benyttes av sluttbrukersystemer for å bekrefte en melding i Altinn.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
reporteeElementID Unik identifikator for en melding i Altinn
Returverdi Beskrivelse
N/A Returnerer ingenting hvis alt er OK

Correspondence.ArchiveCorrespondenceFromEndUserSystem

Denne operasjonen kan benyttes av sluttbrukersystemer for å arkivere en melding i Altinn.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
reporteeElementID Unik identifikator for en melding i Altinn
Returverdi Beskrivelse
Receipt Objekt av typen ReceiptBE med kvitteringsinformasjon for forsendelsen

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
ReceiptBE
ReceiptId Unik identifikator kvitteringen i Altinn. Benyttes for eksempel for senere uthenting av status/kvittering.
ReceiptText Tekst i kvitteringen
ReceiptHistory Når en kvittering oppdateres så vil den gamle kvitteringsteksten flyttes og legges til øverst i denne historikken,
LastChanged Dato og tidspunkt for når kvitteringen sist ble endret (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
ReceiptTypeName Angir hva kvittering gjelder. Mulige verdier: FormTask – Skjemasett innsending, Correspondence – Innlesning av meldinger, PINCODE – Bestilling av PIN-koder, Subscription – Innelsning av abonnementer, Outbound – Forsendelse sendt fra Altinn, PreFill – Innlesning av prefill, RegisterDLS – DLS registerdata, RegisterDSF – DSF registerdata, RegisterER – ER registerdata, RegisterDSFProperty, RegisterDSFStreet, RegisterDSFCountry, RegisterDSFUser, LookUp – Innsynstjeneste
ReceiptTemplate Angir malen (XML) som skal benyttes for kvittering
ReceiptStatusCode Status for forsendelse som kvitteringen gjelder: OK, UnExpectedError, ValidationFailed, Rejected
ParentReceiptId Dersom denne kvitteringen er en av flere kvitteringer for en forsendelse vil ParentReceiptId vise til ReceiptId som gjelder for hele forsendelsen (hovedkvittering).
References Liste med ReferenceBE-objekter for kvitteringen
SubReceipts Liste med tilhørende Receipt-objekter (dersom denne kvitteringen er en hovedkvittering)
ReferenceBE
ReferenceValue Selve referansen (verdien) satt på kvitteringen. Typisk forsendelsesreferansen
ReferenceTypeName Angir type referanse: ExternalShipmentReference-Referansen viser til en referanse satt av sluttbrukersystem for en forsendelse, EndUserSystemReference-Benyttes ikke, SendersReference-Referanse satt av avsender for del av en forsendelse, ParentReference-Referansen viser til et hovedskjema, WorkFlowReference-Arbeidsflytreferanse, BatchReference-Referanse til en forsendelse mottatt i eller sendt fra Altinn, OutboundShipmentReference-Referanse til en forsendelse sendt fra Altinn, ReceiversReference-Mottakers referanse hvis kvitteringen blir oppdatert av mottaker av en forsendelse, OwnerPartyReference-Referanse til eier av kvittering, fødselsnummer eller organisasjonsnummer, PartyReference-Referanse til aktør for kvittering, fødselsnummer eller organisasjonsnummer, ArchiveReference-Arkivreferanse

ReporteeElementList

Tjenesteoperasjon Kort beskrivelse
GetReporteeElementListV2 Henter en liste med elementer fra arbeidsliste og arkiv.
DeleteReporteeElement Benyttes for å slette et element i arbeidsliste i Altinn
GetFormSetElementsV2 Henter ut et spesifikt skjemasett basert på en gitt ID
GetCorrespondenceListForArchiveRef Henter ut arkivert melding basert på bl.a. arkiv referanse
GetCorrespondenceListForReportee Henter ut meldinger for en gitt avgiver

Se endepunkter for informasjon om endepunkter for tjenesteoperasjonene.

ReporteeElementList.DeleteReporteeElement

Denne operasjonen benyttes for å slette elementer i en avgivers arbeidsliste eller arkiv. GetReporteeReporteeElementList kalles gjerne i forkant av kall til denne tjenesten for å hente og identifisere et element og finne identifikator (reporteeElementCode) for det elementet man ønsker å slette.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
reporteeElementCode Unik identifikator for et element i Altinn. Denne er sammensatt av et prefiks som beskriver hvilken type elementet har og elementets retporteeElementID. ulige prefiks for element typer: Altinn 1, aktivt: A1E. Altinn 1, arkivert: A1A. Altinn 2, aktivt:A2E. Altinn 2, arkivert: A2A
Returverdi Beskrivelse
Result Angir om elementet ble slettet

ReporteeElementList.GetFormSetElementsV2

Henter ut et spesifikt skjemasett basert på en gitt ID. Operasjonen er versjonert, gjeldende versjon er V2.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
reporteeElementID Identifikator for skjemasett man ønsker å hente ut
languageID Språk id: Språk id: 1033-English, 1044-Bokmål, 1083-Samisk, 2068-Nynorsk
Returverdi Beskrivelse
FormSetElementList Liste med objekter av typen FormSetElementBEV2, som beskriver skjemaene i skjemasett man ønsker å hente ut.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
FormSetElementBEV2
IconFileName MIME-typen
ItemID
ItemName
ItemURL URL for elementet.
ItemType Angir type element: MainForm, SubForm, BinaryAttachment
ValidationStatusType Angir valideringsstatus for elementet: NotSet, Valid, NonValid, NotValidated, NotApplicable
CreatedByUserID Bruker id for bruker som har opprettet elementet
DestinationType Angir hvor vedlegget er tilgjengelig: Default/ShowToAll – tilgjengelig i portal og for sluttbrukersystem, PortalOnly – kun tilgjengelig fra portal, EndUserSystemOnly – kun tilgjengelig fra sluttbrukersystem
IsAddedAfterFormFillin Angir om vedlegget er lagt til etter utfylling
IsAssociatedToFormSet Angir om vedlegget er knyttet til skjemasett eller ikke – brukes for å slette vedlegg som er lastet opp men ikke lagt til skjemasettet.
IsSigningMandatory Angir om skjema krever signering eller ikke. Verdien her er kun gjeldende om signeringssteget sier at skjema selv bestemmer signering (IsSigningAllRequired satt til SET_PER_FORM)

ReporteeElementList.GetReporteeElementListV2

Henter en liste med elementer fra arbeidsliste og arkiv. Listen inneholder detaljer for ett element for en avgiver. Operasjonen er versjonert, gjeldende versjon er V2.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
Search Objekt av typen ExternalSearchBEV2 som inneholder søkekriterier for utvalget elementer man ønsker å hente ut.
languageID Språkkode på elementet som skal hentess ut. Språk id: 1033-English, 1044-Bokmål, 1083-Samisk, 2068-Nynorsk, Hvis ikke språk er spesifikt kan 0 angis som vil returnere standard språk for denne meldingen
Returverdi Beskrivelse
reporteeElementList En liste med ReporteeElementBEV2-objekter som inneholder detaljer for ett element for en avgiver

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
ExternalSearchBEV2
ToDate Startdato for perioden man ønsker å hente ut elementer for (yyyy-MM-dd).
FromDate Sluttdato for perioden man ønsker å hente ut elementer for (yyyy-MM-dd).
SearchName Navn på søk. Benyttes kun dersom dette er et lagret søk.
ToBeProcessed Boolsk verdi som, hvis satt til true, angir at man ønsker å filtrere på tjenester som er ufullstendige/ikke-komplett.
SearchString Fritekstsøk som kan brukes for å matche hele eller deler av tjenestenavnet på elementer man ønsker å hente ut.
ServiceCodeList Liste med tjenester (string) som man ønsker å filtrere på.
SentAndArchived Boolsk verdi som, hvis satt til true, angir at man ønsker å filtrere på tjenester som er sendt og arkivert.
ToBeProcessedByOthers Filter for å angi at man bare ønsker å se sine elementer som i øyeblikket er til behandling hos andre aktører
ServiceOwnerCode Tjenesteeier som man ønsker å filtrere utrekket på.
Reportee Fødselsnummer/organisasjonsnummer for avgiver som man ønsker å hente ut elementer for.
ArchiveReference Fritekstfelt hvor man kan angi hele eller deler av en arkivreferanse som man ønsker å filtrere på.
CaseID Begrenser søket mot bestemt samhandlingstjenesteinstans.
CollectionPages Benyttes for å begrense resultatet til samlesider (samhandlingstjeneste)
EDialogue Benyttes for å begrense resultatet til e-dialoger (samhandlingstjeneste)
ReporteeElementBEV2
AllowDelete En boolsk verdi som angir om bruker som hentet elementet fra arkiv har rettighet til å slette elementet.
AllowNewCopy Boolsk verdi som sier om man kan opprette kopi av elementet
Altinn1ArchiveUnitId Unik identifikator for elementet i arkivet dersom dette er et element som er arkivert i Altinn I. Behøver ikke settes.
Altinn1FormCode Angir skjema id i AltinnI. Behøver ikke settes
Altinn1FormId Angir skjema versjon AltinnI. Behøver ikke settes
Altinn1FormInstanceID Angir element id i AltinnI. Behøver ikke settes.
Altinn1FormORNo Angir OR-id i AltinnI. Behøver ikke settes.
Altinn1ParticipantID Angir unik id for tilhørende AltinnI bruker. Behøver ikke settes.
Altinn1ReferenceType Angir referansetype satt i AltinnI. Behøver ikke settes.
Altinn1WorkflowProcessId Arbeidsflytreferanse for elementet dersom elementet er arkivert i AltinnI. Behøver ikke settes.
ArchiveId Unik identifikator for elementet i arkiv. ReporteeElementId, ArchiveId eller Altinn1ArchiveUnitId må settes, men bare en av gangen.
ArchiveReference Unik arkivreferanse som vises for elementet på avgivers hovedside.
CaseID Eventuelt referanse til samhandlingstjeneste elementet er knyttet opp mot
CorrespondenceStatus Angir status for elementet (dersom elementet er av type meldingstjeneste). Mulige statuser er: Created - Meldingen er opprettet, Read - Meldingen er lest, Replied - Sluttbruker har svart på meldingen, ChangedByGovAgency - Tjenesteeier har gjort endringer på meldingen, ChangedByUser -Sluttbruker har gjort endringer på meldingen, Confirmed - Meldingen er bekreftet, DeletedByUser -Meldingen er slettet av sluttbruker, DeletedByAltinn - Altinn har slettet meldingen (for eksempel ved sanering), Archived - Meldingen er arkivert
DueDate Frist på elementet. Ikke satt for elementer i arkiv.
EndUserSystemID Id som benyttes for å hente navn på sluttbrukersystem
ExternalServiceCode Tjenestekode for elementet, for eksempel ”PSA”
IsCaseArchived Angir om samhandlingstjenesten er arkivert.
IsMatched Intern parameter.
LastChangedBy Navn på bruker/sluttbrukersystem eller tjenesteeier som sist endret elementet.
LastChangedByID Unik identifikator for bruker/sluttbrukersystem eller tjenesteeier som sist endret elementet.
LastChangedDate Dato for når elementet sist ble endret (yyyy-MM-dd).
LastChangeType Type endring som ble gjort sist elementet ble endret: Sent, Saved, Archived
Notice Eventuell merknad på elementet tilhørende en samhandlingstjeneste.
ParentCaseName Eventuelt navn på samhandlingstjenesten elementet er knyttet mot
ReporteeElementCode Angir element id hvor forkortelse for element typen er lagt til som prefiks. Mulige prefiks for element typer er: aktivt - A2E, arkivert - A2A
ReporteeElementId Unik identifikator for elementet.
ReporteeElementOwner Unik identifikator for avgiver som elementet tilhører.
ReporteeElementType Type element: Correspondence - meldingstjeneste, FormTask - innsendingstjeneste, Collaboration -samhandlingstjeneste, LookUp - innsynstjeneste
ReporteeName Navn på avgiver som vises for elementet i avgivers hovedside.
RoleRequirement Rollekrav for å utføre neste steg i arbeidsflyt. Ikke satt for elementer i arkiv.
RoleRequirementAltinn1Element Rollekrav for å utføre neste steg i arbeidsflyt dersom elementet er instansiert i AltinnI. Ikke satt for elementer i arkiv. Behøver ikke settes for AltinnII elementer.
SEReporteeElementID Unik identifikator for elementet brukt før det arkiveres.
ServiceEditionVersion Angir versjon på tjenesten.
ServiceOwner Angir tjenesteeier som tilbyr tjenesten som elementet tilhører.
ServiceOwnerCode Tjenesteeierkode brukt for å angi tjenesteeier navn
ServiceOwnerDescription Tjenesteeiers navn.
Status Status for elementet: NotOpenedNoConfirmationReq, NotOpenedConfirmationReq, OpenedNoConfirmedReq, OpenedNotConfirmed, Confirmed, FillIn, SignIn, Archive, SendIn, Active, Finished
Statusname Navn på status (med språkstøtte).
TaskStatus Angir status for elementet (dersom elementet er av type innsendingstjeneste). Elementet kan ha en av følgende statuser: FormFilling - Innsendingstjenesten er under utfylling, Signing - Innsendingstjenesten er klar for signering, SendIn - Innsendingstjenesten er klar for innsending, ParallelSigning - Innsendingstjenesten er til brukerstyrt signering, Archive - nnsendingstjenesten er arkivert
Title Tittel på elementet som vises i avgivers hovedside

ReporteeElementList.GetCorrespondenceListForArchiveRef

Henter ut arkiverte melding(er) basert på arkiv ID.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
reportee Fødselsnummer eller organisasjonsnummer for avgiver
archiveReference Arkivreferanse i Altinn
fromDate Hvis satt, må alle returnerte elementer ha dato større enn denne
toDate Hvis satt, må alle returnerte elementer ha dato mindre enn denne
languageID Filtrerer på språk: 1033-English, 1044-Bokmål, 1083-Samisk, 2068-Nynorsk
Returverdi Beskrivelse
reporteeElementList En liste med ReporteeElementBE-objekter som inneholder detaljer for ett element for en avgiver.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
ReporteeElementBE
AllowDelete En boolsk verdi som angir om bruker som hentet elementet fra arkiv har rettighet til å slette elementet.
AllowNewCopy Boolsk verdi som sier om man kan opprette kopi av elementet.
Altinn1ArchiveUnitId Unik identifikator for elementet i arkivet dersom dette er et element som er arkivert i Altinn I. Behøver ikke settes.
Altinn1FormCode Angir skjema id i AltinnI. Behøver ikke settes
Altinn1FormId Angir skjema versjon AltinnI. Behøver ikke settes
Altinn1FormInstanceID Angir element id i AltinnI. Behøver ikke settes.
Altinn1FormORNo Angir OR-id i AltinnI. Behøver ikke settes.
Altinn1ParticipantID Angir unik id for tilhørende AltinnI bruker. Behøver ikke settes.
Altinn1ReferenceType Angir referansetype satt i AltinnI. Behøver ikke settes.
Altinn1WorkflowProcessId Arbeidsflytreferanse for elementet dersom elementet er arkivert i AltinnI. Behøver ikke settes.
ArchiveId Unik identifikator for elementet i arkiv. ReporteeElementId, ArchiveId eller Altinn1ArchiveUnitId må settes, men bare en av gangen
ArchiveReference Unik arkivreferanse som vises for elementet på avgivers hovedside.
CorrespondenceStatus Angir status for elementet (dersom elementet er av type meldingstjeneste). Mulige statuser er: Created - Meldingen er opprettet, Read - Meldingen er lest, Replied - Sluttbruker har svart på meldingen, ChangedByGovAgency - Tjenesteeier har gjort endringer på meldingen, ChangedByUser - Sluttbruker har gjort endringer på meldingen, Confirmed - Meldingen er bekreftet, DeletedByUser -Meldingen er slettet av sluttbruker, DeletedByAltinn - Altinn har slettet meldingen (for eksempel ved sanering)
DueDate Frist på elementet. Ikke satt for elementer i arkiv
EndUserSystemID Id som benyttes for å hente navn på sluttbrukersystem
ExternalServiceCode Tjenestekode for elementet, for eksempel ”PSA”
LastChangedBy Navn på bruker/sluttbrukersystem eller tjenesteeier som sist endret elementet.
LastChangedByID Unik identifikator for bruker/sluttbrukersystem eller tjenesteeier som sist endret elementet.
LastChangedDate Dato for når elementet sist ble endret (yyyy-MM-dd).
LastChangeType Type endring som ble gjort sist elementet ble endret: Sent, Saved, Archived
ReporteeElementCode Angir element id hvor forkortelse for element typen er lagt til som prefiks. Mulige prefiks for element typer er: aktivt - A2E, arkivert - A2A
ReporteeElementId Unik identifikator for elementet.
ReporteeElementOwner Unik identifikator for avgiver som elementet tilhører.
ReporteeElementType Type element: Correspondence - meldingstjeneste, FormTask - innsendingstjeneste
ReporteeName Navn på avgiver som vises for elementet i avgivers hovedside.
RoleRequirement Rollekrav for å utføre neste steg i arbeidsflyt. Ikke satt for elementer i arkiv.
RoleRequirementAltinn1Element Rollekrav for å utføre neste steg i arbeidsflyt dersom elementet er instansiert i AltinnI. Ikke satt for elementer i arkiv. Behøver ikke settes for AltinnII elementer.
ServiceOwner Angir tjenesteeier som tilbyr tjenesten som elementet tilhører.
ServiceOwnerCode Tjenesteeierkode brukt for å angi tjenesteeier navn
Status Status for elementet: NotOpenedNoConfirmationReq, NotOpenedConfirmationReq, OpenedNoConfirmedReq, OpenedNotConfirmed, Confirmed, FillIn, SignIn, Archive, SendIn
Statusname Navn på status (med språkstøtte)
TaskStatus Angir status for elementet (dersom elementet er av type innsendingstjeneste). Elementet kan ha en av følgende statuser: FormFilling - Innsendingstjenesten er under utfylling, Signing - Innsendingstjenesten er klar for signering, SendIn - Innsendingstjenesten er klar for innsending
Title Tittel på elementet som vises i avgivers hovedside.

ReporteeElementList.GetCorrespondenceListForReportee

Henter ut meldinger for en avgiver.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
reportee Fødselsnummer eller organisasjonsnummer for avgiver
fromDate Hvis satt, må alle returnerte elementer ha dato større enn denne
toDate Hvis satt, må alle returnerte elementer ha dato mindre enn denne
languageID Filtrerer på språk: 1033-English, 1044-Bokmål, 1083-Samisk, 2068-Nynorsk
Returverdi Beskrivelse
reporteeElementList En liste med ReporteeElementBE-objekter som inneholder detaljer for ett element for en avgiver.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen

Property Beskrivelse
ReporteeElementBE
AllowDelete En boolsk verdi som angir om bruker som hentet elementet fra arkiv har rettighet til å slette elementet.
AllowNewCopy Boolsk verdi som sier om man kan opprette kopi av elementet.
Altinn1ArchiveUnitId Unik identifikator for elementet i arkivet dersom dette er et element som er arkivert i Altinn I. Behøver ikke settes.
Altinn1FormCode Angir skjema id i AltinnI. Behøver ikke settes
Altinn1FormId Angir skjema versjon AltinnI. Behøver ikke settes
Altinn1FormInstanceID Angir element id i AltinnI. Behøver ikke settes.
Altinn1FormORNo Angir OR-id i AltinnI. Behøver ikke settes.
Altinn1ParticipantID Angir unik id for tilhørende AltinnI bruker. Behøver ikke settes.
Altinn1ReferenceType Angir referansetype satt i AltinnI. Behøver ikke settes.
Altinn1WorkflowProcessId Arbeidsflytreferanse for elementet dersom elementet er arkivert i AltinnI. Behøver ikke settes.
ArchiveId Unik identifikator for elementet i arkiv
ArchiveReference Unik arkivreferanse som vises for elementet på avgivers hovedside
CorrespondenceStatus Angir status for elementet (dersom elementet er av type meldingstjeneste). Mulige statuser er: Created - Meldingen er opprettet, Read - Meldingen er lest, Replied - Sluttbruker har svart på meldingen, ChangedByGovAgency - Tjenesteeier har gjort endringer på meldingen, ChangedByUser -Sluttbruker har gjort endringer på meldingen, Confirmed - Meldingen er bekreftet, DeletedByUser - Meldingen er slettet av sluttbruker, DeletedByAltinn - Altinn har slettet meldingen (for eksempel ved sanering)
DueDate Frist på elementet. Ikke satt for elementer i arkiv
EndUserSystemID Id som benyttes for å hente navn på sluttbrukersystem
ExternalServiceCode Tjenestekode for elementet, for eksempel ”PSA”
LastChangedBy Navn på bruker/sluttbrukersystem eller tjenesteeier som sist endret elementet
LastChangedByID Unik identifikator for bruker/sluttbrukersystem eller tjenesteeier som sist endret elementet
LastChangedDate Dato for når elementet sist ble endret (yyyy-MM-dd).
LastChangeType Type endring som ble gjort sist elementet ble endret: Sent, Saved, Archived
ReporteeElementCode Angir element id hvor forkortelse for element typen er lagt til som prefiks. Mulige prefiks for element typer er: aktivt - A2E, arkivert - A2A
ReporteeElementId Unik identifikator for elementet.
ReporteeElementOwner Unik identifikator for avgiver som elementet tilhører
ReporteeElementType Type element: Correspondence - meldingstjeneste, FormTask - innsendingstjeneste
ReporteeName Navn på avgiver som vises for elementet i avgivers hovedside
RoleRequirement Rollekrav for å utføre neste steg i arbeidsflyt. Ikke satt for elementer i arkiv.
RoleRequirementAltinn1Element Rollekrav for å utføre neste steg i arbeidsflyt dersom elementet er instansiert i AltinnI. Ikke satt for elementer i arkiv. Behøver ikke settes for AltinnII elementer.
ServiceOwner Angir tjenesteeier som tilbyr tjenesten som elementet tilhører
ServiceOwnerCode Tjenesteeierkode brukt for å angi tjenesteeier navn
Status Status for elementet: NotOpenedNoConfirmationReq, NotOpenedConfirmationReq, OpenedNoConfirmedReq, OpenedNotConfirmed, Confirmed, FillIn, SignIn, Archive, SendIn
Statusname Navn på status (med språkstøtte).
TaskStatus Angir status for elementet (dersom elementet er av type innsendingstjeneste). Elementet kan ha en av følgende statuser: FormFilling, - Innsendingstjenesten er under utfylling, Signing -Innsendingstjenesten er klar for signering, SendIn -Innsendingstjenesten er klar for innsending
Title Tittel på elementet som vises i avgivers hovedside.

ServiceMetadata

Tjenesteoperasjon Kort beskrivelse
GetAvailableServices Henter en liste med gyldige tjenester i Altinn
GetFormTaskSchemaDefinitions Henter spesifikasjoner (.xsd) for alle skjemaer i en gitt innsendingstjeneste

Se endepunkter for informasjon om endepunkter for tjenesteoperasjonene.

ServiceMetadata.GetAvailableServicesV2

Denne operasjonen returnerer en liste med gyldige tjenester i Altinn. Operasjonen er versjonert, og finnes i både V2 og V3 versjon som tilbyt noe ulik funksjonalitet.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
languageID Språk kode for å filtrere tjenester. Hvis 0 angis blir verdien satt til standard språkvalg. Språkkoder: 1033-English, 1044-Bokmål, 1083-Samisk, 2068-Nynorsk
Returverdi Beskrivelse
availableServiceList Liste med AvailableServiceBEV2-objekter som inneholder detaljer for en gyldig innsendingstjeneste.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
AvailableServiceBEV2
ServiceOwnerCode Kode for tjenesteeier som tilbyr denne tjenesten
ServiceOwnerName Navn på tjenesteeier som tilbyr tjenesten
ServiceName Navn på tjenesten
ExternalServiceCode Angir kode for tjenesten, for eksempel ”PSA”
ExternalServiceEditionCode Angir utgave av tjenesten, for eksempel ”2009”
ServiceEditionVersionName Angir versjon på tjenesten
ServiceEditionVersionId Angir identifikator for versjonen av tjenesten
ValidFrom Startdato for tidsrommet som tjenesten er gyldig i (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
ValidTo Sluttdato for tidsrommet som tjenesten er gyldig i (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
BuildPackageVersion Et unikt versjonsnummer internt i Altinn
IsMatched Intern parameter
ServiceType Angir type tjeneste: Correspondence – meldingstjeneste, Reporting – innsendingstjeneste, Collaboration – samhandlingstjeneste, Lookup –Iinnsynstjeneste

ServiceMetadata.GetAvailableServicesV3

Denne operasjonen returnerer en liste med gyldige tjenester i Altinn, filtrert på søkeparameterene som blir sendt inn. Operasjonen er versjonert, siste versjon er V3.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Property Beskrivelse
AvailableServiceBEV2
ServiceOwnerCode Kode for tjenesteeier som tilbyr denne tjenesten.
ServiceOwnerName Navn på tjenesteeier som tilbyr tjenesten.
ServiceName Navn på tjenesten.
ExternalServiceCode Angir kode for tjenesten, for eksempel ”PSA”.
ExternalServiceEditionCode Angir utgave av tjenesten, for eksempel ”2009”.
ServiceEditionVersionName Angir versjon på tjenesten.
ServiceEditionVersionId Angir identifikator for versjonen av tjenesten.
ValidFrom Startdato for tidsrommet som tjenesten er gyldig i (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
ValidTo Sluttdato for tidsrommet som tjenesten er gyldig i (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
BuildPackageVersion Et unikt versjonsnummer internt i Altinn
IsMatched Intern parameter.
ServiceType Angir type tjeneste: Correspondence – meldingstjeneste, Reporting – innsendingstjeneste, Collaboration – samhandlingstjeneste, Lookup – innsynstjeneste

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
ServicesSearchExternalBE
ServiceType Angir type tjeneste: Correspondence – meldingstjeneste, Reporting – innsendingstjeneste, Collaboration – samhandlingstjeneste, Lookup – innsynstjeneste
ServiceOwnerCode Kode for tjenesteeier som tilbyr denne tjenesten.
ExternalServiceCode Angir kode for tjenesten, for eksempel ”PSA”.
ExternalServiceEditionCode Angir utgave av tjenesten, for eksempel ”2009”.
AvailableServiceBEV3
ServiceOwnerCode Kode for tjenesteeier som tilbyr denne tjenesten.
ServiceOwnerName Navn på tjenesteeier som tilbyr tjenesten.
ServiceName Navn på tjenesten.
ExternalServiceCode Angir kode for tjenesten, for eksempel ”PSA”.
ExternalServiceEditionCode Angir utgave av tjenesten, for eksempel ”2009”.
ServiceEditionVersionName Angir versjon på tjenesten.
ServiceEditionVersionId Angir identifikator for versjonen av tjenesten.
ValidFrom Startdato for tidsrommet som tjenesten er gyldig i (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
ValidTo Sluttdato for tidsrommet som tjenesten er gyldig i (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
BuildPackageVersion Et unikt versjonsnummer internt i Altinn
IsMatched Intern parameter.
ServiceType Angir type tjeneste: Correspondence – meldingstjeneste, Reporting – innsendingstjeneste, Collaboration – samhandlingstjeneste, Lookup – innsynstjeneste
AttachmentRuleTypeBEList Liste som angir hvilke vedleggstyper som er knyttet til tjenesten
AttachmentRuleTypeBE
AttachmentTypeName Unikt navn for vedleggstypen, benyttes for å spesifisere vedleggstype når vedlegg sendes inn.
AttachmentTypeNameLanguage Visningsnavn for vedleggstypen basert på angitt språk.
MinAttachmentCount Minimum antall vedlegg av denne typen som må være med for å etterfølge kravene for vedleggstypen.
MaxAttachmentCount Maksimum antall vedlegg av denne typen som må være med for å etterfølge kravene for vedleggstypen.
MaxFileSize Maksimum tillatt filstørrelse for vedleggstypen.
AllowedFileTypes Kommaseparert liste over tillatte filtypeendelser for vedleggstypen.
IsXSDValidationRequired Verdi som angir om XSD validering av vedlegg vil bli gjort for denne vedleggstypen. XSD kan mottas fra tjenesteeier.

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
30013 Angitt ExternalServiceCode er på ugyldig format
30005 Angitt ServiceOwnerCode er på ugyldig format
40039 Når ExternalServiceEditionCode er angitt må også ExternalServiceCode angis

ServiceMetadata.GetFormTaskSchemaDefinitions

Denne operasjonen returnerer spesifikasjoner (.xsd) for alle skjemaer i en gitt innsendingstjeneste.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
externalServiceCode Angir tjenestekode på innsendingstjenesten man ønsker å hente spesifikasjoner for
externalServiceEditionCode Angir tjenesteutgavekode for innsendingstjeneste
Returverdi Beskrivelse
logicalFormSchemaDefinitionList Liste med LogicalFormSchemaDefinitionBE-objekter som inneholder meldingsspesifikasjon for et gitt skjema

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
LogicalFormSchemaDefinitionBE
LogicalFormID Unik identifikator for et gitt skjema i Altinn
DataFormatXsd Meldingsspesifikasjon for skjemaet
DataFormatProviderTypeID
DataFormatID Den unike id for et spesifikt skjema, dette er typisk gitt av metadata leverandør
DataFormatVersion Versjonen av en gitt DataFormatID, som sammen med den gir et unikt skjema (spesifikasjon)

Workflow

Tjenesteoperasjon Kort beskrivelse
DoSendingInAction Setter arbeidsflyt til neste steg i forhold til et skjemasett hvis skjema utfylling er ferdig og dette skjema ikke har definert noen signeringssteg.
DoSigning Utfører signering hvis en skjemasett lå klart til signering
GetAvailableActionsV2 Returnerer hvilken handling som er mulig å utføre for en gitt innsendingstjeneste i Altinn
GetNextWorkflowStateTypeInProcessFlowV2 Denne operasjonen returnerer neste steg (steget etter gjeldende steg) i arbeidsflyt for en gitt innsendingstjeneste
GetProcessDetailsV2 Denne operasjonen returnerer alle steg i arbeidsflyten for en gitt innsendingstjeneste; både steg som allerede er utført og steg som skal utføres
GetSigningText Henter ut signeringsteksten for et element i Altinn
SetBackToFormFilling Kan kalles fra et sluttbrukersystem for å sette en innsendingstjeneste i Altinn tilbake til utfyllingssteg
PrepareUserControlledSigningBasic Benyttes til å sette opp det brukerstyrte signeringssteget
GetProcessStepIDForParallelSigningBasic Henter stegnummeret for det brukerstyrte signeringssteget

Se endepunkter for informasjon om endepunkter for tjenesteoperasjonene.

Workflow.DoSendingInAction

DoSendingInAction kan kalles fra et sluttbrukersystem for å sende inn en innsendingstjeneste (uten signeringssteg) som allerede ligger ferdig utfylt i Altinn.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
reporteeElementID Angir element i Altinn som skal sendes inn
Returverdi Beskrivelse
N/A

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
60035 Man har prøvd å arkivere et ReporteeElement som allerede er arkivert
60037 Man har prøvd å sende inn et ReporteeElement som ikke har blitt validert, da element ikke er i en completed state

Workflow.DoSigning

DoSigning kan kalles fra et sluttbrukersystem for å signere en innsendingstjeneste som ligger klart til signering i Altinn. Dersom dette er siste signeringssteg vil tjenesten også sendes inn.

Listen med FormID og AttachmentID som skal signeres kan hentes av sluttbrukersystemet ved å gjøre et kall til ReporteeElementList.GetFormSetElementsV2 i ReporteeElementList endepunktet.

ReporteeElementListExternalBasic.GetFormSetElementsBasicV2[reporteeElementID] returnerer:

*Når Vedlegg:*
&lt;b:ItemID&gt;184863&lt;/b:ItemID&gt;
&lt;b:ItemName&gt;Chrysanthemum.jpg&lt;/b:ItemName&gt;
&lt;b:ItemType&gt;BinaryAttachment&lt;/b:ItemType&gt;
*For HovedSkjema:*
&lt;b:ItemID&gt;109813&lt;/b:ItemID&gt;
&lt;b:ItemName&gt;RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap
2012&lt;/b:ItemName&gt;
&lt;b:ItemType&gt;MainForm&lt;/b:ItemType&gt;
&lt;b:ItemURL&gt;PrintPDF.aspx?FormId=109813&lt;/b:ItemURL&gt;
*Når Underskjema:*
&lt;b:ItemID&gt;109814&lt;/b:ItemID&gt;
&lt;b:ItemName&gt;RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og
inntekt i deltakerliknet selskap 2012&lt;/b:ItemName&gt;
&lt;b:ItemType&gt;SubForm&lt;/b:ItemType&gt;
&lt;b:ItemURL&gt;PrintPDF.aspx?FormId=109814&lt;/b:ItemURL&gt;
&lt;b:ValidationStatusType&gt;Valid&lt;/b:ValidationStatusType&gt;
Parameterer ItemID gir korrelert verdi som skal benyttes i
WorkflowServiceExternalBasic.DoSigningBasic for å utføre signering av
valgte skjema/vedlegg:
&lt;ns:selectedForms&gt;
&lt;arr:int&gt;\[ItemID fra WS GetFormSetElementsBasicV2
\]&lt;/arr:int&gt;
…
&lt;/ns:selectedForms&gt;
…
&lt;ns:selectedAttachments&gt;
&lt;arr:int&gt;184863&lt;/arr:int&gt;
&lt;arr:int&gt;184864&lt;/arr:int&gt;
…
&lt;/ns:selectedAttachments&gt;

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
reporteeElementID Angir element i Altinn som skal signeres
selectedForms Angir en liste med FormIDs for skjemaer som skal signeres
selectedAttachments Angir en liste med AttachmentIDs for vedlegg som skal signeres (kan hentes ut vha ItemID i operasjonen GetFormSetElementsV2 når ItemType er satt til BinaryAttachment).
signatureText Signeringstekst
endUserSystemLoginDateTime Dato og tidspunkt for når bruker logget inn i sluttbrukersystem (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
endUserSystemSignatureDateTime ato og tidspunkt for når signeringen i sluttbrukersystemet ble gjort (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
endUserSystemVersion Versjonsnummer for sluttbrukersystemet
endUserSystemUserId Identifikator for bruker som var logget på sluttbrukersystemet og gjennomførte signeringen
enduserSystemReference Referanse til signaturen som ble utført i sluttbrukersystemet (satt av sluttbrukersystem, bør være unik)
endUserSystemSignatureLogId Unik id i sluttbrukersystemet for logginnslag for signeringen
Returverdi Beskrivelse
N/A

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
14 Dette er en generell autoriserings feil, og vil forekomme i et par situasjoner; a. Man prøver å signere et ReporteeElement som man ikke har tilgang til. b. Man prøver å signere et ReporteeElement som står i feil status. (For eksempel Utfylling.)
60035 Man har prøvd å signere og arkivere et ReporteeElement som allerede er arkivert.
60036 Denne brukeren har allerede signert dette ReporteeElementet.

Workflow.GetAvailableActionsV2

Denne operasjonen returnerer hvilken handling som er mulig å utføre for en gitt innsendingstjeneste i Altinn. Dette er basert på hvilket steg i arbeidsflyten tjenesten befinner seg på, samt hvilke rettigheter bruker i sluttbrukersystemet har. Operasjonen er versjonert, gjeldende versjon er V2.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
reporteeElementID Angir element i Altinn
Returverdi Beskrivelse
userCurrentAction UserCurrentActionV2-objektet vil inneholde en av seks mulige handlinger: NoAction, Sign, FormFilling, SendIn, SignAndSendIn, DoSignDelegation, Delegering for brukerstyrt signering

Workflow.GetNextWorkflowStateTypeInProcessFlowV2

Denne operasjonen returnerer neste steg (steget etter gjeldende steg) i arbeidsflyt for en gitt innsendingstjeneste. Operasjonen er versjonert, gjeldende versjon er V2.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
reporteeElementID Angir element i Altinn.
Returverdi Beskrivelse
userCurrentAction UserCurrentActionV2-objektet vil inneholde en av seks mulige handlinger: NoAction, Sign, FormFilling, SendIn, SignAndSendIn, DoSignDelegation, Delegering for brukerstyrt signering

Workflow.GetProcessDetailsV2

Denne operasjonen returnerer alle steg i arbeidsflyten for en gitt innsendingstjeneste; både steg som allerede er utført og steg som skal utføres. Operasjonen er versjonert, gjeldende versjon er V2.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
reporteeElementID Angir element i Altinn
Returverdi Beskrivelse
processDetailsList En liste med ProcessDetailsBEV2-objekter, som inneholder detaljer for alle steg for gitte innsendingstjeneste

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
ProcessDetailsBEV2
SequenceNumber Sekvensnummer i arbeidsflyt for gjeldende steg
ProcessStepId Unik identifikator for steget
ActivityTypeId Angir type steg: FormFilling, Signing, SendIn
UserId Identifikator for bruker som har gjennomført steget (dersom steget er gjennomført av bruker)
ServiceOwnerId Identifikator for tjenesteeier som har gjennomført steget (dersom steget er gjennomført av tjenesteeier).
EndUserSystemID Identifikator for sluttbrukersystem som har gjennomført steget (dersom steget er gjennomført av sluttbrukersystem).
ReporteeId Identifikator for avgiver for tjenesten
ReporteeName Navn på avgiver
CreatedDateTime Dato og tidspunkt for når tjenesten kom til gjeldende steg (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
IsCurrentStep Angir om dette steget er gjeldende steg i arbeidsflyt for innsendingstjeneste
LastModifiedDate Dato og tidspunkt for når det sist ble gjort endringer på tjenesten for dette steget (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
IsOptionalSigningStep Angir om signering er valgfritt for prosessen
IsOptionalSigningStepIndicator Angir om signering er valgfritt for steget
ParallelSigningSeqNumber Angir stegnummeret et eventuelt brukerstyrt signeringssteg har i arbeidsflyten for tjenesten

Workflow.GetProcessDetailsBasicV3

Denne operasjonen returnerer alle steg i arbeidsflyten for en gitt innsendingstjeneste; både steg som allerede er utført og steg som skal utføres. Operasjonen er versjonert, gjeldende versjon er V2.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
reporteeElementID Angir element i Altinn
Returverdi Beskrivelse
processDetailsList En liste med ProcessDetailsBEV3-objekter, som inneholder detaljer for alle steg for gitte innsendingstjeneste

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
ProcessDetailsBEV2
SequenceNumber Sekvensnummer i arbeidsflyt for gjeldende steg
ProcessStepId Unik identifikator for steget.
ActivityTypeId Angir type steg: FormFilling, Signing, SendIn, Deleted
UserId Identifikator for bruker som har gjennomført steget (dersom steget er gjennomført av bruker).
ServiceOwnerId Identifikator for tjenesteeier som har gjennomført steget (dersom steget er gjennomført av tjenesteeier).
EndUserSystemID Identifikator for sluttbrukersystem som har gjennomført steget (dersom steget er gjennomført av sluttbrukersystem).
ReporteeId Identifikator for avgiver for tjenesten.
ReporteeName Navn på avgiver.
CreatedDateTime Dato og tidspunkt for når tjenesten kom til gjeldende steg (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
IsCurrentStep Angir om dette steget er gjeldende steg i arbeidsflyt for innsendingstjeneste.
LastModifiedDate Dato og tidspunkt for når det sist ble gjort endringer på tjenesten for dette steget (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
IsOptionalSigningStep Angir om signering er valgfritt for prosessen
IsOptionalSigningStepIndicator Angir om signering er valgfritt for steget
ParallelSigningSeqNumber Angir stegnummeret et eventuelt brukerstyrt signeringssteg har i arbeidsflyten for tjenesten.

Workflow.GetSigningText

Denne operasjonen henter ut signeringsteksten for et element i Altinn. Språkkoden angir hvilket språk man ønsker teksten på. Dersom valgt språk ikke støttes for denne tjenesten vil teksten returneres på default språk.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
externalServiceCode Tjenestekode (for eksempel ”PSA”) for tjenesten som skjemasettet tilhører. Settes bare hvis reporteeElementID er ukjent.
externalServiceEditionCode Tjenesteutgavekode (for eksempel ”2009”) for tjenesten som skjemasettet tilhører. Settes sammen med externalServiceCode.
reporteeElementID Angir element i Altinn. Settes ikke hvis externalServiceCode/ externalServiceEditionCode er satt.
languageID Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: 1033-English, 1044-Bokmål, 1083-Samisk, 2068-Nynorsk
Returverdi Beskrivelse
tekst Signeringstekst

Workflow.SetBackToFormFilling

Denne operasjonen kan kalles fra et sluttbrukersystem for å sette en innsendingstjeneste i Altinn tilbake til utfyllingssteg.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
reporteeElementID Angir element i Altinn
Returverdi Beskrivelse
N/A

Workflow.PrepareUserControlledSigning

Denne operasjonen benyttes for å forberede det brukerstyrte signeringssteget for en innsendingstjeneste.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
reporteeElementID Angir elementet i Altinn
delegatedUserBEList Liste med DelegatedUserBE som angir hvilke brukere som kan signere det brukerstyrte signeringssteget
parallelSigningStepLocked Angir om det brukerstyrte steget skal være låst eller ei, kan kun brukes av ”Trusted partner”
userDefinedNumberOfSignaturesRequired Angir antallet signaturer som kreves for det brukerstyrte signeringssteget
Returverdi Beskrivelse
N/A N/A

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
DelegatedUserBE
SSN Fødselsnummer for bruker som skal signere.
Name Og etternavn til bruker som skal signere.
NumberOfSignaturesAllowed Antall signaturer denne kan gjøre.

Workflow.GetProcessStepIDForParallelSigning

Denne operasjonen benyttes for å hente prosess steg ID for det brukerstyrte signeringssteget.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
reporteeElementID Angir elementet i Altinn
Returverdi Beskrivelse
Id ID til det brukerstyrte signeringssteget, returneres 0 betyr det at valgt element ikke har et brukerstyrt signeringssteg

Workflow.GetSigningSummaryHTML

Operasjon innført av webSA for å kunne understøtte samme funksjonaliteten som man har i Altinn I, med visning av kvitteringssammendrag på signeringssiden/signeringssteget, og ikke bare på kvitteringssiden etter arkivering.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
reporteeElementID Angir elementet i Altinn
Returverdi Beskrivelse
GetSigningSummaryHTMLBasicResult Returnerer kvitteringssammendrag for en innsendingstjeneste tilsvarende som i portal

PrefillEUSExternal

Tjenesteoperasjon Kort beskrivelse
GetPrefillData Henter preutfyllingsdata for angitt avgiver og tjenesteutgave, og returnerer preutfyllingsdata

Se endepunkter for informasjon om endepunkter for tjenesteoperasjonene.

PrefillEUSExternal.GetPrefillData

Denne operasjonen kan kalles fra et sluttbrukersystem for å hente preutfyllingsdata for en gitt avgiver og tjenesteutgave.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
ReporteeNumber Fødselsnummer eller organisasjonsnummer det skal hentes ut prefill for
ExternalServiceCode Tjenestekode for tjenesten som skjemasettet tilhører
ExternalServiceEditionCode Tjenesteutgavekode for tjenesten som skjemasettet tilhører
Returverdi Beskrivelse
preFillData Objekt av typen PreFillDataBE, som inneholder status på hvorvidt preutfyllingsdata ble funnet eller ikke, samt en liste med objekter av typen PreFillFormFieldDataBE, som inneholder selve preutfyllingsdataene og andre metadata.

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
PreFillDataBE
Status Status som angir om preutfyllingsdata ble funnet eller ikke. Mulige statuser er: INVALIDINPUT - Input er ikke valid, PREFILLDATAFOUND - Preutfyllingsdata ble funnet og returnert, PREFILLDATANOTFOUND - Ingen gyldige preutfyllingsdata ble funnet
PreFillFormTaskBEList Liste med objekter av typen PrefillFormTaskBE
PrefillFormTaskBE
ExternalServiceCode Angir den unike tjenestekoden dataene gjelder
ExternalServiceEditionCode Angir tjenesteutgavekode dataene gjelder
ExternalShipmentReference Unik referanse som settes av tjenesteeier for å identifisere forsendelsen
IdentityFieldHashCode Settes ikke av tjenesteeier. Brukes internt i Altinn
PreFillAttachments Liste (PrefillAttachmentBE-objekter) som inneholder binære vedlegg for oppgavesettet
PreFillForms Liste (PrefillFormBE-objekter) som inneholder preutfylte skjema og metadata for et oppgavesett, ett skjema per objekt
PreFillIdentityFields Liste (PrefillIdentityFieldBE-objekter) som inneholder identifiserende felter for det preutfylte oppgavesettet
PrefillNotifications Liste (NotificationBE-objekter) med varsler for det preutfylte oppgavesettet
ReceiversReference Referanse som settes av Altinn
Reportee Fødselsnummer eller organisasjonsnummer som identifiserer hvem dataene gjelder
SendersReference Referanse på preutfylt skjemasett som settes av tjenesteeier
ServiceOwnerCode Kode som unikt representerer kildesystem, f.eks. ”ABC-123”. Format: XXX_YYYY. De tre første bokstavene er påkrevd og representerer tjenesteeier. De etter understreken representerer avdeling/system, og er valgfritt hvis det ikke finnes flere avdelinger/systemer innenfor samme tjenesteeier.
ValidFromDate Angir fra når preutfyllingsdata er gyldig (yyyy-MM-dd)
ValidToDate Angir til når preutfyllingsdata er gyldig (yyyy-MM-dd)
PrefillAttachmentBE
AttachmentData Data for det binære vedlegget.
AttachmentName Dette er navnet på vedlegget, som det vises i portalen.
AttachmentType MIME-typen for vedlegget
FileName Navn på fil for det binære vedlegget. Filavnet kan ikke inneholde tegn som “:” og “".
SendersReference Referanse for vedlegget. Settes av tjenesteeier
PrefillFormBE
DataFormatID Id til skjema fra metadata kilde
DataFormatVersion Versjon til skjema fra metadata kilde
FormDataXML Preutfyllingsdata for skjemaet. En CDATA blokk
SendersReference Referanse for skjemaet satt av tjenesteeier
PreFillIdentityFieldBE
FieldValue Verdi for identifiserende felt, som benyttes for å skille preutfyllingsdata for samme tjenesteutgave og avgiver fra hverandre
NotificationBE
FromAddress Avsender adresse (e-post). Hvis ikke satt benyttes avsenderadresse satt i varselmalen
ShipmentDateTime Når varsel skal sendes til mottaker
LanguageCode Språk kode: 1033-English, 1044-Bokmål, 1083-Samisk, 2068-Nynorsk
NotificationType En unik streng som definerer en referanse til predefinerte varslingstekster
TextTokens Liste av tekster som skal erstatte maltekst i varselmal
ReceiverEndPoints Liste av mottaker adresser (ReceiverEndPointBE)
ReceiverEndPoint
ReceiverAddress Adressen (telefonnummer eller e-postadresse) for mottakspunktet
TransportType Type varsling: Email, SMS, Instant Message (IM), Both email & sms
TextTokenSubstitutionBE
TokenNum Id på maltekst som skal erstattes i varselmal. Varselmal må bestilles og lages på forhånd
TokenValue Tekst som skal ersatte maltekst

PrefillEUSExternal.GetPrefillDataV2

Denne operasjonen kan kalles fra et sluttbrukersystem for å hente preutfyllingsdata for en gitt avgiver og tjenesteutgave.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn.
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
ReporteeNumber Fødselsnummer eller organisasjonsnummer det skal hentes ut prefill for
ExternalServiceCode Tjenestekode for tjenesten som skjemasettet tilhører
ExternalServiceEditionCode Tjenesteutgavekode for tjenesten som skjemasettet tilhører
PrefillList SBS kan be om preutfylling for spesifikke skjema/underskjema med en opsjonell liste over ønskede skjema. Listen inneholder verdi/verdier som refererer til skjema basert på dets DataFormatID. Det skal ikke være nødvendig å måtte angi DataFormatVersion siden man allerede kjenner til ExternalServiceCode, ExternalServiceEditionCode + DataFormatID, som gir nok informasjon til å finne det aktuelle (under-)skjema. Merk at dette er en liste, slik at man kan hente preutfylling for flere skjema samtidig
PrefillList.DataFormatID Liste med en eller flere verdier. Verdien peker på hvilket skjema i et skjemasett man ønsker å hente preutfylling for
returnAllFormTasks Verdi for å bestemme om Altinn skal returnere alle gyldige skjemaset eller kun det siste. Dersom verdien ikke er definert eller er definert til ‘false’ så returneres kun siste skjemasettet som er preutfylt. Dersom verdien er definert til ‘true’ så returneres de etterspurte skjemaene i alle gyldige preutfylte skjemaset. Det er kun i tilfeller der det er prefill på skjemanivå at det kan returneres mer en ett oppgavesett.
Returverdi Beskrivelse
preFillData Objekt av typen PreFillDataBE, som inneholder status på hvorvidt preutfyllingsdata ble funnet eller ikke, samt en liste med objekter av typen PreFillFormFieldDataBE, som inneholder selve preutfyllingsdataene og andre metadata

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
PreFillDataBE
PrefillDataFound Samlestatus: Angir om det finnes eller ikke finnes Preutfylling (Tilsvarer: SOPrefillDataFound or RegisterPrefillDataFound)
SOPrefillDataFound Angir om det finnes eller ikke finnes Preutfylling fra tjenesteeier
RegisterPrefillDataFound Angir om det finnes eller ikke finnes Preutfylling fra Register
PreFillFormTaskBEList Liste med objekter av typen PrefillFormTaskBE
PrefillFormTaskBE
ExternalServiceCode Angir den unike tjenestekoden dataene gjelder
ExternalServiceEditionCode Angir tjenesteutgavekode dataene gjelder
ExternalShipmentReference Unik referanse som settes av tjenesteeier for å identifisere forsendelsen
IdentityFieldHashCode Settes ikke av tjenesteeier. Brukes internt i Altinn
PreFillAttachments Liste (PrefillAttachmentBE-objekter) som inneholder binære vedlegg for oppgavesettet
PreFillForms Liste (PrefillFormBE-objekter) som inneholder preutfylte skjema og metadata for et oppgavesett, ett skjema per objekt
PreFillIdentityFields Liste (PrefillIdentityFieldBE-objekter) som inneholder identifiserende felter for det preutfylte oppgavesettet
PrefillNotifications Liste (NotificationBE-objekter) med varsler for det preutfylte oppgavesettet
ReceiversReference Referanse som settes av Altinn
Reportee Fødselsnummer eller organisasjonsnummer som identifiserer hvem dataene gjelder
SendersReference Referanse på preutfylt skjemasett som settes av tjenesteeier
ServiceOwnerCode Kode som unikt representerer kildesystem, f.eks. ”ABC-123”. Format: XXX_YYYY. De tre første bokstavene er påkrevd og representerer tjenesteeier. De etter understreken representerer avdeling/system, og er valgfritt hvis det ikke finnes flere avdelinger/systemer innenfor samme tjenesteeier.
ValidFromDate Angir fra når preutfyllingsdata er gyldig (yyyy-MM-dd)
ValidToDate Angir til når preutfyllingsdata er gyldig (yyyy-MM-dd)
PrefillAttachmentBE
AttachmentData Data for det binære vedlegget
AttachmentName Dette er navnet på vedlegget, som det vises i portalen
AttachmentType MIME-typen for vedlegget
FileName Navn på fil for det binære vedlegget. Filavnet kan ikke inneholde tegn som “:” og “".
SendersReference Referanse for vedlegget. Settes av tjenesteeier
PrefillFormBE
DataFormatID Id til skjema fra metadata kilde
DataFormatVersion Versjon til skjema fra metadata kilde
FormDataXML Preutfyllingsdata for skjemaet. Dataene er lagret som en CDATA blokk. Preutfyllingsdata omfatter eventuell oppgavesettpreutfylling, eventuell feltpreutfylling og eventuell registerpreutfylling
SendersReference Referanse for skjemaet satt av tjenesteeier
PreFillIdentityFieldBE
FieldValue Verdi for identifiserende felt, som benyttes for å skille preutfyllingsdata for samme tjenesteutgave og avgiver fra hverandre
NotificationBE
FromAddress Avsender adresse (e-post). Hvis ikke satt benyttes avsenderadresse satt i varselmalen
ShipmentDateTime Når varsel skal sendes til mottaker
LanguageCode Språk kode: 1033-English, 1044-Bokmål, 1083-Samisk, 2068-Nynorsk
NotificationType En unik streng som definerer en referanse til predefinerte varslingstekster
TextTokens Liste av tekster som skal erstatte maltekst i varselmal
ReceiverEndPoints Liste av mottaker adresser (ReceiverEndPointBE)
ReceiverEndPoint
ReceiverAddress Adressen (telefonnummer eller e-postadresse) for mottakspunktet
TransportType Type varsling: Email, SMS, Instant Message (IM), Both email & sms
TextTokenSubstitutionBE
TokenNum Id på maltekst som skal erstattes i varselmal. Varselmal må bestilles og lages på forhånd
TokenValue Tekst som skal ersatte maltekst

Case

Tjenesteoperasjon Kort beskrivelse
GetCaseList Henter en liste med detaljer for aktive samhandlingstjenester. Operasjonen kan også kalles for å hente ut detaljer for én spesifikk samhandlingstjeneste
InstantiateCollaboration Oppretter en ny samhandlingstjeneste og starter arbeidsflyten for tjenesten
ArchiveCase Avslutter arbeidsflyten for en samhandlingstjeneste

Se endepunkter for informasjon om endepunkter for tjenesteoperasjonene.

Case.GetCaseList

Operasjonen kan benyttes for å hente ut en liste med detaljer for aktive samhandlingstjenester eller detaljer for én spesifikk samhandlingstjeneste.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
caseID Unik identifikator for en samhandlingstjeneste
externalServiceCode Unik tjenestekode for en tjeneste
externalServiceEditionCode Unik kode for en tjenesteutgave
languageID Språk id. Benytt verdien 0 (uspesifisert) da skjemasett vil hentes med språket den ble arkivert med. Språk id: 1033-English, 1044-Bokmål, 1083-Samisk, 2068-Nynorsk
reporteeNumber Fødselsnummer eller organisasjonsnummer for de tjenester man ønsker å hente ut
Returverdi Beskrivelse
CaseBEList En liste med objekter av typen CaseBE

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
CaseBE
CaseID Identifikator for samhandlingstjenesten.
CaseName Samhandlingstjenestens navn.
Comments Kommentarer på samhandlingstjenesten.
CurrentStateFriendlyName Visningsvennlig navn på samhandlingstjenestens tilstand.
CurrentStateID Identifikator for samhandlingstjenestens tilstand.
CurrentStateName Navn på samhandlingstjenestens tilstand.
Notice Merknad på samhandlingstjenesten.
NoticeTemplateID Identifikator for merknaden på samhandlingstjenesten

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

60001 Angitt CaseID er ikke gyldig
60002 Enten tjenestekode og tjenesteutgavekode eller identifikator for samhandlingstjeneste må angis
60012 Angitt avgiver er ikke gyldig
60014 Angitt CaseID er arkivert
60015 Angitt CaseID er slettet

Case.InstantiateCollaboration

Denne operasjonen kan kalles fra et sluttbrukersystem for å opprette en instans av en samhandlingstjeneste.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
externalServiceCode Tjenestekode for type samhandlingstjenesten som skal opprettes
externalServiceEditionCode Tjenesteutgavekode for type samhandlingstjenesten som skal opprettes
reporteeNumber Fødselsnummer eller organisasjonsnummer samhandlingstjeneste instansen skal opprettes for
externalSystemReference Unik referanse for samhandlingstjenesten
visibleDateTime Dato for når samhandlingstjenesten blir synlig i portal (yyyy-MM-dd)
dueDate Samhandlingstjenestens frist angis her (yyyy-MM-dd)
Returverdi Beskrivelse
CaseId Identifikator for den opprettede samhandlingstjeneste instansen

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Case.ArchiveCase

Denne operasjonen kan kalles fra et sluttbrukersystem for å arkivere en samhandlingstjeneste.

Sluttbrukersystemet kan velge å angi at samhandlingstjenesten skal arkiveres uavhengig av om tjenestene som tilhører samhandlingstjenesten er arkivert. Dette vil medføre at tilhørende tjenester vil frikobles fra samhandlingstjenesten.

Input Beskrivelse
userSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet som skal autentiseres
userPassword Passordet bruker (i sluttbrukersystemet) har registrert for sin bruker i Altinn
userPinCode Pinkode for valgt engangskodetype (authMethod)
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
caseID Unik identifikator for samhandlingstjenesten som skal arkiveres
forceArchive Angir om elementer som ikke er klare for å arkiveres sammen med samhandlingstjenesten skal frikobles
Returverdi Beskrivelse
ArchivedCaseID Arkiv identifikator for den arkiverte samhandlingstjenesten

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
60001 Angitt CaseID er ikke gyldig
60006 Samhandlingstjenesten har fremdeles aktive meldingstjenester
60007 Samhandlingstjenesten har fremdeles aktive innsendingstjenester
60013 Angitt samhandlingstjeneste er ikke gyldig, eller har blitt arkivert/slettet

SystemAuthentication

Tjenesteoperasjon Kort beskrivelse
GetAuthenticationChallenge Autentiserer bruker, og returnerer engangskode for tjenestekall

Se endepunkter for informasjon om endepunkter for tjenesteoperasjonene.

SystemAuthentication.GetAuthenticationChallenge

For å sikre autentisering av en person i Altinn gjennom web service operasjonskall benyttes et tjenestekall som tar i mot informasjon om hvilken bruker som skal autentiseres. Web servicen sender tilbake en melding om hvilken engangskode basert på input om hvilke autentiseringsmetode som ønsker benyttes. Den identifiserte engangskoden operasjonen gir beskjed om i respons må da benyttes ved neste tjenestekall. (Se avsnitt om autentisering og hvordan benytte denne web service operasjonen)

Denne tjenesten vil gi tilbakemelding om hvilken engangskode som skal benyttes og også sende en engangskode per SMS hvis dette er valgt autentisering metode.

Input Beskrivelse
challengeRequest Objekt av typen AuthenticationChallengeRequestBE som representerer hvem som ønsker tilgang
Returverdi Beskrivelse
autenticationChallenge Objekt av typen AuthenticationChallengeBE med info om autentiseringstatus, forteller om kallet var suksess eller ikke:
Hvis meldingen inneholder ”OK” så er forespørsel OK og teksten i Message-feltet i denne responsen gir mer informasjon til bruker

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
AuthenticationChallengeRequestBE
SystemUserName Id eller brukernavn som unikt identifiserer sluttbrukersystemet eller brukeren i Altinn.
UserSSN Fødselsnummer til bruker i sluttbrukersystemet eller brukernavnet som skal autentiseres
UserPassword Passordet person har registrert for sin bruker i Altinn
AuthMethod Angir hvilken engangskodetype bruker ønskes utfordret på
AuthenticationChallengeBE
Status Status på forespørsel:
Message Informasjon utover status
ValidFrom Tidspunkt pin de gyldig fra
ValidTo Tidspunkt pin utløper

ArchiveCommonExternal

Tjenesteoperasjon Kort beskrivelse
GeneratePaymentInformation Genererer betalingsinformasjon i xml-format til sluttbrukersystem.

Se endepunkter for informasjon om endepunkter for tjenesteoperasjonene.

ArchiveCommonExternal.GetPaymentInformation

Denne operasjonen genererer betalingsinformasjon i xml-format til sluttbrukersystem.

Tabellen under beskriver datakontrakten for operasjonen.

Input Beskrivelse
systemUserName Id som unikt identifiserer sluttbrukersystemet eller brukernavnet i Altinn
systemPassword Passord til sluttbrukersystemet eller brukernavnet i Altinn
userSSN Brukers fødselsnummer. Til bruk til autentisering ved evt. Signering
userPassword Brukers passord. Til bruk til autentisering ved evt. Signering
userPinCode Pinkode. Til bruk til autentisering ved evt. signering
authMethod Angir hvilken engangskodetype bruker (i sluttbrukersystemet) vil autentiseres med. Gyldige typer for denne verdien er: AltinnPin, SMSPin
dataFormatID Dataformat
reportee Fødselsnummer eller organisasjonsnummer
year År man ønsker å hente ut betalingsinfo fra
periodeNumber Periode man ønsker å hente ut betalingsinfo fra. Denne verdien er avhengig av hvilken verdi parameteren periodeType har. F.eks for periodType=1 er kun 1 gyldig,da det er kun 1 periode for årlig innrapportering. For periodeType=2 er 1 og 2 som er gyldige, for periodeType=3 er det 1,2 og 3 de gyldige verdiene, osv
periodeType Type innrapporteringsperiode. Denne kan ha følgende verdier: 1 - årlig,2 - halvårlig,3 - hver 4 måned, 4 - kvartalsvis, 5 - annenhver måned, 6 - månedlig, 26 - annenhver uke, 52 - ukentlig, 365 - daglig
municipalNumber Kommunenummer
formType Type skjema. Kan være 1 - tillegsoppgave, 2 - endringsoppgave og 3 - hovedoppgave
externalServiceCode Unik tjenestekode for en tjeneste
externalServiceEditionCode Unik kode for en tjenesteutgave

BrokerService – Formidlingstjenester (WS)

Tjenesteoperasjon Kort beskrivelse
CheckIfAvailableFiles Denne operasjonen er en enkel og lettvekts metode for mottakere som ofte må sjekke om det er nye filer tilgjengelig
GetAvailableFiles Henter en avgivers tilgjengelige formidlingstjenester med metadata og referanse for nedlasting
InitiateBrokerService Forbereder opprettelse av en formidlingstjeneste ved å sende inn nødvendig metadata, hvorpå fil kan strømmes opp.
UploadFileStreamed Strømmer opp fil for en gitt referanse basert på opprettelse av formidlingstjeneste
DownloadFileStreamed Strømmer ned fil for formidlingstjeneste basert på referanse

Se endepunkter for informasjon om endepunkter for tjenesteoperasjonene.

BrokerService.CheckIfAvailableFiles

Denne operasjonen er en enkel operasjon for mottakere som ofter poller på om filer er tilgjengelige. Den gir en enkel response; true dersom en eller flere angitte mottakere har filer tilgjengelige, false dersom ingen har filer tilgjengelige. “Recipients” feltet er enten en enkel mottaker eller flere mottakere i en komma-separert liste

BrokerService.GetAvailableFiles

Operasjonen henter ut tilgjengelige formidlingstjenester som en mottaker kan laste ned.

Listen med filer vil bli filtrert basert på rettigheter.

  • Innlogget system må ha rettighetene som kreves for å kunne lese elementer (på tjenesten) på vegne av avgiver.
  • Avgiver må fortsatt ha lese rettigheter på tjenesten. (Kan ha mistet rettighetene etter at filen ble opprettet.)
  • Innlogget bruker har riktig autentiseringsnivå. For eksempel vil data system innlogging gi nivå 2. Dette vil skjule filer fra tjenester som krever nivå 3.

Hvis en eller flere av disse testene ikke går ok så vil filene det gjelder bli skjult for brukeren. Metoden vil ikke gi noen feilmelding på dette.

Input Beskrivelse
searchParameters Objekt av typen BrokerServiceSearch som representerer søkekriteriene for oppslaget mot formidlingstjenestene
Returverdi Beskrivelse
BrokerServiceAvailableFileList Objekt av typen BrokerServiceAvailableFileList som inneholder en liste over tilgjengelige formidlingstjenester med informasjon som passer søkekriteriene

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
BrokerServiceSearch
Reportee Angir for hvilken avgiver formidlingstjenestene skal sjekkes for. Påkrevd felt.
FileStatus Angir status for formidlingstjenesten det skal søkes for. Mulige verdier er: Uploaded – betyr at formidlingstjenesten er lastet opp av avsender og tilgjengelig for nedlasting. Downloaded – betyr at formidlingstjenesten allerede er lastet ned fra Altinn, men fremdeles tilgjengelig for nedlasting. Feltet er påkrevd
ExternalServiceCode Angir tjenestekoden til formidlingstjenesten det skal søkes etter. Må benyttes i sammenheng med ExternalServiceEditionCode. Feltet er valgfritt.
ExternalServiceEditionCode Angir tjenesteutgavekoden til formidlingstjenesten det skal søkes etter. Må benyttes i sammenheng med ExternalServiceCode. Feltet er valgfritt.
MinSentDateTime Angir dato og klokkeslett for å begrense resultatsett av formidlingstjenester sent inn etter angitt tidspunkt, (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
MaxSentDateTime Angir dato og klokkeslett for å begrense resultatsett av formidlingstjenester sent inn før angitt tidspunkt, (yyyy-MM-ddThh:mm:ss).
BrokerServiceAvailableFile
FileReference Filreferanse på GUID format som benyttes til å laste ned formidlingstjenesten ved bruk av BrokerServiceStreamed.DownloadFileStreamed (se 6.14.4)
FileName Filnavnet til formidlingstjenesten
FileSize Størrelsen på filen til formidlingstjenesten
ReceiptID Identifikator for kvitteringen tilhørende denne forsendelsen og mottaker. Dette er en underkvittering til hoved-kvitteringen sender forholder seg til.
FileStatus Viser status for formidlingstjenesten. Mulige verdier er: Uploaded – betyr at formidlingstjenesten er lastet opp av avsender og tilgjengelig for nedlasting. Downloaded – betyr at formidlingstjenesten allerede er lastet ned fra Altinn, men fremdeles tilgjengelig for nedlasting
Reportee Organisasjonsnummer eller fødselsnummer som representerer avsenderen av formidlingstjenesten
SentDate Viser dato og klokkeslett for når formidlingstjenesten ble sent til Altinn, (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
ExternalServiceCode Angir tjenestekoden til formidlingstjenesten
ExternalServiceEditionCode Angir tjenesteutgavekoden til formidlingstjenesten
SendersReference Angir en referanse for formidlingstjenesten satt av avsender
IsSftpDownloadOnly Dette feltet angir om formidlingstjenesten kun kan lastes vha. SFTP kanalen på grunn av størrelsen

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
40210 Tjenestekoder, ExternalServiceCode og/eller ExternalServiceEditionCode, mangler eller er satt til 0
40214 Verdi for avgiver er ikke på forventet format for organisasjonsnummer eller fødselsnummer

BrokerService.InitiateBrokerService

Denne operasjonen starter prosessen for å laste opp en ny formidlingstjeneste. Avsender må starte med å laste opp metadata om tjenesten og hvem som skal motta. Når Altinn har verifisert dette vil mottaker få en referanse som videre benyttes for å laste opp selve payloaden.

Input Beskrivelse
brokerServiceInitiation Objekt av typen BrokerServiceInitiation som representerer informasjon tilsvarende manifest.xsd og mottakere for formidlingstjenesten.
Returverdi Beskrivelse
string Referanse på GUID format som benyttes for opplasting gjennom BrokerServiceStreamed.UploadFileStreamed

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
BrokerServiceInitiation
Manifest Objekt av typen Manifest. Feltet er påkrevd
RecipientList Liste med objekter av typen BrokerServiceRecipientExternalBE. Feltet er påkrevd
Manifest
ExternalServiceCode Angir tjenestekoden til formidlingstjenesten som skal opprettes. Feltet er påkrevd
ExternalServiceEditionCode Angir tjenesteutgavekoden til formidlingstjenesten som skal opprettes. Feltet er påkrevd
SendersReference Referanse som formidlingstjenesten skal knyttes til. Bør være unik. Feltet er påkrevd
Reportee Organisasjonsnummer eller fødselsnummer som angir avgiver for formidlingstjenesten. Feltet er påkrevd
FileList Liste av objekter av typen File. Ment for å kunne utveksle informasjon om innholdet i formidlingstjenesten etter avtale mellom avsender og mottaker – innhold valideres eller endres ikke av Altinn. Feltet er ikke påkrevd
PropertyList Liste av objekter av typen Property. Ment for å kunne utveksle ytterlige egenskaper om formidlingstjenesten med nøkkel og verdi etter avtale mellom avsender og mottaker – innhold valideres eller endres ikke av Altinn. Feltet er ikke påkrevd
File
FileName Ment for å kunne angi filnavn. Feltet er påkrevd
CheckSum Ment for å kunne angi sjekksummen for fil
Property
PropertyKey Nøkkel for egenskap. Feltet er påkrevd
PropertyValue Verdi for egenskapen definert. Feltet er påkrevd
Recipient
PartyNumber Organisasjonsnummer eller fødselsnummer for ønsket mottaker av formidlingstjenesten. Feltet er påkrevd

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
40201 Den aktuelle avgiveren har ikke rettigheter til å sende formidlingstjenesten
40202 En eller flere av mottakerne oppgitt finnes ikke, eller har ikke nok rettigheter til å motta formidlingstjenesten
40210 Tjenestekoder, ExternalServiceCode og/eller ExternalServiceEditionCode, mangler eller er satt til 0 og angir ikke en formidlingstjeneste
40211 Bruker er ikke autorisert til å utføre aktuell handling
40216 Brukeren er på et sikkerhetsnivå lavere enn påkrevd

BrokerServiceStreamed.UploadFileStreamed

Operasjonen benyttes for å strømme formidlingstjenestens innhold til Altinn basert på en referanse mottatt gjennom kallet til BrokerService.InitiateBrokerService.

Input Beskrivelse
StreamedPayloadExternalBE[1] Objekt av typen StreamedPayloadExternalBE som inneholder informasjon og selve stream av fil som opplastes
Returverdi Beskrivelse
ReceiptExternalStreamedBE Objekt av typen ReceiptExternalStreamedBE som inneholder detaljer for kvitteringen

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten.

Property Beskrivelse
StreamedPayloadExternalBE
Reference Angir referansen payload skal knyttes til. Denne referansen mottas gjennom kallet til InitiateBrokerService. Feltet er påkrevd.
Reportee Organisasjonsnummer eller fødselsnummer som angir avgiver for formidlingstjenesten. Feltet er påkrevd
FileName Navnet på filen som skal lastes opp.
DataStream Datastrømmen for fil som lastes opp
ReceiptExternalStreamedBE
ReceiptId Unik identifikator for kvitteringen i Altinn. Benyttes for eksempel ved senere oppdatering av kvittering
ReceiptText Tekst i kvitteringen som angir vellykket opplasting: “Upload of file {filnavn} was successful. Recipients can now download the file.” Eventuelle feil vil returneres som AltinnFaults
ReceiptHistory Når en kvittering oppdateres så vil den gamle kvitteringsteksten flyttes og legges til øverst i denne historikken
LastChanged Dato og tidspunkt for når kvitteringen sist ble endret (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
ReceiptTypeName Angir hva kvittering gjelder. Vil i bruk på denne operasjonen alltid returnere BrokerService
ReceiptStatusCode Status for forsendelse som kvitteringen gjelder: OK, UnExpectedError, ValidationFailed, Rejected
ParentReceiptId Dersom denne kvitteringen er en av flere kvitteringer for en forsendelse vil ParentReceiptId vise til ReceiptId som gjelder for hele forsendelsen (hovedkvittering). For denne operasjonen vil den alltid være 0

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
40201 Den aktuelle avgiveren har ikke rettigheter til å sende formidlingstjenesten.
40204 Filen som lastes opp er for stor for opplasting over web service. Bruk SFTP istedenfor.
40205 Ingen data for fil ble mottatt.
40206 Filen som er mottatt er ikke på forventet ZIP-format.
40208 En fil er allerede lastet opp på den angitte referansen.
40209 Opplastet fil er stoppet av virussjekk.
40211 Bruker er ikke autorisert til å utføre aktuell handling.
40212 Oppgitt filreferanse refererer ikke til en formidlingstjeneste.
40213 Angitt avgiver stemmer ikke med informasjon i Altinn.
40216 Brukeren er på et sikkerhetsnivå lavere enn påkrevd.

BrokerServiceStreamed.DownloadFileStreamed

Operasjonen benyttes for å strømme formidlingstjenestens innhold fra Altinn til mottaker basert på en referanse for formidlingstjenesten som kan hentes ved å benytte BrokerService.GetAvailableFiles.

Input Beskrivelse
string fileReference Angir referansen for formidlingstjeneste som skal strømmes ned. Denne referansen hentes gjennom kallet GetAvailableFiles. Feltet er påkrevd.
string reportee Organisasjonsnummer eller fødselsnummer som angir avgiver for formidlingstjenesten. Feltet er påkrevd
Returverdi Beskrivelse
Stream Datastrømmen for formidlingstjenestefilen

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
40204 Filen som lastes ned er for stor for nedlasting over web service. Bruk SFTP istedenfor.
40207 Den gitte referansen har ikke fil klar for nedlasting.
40211 Bruker er ikke autorisert til å utføre aktuell handling.
40212 Oppgitt filreferanse refererer ikke til en formidlingstjeneste.
40213 Angitt avgiver stemmer ikke med informasjon i Altinn.
40215 Angir at mottaker ikke har nødvendige rettigheter til å laste ned formidlingstjenesten.
40216 Brukeren er på et sikkerhetsnivå lavere enn påkrevd

BrokerService.ConfirmDownloaded

Operasjonen benyttes til å bekrefte at man har fått lastet ned en formidlingstjeneste fil i sin helhet. Operasjonen bør kalles rett etter at det er blitt gjort en nedlasting hvis dette gikk bra. Resultatet er at avsender kan se hvem av filens mottakere som har fått hentet filen.

Input Beskrivelse
string fileReference Angir referansen til filen som skal bekreftes nedlastet. Obligatorisk.
string reportee Organisasjonsnummer eller fødselsnummer som angir mottaker av filen. Obligatorisk

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
40211 Bruker er ikke autorisert til å utføre aktuell handling
40212 Oppgitt filreferanse refererer ikke til en formidlingstjeneste
40213 Angitt avgiver stemmer ikke med informasjon i Altinn
40215 Angir at mottaker ikke har nødvendige rettigheter
40216 Brukeren er på et sikkerhetsnivå lavere enn påkrevd

Formidlingstjenester (SFTP)

OBS: SFTP-grensesnitt for formidlingstjenesten fases ut og skal ikke tas i bruk av nye aktører.

Avsendere og mottakere av formidlingstjenester kan benytte seg av egen SFTP server på Altinn til å henholdsvis laste opp og ned filer. Som tidligere nevnt vil ikke Altinn forholde seg til eller validere ZIP-filen som lastes opp utover to nøkkelfiler i selve ZIP-filen.

Manifest.xml

Denne må lastes opp som del av ZIP-filen og validere mot XSD som spesifisert under. Inneholder nøkkelinformasjon om hva slags type formidlingstjeneste det er, og hvem som er avsender. Enkelte felter vil bli oppdatert av Altinn i forbindelse med tilgjengeliggjøring til mottakere. Manifest filen vil være del av ZIP-pakken som mottaker laster ned.

Element Påkrevd Beskrivelse
BrokerServiceManifest Ja Rotnode
ExternalServiceCode Ja Angir tjenestekoden til formidlingstjenesten som skal benyttes
ExternalServiceEditionCode Ja Angir tjenesteutgavekoden til formidlingstjenesten som skal benyttes
SendersReference Ja Angir avsenders referanse, som kan benyttes til å søke opp kvittering
Reportee Ja Angir organisasjonsnummer eller fødselsnummer for avgiver
SentDate Nei Dato for når formidlingstjenesten ble mottatt av Altinn. Settes av Altinn, (yyyy-MM-ddThh:mm:ss)
FileList Nei Liste med filer i formidlingstjenesten. Kan angis av avsender. Avsender og mottaker(e) avtaler bruk, Altinn videreformidler kun informasjonen
File Nei Representerer en fil
FileName Ja Angir navn på fil
CheckSum Nei Angir checksum for filen
PropertyList Nei Liste med egenskaper i tilknytning til formidlingstjenesten. Kan angis av avsender. Avsender og mottaker(e) avtaler bruk, Altinn videreformidler kun informasjonen
Property Nei Representerer en egenskap
PropertyKey Ja Egenskapens nøkkel
PropertyValue Ja Egenskapens verdi

Recipients.xml

Denne må lastes opp som del av ZIP-filen og validere mot XSD som spesifisert under. Benyttes av avsender til å angi hvem som skal være mottakere av formidlingstjenesten. Recipients filen vil av Altinn fjernes fra ZIP-pakken som mottaker kan laste ned.

Element Påkrevd Beskrivelse
BrokerServiceRecipientList Ja Rotnode
Recipient Ja Node for hver enkelt mottaker
PartyNumber Ja Angir organisasjonsnummer eller fødselsnummer for mottaker av formidlingstjenesten

LookUpExternal – Innsynstjenester (WS)

ExecuteLookUp

Operasjonen benyttes for å utføre oppslag mot en innsynstjeneste i Altinn.

Input Beskrivelse
LookUpRequest Objekt av typen LookUpRequestExternalBE som spesifiserer tjeneste, reportee og spørring/input til innsynstjenesten
Returverdi Beskrivelse
ExecuteLookUpResult (string) Svar fra innsynstjenesten som en tekststreng

Tabellen under gir en nærmere beskrivelse av objektene som inngår i datakontrakten

Property Beskrivelse
LookUpRequest
QueryData Input/spørring til innsynstjenesten som en tekststreng
Reportee Organisasjonsnummer eller fødselsnummer som angir avgiver for innsynstjenesten. Feltet er påkrevd
ServiceCode Angir tjenestekoden til innsynstjenesten som skal benyttes. Feltet er påkrevd
ServiceEditionCide Angir tjenesteutgavekoden til innsynstjenesten som skal opprettes. Feltet er påkrevd

Tabellen under angir mulige feilkoder for operasjonen:

Feilkode Beskrivelse
40028 Kombinasjonen av ServiceCode og ServiceEditionCode er ikke en gyldig innsynstjeneste
450067 Innsynstjenesten er ikke konfigurert med en Mapper og støtter derfor ikke direkte kall gjennom LookUpExternal eller REST API
450068 Returneres dersom LookUp Mapper returnerer «Bad Request» feil kode
450069 Returneres dersom LookUp Mapper returnerer «Forbidden» feil kode

AuthorizationExternal – TokenExternal (WS)

Sammenheng mellom nye og gamle Altinn web services

Nedenfor vises en oversikt som mapper web service grensesnitt tilgjengelige i AltinnI med de som tilbys i AltinnII versjon 1:

AltinnI operasjon AltinnII ver. 1 operasjon Kommentar AltinnII
DataExchange.ActiveForms ServiceMetadata.GetAvailableServices AltinnII er tjenesteorientert, ikke skjemaorientert.
DataExchange.AltInnStatus IntermediaryInbound.GetAltinnSubmissionStatus
DataExchange.BatchReceiptPw ReporteeArchiveExternal.GetArchivedFormTask AltinnII operasjonen henter kun skjemasett, ikke vedlegg
DataExchange.BatchReceiptPw ReporteeArchiveExternal.GetAttachmentData AltinnII operasjonen henter kun vedlegg, ikke skjemasett
DataExchange.GetSchemaDefinition ServiceMetadata.GetFormTaskSchemaDefinitions
DataExchange.RequestAuthenticationChallengePw SystemAuthentication. GetAuthenticationChallenge
DataExchange.RequestInfoText Workflow.GetSigningText
DataExchange.RequestPrefillData Prefill.GetPrefillData AltinnII versjon 2
DataExchange.SubmitBatchPw IntermediaryInbound.SubmitFormTask
MessageReceiptExchange.GetAltUtMessage Correspondence.GetCorrespondenceForEndUserSystemV2
N/A Correspondence.DeleteCorrespondence Ny web service operasjon i AltinnII
N/A Correspondence.SaveCorrespondenceConfirmation Ny web service operasjon i AltinnII
MessageReceiptExchange.GetAltUtMessageListForArchiveRef ReporteeElementList.GetCorrespondenceListForArchiveRef
MessageReceiptExchange.GetAltUtMessageListForParticipant ReporteeElementList.GetCorrespondenceListForReportee
N/A ReporteeElementList.DeleteReporteeElement Ny web service operasjon i AltinnII
N/A ReporteeElementList.GetFormSetElementsV2 Ny web service operasjon i AltinnII
N/A ReporteeElementList.GetReporteeElementListV2 Ny web service operasjon i AltinnII
MessageReceiptExchange.GetReceipt Receipt.GetReceipt
MessageReceiptExchange.GetReceiptList Receipt.GetReceiptList
N/A Receipt.UpdateReceipt Ny web service operasjon i AltinnII
N/A Workflow.DoSendingInAction Ny web service operasjon i AltinnII
N/A Workflow.DoSigning Ny web service operasjon i AltinnII
N/A Workflow.GetAvailableActionsV2 Ny web service operasjon i AltinnII
N/A Workflow.GetNextWorkflowStateTypeInProcessFlowV2 Ny web service operasjon i AltinnII
N/A Workflow.GetProcessDetailsV2 Ny web service operasjon i AltinnII
N/A Workflow.SetBackToFormFilling Ny web service operasjon i AltinnII