Maskinporten token

Hvordan konstruere JWT assertion og requesten for å hente et Maskinporten token.

Denne leksjonen vil vise hvordan man lager en JWT (JSON Web Token) grant og bruker det til å hente et Maskinporten token. For overordnet beskrivelse refererer vi til Maskinportens guide for API-konsumenter. Koden under er skrevet i C# og .Net Core 3.1 og kan ses i sin helhet på Github.

JWT grant oppsett

JWT grantet består av to deler:

 1. Header - som beskriver hvordan hvordan JSON Web Tokenet er signert. Dette forutsetter at koden har tilgang til virksomhetssertifkatet.
 2. Body - som beskriver hvilke claims klienten har. De forskjellige claims som må spesifiseres mot Maskinporten er også beskrevet her.

I C#/.Net prosjektet er JWT grantet konstruert på følgende måte:

private string GetJwtAssertion(X509Certificate2 certificate)
{
  X509SecurityKey securityKey = new X509SecurityKey(certificate);
  List<string> certificateChain = new List<string>()
  {
    Convert.ToBase64String(certificate.GetRawCertData())
  };

  // The header of the JWT grant towards Maskinporten must have the
  // following claims:
  // "alg": "RS256"
  // "x5c": "<X.509 Certificate chain>"
  JwtHeader header = new JwtHeader(
    new SigningCredentials(securityKey, SecurityAlgorithms.RsaSha256))
  {
    { "x5c", certificateChain }
  };

  // Remove claims that are not needed for Enterprise Certificate grants.
  header.Remove("typ");
  header.Remove("kid");

  // 120 seconds is the maximum expiration time allowed by Maskinporten.
  // This value is chosen to make debugging more lenient.
  long issuedAt = new DateTimeOffset(DateTime.UtcNow).ToUnixTimeSeconds();
  long expirationTime = issuedAt + 120;

  JwtPayload body = new JwtPayload
  {
    { "aud", "https://ver2.maskinporten.no/" },
    { "resource", "https://tt02.altinn.no" }, 
    { "scope", "altinn:enduser" },
    { "iss", _clientId },
    { "exp", expirationTime },
    { "iat", issuedAt },
    { "jti", Guid.NewGuid().ToString() },
  };

  JwtSecurityToken securityToken = new JwtSecurityToken(header, body);
  JwtSecurityTokenHandler tokenHandler = new JwtSecurityTokenHandler();

  return tokenHandler.WriteToken(securityToken);
}

X.509 Sertifikat

Hvordan man henter og bruker virksomhetsertifikatet i koden er utelatt fra denne veiledning, men et eksempel kan ses i GetCertificateFromX509Store().

Hente Maskinporten token

Selve HTTP requesten ser slik ut:

POST /token HTTP/1.1
Host: https://ver2.maskinporten.no
Content-type: application/x-form-urlencoded
{
  "grant_type": "urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer",
  "assertion": "<JWT>"
}

Her skal <JWT> erstattes av det enkodede JWT grantet vi lagde. I det tilhørende .Net Core prosjektet har vi benyttet Flurl for å gjøre REST kallene.

public async Task<TokenResponse> PostMaskinportenToken()
{
  try
  {
    X509Certificate2 certificate = GetCertificateFromX509Store();
    string jwtAssertion = GetJwtAssertion(certificate);

    string response = await "https://ver2.maskinporten.no/"
      .AppendPathSegment("token")
      .PostUrlEncodedAsync(new 
      {
        grant_type = "urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer",
        assertion = jwtAssertion
      })
      .ReceiveString();

    return JsonSerializer.Deserialize<TokenResponse>(response);
  }
  catch (FlurlHttpException ex)
  {
    var status = ex.Call.Response.StatusCode;
    var message = await ex.GetResponseStringAsync();
    ...

Responsen på et vellykket kall vil se slik ut:

"{\"access_token\":\"eyJraWQiOiJjWmswME1rbTVIQzRnN3Z0NmNwUDVGSFpMS0pzdzhmQkFJd
UZiUzRSVEQ0IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdWQiOiJodHRwczpcL1wvdHQwMi5hbHRpbm4ubm8i
LCJzY29wZSI6ImFsdGlubjplbmR1c2VyIiwiaXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL3ZlcjIubWFza2lucG9ydG
VuLm5vXC8iLCJjbGllbnRfYW1yIjoidmlya3NvbWhldHNzZXJ0aWZpa2F0IiwidG9rZW5fdHlwZSI6
IkJlYXJlciIsImV4cCI6MTY0Mjc1NTExNSwiaWF0IjoxNjQyNzU0OTk1LCJjbGllbnRfaWQiOiJkMz
k1MDQzZi0xOWRlLTQ4ZjctOWVhNy05ZTM4Yzk2YjU0NzIiLCJqdGkiOiJIZWZhM0ljeFp4aXZfazdq
NkhEY1VXSnhrTUIzVGlkQ0RWQlFyZ0dGWGdVIiwiY29uc3VtZXIiOnsiYXV0aG9yaXR5IjoiaXNvNj
UyMy1hY3RvcmlkLXVwaXMiLCJJRCI6IjAxOTI6OTkxODI1ODI3In19.fCH89kCuOmdOTpkhxB6l57U
Ll7B-iXvbgpJdZmE6NqrXs5Vu8J-zPC8evhVRwQ8H7J13wJQiUwmP-3IRCtuUFurLPU9Mk2_wIrkzC
u0gPigJ4nFbDZOiOSoagAHt9jSEF8fFQkPif0MgcE2mqYkYRS2QqjQqORLWRhDAxCltxFphhFFuzxH
D7ogGaKQnJejnlWcUq6ZnEz-GeyupRSAy-Z8qZeXohiAbiNsDFXcOulJI29ivUduuGnLE07zyNXLu6
cb8fGtyTU_C2lIrR3Q0mRYxAVk-Gb6Np_uQ5UZVUjPiJPBb6bwS9uWXjrlbDsPdKnsLcysBPuOfZMn
aMrDO_g\",\"token_type\" :\"Bearer\",\"expires_in\":119,\"scope\":\"altinn:end
user\"}"

Man kan inspisere access_token verdien ved å dekode ved hjelp av jwt.io. For å deserialisere strengen som ble returnert til et objekt kan man bruke biblioteket System.Text.Json. Objektet eller modellen for responsen ser slik ut:

using System.Text.Json.Serialization;

// The TokenResponse from Maskinporten
public class TokenResponse
{
  // An Oauth2 access token, either by reference or as a JWT depending
  // on which scopes was requested and/or client registration properties.
  [JsonPropertyName("access_token")]
  public string AccessToken { get; set; }

  [JsonPropertyName("expires_in")]
  public int ExpiresIn { get; set; }

  // The list of scopes issued in the access token. Included for 
  // convenience only, and should not be trusted for access control
  // decisions.
  [JsonPropertyName("scope")]
  public string Scope { get; set; }

  // Type of token
  [JsonPropertyName("token_type")]
  public string TokenType { get; set; }
}

Det er strengen fra access_token som er skal brukes som bearer token i neste leksjon for å hente Altinn autentiseringstoken.

Se også