Kom i gang med REST API

Selv om tilgang til Altinns REST API er åpent, må du registrere din applikasjon og autentisere deg. Dette for at vi skal kunne stoppe misbruk og feilbruk.

Registrer din applikasjon

Dette gjøres litt ulikt avhengig om du representerer en tjenesteeier eller ikke.

Er du allerede tjenesteeier i Altinn?

Da bestiller du tilgang fra tjenesteeier sitt dashboard på Altinn/digitalisering (krever innlogging). Her velger du “Support” » “Ny sak” » “Bestilling” » “Tilganger” » “REST API”. Har du ikke tilgang til dashboard kan du be om dette ved å sende en henvendelse til tjenesteeier@altinn.no. Er du innleid konsulent må tilganger bestilles av den etaten/kommunen du jobber for.

Er du ikke tjenesteeier i Altinn?

Da fyller du ut denne bestillingen og sender inn (krever innlogging i Altinn)

Når vi har registrert informasjonen vil vi sende en API-nøkkel som du må benytte i din applikasjon.

Autentisering

For at tilgang til innholdet i brukerens meldingsboks skal gis, kreves det at du autentiserer deg.

Altinn API støtter fire ulike autentiseringsmetoder. Dersom du trenger tilgang til Altinns REST-api for tjenesteeiere må du bruke Maskinporten eller virksomhetssertifikat som autentiseringsmetode.

Autentisering med brukernavn og passord

Altinn API støtter autentisering med kun brukernavn (eller personnummer) og passord registrert på brukerens profil i Altinn. Registrering av brukernavn og passord gjøres i Altinn portalen under Profil, roller og rettigheter.

Autentisering med brukernavn og passord gir tilgang til å hente meldinger og sende inn skjema som krever sikkerhetsnivå 1.

1. Utfør autentisering

Send følgende POST-forespørsel mot APIet:

POST https://www.altinn.no/api/authentication/authenticatewithpassword HTTP/1.1
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey

{
  "UserName": "MyUsername",
  "UserPassword": "MyPassword"
}

Ved korrekt autentisering vil du få status 200 OK som respons fra Altinn REST API

2. Hente ut påloggings-token

Etter vellykket pålogging oppretter Altinn et sett med tokens i form av HTTP cookies i Set-Cookie header.

Når Altinn har opprettet disse token burde din applikasjon hente de ut

Her er eksempler på hvordan du kan hente ut token i HTTP cookie på de vanligste plattformene:

 • Android: CookieManager#getCookie(URL) kan brukes til å hente ut cookien satt av Altinn. Detaljert eksempelkode på denne teknikken kan du finne her.
 • iOS: Din applikasjon kan hente ut cookies satt av Altinn ved å bruke NSHTTPCookieStorage. Dette blir ofte kalt “cookie jar.”
NSHTTPCookie *cookie;
NSHTTPCookieStorage *cookieJar = [NSHTTPCookieStorage sharedHTTPCookieStorage];

for (cookie in [cookieJar cookies]) {
 NSLog(@"%@", cookie);
}

Detaljert eksempelkode på denne teknikken for iOS finner du her.

3. Videreføre påloggings-token i kall til Altinn API

Tokenet .ASPXAUTH legges i HTTP header som “Cookie” i videre på kall til Altinn API:

Cookie: .ASPXAUTH=2AF7F203...

API nøkkelen må også legges ved i HTTP header slik:

ApiKey: myKey

API nøkkel får du etter registrering av din applikasjon.

Autentisering med ID-porten

Altinn vil i løpet av 2020 tilby støtte for bruk av OIDC/OAuth2 via ID-porten for autentisering av sluttbrukersystemer mot alle REST-baserte API-er som krever en autentisert person. Inntil dette er på plass, må autentisering via brukernavn og passord (se over) benyttes.

Altinn vil fortsette å støtte legacy autentisering via ID-porten og cookies en tid fremover, men dette mønsteret anbefales ikke for nye integrasjoner.

Altinn definerer en rekke scopes som kan brukes for å begrense tilgangen en gitt klient kan få. Se liste over scopes for mer informasjon om hvordan du kan provisjonere din klient.

Autentisering med Maskinporten

For API-er som krever autentisering av virksomhet støtter Altinn bruk av access tokens utstedt av Maskinporten. Se integrasjonsguiden for Maskinporten for mer informasjon om hvordan du tar dette i bruk. Autentiseringen gir sikkerhetsnivå 3.

Maskinporten-autentisering kan foreløpig ikke benyttes sammen med virksomhetsbrukere.

Altinn definerer en rekke scopes som kan brukes for å begrense tilgangen en gitt klient kan få. Se liste over scopes for mer informasjon om hvordan du kan provisjonere din klient.

1. Hent token fra Maskinporten

Token hentes fra Maskinporten via et JWT Bearer Grant, som da signeres med eget virksomhetssertifikat.

Eksempel på payload for bearer grant mot testmiljø (TT02) som forventer tokens fra VER2-miljøet av Maskinporten:

{
 "aud": "https://ver2.maskinporten.no/",
 "resource": "https://tt02.altinn.no/",
 "scope": "altinn:serviceowner",
 "iss": "806e1e80-e3a7-4a73-980e-f92ba1c2bf86",
 "exp": 1592896775,
 "iat": 1592896655,
 "jti": "bebeb0da-fef3-4b67-a0fc-b08d0b68fddd"
}

Eksempel på payload for bearer grant mot prodmiljø:

{
 "aud": "https://maskinporten.no/",
 "resource": "https://www.altinn.no/",
 "scope": "altinn:serviceowner",
 "iss": "806e1e80-e3a7-4a73-980e-f92ba1c2bf86",
 "exp": 1592896775,
 "iat": 1592896655,
 "jti": "bebeb0da-fef3-4b67-a0fc-b08d0b68fddd"
}

Du kan bruke verktøyet MaskinportenTokenGenerator for å teste generering av bearer grants og for å få ut access tokens fra Maskinporten.

2. Legg ved tokenet i requesten

Tokenet legges i Authorization-headeren i requesten av type Bearer. Eksempel:

GET /api/serviceowner/reportees?subject=... HTTP/1.1
ApiKey: din-api-nøkkel-her
Authorization: Bearer eyJraWQiO...
Accept: application/hal+json

Autentisering med virksomhetssertifikat

I tillegg til Maskinporten-tokens støtter Altinns REST-api bruk av virksomhetssertifikat som TLS klientsertifikater. Autentiseringen gir sikkerhetsnivå 3 og kan brukes mot alle API-ets ressurser på vegne av organisasjonen sertifikatet tilhører og andre som organisasjonen har rettigheter på vegne av gjennom en virksomhetsbruker.

Noen API-er kan benyttes direkte uten først å logge inn med virksomhetsbruker, og krever kun at virksomhetssertifikatet benyttes samt at ?ForceEIAuthentication oppgis som query-parameter.

Dersom man utvikler en ekstern portalløsning der brukerne er innlogget med f.eks. ID-porten, kan IKKE sertifikatet brukes til å sende inn på vegne av disse. Virksomhetssertifikatet er en maskin-til-maskin-integrasjon på vegne av innehaverorganisasjon og andre den har rettigheter for, og må ikke forveksles med en mulighet til backend-integrasjon mot Altinn på vegne av brukere på ekstern portal.

1. Sette opp virksomhetsbruker

Etter at man har installert sertifikat fra utsteder, må man knytte sertifikatet opp mot virksomheten i Altinn ved å opprette en såkalt virksomhetsbruker. Dette er nærmere beskrevet her.

2. Tildele roller og rettigheter

Når man logger inn med en virksomhetsbruker første gang, har ikke denne tilstrekkelig med roller og rettigheter for en organisasjon til å kunne verken se aktive skjema eller sende inn nye før roller/rettigheter har blitt delegert.

3. Autentisere seg mot Altinn API

Send følgende POST-request mot APIet med brukernavn/passord for virksomhetsbruker opprettet i 1.

POST https://www.altinn.no/api/authentication/authenticatewithpassword?ForceEIAuthentication HTTP/1.1
Host: www.altinn.no
Content-Type: application/hal+json
ApiKey: myKey
{
  "UserName": "MyUsername",
  "UserPassword": "MyPassword"
}

Dersom requesten genereres fra ekstern webside, vil brukeren få beskjed om å velge sertifikat av nettleser (trigges av parameteren ?ForceEIAuthentication).

Ved programmatisk bruk fra f.eks. Java eller .NET legger man ved sertifikatet i HttpRequest.ClientCertificates.
Eksempelkode ligger her.

Når man autentiserer seg mot REST-apiet ved hjelp av sertifikat, bruker man hele sertifikatet (eks .p12) - ikke .cer som man eksporterer for å opprette virksomhetsbruker i portal.

Du er klar!

Når du har fullført registrering og autentisering er du klar til å kommunisere med Altinn fra web-applikasjonen din! Finn tilgjengelige REST-APIer i venstremenyen. Her er en Postman collection som inneholder eksempler på REST-spørringene som ligger under https://altinn.no/api/help og https://altinn.no/api/serviceowner/help.