NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Signere

Signering utføres med PUT operasjoner på Message elementet i Altinn API. Skjema med vedlegg kan signeres samlet og det er mulig å signere enkelte skjema/vedlegg enkeltvis.

På denne siden:

PUT for signering av skjema med status signering

Følgende request signerer det aktuelle skjemaet og skjemaet blir lagret i Arkivet i brukerens meldingsboks. Adressen til det signerte og arkiverte skjemaet vil returneres i Location respons header.

Header

PUT https://www.altinn.no/api/{who}/messages/{messageid}?complete=true&sign=true HTTP/1.1
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey

Body

{
  "Type": "FormTask",
  "ServiceCode": "1029",
  "ServiceEdition": 64
}

PUT for signering av skjema i skjemasett og enkelte vedlegg

Det er også mulig å kun signere enkelte skjema i et skjemasett og kun enkelte av vedleggene. Parameteren signinglocked angir om skjemaet/vedlegget må signeres.

Dersom signinglocked=true må det aktuelle skjemaet/vedlegget signeres, signinglocked=false angir at signering er valgfritt. Hvilke skjema og vedlegg som skal signeres angis i SignatureSpec. Id for aktuelt skjema og Attachments må hentes fra message-ressursen før signering og angis i PUT operasjonen.

Header

PUT https://www.altinn.no/api/{who}/messages/{messageid}?complete=true&sign=true HTTP/1.1
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey

Body

{
  "Type": "FormTask",
  "ServiceCode": "123",
  "ServiceEdition": 64,
  "_embedded" : {
    "SignatureSpec": {
     "FormIds": [12121,1232],
     "AttachmentIds": [1123,1123]
    }
  }
}

GET for å hente signeringstekst

Signeringsteksten spesifisert for signerinssteget skal presenters for brukeren før signering. Teksten kan lastes ned ved å følge lenken signingtest

Header

GET https://www.altinn.no/api/{who}/messages/{messageid}/signingtext HTTP/1.1
Accept: application/hal+json
ApiKey: myKey