Planer for migrering av tjenester i Altinn

Her finner du foreløpig plan for migrering av tjenester og når de enkelte tjenestetypene skal være flyttet fra Altinn 2 til Altinn 3.

På denne siden:

Skjema-, innsyns- og samhandlingstjenester (under migrering)

Migreringsstrategi

Innen juni 2025 må alle skjematjenester enten være flyttet fra Altinn 2 til Altinn 3, avvikles eller implementeres på andre løsninger.

Tjenesteeier er selv ansvarlig for å migrere disse tjenestene fra Altinn 2 til Altinn 3. Det innebærer at man må utvikle skjematjenesten på nytt som en 3.0 app. Her finner du veiledning for å komme i gang.

Tjenesteeier kan allerede nå begynne å flytte sine tjenester, men det er fortsatt noe funksjonalitet som finnes i Altinn 2 som vi ikke har støtte for i Altinn 3.0.

Plan for gjenstående funksjonalitet fra Altinn 2 og når denne leveres i Altinn 3:

 • Betaling: Q3-2023
 • Parallellsignering: Q1-2024
 • Brukerstyrt signering: Q1-2024
 • Samhandlingstjenester: Q1-2024
 • Avanserte tjenester: Q1-2024

Skulle du finne ting som mangler fra Altinn 2 og som er kritisk å få på plass så ta kontakt med oss på servicedesk@digdir.no.

Vi har et åpent veikart for Altinn Studio hvor du også finner oversikt over annen større funksjonalitet som kommer utover det som er nevnt over.

Tidsplan

 • Oppstart utvikling av løsning: Pågående
 • Klart for migrering av tjenester: Se plan over
 • Migrering tjenester avsluttet: senest Q1 2025

Lenketjenester

Migreringsstrategi

Det legges opp til at “Lenketjenester” kan flyttes èn og èn fra Altinn 2 til Altinn 3.

Det er tjenesteeiers ansvar at disse flyttes, men Altinn vil legge til rette for at denne jobben blir så enkel som mulig. Alle tjenesteeier som dette gjelder vil bli kontaktet særskilt.

Lenketjenester bytter navn i forbindelse med flytting og tjenesten vil i Altinn 3.0 hete " Generelle autorisasjonsressurser". Lenketjenester vil bli “resourcetype” av typen “GenericAccessResource”.

Alle delegeringer som finnes for disse tjenestene vil bli tatt vare på og flyttet samtidig med tjenesten fra Altinn 2 til Altinn 3. Det betyr at alle brukere som i dag har tilgang til en ekstern lenketjenester på vegne av en aktør vil beholde disse delegeringene etter at tjenestene er flyttet.

Konsekvenser for tilhørende API

Det vil bli laget nye API for å hente ut informasjon om brukers rettigheter på vegne av andre. Dette er API som i dag brukes av alle tjenesteeiere som har opprettet lenketjenster og som bruker Altinn som tilgangsstyringsløsning på deres egen tjensteplattform.

AutotorisasjonsAPI i Altinn 2 for tjenesteeier vil ikke inneholde informasjon om lenketjenester som er flyttet fra A2 til A3. Tjenesteeiere kan derfor ikke flytte sine ressurser før de er klar til å ta i bruk nye API for autorisasjon i Altinn 3. Beskrivelse av de nye APIene for tjenesteeiere finnes i swagger. Denne er fortsatt under arbeid.

Det vil i en overgangsfase være mulig for sluttbrukersystem å benytte de gamle API-ene på REST og SOAP. Beskrivelse av de nye APIene for sluttbrukersystem finnes i swagger. Denne er fortsatt under arbeid.

Konsekvenser for Lokale roller i Altinn 2

Lokale roller fungerer i dag kun for tjenester som finnes på Altinn 2 plattformen. Vi har undersøkt utbredelse og bruk av disse og ser at funksjonaliteten er tatt i bruk av svært få virksomheter. I tillegg tror vi behovet for lokale roller vil forsvinne når man innfører nye tilgangsgrupper i Altinn 3.

Det er derfor tatt en beslutning om at man ikke vil videreføre lokale roller i Altinn 3, men at vi inntill videre lar de lokale rollene som er opprettet og i bruk bestå. I praksis betyr dette at etterhvert som flere og flere tjenester migreres fra Altinn 2 til Altinn 3 så vil de lokale roller ha færre og færre tjenester de gjelder for.

Tidsplan

 • Oppstart utvikling: 01.01.2023
 • Klart for migrering av lenketjenester: Q4 2023
 • Migrering må være gjort innen: ikke besluttet, men senest Q1 2025

Samtykketjenester

Migreringsstrategi

Det er ikke bestemt om tjenester av typen “Samtykke” skal flyttes èn og èn fra Altinn 2 til Altinn 3 eller om det skal gjøres i èn operasjon.

Alle samtykker som finnes for disse tjenestene vil bli tatt vare på og flyttet samtidig med tjenesten fra Altinn 2 til Altinn 3. Det betyr at alle brukere som i dag har fått samtykke på vegne av en aktør vil beholde dette etter at tjenestene er flyttet.

Konsekvenser for tilhørende API

Det er fortsatt ikke utredet hvilke konsekvenser dette får for API som tilhører samtykketjenester.

Tidsplan

 • Oppstart utvikling: ikke besluttet
 • Klart for migrering av samtykketjenester: ikke besluttet
 • Migrering må være gjort innen: ikke besluttet, men senest Q1 2025

Formidlingstjenester

Migreringsstrategi

Det er ikke bestemt om alle tjenester av typen “Formidlingstjenester” skal flyttes èn og èn fra Altinn 2 til Altinn 3 eller om det skal gjøres i èn operasjon.
Konsept for modernisering av Formidlingstjenesten følges opp her

Konsekvenser for tilhørende API

Det er fortsatt ikke utredet hvilke konsekvenser dette får for API som tilhører formidlingstjenesten. Det vil i en overgangsfase være mulig å benytte de gamle API-ene.

Tidsplan

 • Oppstart utvikling: Q3 2023
 • Klart for migrering av tjenester: Q1 2024
 • Migrering av tjenester må være gjort innen: ikke besluttet, men senest Q1 2025

Meldingstjenester

Migreringsstrategi

Det er ikke bestemt hvilken migreringsstrategi man skal ha for meldingstjenester (Correspondence), Valgt løsning for dialogporten vil henge sammen med migrering av meldingstjenester. Fremdriftsplan for dialogporten finner du her

Konsekvenser for tilhørende API

Det er ikke utredet hvilke konsekvenser dette har på tilhørende API

Tidsplan

 • Oppstart utvikling: ikke besluttet
 • Klart for migrering av tjenester: ikke besluttet
 • Migrering av tjenester må være gjort innen: ikke besluttet, men senest Q1 2025

Delegerbare API ressurser (ferdig migrert)

Migreringsstrategi

Alle tjenester av typen “Delegerbare api ressurser” ble flyttet Altinn 2 til Altinn 3 i en operasjon 13.6.2023.

Alle delegeringer som eksisterte for disse tjenestene ble tatt vare på og flyttet samtidig med tjenesten fra Altinn 2 til Altinn 3. Det betyr at alle systemleverandører som før hadde rettighet til å bruke “Delegerbare API ressurser” på vegne av sine kunder vil beholdt disse delegeringene etter at tjenestene er flyttet.

Delegerbare API ressurser vil bli “resourcetype” av typen “MaskinportenSchema” i Altinn 3.

Konsekvenser for tilhørende API

Etter at tjenestene er flyttet er det ikke lenger mulig for tjenesteeiere å opprette nye Delegerbare API ressurser via dagens grensesnitt. Nye grensesnitt for dette vil bli gjort tilgjengelig i Altinn 3 i løpet av 2023 Tjenesteeiere som ønsker å opprette nye tjenester av typen “Delegerbare API ressurser” må inntill videre sende epost til support@altinn.no og be Digdir om å opprette/redigere disse på deres vegne.

Det er laget nye API for å hente ut informasjon om hvilke delegeringer som foreligger. Dette er API som i dag brukes av Maskinporten, Norsk Helsenett og SKatteetaten. I en overgangsfase være mulig å benytte de gamle API-ene i Altinn 2. Dato for når vi slår av disse APIene i Altinn 2 er ikke bestemt

Informasjon om tjenestene vil etter flytting kunne slås opp her:

API for delegering slås av

I dag er det mulig for sluttbruker å benytte API for å slette eller opprette delegeringer til Delegerbare API ressurser se API-beskrivlese). I forbindelse med migrering av disse ressursene fra Altinn 2 til Altinn 3 vil det i en overgangsfase ikke lenger være mulig å utføre dette via API. Nye API vil bli tilbydt i løpet av Q4 2023.

Tidsplan

 • Oppstart utvikling: Avsluttet
 • Migrering tjenester avsluttet: Alle tjenester ble flyttet 13.6.23
 • Informasjon sendt til tjenesteeiere finner du her