NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

Nye delegeringer

Hvordan delegere nye rettigheter til en person.

I denne leksjonen vil vi vise hvordan man delegerer nye rettigheter til en person over REST. Leksjonen bygger på modeller og konverterere vil definerte i tidligere leksjoner. Koden vi viser i denne leksjonen kan ses i sin helhet i AuthorizationHandler.cs i det tilhørende C#/.Net prosjektet.

POST authorization/Delegations

For å delegere nye roller og rettigheter til en aktør over REST skal man bruke POST api/{who}/authorization/Delegations.

RightHolder modellen som skal brukes som body i kallet skal inneholde følgende:

 • Rettighetsmottakers identitet i form av fødselsnummer og etternavn. SocialSecurityNumber og LastName
 • Hvilke roller og rettigheter som skal gis. _embedded.roles[] og _embedded.rights[]

Under ser vi hvordan en delegering av Lese- og Skrive-tilgang til en tjeneste til vår testperson ser ut. Merk at hver operasjon eller Action som det skal gis tilgang til tilsvarer et nytt innslag i rights[] listen.

For å finne ut hvilke operasjoner som gjelder for en gitt tjeneste kan man se på RoleRequirement for tjenesten. Det er tilgjengelig over REST via metadata-endepunktet: GET api/metadata/rolerequirements med ServiceCode og ServiceEditionCode som parametre.

For de aller fleste tjenester i Altinn er det disse kombinasjonene av operasjoner som gjelder:

 • Read, Write, ArchiveRead, ArchiveDelete
 • Read, Write, ArchiveRead, ArchiveDelete, Sign
 • Access
POST api/my/authorization/Delegations HTTP/1.1
Host: https://tt02.altinn.no
Bearer: <Altinn token>
ApiKey: <API-nøkkel>
Content-Type: application/hal+json
{
  "LastName": "HEIS",
  "SocialSecurityNumber": "26899299344",
  "_embedded":{
    "rights":[
      {
        "ServiceCode": "3225",
        "ServiceEditionCode": 536,
        "Action": "Read"
      },
      {
        "ServiceCode": "3225",
        "ServiceEditionCode": 536,
        "Action": "Write"
      }
    ]
  }
}

Definere rettigheten i RightHolder

Her kommer vi i koden til å referere til NewDelegations i RightHolder. I det tilhørende C#/.Net prosjektet har vi hard-kodet Read og Write som operasjoner, men en forbedret versjon burde tatt inn operasjonene som argument til PostDelegations().

public async Task<string> PostDelegations(string altinnToken,
                     string ssn,
                     string lastName,
                     Service service)
{
  NewDelegations rightsToDelegate = new NewDelegations
  {
    Rights = new List<Right>()
  };

  rightsToDelegate.Rights.Add(new Right
  {
    ServiceCode = service.ServiceCode,
    ServiceEditionCode = service.ServiceEditionCode,
    Action = "Read"
  });
  rightsToDelegate.Rights.Add(new Right
  {
    ServiceCode = service.ServiceCode,
    ServiceEditionCode = service.ServiceEditionCode,
    Action = "Write"
  });

  RightHolder delegations = new RightHolder {
    SocialSecurityNumber = ssn,
    LastName = lastName,
    NewDelegations = rightsToDelegate
  };

RightHolder brukes så som body i delegeringskallet.

try
{
  var response = await "https://tt02.altinn.no"
    .AppendPathSegment("api/my/authorization/Delegations/")
    .WithOAuthBearerToken(altinnToken)
    .WithHeader("ApiKey", _apiKey)
    .WithHeader("Content-Type", "application/hal+json")
    .PostStringAsync(
      rightHolderString
    )
    .ReceiveString();

  return response;
}
catch (FlurlHttpException ex)
{
  var status = ex.Call.Response.StatusCode;
  var message = await ex.GetResponseStringAsync();

Forventet respons for dette kallet er 201 Created.

Se også