Hente delegeringer

Hvordan hente roller og rettigheter som er delegert til en person for en organisasjon.

I denne leksjonen vi vi vise hvordan man kan hente delegerte rettigheter som er gitt til en person over REST. Koden vi viser i denne leksjonen kan ses i sin helhet i AuthorizationHandler.cs i det tilhørende C#/.Net prosjektet.

GET authorization/Delegations

REST kallet vi skal bruke for å hente alle rollene og rettighetene en person har for en organisasjon er GET {who}/authorization/Delegations/{receiverId}.

{who} er aktøren som det gis tilgang til. Man kan bruke det forhåndsdefinerte argumentet my for å referere til samme aktør som har autentisert seg i REST kallet. Det betyr at my vil gi samme resultat som om man skrev organisasjonsnummeret til eier av virksomhetssertifkatet.

recevierId er personen (eller organisasjonen) som har fått tildelt rettigheter. For personer brukes Reportee ID som vi hentet i en tidligere leksjon.

?language parameteret bestemmer hvilket språk tekstlige beskrivelser skal være på. De 3 språkene vi støtter er bokmål 1044, nynorsk 2068 og engelsk 1033.

REST kallet ser slik ut:

GET api/my/authorization/Delegations/r50828869?language=1044 HTTP/1.1
Host: https://tt02.altinn.no
Bearer: <Altinn token>
ApiKey: <API-nøkkel>
Accept: application/hal+json

Responsen er RightHolder modellen som ble beskrevet i en tidligere leksjon.

C#/.Net:

public async Task<RightHolder> GetDelegations(string altinnToken,
                       string reporteeId)
{
  try
  {
    var response = await "https://tt02.altinn.no"
      .AppendPathSegment(
        $"api/my/authorization/Delegations/{reporteeId}")
      .SetQueryParam("language", 1044)
      .WithOAuthBearerToken(altinnToken)
      .WithHeader("ApiKey", _apiKey)
      .WithHeader("Accept", "application/hal+json")
      .GetStringAsync();

    var deserializeOptions = new JsonSerializerOptions();
    deserializeOptions.Converters.Add(new EmbeddedListConverter());

    RightHolder rightHolder = JsonSerializer.Deserialize<RightHolder>(
      response, deserializeOptions);

    return rightHolder;
  }
  catch (FlurlHttpException ex)
  {
    var status = ex.Call.Response.StatusCode;
    var message = await ex.GetResponseStringAsync();
    ...

Legg merke til at vi inkluderer EmbeddedListConverter() som vi laget for forrige leksjon.

Se også