HAL+JSON modeller

Hvordan lage JSON modeller for Rights, Roles, og RightHolder

Så langt i veiledningen har vi kun håndtert JSON modeller som System.Text.Json har hatt innebygd støtte for. Hypertext Appplication Language (HAL) brukes i Altinn 2s REST API for å inkludere lenker og lister av ressurser i responsene. Lenker er inkludert i _links og listen over ressurser er inkludert i _embedded. For å kunne håndtere listene med roller og rettigheter som autorisasjons APIet returnerer må vi beskrive HAL+JSON modellen og lage en tilpasset konverterer som kan serialisere lister av ressurser.

RightHolder

RightHolder beskriver hvilke rettigheter en avgiver (eng: Reportee) har for en annen aktør. Modellen er mer kompleks, og inneholder lister av både Roles og Rights som også må lages. Alle modellene for Altinn 2s REST API er beskrevet på API Help.

Role og Right modellene er enkle og vi henviser derfor bare til kodefilene i eksempelprosjektet. RightHolder ser slik ut:

{
  "RightHolderId":"r50828869",
  "Name":"TOM HEIS",
  "LastName":"HEIS",
  "SocialSecurityNumber":"268992*****",
  "Roles":{
    "_links":{
      "self":{
        "href": ".../api/my/authorization/delegations/r50828869/roles"
      }
    },
    "_embedded":{
      "roles":[
        {
          "RoleType":"Local",
          "RoleDefinitionId":0,
          "RoleName":"Single Rights",
          "RoleDescription":"Collection of single rights",
          "Delegator":"",
          "DelegatedTime":"2021-12-01T11:57:43.373",
          "_links":{
            "roledefinition":{
              "href": "...i/my/authorization/roledefinitions/0"
            }
          }
        },
        ...
      ]
    }
  },
  "Rights":{
    "_links":{
      "self":{
        "href": "...pi/my/authorization/delegations/r50828869/rights"
        }
      },
    "_embedded":{
      "rights":[
        {
          "RightID":4371450,
          "RightType":"Service",
          "ServiceCode":"4864",
          "ServiceEditionCode":1,
          "Action":"Read",
          "RightSourceType":"DirectlyDelegatedRights",
          "IsDelegatable":true
        },
        ...
      ]
    }
  },
  "_links":{
    "self":{
      "href": "...altinn.no/api/my/authorization/delegations/r50828869"
    },
    "rights":{
      "href": "...no/api/my/authorization/delegations/r50828869/rights"
    },
    "roles":{
      "href": "....no/api/my/authorization/delegations/r50828869/roles"
    }
  }
}

For å håndtere _embedded listene har vi valgt å strukturere modellene på så lik måte som mulig. Det vil si at C#/.Net koden ser slik ut:

using System.Collections.Generic;
using System.Text.Json.Serialization;

public class RightHolder
{
  [JsonPropertyName("RightHolderId")]
  public string RightHolderId { get; set; }

  [JsonPropertyName("Name")]
  public string Name { get; set; }

  [JsonPropertyName("LastName")]
  public string LastName { get; set; }

  [JsonPropertyName("UserName")]
  public string UserName { get; set; }

  [JsonPropertyName("Email")]
  public string Email { get; set; }

  [JsonPropertyName("SocialSecurityNumber")]
  public string SocialSecurityNumber { get; set; }

  [JsonPropertyName("OrganizationNumber")]
  public string OrganizationNumber { get; set; }

  // A list of existing roles given to the rights holder.
  [JsonPropertyName("Roles")]
  public Roles Roles { get; set; }

  // A list of existing rights given to the rights holder.
  [JsonPropertyName("Rights")]
  public Rights Rights { get; set; }

  // Struct of Roles and Rights lists used when making new delegations.
  [JsonPropertyName("_embedded")]
  public NewDelegations NewDelegations { get; set; }
}

public class Roles
{
  [JsonPropertyName("_embedded")]
  public RolesEmbedded Embedded { get; set; }
}

public class RolesEmbedded
{
  [JsonPropertyName("roles")]
  public List<Role> Roles { get; set; }
}

public class Rights
{
  [JsonPropertyName("_embedded")]
  public RightsEmbedded Embedded { get; set; }
}

public class RightsEmbedded
{
  [JsonPropertyName("rights")]
  public List<Right> Rights { get; set; }
}

public class NewDelegations
{
  [JsonPropertyName("rights")]
  public List<Right> Rights { get; set; }

  [JsonPropertyName("roles")]
  public List<Role> Roles { get; set; }

}

NewDelegations

Det er verdt å merke seg at vi har inkludert en struktur som heter NewDelegations, som ikke var vist i JSON eksempelet over. Denne er nødvendig når man kaller POST {who}/authorization/Delegations. For dette kallet er dessverre listene over roller og rettigheter strukturert forskjellig fra den modellen som blir returnert fra GET.

I neste leksjon skal vi lage en tilpasset konverterer som kan konvertere lister av roller og rettigheter med System.Text.Json.

Se også