Konsumere API

En applikasjon kan konsumere åpne og lukkede api som er tilgjengelig på Internett.

På denne siden:

ASP.Net Core har gode muligheter til å konsumere forskjellige typer API.

Konsumere REST API uten klientbibliotek

Hvis REST API’et ikke tilbyr et klientbibliotek for sitt API må dette opprettes som en del av applikasjonen eller som et ekstern bibliotek.

Definere API modeller.

Hvis API som skal konsumeres er dokumentert ved hjelp av Swagger eller OpenAPI kan man relativt lett genere C# klasser basert på datamodellen.

Dette kan gjøres manuelt eller forskjellige nettsider som tilbyr en slik generering. Bruke man Visual Studio kan man konvertere dette direkte. (Paste JSON as classes)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;

namespace Altinn.App.services.br.models
{
  public class Enhet
  {
    public string organisasjonsnummer { get; set; }
    public string navn { get; set; }
    public Organisasjonsform organisasjonsform { get; set; }
    public Adresse postadresse { get; set; }
    public string registreringsdatoEnhetsregisteret { get; set; }
    public bool registrertIMvaregisteret { get; set; }
    public Naeringskode naeringskode1 { get; set; }
    public int antallAnsatte { get; set; }
    public Adresse forretningsadresse { get; set; }
    public string stiftelsesdato { get; set; }
    public Institusjonellsektorkode institusjonellSektorkode { get; set; }
    public bool registrertIForetaksregisteret { get; set; }
    public bool registrertIStiftelsesregisteret { get; set; }
    public bool registrertIFrivillighetsregisteret { get; set; }
    public string sisteInnsendteAarsregnskap { get; set; }
    public bool konkurs { get; set; }
    public bool underAvvikling { get; set; }
    public bool underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning { get; set; }
    public string maalform { get; set; }
    public Links _links { get; set; }
  }
}

Eksempel modeler for API ses her.

Definere Klient Interface

Det anbefales at det defineres et interface for klienten som skal kalle API. Dette gjør at man kan benytte seg av dependency injection ved enhetstesting for å kunne mocke vekk API kall. Definer interface

using Altinn.App.services.br.models;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;

namespace Altinn.App.services.br.client
{
  public interface IEnhetsregisteret
  {
    Task<Enhet> GetEnhetAsync(string orgnr);
  }
}


Eksempel interface kan sees her.

Implementere klient

Klienten er selve koden som gjøre kallene mot API og omformer resultatet til gitt datamodell

using Altinn.App.services.br.models;
using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Threading.Tasks;

namespace Altinn.App.services.br.client
{
  public class EnhetsregistreretCI : IEnhetsregisteret
  {
    private HttpClient _apiClient;

    public async Task<Enhet> GetEnhetAsync(string orgnr)
    {
       string apiUrl = $"enheter/" + orgnr;


      Enhet result = new Enhet();

      HttpResponseMessage respons = await ApiClient.GetAsync(apiUrl);

      if (respons.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
      {
        string responseData = respons.Content.ReadAsStringAsync().Result;
        result = JsonConvert.DeserializeObject<Enhet>(responseData);
      }

      return result;
    }


    public HttpClient ApiClient

    {
      get
      {
        if (_apiClient != null)
        {
          return _apiClient;
        }

        _apiClient = GetNewHttpClient("https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/");

        return _apiClient;
      }
    }

    private HttpClient GetNewHttpClient(string apiEndpoint)
    {
      HttpClient httpClient = new HttpClient
      {
        BaseAddress = new Uri(apiEndpoint)
      };

      return httpClient;
    }
  }
}

Eksempel kan sees her

Sett opp klient i applikasjon

Når tjensten med interface og klient er implementert kan den settes opp for bruk av applikasjonen.

Dette gjøres i startup hvor det settes opp interface og implementasjon av interface som tilbyr en gitt service til applikasjonen.

// Custom service used by this application
services.AddTransient<IEnhetsregisteret, EnhetsregistreretCI>();

Eksempel kan sees her

Konsumere REST API fra applikasjonslogikk/api kontrollere

For å få tak i service som er satt opp i applikasjonen må disse “injectes” inn i konstrukturøen på kontrolleren eller applikasjonslogikken.

using System.Threading.Tasks;
using Altinn.App.services.br.client;
using Altinn.App.services.br.models;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace Altinn.App.controllers
{

  [Route("{org}/{app}/enhetsregisteret")]
  [ApiController]
  public class EnhetsregisteretController : ControllerBase
  {

    private IEnhetsregisteret _enhetsregisteret;

    public EnhetsregisteretController(
      IEnhetsregisteret enhetsregisteret)
    {
      _enhetsregisteret = enhetsregisteret;
    }

    [HttpGet("enhet/{orgnr}")]
    public async Task<ActionResult<Enhet>> GetEnhet([FromRoute] string orgnr)
    {
      Enhet enhet = await _enhetsregisteret.GetEnhetAsync(orgnr);
      return Ok(enhet);
    }
  }
}

Eksempel kan sees her