Endringer i REST API for Meldingsboks for sluttbrukersystem

Her finner du oversikt over hva som skjer med Meldingsboks API for Sluttbrukersystem i overgangen mellom Altinn 2 og Altinn 3.

På denne siden:

Hvilke eksisterende API-er berøres av endringene?

Følgende tjenester i REST API for sluttbrukersystem tilbyr funksjonalitet for meldingsboks:

Message

MESSAGES REST-api for tjenesteeiere

Message-tjenesten

Attachement

ATTACHMENTS REST-api for tjenesteeiere

Attachments-tjenesten

Forms

FORMS REST-api for tjenesteeiere

Forms-tjenesten

Følende REST-api tjenester finnes i dag knyttet til meldingsboks i Altinn 2: Se her for dokumentasjon av eksisterende tjenester.

 • Arkivere - Operasjoner for å arkivere meldinger
 • Bekrefte - Operasjoner for å bekrefte mottak av meldinger
 • Hente - Operasjoner for å lese i meldingsboks og arkiv
 • Oppdatere - Operasjoner for å oppdatere elementer i meldingsboksen.
 • Sende inn - Operasjoner for å sende inn meldinger
 • Signere - Operasjoner for å signere innsending
 • Slette - Operasjoner for å slette meldinger, underskjema og vedlegg
 • Validere - Operasjoner for å validere skjemasett
 • Betale - Oerasjoner for å sende bruker til betaling knyttet til melding

Hva skjer med tjenestene?

I Altinn 3 vil modellen for tjenester-APIer endres, og i stedet for at det finnes et felles API for alle skrive-operasjoner, f.eks. det å sende inn, oppdatere eller signere et skjema, vil hver enkelt tjeneste (nå kalt “app”) tilby endepunkter for denne kommunikasjonen.

For skjematjenester som allerede er flyttet til Altinn 3 er det ikke mulig å hente ut informasjon om skjemainstanser eller utføre operasjoner på disse fra Altinn 2 APIene. For sluttbrukersystem som skal integrere seg mot skjema som er allerede flyttet, anbefaler vi at dere tar kontakt med tjenesteeier for mer informasjon.

Ny tjeneste for å finne meldinger og skjema (dialoger)

Dialogporten

Dialogporten er et nytt produkt i Altinn 3 som vil tilby erstatninger dagens lese-API-er som sluttbrukersystemer (fagsystemer, portal-løsninger, app-er etc) kan benytte for å finne og hente meldinger og dialoger fra det offentlige. Sammen med Altinn Events vil dette være løsningen tilby en mer effektiv, fleksibel og tjenesteplattform-uavhengig måte å holde oversikt over pågående og gjennomført kommunikasjon med det offentlige.

Arbeidsflaten er et sluttbrukersystem utviklet av Digdir som vil utgjøre en felles web-basert front-end for Dialogporten, som vil erstatte dagens “innboks” og “arkiv”-visning i den innloggende delen av Altinn.no-portalen.

Begge disse løsningen er under utvikling, og vil bli tilgjengelige for test i 2024.

Teknisk dokumentasjon for intergrasjoner mot Dialogporten (både sluttbruker-API og tjenesteeier-API) er under utarbeidelse og vil bli tilgjengeliggjort på Altinn Docs

Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter?

Konsumenter som i dag benytter Message-API-et (herunder Attachments og Forms), samt tilsvarende SOAP-API-er, må migrere til å benytte Dialogporten for å kunne søke etter og hente ut metadata/status på enkelt-dialoger og meldinger, og ta i bruk den enkelte apps API-er for skriveoperasjoner. SOAP-API-er vil i sin helt fases ut i Altinn 3.

Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste

Dialogportens API-er vil erstatte API-ene beskrevet under. Merk at Instances-API-et i Altinn Platform vil fortsatt eksistere; alle instanser for apper realisert på Altinn 3 tjenesteplattform vil være tilgjengelige der. Dialogporten vil også inneholde informasjon om disse, i tillegg til informasjon om dialoger realisert på andre tjenesteplattformer, samt meldinger sendt gjennom Altinn 3 Correspondence

GET-operasjoner på for «Meldingsboks» i REST

/ArchiveExternal/ReporteeArchiveExternal​

 • Det blir ikke egne endepunkter/ID-er for arkiverte skjema - tilstand på en dialog gjenspeiles i feltet “status”, som det kan filtreres på

/ServiceEngineExternal/ReporteeElementListExternal

 • Erstattes av søke-API.

/ServiceEngineExternal/CorrespondenceExternal

 • Kun GetCorrespondenceForEndUserSystems.
 • Meldingstjenesten vil få egne nye API-er. Les mer om Altinn 3 Correspondence
 • Meldinger sendt gjennom Altinn 3 Correspondence vil kunne finnes gjennom Dialogporten API

/IntermediaryExternal/IntermediaryInbound

 • Kun GetAltinnSubmissionStatus, indirekte gjennom at informasjon om status kan av tjenesteeier settes på dialogen
 • Kvitteringer hentet gjennom GetReceipt/GetReceiptList vil kunne tilgjengeliggjøres som dialogelementer

ServiceEngineExternal/WorkflowServiceExternal​

 • Kun GetAvailableActions, gjennom at «handlinger» er definert på dialogen. DoSigningBasic vil f.eks. kunne defineres som en «handling»

API-er som ikke erstattes av Dialogporten

 • Alt foruten “Hente”-operasjoner på for «Meldingsboks» i REST
  • SBS-er benytter «handlinger» som er definert og kaller disse
  • Mekanismer knyttet til sletting er under utarbeidelse. Gjelder også DeleteReporteeElement i SOAP.
 • Skrive-operasjoner på /IntermediaryExternal/​
  • Denne mekanismen utgår i Altinn 3 – hver enkelt app eksponerer API-er for innsending. Disse blir tilgjengeliggjort som «handlinger» i Dialogporten.
 • /ServiceEngineExternal/*
  • Alt som ikke ble nevnt i forrige avsnitt. Mange operasjoner, f.eks. GetPrefillData, vil kunne erstattes med «handlinger» og/eller dialogelementer som er definert på dialogen.